Is het nu de WHO die zich schuldig maakt aan nepnieuws?

door | 6 apr 2024 | WHO

De WHO lijkt niet meer zo zeker van zichzelf. Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door Brownstone Institute

“A liar begins with making falsehood appear like truth, and ends with making truth itself appear like falsehood,” (“Een leugenaar begint met de leugen te laten lijken op waarheid, en eindigt met de waarheid te laten lijken op een leugen.”) schreef dichter William Shenstone ooit.

Deze woorden zullen waarschijnlijk een snaar raken bij degenen die de steeds wanhopigere pogingen van de WHO opmerken om een steeds sceptischer publiek te overtuigen van haar goede bedoelingen. In een poging om haar plannen voor een nieuw wereldwijd pandemie-preventiekader veilig te stellen verspreidt ze nepnieuws.

De laatste boodschap kwam twee weken geleden toen Dr. Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, het wereldpodium van de World Governments Summit gebruikte om de beleidslijn van de WHO te herhalen: Steeds virulentere, frequentere pandemieën vormen een existentiële bedreiging waarop een onvoldoende voorbereide wereld zich dringend moet voorbereiden! Dit dient te gebeuren door het door de WHO voorgestelde kader voor pandemiebeheer aan te nemen via een reeks aanpassingen van de bestaande International Health Regulations (IHR) en het nieuwe Pandemieverdrag.

Elk van deze twee overeenkomsten moet in mei 2024 worden goedgekeurd door de Wereldgezondheidsvergadering (WHA), het besluitvormingsorgaan van de WHO.

Volgens Tedros zou de wereld ‘s nachts rustiger kunnen slapen, ware het niet dat er “twee grote obstakels zijn voor het halen van de deadline (van mei). De eerste is “een groep onderwerpen waarover landen nog geen consensus hebben bereikt” – die vervelende lidstaten die hun recht om autonoom van mening te verschillen uitoefenen! En het tweede is “de litanie van leugens en complottheorieën over de overeenkomst” – waarmee waarschijnlijk diegenen worden bedoeld die – net als UsForThem – hardnekkig het lef hebben gehad om op juridisch bewijs gebaseerde zorgen te uiten over de beangstigende reikwijdte en ongekende implicaties van de voorstellen.

Het eerste obstakel is op zichzelf al veelzeggend: het gaat hier niet om geïsoleerde zorgen van één of twee recalcitrante lidstaten, maar het lijkt erop dat deze ongerustheid gedeeld wordt door een heel continent. Het zogenaamde “Equity Bloc” van landen omvat veel van de Afrikaanse staten. Het knelpunt zelf is ook veelzeggend: ‘gelijkheid’ is steno voor gelijke toegang tot gezondheidsproducten en -middelen en heeft te maken met het feit dat ontwikkelingslanden, die tijdens de Covid pandemie bijna geen toegang hadden tot vaccins etc., nu begrijpelijkerwijs op zoek zijn naar garanties voor meer ‘eerlijke’ toegang tot deze therapeutische middelen.

Volgens een blog-bericht van een ingewijde “doen de ontwikkelde landen er alles aan om de voorstellen voor amendementen die gebaseerd zijn op gelijkheid te ondermijnen“, voordat onthuld wordt dat “het secretariaat van de WHO ook dezelfde lijn volgt”, vermoedelijk op grond van het feit dat deze communistische technologieoverdracht van rijk naar arm een overdracht van rijkdom en knowhow zou inhouden die voor de farmaceutische industrie onverteerbaar is. Farmaceutische welwillendheid heeft zijn grenzen, zo lijkt het.

Het tweede obstakel – de litanie van leugens en samenzweringstheorieën – weerspiegelt een escalerende controverse over de vermeende reikwijdte en het beoogde impact van het pandemische kader van de WHO dat teruggaat tot de oorspronkelijke versie van de voorstellen die in februari 2023 werd gepubliceerd.

Je hoeft geen graad in internationaal recht te hebben (hoewel de auteur er toevallig wel een heeft) om te begrijpen dat de juridische gevolgen van de voorgestelde IGR-wijzigingen zouden bestaan uit het creëren van een nieuw commando- en controleregime voor de volksgezondheid. Hierbij zouden de lidstaten zich onderwerpen aan de bindende autoriteit van de WHO met betrekking tot het beheer van feitelijke of veronderstelde internationale noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Om de implicaties te begrijpen, hoeft men alleen maar te kunnen lezen.

