Modelbrief aan werkgever in geval van testplicht en/ of vaccinatieplicht

door | 2 sep 2021 | COVID-19 vaccin, Rechten

Van oud-advocaat Frank Stadermann ontving ik de volgende modelbrieven gericht aan uw werkgever die u in geval van testplicht of vaccinatieplicht waarschijnlijk goed kunt gebruiken! Om op te slaan en te delen.

 

 

 

I. Modelbrief aan werkgever i.v.m. testplicht

AAN:
Naam en adres van de werkgever
Plaats ………. Datum………….

 
Geachte werkgever,

U heeft mij laten weten dat ik mij voortaan op Covid-19 moet laten testen en dat ik een bewijs van die test zal moeten tonen vooraleer toegang tot mijn werk te krijgen, Ik heb tegen deze gang van zaken ernstig bezwaar. Daarom zal ik mij niet aan een test onderwerpen.

1. Mijn eerste bezwaar is dat u daarmee inbreuk maakt op mijn medische privacy. Of ik nu een SOA of een andere ziekte heb, zwanger ben (DOORHALEN ALS DE SCHRIJVER EEN MAN IS) of het Covid-19 virus of een ander virus onder de leden heb, ik hoef u dat allemaal niet te vertellen.

2. Het is bovendien algemeen bekend dat een test niet geschikt is om vast te stellen of iemand Covid-19 heeft. Testen zonder dat iemand klachten heeft, is zinloos. Ik herinner u eraan dat zelfs onze minister-president dat heeft gezegd. Zie https://youtu.be/6h9Zonw4jXk

3. U kunt er overigens van verzekerd zijn dat ik niet naar het werk kom wanneer ik mij ziek voel. Zo heb ik altijd gehandeld en dat blijf ik doen.

4. Dat neemt niet weg dat ik u graag tegemoet wil komen. Mocht u vrezen dat ik Covid-19 onder de leden heb, dan ben ik te allen tijde bereid mij medisch te laten onderzoeken door de bedrijfsarts of de ARBO-arts.

5. Ik ga er dan ook van uit dat u de hierboven omschreven – zinloze en privacy schendende – eis van het testen, zult laten vallen.

6. In het geval u mij inderdaad de toegang tot het werk zou ontzeggen, maak ik vanzelfsprekend toch aanspraak op het overeengekomen loon. Daarbij houd ik mij beschikbaar om op eerste verzoek het werk te hervatten wanneer u de belemmering opheft.

 
Met vriendelijke groet,

NAAM WERKNEMER
ADRES

 
Deze brief is opgesteld door mr. Frank Stadermann, [email protected].
Iedereen mag deze brief vrijelijk gebruiken en verspreiden.

 

 

II. Modelbrief voor werkgever i.v.m. vaccinatieplicht

 
AAN:
Werkgever
Adres
Plaats

Betreft: opleggen van vaccinatieplicht

Datum ………………….., Plaats ……………………

Geachte werkgever,

Mij is ter ore gekomen dat u voornemens bent/besloten heeft om het personeel te verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.
Door middel van deze brief laat ik u weten dat ik tegen dat voornemen/besluit onoverkomelijke bezwaren heb.

1. Allereerst beroep ik mij op art. 11 van de Grondwet. Dit artikel luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Een verplichte vaccinatie vormt een inbreuk op de onaantastbaarheid van het lichaam en is dus in strijd met art. 11.
(DE NAVOLGENDE ZIN MOET WORDEN VERWIJDERD ALS DE WERKGEVER EEN OVERHEIDSINSTELLING IS.)
Door de reflexwerking van de grondrechten op het arbeidsrecht is art. 11 ook op de arbeidsverhouding van toepassing.

2. Voorts verwijs ik u graag naar een resolutie van de Raad van Europa d.d. 27 januari 2021 (Resolutie 2361-2021). Daarin sprak de Raad zich uit tegen verplichte vaccinaties tegen Covid-19.

3. Ook bent u niet gerechtigd de eis van een verplichte vaccinatie de stellen. Door deze eis wel te stellen, wijzigt u eenzijdig het arbeidscontract dat ik met u heb gesloten. Voor zover u al op grond van een reglement de bevoegdheid zou hebben om eenzijdig wijzigingen door te voeren, kan een ingrijpende wijziging zoals het opleggen van een vaccinatieplicht niet geacht worden onder die bevoegdheid te vallen.

4. Bij het stellen van de eis van een vaccinatie heeft u geen belang. Want het is nu wel duidelijk geworden dat ook de wel-gevaccineerden het virus gewoon kunnen overdragen.

5. Tenslotte wijs ik u erop dat aan het toedienen van het vaccin tegen Covid-19 grote risico’s zijn verbonden. Het gaat bij dit ‘vaccin’ om een nieuwe techniek die met een nog nooit vertoonde snelheid is ontwikkeld. Bij vaccins wordt normaal gesproken een eiwit van een virus ingespoten, bij dit vaccin wordt informatie ingespoten waardoor het lichaam zelf een – lichaamsvreemde – stof moet gaan maken. De effecten van het vaccin op de langere termijn zijn nog niet bekend. Het is ook niet voor niets dat de EMA het vaccin slechts voorwaardelijk tot de markt heeft toegelaten. De toelating is geschied onder de voorwaarde van een ‘rolling review’.
Er is een overvloed aan bronnen die mij met recht doen vrezen dat mijn gezondheid door een vaccinatie als bedoeld, schade zal lijden.

6. Dit laatste brengt mij ertoe op te merken dat een door u opgelegde verplichting tot vaccinatie gepaard zou moeten gaan met een garantie, dat in geval van een onverhoopte vaccinatieschade die schade financieel zal worden gecompenseerd, waarbij u mij als werknemer dan tegemoet komt voor wat betreft mijn bewijslast.
Ik mis een dergelijke garantie.

Conclusie

Het opleggen van een verplichting aan mij om mij te laten vaccineren tegen Covid-19 is onwettig en ik zal daaraan dan ook geen gevolg geven.
Ik behoud mij dienaangaande alle rechten voor.

Hoogachtend,

NAAM
ADRES

 

 
Deze brief is opgesteld door mr. Frank Stadermann, [email protected].
Iedereen mag deze brief vrijelijk gebruiken en verspreiden.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This