Bijwerkingen voor medicijnen melden – bijwerkingen voor vaccins ontkennen?

door | 28 nov 2019 | Vaccins

Op 25-11-2019 is de bijwerkingenweek van start gegaan. Deze jaarlijkse campagne wordt uitgevoerd door medicijnautoriteit CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en het bijwerkingencentrum Lareb. Het doel is medicijngebruikers en zorgverleners bewust te maken van het belang van het melden van bijwerkingen, zeker wanneer iemand meerdere medicijnen tegelijkertijd gebruikt. “Melden heeft zin, ook al staat de bijwerking in de bijsluiter”, is de slogan. Meet het Lareb met twee maten? Wat is polyfarmacie en waarom gelden de risico’s hiervan kennelijk wel voor medicijnen, maar niet voor vaccins?

 

Bijwerkingen en polyfarmacie

Polyfarmacie, het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd, is dit jaar het thema van de bijwerkingenweek. Bij polyfarmacie kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een medicijn bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken. De campagne moet leiden tot een ‘completer beeld’ van medicijnen.

“Hoe beter patiënten en zorgverleners melden, hoe vollediger ons inzicht in de veiligheid van medicijnen”, aldus Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. Melden van bijwerkingen draagt zo bij aan nieuwe of meer volledige informatie over medicijnen bij gebruik in de praktijk. Ton de Boer, voorzitter van medicijnautoriteit CBG: “Dit inzicht is essentieel om de veiligheid van medicijnen te bewaken. Op basis van informatie over bijvoorbeeld een nieuwe bijwerking, interacties tussen medicijnen of een opvallende toename in het aantal meldingen ondernemen we waar nodig actie, ook op Europees niveau.”1 Voorbeelden van dergelijke acties zijn het aanpassen van de informatie in de bijsluiter, het recept-plichtig maken van een medicijn en het actief verspreiden van risico-informatie. De Boer: “Gemiddeld gaat er zo’n 20 keer per jaar een waarschuwing naar zorgverleners met risico-informatie over een medicijn. Dit helpt hen om het juiste medicijn aan de juiste patiënt voor te schrijven en daarmee bijwerkingen zo veel mogelijk te voorkomen.”1

 

 

Bijwerkingen en combi-vaccins

Het actief verspreiden van ‘risico-informatie’ over vaccins is het grote taboe van het Rijksvaccinatieprogramma. Voorlichting over bijwerkingen wordt nauwelijks gegeven, en erger nog: een verband tussen vaccins en bijwerkingen wordt in de regel bij voorbaat al ontkend. Onderzoek heeft ‘aangetoond’ dat vaccins veilig zijn, maar de belangrijkste onderzoeken ontbreken. Over het totaal aan (combi)-vaccins dat volgens het vaccinatieschema wordt toegediend zegt onderzoeksjournalist Neil Z. Miller bijvoorbeeld het volgende:

“De veiligheid van het vaccinatieschema voor kinderen is nooit klinisch onderzocht. Vaccins worden elk jaar aan miljoenen baby’s toegediend, maar gezondheidsautoriteiten hebben geen wetenschappelijke gegevens van synergetische toxiciteitsstudies over alle combinaties van vaccins die zuigelingen waarschijnlijk zullen krijgen.” – ‘Combining Childhood Vaccines at One Visit Is Not Safe’ – Neil Z. Miller3

 

 

Waarom zou dit wel wetenschappelijk onderzocht dienen te worden?

Sommige inhoudsstoffen van vaccins kunnen nog niet door het onvolgroeide immuunsysteem van de baby worden uitgescheiden en daardoor treedt er een ‘accumulatief effect’ op. De hoeveelheden in het lichaam worden steeds groter, en zullen mogelijk dus een sterker effect hebben. Daarnaast kunnen inhoudsstoffen van verschillende vaccins op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden; met andere woorden de (schadelijke) werking van een bepaalde stof kan versterkt worden door een andere stof. Des te meer vaccins er tegelijkertijd worden toegediend, des te groter het synergistische effect is.

Dr. Stephanie Seneff waarschuwt er bijvoorbeeld voor dat glutamaat en aluminium giftiger zijn omdat glyfosaat de bloed-brein barrière opent waardoor glutamaat en aluminium gemakkelijker uit het bloed in de hersenen opgenomen worden. Geen gezonde ontwikkeling – letterlijk, aangezien aluminium een neurotoxische stof is, met andere woorden giftig voor de hersenen en in staat om schade aan het nog zeer kwetsbare babybrein te veroorzaken. En de epidemie aan ontwikkelingsstoornissen zou te herleiden kunnen zijn aan de niet door de farmaceutische industrie onderzochte synergetische effecten van de inhoudsstoffen van (combi)-vaccins.

 

 

 

Wie is dr. Stephanie Seneff?

