Europese Unie (EU)

Hoe groot is de invloed van lobbyisten in Brussel?

European Medicines Agency (EMA)

Het Europees geneesmiddelenagentschap is het instituut dat goedkeuring verleent om nieuwe vaccins op de Europese markt te brengen. Wie financiert het EMA?

Lees meer: pagina EMA

EU-JAV

EU-JAV is een “Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan”. Wat zijn hun plannen, en wie financiert de EU-JAV?

Lees meer: pagina EU-JAV

 

 

Europese Commissie heeft VOOR gestemd – nieuwe maatregelen moeten de daling van de vaccinatiegraad tegen gaan

Europees ParlementHet Europese parlement heeft donderdag 19 April 2018 vóór nieuwe maatregelen gestemd. De belangrijkste punten van de in totaal 36 punten van de resolutie over de terughoudendheid tegenover vaccins en de daling van de vaccinatiegraad in Europa zijn voor u samengevat: 1,2

 

 

 

 

Het Europese parlement,

Lees hier de samenvatting van nieuwe maatregelen van de EU die onze vrije keuze en meningsuiting willen beperken!

Het Europese Parlement,

 

  1. Verzoekt de lidstaten en de Commissie om de rechtsgrond voor immunisatiedekking te versterken; wijst erop dat de invoering en toepassing van een passend wetgevingskader volgens doelstelling 1 van het Europees vaccinatieplan 2015-2020 essentieel is voor het vaststellen van nationale prioriteiten en voor het zetten van concrete stappen in de richting van een duurzaam engagement ten faveure van immunisatie;
  1. Is van mening dat het initiatief van de Commissie voor een voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake versterkte samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, dat in het tweede kwartaal van 2018 moet worden gepresenteerd en dat tot doel heeft de lidstaten te ondersteunen bij het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s, het terugdringen van de terughoudendheid tegenover vaccins, het versterken van het vaccinaanbod en het verbeteren van de vaccinatiegraad, een goed initiatief is; verzoekt de Commissie en de Raad bij de opstelling van de aanbevelingen rekening te houden met het standpunt van het Parlement;
  1. Beklemtoont dat het feit dat het vertrouwen van het grote publiek in vaccinaties wereldwijd afneemt, een reden tot bezorgdheid en een grote uitdaging voor deskundigen op het gebied van volksgezondheid vormt; merkt op dat Europa momenteel wordt geconfronteerd met vermijdbare uitbraken van mazelen ten gevolge van terughoudendheid tegenover vaccins; verzoekt de Commissie haar steun voor nationale maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen en te blijven versterken;
  1. Laakt de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie, die nog verergerd wordt door controverses en sensatiebeluste berichtgeving in de media en povere journalistiek; verzoekt de lidstaten en de Commissie verder werk te maken van de bestrijding van de verspreiding van dergelijke desinformatie, het opzetten van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes te bevorderen om het vertrouwen in vaccins te herstellen, en te zorgen voor meer educatie en dialoog, met name voor ouders, onder meer door de oprichting van een Europees platform dat erop gericht is de vaccinatiedekking te vergroten en te voorkomen dat misleidende informatie gevolgen heeft;
  1. Is ingenomen met de bemoedigende vorderingen die zijn geboekt in de strijd tegen door het humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakte ziekten en vormen van kanker dankzij vaccinatieprogramma’s tegen het HPV-virus; vraagt dat de lidstaten deze programma’s verder ontwikkelen en op zoek gaan naar manieren om de vaccinatiegraad te verhogen en andere vormen van kanker te voorkomen, bijvoorbeeld door ook jongens op te nemen in de vaccinatieprogramma’s;
  1. Verzoekt de Commissie een beter geharmoniseerd en beter afgestemd vaccinatieschema voor de hele EU te faciliteren, samen met de lidstaten opties te verkennen voor het opzetten van een EU-platform voor de monitoring van de veiligheid en doeltreffendheid van vaccinaties, te zorgen voor gelijke dekking in heel Europa, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen en het vertrouwen in vaccinatieprogramma’s en vaccins te helpen versterken; verzoekt de Commissie initiatieven rond vaccinatie op te zetten, zoals een “Europese griepprikdag”, als jaarlijks startsein voor de vaccinatiecampagne, met als doel de dekkingsgraad van 75% te bereiken die in de aanbevelingen van de Raad inzake seizoensinfluenza als streefcijfer wordt genoemd;
  1. Verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten, de Wereldgezondheidsorganisatie en de regeringen van de lidstaten.
Hoe is het mogelijk dat het Europese parlement over zaken – die alle kinderen in Europese landen aangaan – zo gemakkelijk en bijna ongemerkt besluiten doorvoert?

Zou het kunnen dat er sprake is geweest van een effectieve Europese lobby?

Bovenstaande youtube is afkomstig van www.corporateeurope.org
 

 

Lees verder – Gerelateerde blogposts

 

Europese Unie luidt de noodklok en onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer in Nederland?

In Brussel werken volgens Corporate Europe Observatory (CEO) 30.000 lobbyisten. Hoe groot is hun invloed op Europarlementariërs? Waarom berichten de media niet direct over maatregelen van het Europese parlement die elk kind in Europa zullen [..] Lees meer

 

 

‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’ – het persbericht dat ons zorgen baart

Waarom baart het ons zorgen? Ten eerste omdat dit persbericht niet in de Nederlandse kranten is gekomen. Buiten het zicht van de burger worden op Europees niveau beslissingen genomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. En dat [..] Lees meer

 

 

Lees verder – Gerelateerde pagina’s

 

Voor informatie over het opgeblazen ‘gevaar’ van de mazelen in Europa ga naar de pagina:
‘Wereldgezondheidsorganisatie’

 

 

Voor informatie over de mazelen in Nederland ga naar de pagina’s:
‘Keuzevrijheid of verplichting’
Mazelen en BMR
Share This