De voorgestelde IGR-wijzigingen bevatten met name nieuwe clausules die de definities van voorheen niet-bindende “aanbevelingen” wijzigden en die bepaalden dat de lidstaten zich ertoe verbinden om een door de WHO goedgekeurde reactie op het gebied van de volksgezondheid op te volgen. Dit houdt in dat de WHO bevoegdheden krijgt om lockdowns, quarantaines, reispassen, verplichte tests en verplichte medicatie, waaronder vaccinatie, af te dwingen. Het eerste ontwerp van het nieuwe pandemieverdrag bevatte een verplichting voor de lidstaten om maar liefst 5% van hun nationale gezondheidsbudgetten te besteden aan internationale pandemiepreventie en paraatheid. (Na aanvankelijke verontwaardiging weten we dat deze nogal ambitieuze financiële toezegging vervolgens werd afgezwakt tot een meer algemene verplichting om voor voldoende financiering te zorgen).

Deze voorstellen leken echter ondubbelzinnig in hun intentie en effect, en dus stak een stroom van juridisch gefundeerde commentatoren, juristen en politici de kop op over wat een duidelijke overreach leek van deze ongekozen en grotendeels onberekenbare multilaterale organisatie, die inbreuk maakte op de autonomie en soevereiniteit van nationale regeringen en parlementen.

Tedros ging in maart 2023 tekeer en zei op sociale media dat “geen enkel land soevereiniteit zal afstaan aan de WHO. We blijven verkeerde informatie zien… over het pandemieakkoord… de bewering dat het akkoord macht zal afstaan aan de WHO is gewoonweg onjuist. Het is nepnieuws.

Het debat heeft sindsdien gewoed en naarmate de publieke bezorgdheid is toegenomen – niet in de laatste plaats omdat de WHO heeft nagelaten bijgewerkte ontwerpen van met name de IGR-amendementen vrij te geven volgens haar eigen tijdschema’s, een nalatigheid die de theorie voedt dat er misschien iets te verbergen valt – is ook de ongerustheid van Tedros gegroeid. Dit kwam tot een hoogtepunt in zijn ‘litanie van leugens en samenzweringstheorieën’ toespraak in februari waarin hij specifiek suggesties dat het pandemieverdrag “een greep naar de macht is door de WHO,dat het de WHO de macht zal geven om landen lockdowns of vaccin-mandaten op te leggen,dat het een aanval op de vrijheidis”, benoemde als “gevaarlijke leugens,volkomen, compleet, categorisch onjuist.

Dus wie heeft er gelijk?

Omdat de IGR haar eigen deadline van januari 2024 om herziene ontwerpen van de IGR-amendementen te publiceren niet heeft gehaald, is het voor het publiek onmogelijk om te weten of de meest aanstootgevende bepalingen, zoals de bovengenoemde, zullen blijven staan in de definitieve teksten die in mei aan de WHA worden voorgelegd. Zoals de ontwerpteksten er nu uitzien, is het echter moeilijk te zien hoe Tedros teksten waarin zwart op wit bindende verplichtingen staan en het idee dat dit op de een of andere manier geen inbreuk zou maken op de nationale beslissingsautonomie kan uitleggen.

Tedros’ brutale ontkenningen hebben specifiek en uitsluitend betrekking op het pandemieverdrag en daar is een goede reden voor: “De pandemieovereenkomst zal de WHO geen macht geven over staten of individuen,” beweerde hij onlangs in februari, “de ontwerpovereenkomst is beschikbaar op de WHO-website voor iedereen die hem wil lezen… en iedereen die hem leest zal geen enkele zin of woord vinden dat de WHO macht geeft over soevereine staten.

Tedros heeft zijn woorden zorgvuldig gekozen, want technisch gezien heeft hij gelijk dat het Pandemieverdrag deze bepalingen niet bevat, en een voorlopig ontwerp ervan (vanaf oktober 2023) is beschikbaar op de WHO-website. Maar zoals bekend bij iedereen die bekend is met de voorstellen, staan de beledigende bepalingen niet in het ontwerpverdrag, maar in de amendementen op de IHR’s waarover Tedros een hardnekkig stilzwijgen heeft bewaard en waarvan geen tussentijdse ontwerpen beschikbaar zijn op de website van de WHO.

