Belgische advocate legt vinger op zere plek – gedragscode journalisten wordt systematisch overtreden

door | 23 sep 2020 | COVID-19 ziekte, Media

De onderstaande brief aan alle mediakanalen in België circuleert op Facebook. Het is een open brief, en in de kern van de zaak komt het erop neer dat de media niet langer een betrouwbare bron van informatie zijn. Dit is ook in Nederland het geval, vandaar dat ik deze brief onder uw aandacht breng. Hij is geschreven door Carine Knapen, advocaat in België.

 

 

Open brief aan de redactie van:
VRT NWS VRT NWS Canvas Terzake VTM NIEUWS VTM HLN.be Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg De Morgen De Standaard Nieuwsblad.be De Gentenaar RingTV ATV TV Limburg BE TV OOST VLAANDEREN ROB-tv

 

 

Geachte Dames en Heren,

Elkeen van uw redacties is sinds de aanvang van de corona crisis – nog meer dan vroeger – zeer actief op social media, alwaar u de berichtgeving uit de visuele media of geschreven pers systematisch reproduceert of online plaatst.

 
Ik (en samen met mij vele anderen ) heb u de afgelopen weken reeds tal van keren gewezen op de valse berichtgeving die u dagelijks verspreid in de media, hetzij via een reactie op deze of gene publicatie, hetzij via een chat op uw FB-pagina, hetzij via een open brief ter uwer attentie waarin ik u tag en waarin ik u telkens wijs op de niet waarheidsgetrouwe mededelingen die u de wereld in stuurt.

U reageert nooit en verleent ook geen gevolg aan mijn herhaalde oproepen om uw niet waarheidsgetrouwe berichtgevingen te staken.

Het lijkt mij dan ook noodzakelijk dat ik u de gedragscode voor journalistiek ( die u schijnbaar vergeten bent ) in herinnering breng.

 
Deze gedragscode bestaat uit 4 fundamentele pijlers:

1./ WAARHEIDSGETROUW BERICHTEN
2./ ONAFHANKELIJK INFORMEREN
3./ FAIR PLAY
4./ RESPECT VOOR PRIVÉLEVEN EN MENSELIJKE WAARDIGHEID

Elke nieuwsdienst is verondersteld en heeft overigens ook de verdomde plicht om deze gedragscode na te leven. U doet dit echter niet en pleegt dagelijks ernstige inbreuken op deze gedragscode.

 

 

1./ WAARHEIDSGETROUWE BERICHTEN

De berichtgeving die u via het nieuws, actualiteiten-programma’s of andere programmaties verricht dient in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. De waarheid zou door u hoog in het vaandel moeten gedragen worden. Onderzoeksjournalistiek is geen vies woord maar één van de kerntaken van uw redactie.

 
U publiceert of verricht evenwel dagelijks mededelingen die ver af staan van de werkelijkheid. U citeert elke dag valse cijfers inzake de evolutie van het aantal besmettingen in dit land, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en/of het totaal aantal mensen die opgenomen zijn in het zieken huis en verzwijgt daarenboven doelbewust andere noodzakelijke informatie die het volk zou toelaten om één en ander in het juiste perspectief te plaatsen zoals: a) het totaal aantal testen die uitgevoerd zijn en b) het aantal mensen die het ziekenhuis dagelijks verlaten.

 
U spreekt al weken nog enkel over “gemiddelden op 7 dagen” waarbij u zich er bovendien niet voor schuwt om de valse cijfers van deze week te vergelijken met de valse cijfers van de week voordien waar u dan, vervolgens een monster percentage op plakt van zogenaamde stijgingen die net zo min als al de rest waarheidsgetrouw zijn.

Hoewel u er al meermaals ( niet alleen door mezelf maar ook door vele andere burgers ) op gewezen bent dat de cijfers die u citeert niet correct zijn, doet u geen enkele inspanning om de door Sciensano daadwerkelijk geregistreerde cijfers inzake totaal aantal testen per dag, aantal positieve testen per dag, aantal ziekenhuisopnames per dag, de totalen per provincie en het aantal bijkomende doden te analyseren. U zegt maar wat.

Uw mededelingen zijn nooit onderbouwd en bovendien zeer tendentieus. Het lijkt er op of heeft alleszins de schijn dat u enkel uit bent op sensatie en het in stand houden van de angstpsychose bij de bevolking. Onnodig te zeggen dat dergelijke houding uiterst laakbaar is om niet te zeggen ronduit verfoeilijk.

