Zijn niet geteste combi-vaccins de oorzaak van kindersterfte?

door | 28 jun 2017 | Vaccins

Het lijkt erop dat de farmaceutische industrie probeert zo veel mogelijk vaccins in één spuit te proppen en dan te verkondigen dat deze combi-vaccins veilig en effectief zijn. In werkelijkheid maken een groeiend aantal medische professionals zich zorgen over het tegelijkertijd toedienen van meerdere vaccins, omdat dit de kans op een nadelige reactie vergroot. Dit geldt in het bijzonder voor combi-vaccins. En het lijkt erop dat de vrees van medisch professionals gegrond is, want de ervaring door de jaren heen laat een zeer onrustbarend beeld zien.

De geschiedenis bewijst dat combi-vaccins onveilig zijn

In oktober 2000 werd de eerste vergunning afgegeven voor het gebruik van het 6-in-1-vaccin Hexavac in Europa. Het vaccin, dat gemaakt werd door Sanofi Pasteur, werd omschreven als een combivaccin dat het difterie-, tetanus-, acellulaire kinkhoest-, recombinant hepatitis B, geïnactiveerd poliomyelitis- en haemophilus influenzavaccin in één spuit combineerde.

Nog maar 5 jaar later werd de vaccinatie door de European Medicines Agency teruggetrokken om ‘commerciële redenen’. Dr. Klaus Hartmann gelooft echter dat het vaccin teruggetrokken is om andere redenen. In 2015 legde hij in een documentaire, genaamd ‘We don’t vaccinate – Myth and reality of the Vaccination Campaigns’ uit waarom.

 

 

Dr. Hartmann werkte voor de vergunningverlener in het Paul-Ehrlich-Instituut en was belast met vaccinveiligheid. Hij was niet tegen vaccineren; hij was bezorgd over de ‘hulpstof’ aluminium (in het bijzonder over het 6-in-1-vaccin Hexavac), omdat hij een enorme toename zag van kinderen die negatieve reacties vertoonden op het vaccin. Hij verklaarde dat:

“we hier te maken hadden met een ander probleem met Hexavac. Een patholoog had sectie verricht op een kind dat 2 dagen daarvoor overleden was, na de Hexavac vaccinatie. Hij constateerde dat het kind enorm opzwollen hersenen had, iets wat hij nog nooit eerder in zijn loopbaan als patholoog was tegengekomen. Er werden nog meer gevallen genoemd; het betrof niet alleen dit kind.”

Deze observatie had de bezorgdheid van Dr. Hartmann aangewakkerd, aangezien het vaccin in die tijd als zijnde veilig was goedgekeurd in Europa. Hij verklaarde dat experts het vaccin hadden besproken tijdens vergaderingen. En dat zij hadden besloten dat het niet verstandig was een verband te leggen tussen het vaccin en de dood van deze baby’s, omdat het politiek beschouwd niet ‘verstandig was om het vertrouwen van het publiek in vaccins te beschamen’.

Bij gevolg nam Dr. Hartmann ontslag en een jaar later publiceerde het blad ‘Focus’ dat de sterfte onder gevaccineerde baby’s in de eerste 48 uur na de vaccinatie met Hexavac 2,5 keer hoger was dan de gemiddelde sterfte in deze leeftijdsgroep.

Een jaar later werd Hexavac van de markt gehaald en verdween voor altijd. Binnen een paar maanden werd een studie gepubliceerd met de titel ‘The Token Study’ (een artikel van het Robert Koch Instituut over ‘250 unexplained sudden unexpected deaths’, ofwel ‘250 onverklaarbare onverwachte doden’ en het mogelijke verband met het 6-voudige vaccin [JV]), volgens de Oostenrijkse onderzoeksjournalist Bert Ehgartner, een schandaal van ongekende omvang. Hij verklaarde:

“Natuurlijk raakten mensen zeer verontrust, alleen al vanwege de mogelijkheid dat de kans op overlijden na een vaccinatie 3 keer zo hoog bleek. Dus daar zaten ze in hun vergaderkamers zich af te vragen hoe om te gaan met deze situatie. Gelukkig hadden ze goede adviseurs, omdat de studie van deze idioten op het Robert Koch instituut geheel was gefinancierd door de vaccinproducenten, waardoor zij onmiddellijk hun sponsorindustrie in kennis moesten stellen toen zich dit afspeelde, te meer omdat ze experts voorhanden wilden hebben die konden omgaan met het PR-aspect van vaccinaties, terwijl zij natuurlijk zelf ook in dienst van de vaccinproducenten waren.”