De beschuldigingen van Tedros dat degenen die suggereren dat het Verdrag de nationale soevereiniteit zou aantasten “niet geïnformeerd of aan het liegen zijn” lijken op zijn best onoprecht. Zeker wanneer ze geplaatst worden tegen die bredere context waarvan Tedros niet geloofwaardig kan beweren dat hij er niet van op de hoogte is. Als Tedros of de WHO deze beschuldiging willen betwisten, moeten ze dat doen met een duidelijk juridisch onderbouwd weerwoord tegen de IGR-bepalingen die hierboven zijn opgesomd.

Om ons als ongeïnformeerde, leugenachtige complotdenkers verder te helpen, worden de machtsbeluste bedoelingen van de WHO op een handige manier blootgelegd in een artikel van een van de belangrijkste architecten van de IGR-amendementen, Lawrence Gostin, die zichzelf als directeur van het WHO-samenwerkingscentrum beschrijft als “actief betrokken bij WHO-processen voor een pandemieovereenkomst en de hervorming van de IGR.

Gostin noemt het feit dat “er sprake is van wijdverspreide niet-naleving en misbruik van mazen” onder de bestaande IGR-kaders als motivatie om te zoeken naar “potentieel transformatieve wettelijke hervormingen.Hij is verrassend open over het feit dat het doel van de IGR-wijzigingen zou zijn om “de architectuur van het wereldwijde gezondheidsbestuur fundamenteel te herstructureren.

Nieuwe “gedurfde normen” zouden er volgens hem voor zorgen dat de tijdelijke uitbraakrichtlijnen van de WHO worden omgezet in “bindende regels,die van staten eisen dat ze “zich eraan houden” en dat ze “ter verantwoording worden geroepen. Hij merkt op dat een aantal staten, waaronder de VS, “nalevingscomités” hebben voorgesteld om “de naleving van de nieuwe IGR-normen te stimuleren. Hij gaat openhartig in op de bezorgdheid over de mogelijkheid dat dit nieuwe volksgezondheidsregime inbreuk maakt op de persoonlijke autonomie, waarbij hij de “complexe afwegingen” erkent en de realiteit dat “veel van het volksgezondheidsrecht neerkomt op de balans tussen positieve maatregelen om de gezondheid van de gemeenschap te beschermen en beperkingen op de persoonlijke autonomie“. Voor het geval de lezer enige twijfel had, bevestigt hij dat dit alles “kan vereisen dat alle staten een bepaald niveau van soevereiniteit opgeven in ruil voor verbeterde veiligheid en eerlijkheid,” woorden die niemand zouden moeten geruststellen.

De soevereiniteitskwestie is niet het enige gebied waarop de uitspraken van de WHO en haar hoge functionarissen geen onderbouwing voor hebben. De legitimiteit – voor zover daar al sprake van kan zijn – van de voorstellen van de WHO om beter voorbereid te zijn op pandemieën, is gebaseerd op een wereld die wordt geteisterd door steeds gevaarlijkere en frequentere pandemieën: De geschiedenis leert ons dat de volgende pandemie een kwestie is van wanneer, niet van of, aldus Tedros, een mening die wordt gedeeld door Mike Ryan, WHO-directeur voor noodsituaties op gezondheidsgebied. Hij betreurde de vertragingen bij het bereiken van overeenstemming over de nieuwe teksten en klaagde onlangs dat terwijl de lidstaten aan het onderhandelen waren de elfen in de kelder 37.000 signalen van potentiële epidemieën hebben verwerkt...”.

Deze stelling wordt echter sterk betwist door experts van de Universiteit van Leeds die in een artikel met de treffende titel “Rational Policy Over Panic” suggereren dat de wetenschappelijke basis die de basis vormt voor de agenda van de WHO voor pandemiebestrijding schromelijk is opgeblazen. “De gegevens en het bewijsmateriaal ondersteunen de huidige aannames met betrekking tot het pandemierisico nauwelijks,” merken ze op, en ze leggen uit dat “de gegevens suggereren dat een toename van het aantal geregistreerde natuurlijke uitbraken grotendeels kan worden verklaard door de technologische vooruitgang in diagnostische tests in de afgelopen 60 jaar… Covid-19, als het inderdaad van natuurlijke oorsprong is, lijkt eerder een uitschieter dan een onderdeel van een onderliggende trend.”