Voor het geval u het nog niet zou weten, bedraagt het gemiddeld aantal positieve testen reeds sinds 26.04.2020 2% van het totaal aantal testen. De ene dag is het 0,85%, de andere dag 1,25%, nog een andere dag 2,35%, maar het gemiddelde blijft tot op vandaag hetzelfde. Dit is door Sciensano netjes in kaart gebracht in een grafiek en overigens ook op de internationale grafieken van de EU en de WHO. Zelfs de krant De Tijd ( enige krant die het goed fatsoen heeft om af en toe correcte berichtgeving te doen waarvoor dank ) heeft recentelijk een grafiek gepubliceerd waarin duidelijk zichtbaar is dat slechts 2% van het totaal aantal testen positief test. U kan niet beweren hiervan niet op de hoogte te zijn gezien deze grafieken al vele malen gecirculeerd hebben op social media en ook vrij consulteerbaar zijn bij Sciensano en de EU website. Maar toch kiest u er bewust voor om deze informatie te verbergen voor het grote publiek wat niets meer of niets minder is dan pure kwade trouw.

 
U geeft ook systematisch een vertekend beeld van het aantal ziekenhuisopnames. U maakt het bewust erger dan het in werkelijkheid is. U filtert en beperkt de beschikbare informatie. Van enige kritische ingesteld of zo iets simpel als vraagstellingen over de ernst van de ziekte en de duurtijd van de hospitalisatie is al lang geen sprake meer, net zo min overigens als enig heuglijk nieuws dat dagelijks aardig wat mensen het ziekenhuis verlaten.

 

 
En alsof dit nog niet erg genoeg is, vermeldt u ook nog foutieve cijfers over het totaal aantal mensen dat opgenomen is in een ziekenhuis, u vermeld nooit iets over hun spreiding per provincie noch enige info over de leeftijds-categorieën van de mensen die opgenomen zijn. Uitlatingen van bepaalde experten dat en ik citeer “ het probleem nu bij de jongeren zit die, ouderen kunnen besmetten “ neemt u zonder meer over, terwijl uit de voorliggende cijfers blijkt dat kinderen noch tijdens de eerste golf noch nadien ooit een exponentiële groei van besmettingen hebben veroorzaakt, er zeer weinig ziekenhuisopnames zijn van jongeren tussen 0 en 19 jaar en vrijwel geen doden. Nochtans hoeft u enkel de Excels van Sciensano bij Epistat te raadplegen om te weten hoe de vork precies aan de steel zit. Waarom doet u dit niet zodat het volk volledig en op correcte wijze kan geïnformeerd worden ? Waarom blijft u het volk verder op stang jagen met mededelingen die ver af staan van de realiteit?

 

 

2./ ONAFHANKELIJK INFORMEREN

Onafhankelijk informeren houdt in dat u ten alle tijde neutraal blijft in uw berichtgeving en alle meningen aan het woord laat inzake de corona crisis en de wijze waarop de beleidsmakers en adviesorganen deze crisis benaderen.

Uw berichtgeving in de visuele media en de geschreven pers is al vele maanden zeer eenzijdig. U laat dagelijks dezelfde experten opdraven. We zien ook altijd dezelfde politiek gezichten ten tonele verschijnen. U geeft geen platform aan personen, specialisten en politici die een andere mening toegedaan zijn of een ander visie hebben over de kwestie. U organiseert ook geen debatten waar tegengestelde meningen met elkaar geconfronteerd worden, wat toch wel hoogst eigenaardig is gezien u dit wel doet bij eender welk ander maatschappelijk, sociaal of politiek probleem.

 
U negeert doelbewust de klachten van de inmiddels duizenden artsen, medisch geschoolde gezondheidsspecialisten, wetenschappers, biostatici, analisten enz… , die zich verenigd hebben en die al weken lang, in tal van open brieven of anderswijs het bedrog in het corona debacle aanklagen. U laat ze bewust niet aan het woord waarmee u ook getuigt van kwade trouw.

 

 
U doet ook geen enkele inspanning (meer) om het falen van het beleid, de flaters en/of leugens van bepaalde politici, de wijze waarop het testen en het verwerken van deze testen door labo’s en/of de controle van de data en/of de gebrekkige kwaliteit en de fouten in de berichtgeving van Sciensano aan de kaak te stellen. Dit wordt door u allemaal met de mantel der liefde bedekt. Enige kritische vraagstellingen – andere dan terloops een vraag waar niet dieper op ingegaan wordt en verder geen aandacht besteed wordt – is er niet.