Hij ging verder:

“De publicatie van de onderzoeksresultaten was 2 jaar vertraagd, omdat de farmaceutische industrie talloze vergaderingen en lezingen moest organiseren om de kwestie aan de orde te stellen. Tenslotte verkondigden ze dat alles in orde was, dat er niets onethisch was gebeurd. Ze herverdeelden eenvoudig de data, herdefinieerden de parameters en ze gebruikten statistieken om het verband tussen vaccinaties en slachtoffers te laten verdwijnen.”

Ter bevestiging van de informatie die Dr. Hartmann had doorgegeven, legde Rolf Kron, MD, uit dat in de grotere Engelse versie van het overzichtsdocument ‘The Token Study’ melding gemaakt werd van honderden doden na de vaccinatie. Hij verklaarde dat:

“Wanneer je door de databank van het Paul-Ehrlich-Instituur gaat, dan zul je zien dat er heel weinig doden en verdachte gevallen geregistreerd zijn. Tegelijkertijd wordt steeds het feit genoemd dat het nog steeds onduidelijk is of er een verband is met vaccinatie.”

“Als er nu bij voorbeeld geen toename van het aantal doden is tussen de vierde en de zevende dag na de vaccinatie, dan wordt alleen dit vermeld in de medische documenten. Wanneer we echter kijken naar de dagen vóór en na deze periode, om erachter te komen hoe hoog het sterftecijfer is, dan zien we een enorme stijging.”

In de kortere Duitse versie staat alleen dat de vaccins veilig zijn en dat de meervoudige vaccins geen significant risico laten zien op verhoogde van kindersterfte.

Voor informatie over dit vaccin, lees: European Medicines Agency – Hexavac, and European Medicines Agency – Committee for Medicinal Products for Human Use European Public Assessment Report (EPAR)

Nog een dodelijke 6-in-1 vaccin vrijgegeven

In 2011 lekte er nieuws uit over een ander gevaarlijk 6-in-1 vaccin, waarvoor ook een vergunning was afgegeven als zijnde veilig en effectief.

Rapporten onthulden dat een vertrouwelijk document van GlaxoSmithKline was gelekt naar de pers, waarin het feit belicht werd dat binnen een periode van 2 jaar 36 kinderen waren overleden na de 6-in-1 vaccinatie Infanrix Hexa.

Volgens de website van Initiative Citoyenne, was er een document onthuld van 1271 pagina’s, dat GlaxoSmithKline in totaal 1742 rapporten had ontvangen van nadelige reacties tussen 23 oktober 2009 en 22 oktober 2011, met 503 ernstige nadelige reacties en 36 doden. Initiative Citoyenne stelde:

“Er waren niet 14 doden geregistreerd door GSK tussen oktober 2009 en eind oktober 2011, zoals we aanvankelijk hadden berekend, maar 36 (14 van 2010 tot 2011 en 22 van 2009 tot 2010). Naast deze 36 doden, brengen tenminste 37 andere doden (hoofdzakelijk wiegendood) het aantal op tenminste 73 doden sinds de lancering van het vaccin in 2000 en nogmaals, dit betreft alleen gevallen van plotselinge dood, niet die van foutherstel van onderreportage.”

Bij gebruik van het cijfer van 36 doden over een periode van 2 jaar, is dat een gemiddelde van 1,5 dode per maand, wat de meeste mensen zeker extreem hoog zullen vinden. Opgemerkt zou moeten worden dat eigenlijk maar 1-10% van de schadelijke/nadelige reacties op vaccins gemeld wordt. Daardoor zou het probleem in werkelijkheid nog veel ernstiger kunnen zijn en zou het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers veel hoger kunnen zijn.

De dodelijke chemische cocktail

Het document uit Initiative Citoyenne onthulde dat veel van de kinderen die overleden waren, gestorven waren binnen de eerste paar dagen na de vaccinatie. In totaal werd het overlijden binnen enkele uren na de vaccinatie van 3 kinderen gemeld.

Dit was geen verrassing, gezien de bestanddelen in de vaccins die vermeld staan op de GSK Infanrix Hexa bijsluiter.

Het is triest dat er niet alleen op de 6-in-1-vaccins de verdenking rust dat ze onze kinderen doden, omdat er volgens rapporten ook meerdere doden vallen na de 5-in-1-vaccinaties.

Rapporten uit India

Tegen het eind van 2016 kwam er een stroom rapporten uit India waarin stond dat 237 kinderen overleden waren na de vaccinatie met vijfvoudige vaccins.

In november 2016 publiceerde de website SundayGardianLive een artikel met de titel ‘237 doden door vijfvoudig vaccin en het worden er nog steeds meer’ (237 deaths by pentavalent vaccine and still counting). De schrijver, kinderarts Jacob Puliyel, onthulde dat men geschokt reageerde, nadat hij een rapport voorlegde via de vrijheid van informatie:

“Vanwege het ‘recht op informatie’ weten we dat er tot augustus 2016 237 doden binnen 72 uur na vaccinatie met een vijfvoudig vaccin gerapporteerd zijn aan de regering hier. We onderzochten sterfgevallen in staten die DPT gelijktijdig gaven met een vijfvoudige vaccin.”