Dr. Stephanie Seneff is een Senior Research Scientist aan het MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory in Cambridge, Massachusetts, VS. Ze heeft een BS-diploma van MIT in de biologie en een Ph.D. van MIT in elektrotechniek en informatica.

Haar recente interesses zijn gericht op de rol van giftige chemicaliën en een te kort aan micronutriënten bij gezondheid en ziekte, met een speciale nadruk op glyfosaat (Roundup). Ze heeft de afgelopen jaren talloze artikelen geschreven die gepubliceerd zijn in peer-reviewed, medisch-wetenschappelijke tijdschriften, en tientallen power-point presentaties gegeven onder andere voor AutismOne. U kunt zich verdiepen in de inzichten van Dr. Stephanie Seneff door een keuze te maken uit de meer dan honderd linken naar artikelen en presentaties die vermeld staan in het overzicht van haar werk dat u hier kunt downloaden.

 

 

Het Lareb meet met twee maatstaven…

“Hoe beter patiënten en zorgverleners melden, hoe vollediger ons inzicht in de veiligheid van medicijnen”, aldus Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb1

Het Lareb en het CBG doen hun best om medicijngebruik veilig te maken, maar hoe zit het met vaccingebruik? Vorig jaar durfde mevrouw Kant daarover het volgende te beweren in de Volkskrant:

“Er is nog nooit een verband tussen RVP-vaccins en serieuze (of zelfs dodelijke) bijwerkingen aangetoond. We nemen dit soort gevallen altijd zeer serieus, maar we hebben nog nooit een verband met vaccins kunnen aantonen. Vaak zijn er andere factoren in het spel.”
2

Het is typerend voor het functioneren van het bijwerkingen centrum LAREB. In één zin komt het volgens de vele ervaringen die ons bereiken neer op het volgende: de mogelijkheid van ernstige vaccinatieschade wordt simpelweg ontkend. We hebben hier al meerdere malen in artikelen aandacht aan besteed, dus zullen we hier kort op ingaan.

• Vaccins bevatten giftige stoffen. Voor meer informatie ga naar: Zijn vaccins veilig?

• Er is niet wetenschappelijk bewezen dat vaccins veilig zijn. Voor meer informatie ga naar: Wetenschap

• Artsen worden niet opgeleid om vaccinatieschade te herkennen: Voor meer informatie ga naar: Bijwerkingen

• Noch ouders, noch artsen worden gestimuleerd om bijwerkingen te melden. Naar schatting wordt slechts 1% van de bijwerkingen – met name op lange termijn – gemeld. Voor meer informatie ga naar: Waarom stopt de Amerikaanse CDC het één miljoen dollar kostende Harvard-project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccinveiligheid?

Het zal niemand verbazen dat het al een hele prestatie is als bijwerkingen het Lareb überhaupt bereiken. Laten we zeggen dat tussen de 1% -10% van de bijwerkingen als zodanig herkend en gemeld worden. Maar zelfs dát betekent nog niet dat ze erkend worden!

 

 

Niet alleen onderzoek dat het effect van het totaal aan toegediende (combi)-vaccins bestudeerd ontbreekt

Er bestaan géén veiligheidsnormen die aangeven wat maximale hoeveelheid is van een bepaalde stof die ‘veilig’ ingespoten kan worden. Er bestaat géén onderzoek dat specifiek bestudeerd wat het gedrag en de werking is van de afzonderlijke inhoudsstoffen van vaccins in het lichaam van een (premature) baby (farmaco-kinetisch onderzoek). Er bestaat géén grootschalig, lange termijn onderzoek met een inerte placebogroep – een groep kinderen die in het geheel geen vaccin ontvangen hebben – als controlegroep voordat vaccins op de markt komen. Er bestaat géén onderzoek dat de effecten – op langere termijn – bestudeert van het inspuiten van DNA (erfelijke codes) die afkomstig zijn van de cellijnen van geaborteerde foetussen. Er bestaat géén onderzoek dat heeft bestudeerd in hoeveel gevallen kankerverwekkende stoffen, zoals formaldehyde in vaccins, daadwerkelijk hebben geleid tot kanker bij kinderen. Het wordt allemaal niet onderzocht.

Het onderzoek dat kennelijk genoeg is voor het Lareb om vol te blijven houden dat “het niet is aangetoond dat melding X,Y,Z van een ernstige bijwerking of sterfgeval door het vaccin is veroorzaakt” wordt gefinancierd en uitgevoerd, of gesponserd, door de farmaceutische industrie.