Dit is niet alleen van belang om juridische en filosofische redenen, maar ook om economische redenen. De aspiraties van de WHO op het gebied van pandemiepreventie houden in dat er enorm veel middelen van andere beleidsterreinen op het gebied van gezondheid worden overgeheveld naar pandemiepreventie; schattingen die door de WHO en de Wereldbank worden gebruikt, stellen een totale jaarlijkse financiering van pandemiepreventie voor van ongeveer 31,5 miljard dollar, vergeleken met ongeveer 3,8 miljard dollar in de huidige jaarlijkse financiering van de WHO en 3 miljard dollar in de totale geschatte financiering wereldwijd voor malaria, waaraan jaarlijks meer dan 600.000 mensen sterven, van wie bijna 500.000 kinderen.

Dit is op zichzelf al belangrijk, maar ook omdat het vermoeden bestaat dat de richting en het doel van de WHO te veel worden bepaald door degenen die de touwtjes in handen hebben. Minder dan 20% van de financiering van de WHO is afkomstig van de basisbijdragen van de lidstaten, het grootste deel van de financiering is voor specifieke doeleinden, waarvan een groot deel afkomstig is van particuliere donoren. Daarvan wordt het leeuwendeel geleverd door de Gates Foundation; die organisatie is zelfs de op één na grootste totale donor van de WHO. Die organisatie heeft sterke financiële banden met de farmaceutische industrie, die veel baat heeft bij de op vaccins gebaseerde oplossingen die centraal staan in de steeds grotere aandacht van de WHO voor de preventie van pandemieën.

In 2022 richtte de WHO de WHO Foundation op met het doel om nog meer filantropische donaties uit de commerciële sector aan te trekken. Afgezien van de overkoepelende vraag of een particulier financieringsmodel wel geschikt is voor een organisatie die vergaande bevoegdheden over de wereldwijde volksgezondheid nastreeft, lijkt het model zelfs op zichzelf al problematisch: de Stichting is expliciet opgericht om de WHO te behoeden voor potentiële belangenconflicten en reputatierisico’s en is in haar korte bestaan beschuldigd van een gebrek aan transparantie en gedrag dat goed bestuur ondermijnt.

Om de woorden van een andere beroemde auteur te gebruiken: “Het vertrouwen van de onschuldige is het nuttigste gereedschap van de leugenaar“, en dat is gebleken.

Hoewel het financieringsmodel van de WHO geen geheim is, is de realiteit dat het bereik van de farmaceutische industrie en haar enorme financiële middelen zodanig is dat er in de mondiale mainstream media schrikbarend weinig openhartig commentaar is geleverd op de financiële relaties van de WHO. Omdat maar weinigen onder het grote publiek begrijpen dat dezelfde mensen die de WHO financieren ook miljoenen ponden in de wereldwijde media steken (alleen al in het Verenigd Koninkrijk omvat de lijst van begunstigden van de Gates Foundation de Guardian, de BBC, de Daily Telegraph en de Financial Times), is het maar al te gemakkelijk voor Tedros en Co. die hun bezorgdheid uiten als gevaarlijke samenzweerders, onweersproken blijven: neem bijvoorbeeld dit recente stuk in de Guardian, waarin kritiekloos Tedros’ “stortvloed van nepnieuws, leugens en samenzweringstheorieën” wordt nagepraat en waarin opvallend genoeg niet wordt vermeld dat de Guardian, volgens de openbaar toegankelijke lijst met donaties van de Gates Foundation, alleen al in 2020 3,5 miljoen dollar van die organisatie heeft gekregen.

Omdat de media terugschrikken voor het publiceren van kritische standpunten over de WHO en haar farmaceutische sponsors, blijven onze politici naïef blind voor het web van achterliggende, eigen motivaties die de herstructurering van de wereldwijde volksgezondheid aansturen. Maar als de ene groep betrokkenen met schone handen naar de tafel komt – zonder verborgen financiële prikkels en zonder dat er aan de touwtjes wordt getrokken door winstgerichte bedrijven – en de andere groep met handen die bevlekt zijn door farmaceutische winsten en danst naar de pijpen van geheime geldschieters, wie zou het publiek dan vertrouwen als het alleen de feiten te horen kreeg?

 

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door het Brownstone Institute. Molly Kingsley is de oprichter van de ouderorganisatie UsForThem en auteur van The Children’s Inquiry. Ze is voormalig advocaat.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This