Zoals verwacht waren de echte cijfers nooit onthuld aan het publiek en ieder verband met de vaccinatie verschoof heel snel van ‘mogelijk tot ‘onwaarschijnlijk’. Hij schreef:

“Er waren 3 doden na het gebruik van een vijfvoudig vaccin in Sri Lanka.. De regering van Sri Lanka schortte het gebruik van het vaccin op. WHO-experts onderzochten de doden. Ze vonden dat er een duidelijk ‘verband in tijd’ was met het vaccin (dit is WHO-terminologie wat betekent dat het overlijden kort volgde op de vaccinatie) en dat er geen andere verklaring was voor de sterfgevallen. Volgens het standaard onderzoeksprotocol voor vaccindoden, zouden deze doden vallen onder ‘waarschijnlijk’ veroorzaakt door het ‘Vijfvoudige Vaccin’.

De experts waren niet van plan zo’n rapport te schrijven. Geen enkel land zou daarna nog dit vaccin gebruiken. In plaats daarvan schreven zij in hun rapport dat ze de woorden ‘waarschijnlijk’ en ‘mogelijk’ uit de standaardindeling hadden verwijderd. Het rapport stelde dat de conclusie was dat het ‘niet waarschijnlijk’ was dat er een verband was met de vaccinatie, hoewel er wel mogelijk een verband was met het vaccin. Het volledige rapport werd niet online gepubliceerd, maar alleen de conclusie werd openbaar gemaakt.”

Hij ging verder:

“Het volledige rapport werd gepresenteerd aan het Hooggerechtshof in Delhi in een vaccinatiezaak. Toen deze oneerlijke methode, die toegepast werd door de WHO-experts, bekend was, werd dat openbaar gemaakt door the British Medical Journal.

Na het exposé stelde de WHO een commissie in van 40 leden, de CIOMS/WHO- commissie. 19 van de 40 waren vertegenwoordigers van vaccinproducenten met belangenverstrengeling. Zij ontwikkelden een nieuwe rekenmethode bij het onderzoek naar nadelige effecten van een vaccinatie, die voorschreef om iedere reactie die eerst gezien werd in fase 4, te negeren.

Hun leugens haalden echter uiteindelijk de WHO in, aangezien het Pentavac SD-vaccin, wat het belangrijkste vijfvoudige vaccin was met een vergunning voor gebruik in India, geproduceerd werd door het Seruminstituut van India.

Het Seruminstituut van India stelde op zijn website:

“Het Seruminstituut van India Pvt. Ltd. is nu ’s werelds grootste vaccinproducent wat betreft de aantallen geproduceerde en over de wereld verkochte doses (meer dan 1,3 miljard doses), zoals het Polio-, het Diphterie-, Tetanus-, Kinkhoest-, Hib-, BCG-, r-Hepatitis B-, Mazelen-, Bof- en Rode Hondvaccin.”

 Naar schatting krijgt ongeveer 65% van de kinderen in de wereld minstens één vaccin dat geproduceerd wordt door dit Serum Instituut. Vaccins van dit Serum Instituut zijn geaccrediteerd door de World Health Organisation in Geneve en worden gebruikt in ca. 140 landen over de wereld in hun nationale vaccinatieprogramma’s om miljoenen levens te redden in de wereld.

Interessant en cruciaal is echter het feit dat het Seruminstituut van India niet alleen geaccrediteerd is door de WHO, maar ze hebben ook een verwantschap met de Gates-foundation, UNICEF en de GAVI alliance (Global Alliance for Vaccine and Immunisation).

GAVI vermeldt op zijn website:

“De GAVI Alliantie verstrekt vaccins aan kinderen in arme landen. Het is een ware alliantie, inclusief donorlanden zoals Canada, de landen die vaccins ontvangen en organisaties als UNICEF, de WHO, de Wereldbank, de Bill & Melinda Gates Foundation en de particuliere sector.”

Over het vijfvoudige vaccin zei GAVI:

“Geneve, 30 juli 2014. Het vijfvoudige vaccin wordt gebruikt in alle landen die door de GAVI-alliantie ondersteund worden. We spannen ons in om het dekkingsgebied van het vaccin dat kinderen beschermt tegen 5 levensbedreigende ziekten te vergroten.”

Pentavalent, dat beschermt tegen diphterie, tetanus en kinkhoest (DTP), evenals tegen hepatitisB (hepB) en Haemophilus influenzae type b (Hib), werd eerst geïntroduceerd in Kenia in 2001 met steun van GAVI. Zuid Soedan introduceerde het vaccin als 73ste en laatste land, gesteund door GAVI, op 16 juli 2014.