En uit de jaarlijkse mediacampagne over het melden van bijwerkingen blijkt dat het Lareb zelfs niet bereid is om de bijwerkingen van vaccins zelfs maar onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Ze zijn allemaal van ‘voorbijgaande, milde aard’? Al jaren bereiken ons ervaringen uit de praktijk die een ander verhaal vertellen…
 

 

Meer informatie over (ernstige) bijwerkingen en het Lareb:

Aantal meldingen van bijwerkingen/sterfgevallen na RVP-vaccinatie (jaarrapportages bijwerkingen RIVM/Lareb)

De Doofpot van het Rijksvaccinatieprogramma – hoe de overheid omgaat met meldingen van ernstige bijwerkingen van vaccins

 

 

De jaarrapportages van het Lareb

Tot het jaar 2017 was Lareb nog redelijk transparant met een jaarlijks overzicht van aantal en soort gemelde bijwerkingen, maar vanaf 2018 is het bijwerkingenbeleid aangepast en zijn de jaarrapporten drastisch ingekort. Een overzicht zoals de onderstaande tabel uit het jaarrapport van het LAREB van 2013, dat een beeld geeft van de gemelde bijwerkingen per vaccinatie moment is niet meer te vinden in de huidige rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CBG werkt samen met het Lareb

“Het Lareb voert een deel van de wettelijke taak uit op het gebied van de geneesmiddelenbewaking (verzamelen, registreren en analyseren van meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen door medische beroepsbeoefenaren en patiënten), zoals vermeld in de toelichting op de Geneesmiddelenwet. Deze taak wordt gefinancierd door het CBG.” – Lareb Jaarverslag 20184

Geen goed nieuws. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is de instantie die goedkeuring verleent aan de farmaceutische industrie om geneesmiddelen (waaronder vaccins) op de Nederlandse markt toe te laten. Het zou een onafhankelijk opererende organisatie dienen te zijn, maar voor volgens een inmiddels van het internet verwijderd onderzoek dat is uitgevoerd door Trouw, wordt het CBG voor 90% gefinancierd door de farmaceutische industrie. Een registratieautoriteit zou natuurlijk nooit gefinancierd mogen worden door een belanghebbende commerciële bron!

“Op dit moment is bijvoorbeeld het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) direct vanuit de farmaceutische industrie gefinancierd. Dit is natuurlijk een onhoudbare situatie, want wie betaalt, die bepaalt. Onderzoeksjournalist Joop Bouma schreef hierover in 2010: “De toezichthouder drijft daarbij bijna volledig op geld van de farma-industrie”. Van de 38 miljoen (euro) die het CBG vorig jaar ontving, was 37 miljoen afkomstig van de farmaceutische industrie. De fabrikanten betalen fors voor beoordelingen van geneesmiddelen voor mens en dier en voor het in stand houden van de registratie van toegelaten geneesmiddelen.” C.F van der Horst in ‘Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid’5

 

 

De WHO

Bill Gates en Margareth ChanEn alsof het nog niet genoeg is steekt de Wereldgezondheidsorganisatie ook weer de kop op. Onderaan het bericht dat de bijwerkingenweek aankondigt staat:

“De internationale bijwerkingenweek is een jaarlijkse (social)mediacampagne waar dit jaar 57 landen aan meedoen, geïnitieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb doen mee voor Nederland.”1

Het Lareb en het CBG staan worden kennelijk allebei beïnvloed door de WHO, een organisatie die volgens haar eigen rapport voor meer dan 50% wordt gefinancierd door Bill Gates en het bedrijfsleven. Meer informatie: Bill Gates Foundation is na de Amerikaanse regering de grootste donateur van WHO

 

 

Als je kijkt naar de rechterhand van de goochelaar, zie je niet wat de linkerhand doet…

Jaarlijks worden medicijngebruikers en zorgverleners aangespoord om bijwerkingen te melden. Maar vooral de ernstige bijwerkingen van vaccins worden genegeerd en ontkend; eerst door artsen die niet opgeleid zijn om die te herkennen, daarna door de instanties die sociale mediacampagnes, geïnitieerd door de WHO, ten uitvoer brengen. De blik van het Lareb en het CBG blijven strak gericht op medicijnen. De bijwerkingen van vaccins mogen kennelijk nog steeds niet worden gezien.

 

 

 

 

 

Bronnen:
1. https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/11/25/start-internationale-bijwerkingenweek-meld-voor-veiliger-medicijngebruik
2. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-horrorverhalen-over-vaccins-tegen-het-licht-en-ontkracht~bcdcfaef/
3. https://www.globenewswire.com/news-release/2016/06/14/848493/0/en/Combining-Multiple-Childhood-Vaccines-Not-Safe-According-to-Article-in-the-Journal-of-American-Physicians-and-Surgeons.html
4. https://www.lareb.nl/media/3172/lareb-jaarverslag2018.pdf
5. ‘Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid’ – C.F. van der Horst ISBN 987-90-821772-4-4

Over de auteurs:

Ellen Vader is moderator van de facebookgreop van Vaccinvrij en maakt deel uit van het kernteam
Door Frankema is schrijfster van het boek Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This