U verdiept zich evenmin in andere ziektes en aandoeningen dan corona terwijl ook dit nochtans tot uw kerntaken behoort.

Uit een statistiek van Statbel blijkt dat de griep dit jaar harder toegeslagen heeft in België dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. Hierover zijn door u geen mededelingen gedaan en ook geen vragen gesteld. Tal van artsen hebben reeds maanden geleden aangegeven dat veel minder mensen dan gemiddeld zich aanmelden voor andere aandoeningen en zij verwachten dat er een sterke toename zal zijn van ernstige klinische beelden.

Er sterven jaarlijks gemiddeld 108.000 mensen in België door een reeks andere ziektes en aandoeningen. U rept hierover echter met geen woord. U spreekt enkel over corona dat door u geschetst wordt als een killervirus terwijl het dit niet is en maakt geen enkele vergelijking met overlijdens door andere oorzaken dan corona om de situatie wat beter te kaderen.
Pro memorie heet S. Van Gucht, woordvoerder van Sciensano, een veertiental dagen geleden kenbaar gemaakt dat 54% van de corona doden ouder dan 85 jaar waren, een aantal doden dubbel zijn geteld en nog een ander aantal niet Covid gerelateerd waren. Maar toch blijft u in uw berichtgeving nog steeds benadrukken dat de dodentol hoog is en ons land bijna 10.000 doden telt waarmee u andermaal getuigt van kwade trouw.

 

 

3./ FAIR PLAY

Fair play betekent dat u eerlijk bent in uw berichtgevingen aan het volk en blijk geeft van behoorlijk bestuur. Uit punt 1 en 2 hierboven blijkt ten overvloede dat u deze fundamentele regel van de gedragscode ook niet respecteert.
 

 

4./ RESPECT VOOR PRIVÉLEVEN EN MENSELIJKE WAARDIGHEID

Het volk zit in de greep van de angst. De angstpsychose wordt door u dagelijks gevoed. Eerder dan de zaken in een juiste context te plaatsen en te kaderen wat sinds meerdere weken de werkelijke toestand is zodat de bevolking terug wat tot rust kan komen, blijft u elke dag opnieuw doemscenario’s schetsen die ver af staan van de realiteit.

 
Steeds meer mensen zijn depressief of vervallen in een burn-out of zijn oververmoeid. Er zijn meer zelfdodingen dan gemiddeld, er is meer huiselijk geweld, meer drugsgebruik, meer relationele breuken enz… U besteed hieraan geen enkele aandacht terwijl dit een groot maatschappelijk probleem is. U negeert ook aanhoudend de klachten van vele ouders over de problemen die zich stellen op scholen die steeds meer weg hebben van kleine totalitaire staatjes evenals de vele gezondheidsklachten die zijzelf en hun kinderen ondervinden ingevolge de mondmaskerplicht.
U laat doelbewust enkel kinderen en volwassenen aan het woord die vertellen dat ze geen problemen ondervinden en als toemaatje haalt u regelmatig ook nog oude beelden of geschriften uit uw archieven om te benadrukken hoe erg de corona ziekte wel is en hoe moeilijk mensen hiervan herstellen.

Kan u in het licht van het voorgaande beweren dat u respect hebt voor de menselijke waardigheid van ALLE burgers?

Bij deze verzoek verzoek ik u met aandrang om de gedragscode voor journalistiek met onmiddellijke ingang te respecteren en voortaan correcte waarheidsgetrouwe berichtgevingen te doen, onafhankelijk en neutraal te zijn, alle meningen aan bod te laten komen en respect te tonen voor het volk dat zucht en kreunt onder de maatregelen waarvan nooit het nut bewezen is.

Indien ik zou vaststellen dat u deze gedragscode verder blijft negeren, zal ik in naam van cliënten wier identiteit in later stadium bekend zal gemaakt worden, tegen elkeen van de rechtspersonen die de eindverantwoordelijkheid dragen, een klacht neerleggen bij de Raad voor Journalistiek en tevens overgaan tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbank teneinde u – in de mate van en ten belope van uw inbreuken – het verbod te horen opleggen tot het verspreiden van niet waarheidsgetrouwe informatie en inbreuken op de gedragscode voor journalistiek op straffe van een dwangsom van 500.000 € per vastgestelde inbreuk.

De dwangsommen waartoe u elk afzonderlijke desgevallend zal gehouden zijn, zullen geschonken worden aan een goed doel, ten dienste van de maatschappij.

Onderhavig schrijven wordt tevens per email over gemaakt aan de betrokken redacties.

 
Carine KNAPEN
Advocaat

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This