Echter, het lijkt er op dat GAVI een meer dan informele relatie heeft met de Bill en Melinda Gates Foundation heeft. Zorgvuldig onderzoek laat zien dat zij de organisatie waren die in feite de GAVI Alliance opzetten in 1999.

Het Seruminstituut van India verklaarde:

“Bijna 2 miljoen kinderen in de armste landen van de wereld, sterven ieder jaar aan ziektes die te voorkomen zijn, doordat ze geen toegang hebben tot levensreddende vaccins.” GAVI werd in 2000 opgericht om kinderlevens te redden door vaccinatie in arme landen uit te breiden. In de eerste 10 jaar hebben de programma’s die gefinancierd werden door GAVI meer dan 280 miljoen kinderen gevaccineerd en daardoor meer dan 5 miljoen levens gered.

Het redden van kinderlevens: In Londen werd recentelijk de GAVI Alliance Pledging (belofte) Conference for Immunisation gehouden, waaraan het grote Serum Instituut van India deelnam.

Het doel van de conferentie was om de GAVI-financiers en partners samen te brengen. Vaccinproducenten waren specifiek uitgenodigd om hun actieve bijdrage te laten zien om de problemen van de financiering te pareren en zinvolle prijsstellingen te maken en/of aankondigingen te doen.

Dit jaar bood Serum het vijfvoudige vaccin aan GAVI aan voor $ 1,75 per dosis. Het vaccin was een paar jaar geleden aangekocht voor meer dan $ 3,00 per dosis. Spreker bij die gelegenheid, dr. Cyrus Poonawalla, voorzitter en directeur van Seruminstituut India, zei:

“De missie om de gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren was de kern van het zakelijke model van het instituut, al vanaf het moment dat we levensreddende vaccins begonnen te produceren tegen de laagst mogelijke prijs en ze ter beschikking te stellen van UNICEF en PAHO.”

India verbreekt de banden met de Gates foundation

Begin 2017 kondigde Asianet Newsable aan dat de regering van India ervoor gekozen had om een aantal banden met de Bill en Melinda Gates Foundation te verbreken wat betreft financiering en betrokkenheid met het vaccinatie programma.

In de aankondiging van het nieuws, schreef auteur Fleme Varkey:

“De Gates Foundation werkte met en financierde de Immunization Technical Support Unit (ITSU), die het beleid en toezicht verzorgt voor het massale vaccinatieprogramma van New Delhi, dat circa 27 miljoen jonge kinderen betreft. De regering van India heeft afstand genomen van het programma en weigert ook verder financiering.”

 

In de omschrijving van de redenen van de regering om de Bill en Melinda Gates Foundation (BMGF) te boycotten, legde ze uit:

Er waren zorgen dat de BMGF externe (andere landen) belangen in dit vaccinatieprogramma mogelijk zou maken door grote farmaceutische spelers mee te laten doen met het testen en vermarkten van hun producten in India. Dit ten aanzien van de steun van de foundation aan de Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) en Public Health Foundation of India (PHFI). Betreffende organisaties voerden aan dat dit belangenverstrengeling is.

 

In India was GAVI verantwoordelijk voor het introduceren van het Hep B vaccin in het Universal Immunization Programme (UIP), een vaccinatieprogramma opgestart door de regering van India in 1985. Het vloeibare Pentavalent vaccin vervangt de DTP en Hep B vaccins en bevat een combinatie van difterie, kinkhoest, tetanus (DPT), Hepatitis B en Hib Meningitis antigenen. De regering van India besloot het te introduceren in het UIP volgens de aanbevelingen van de WHO in 2011. Echter, er zijn beschuldigingen dat het in India geïntroduceerd is zonder rekening te houden met de ervaringen in andere landen die dit vaccin gebruiken en waar het geresulteerd heeft in veel dode kinderen.

Ze ging verder:

“De vraag ligt nu voor hoe het kan dat deze vaccins nog steeds gepromoot mogen worden in verschillende staten onder het National Immunisation Programme, ondanks het feit dat er rapporten zijn met betrekking tot het gebruik ervan.”

Als je het volledige artikel leest, wat wij ten zeerste aanbevelen, laat het zien dat er niet alleen het bij BMGF veel belangenverstrengeling is, maar in hun pogingen om de regering van India te overtuigen dat de vijfvoudige vaccins veilig en effectief waren, verzuimde men melding te maken van het aantal doden samenhangend met dit vaccin.

Bron originele artikel: https://healthimpactnews.com/2017/are-untested-combination-vaccines-killing-our-children/

Vertaald door: Joyce Vromans voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This