Mark Rutte

Minister President van Nederland
Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Mark Rutte is voorzitter van het kabinet Rutte III. Voor wie zet hij zich in? Deze pagina gaat over:

  • Miljarden bezuinigingen – op het welzijn van de bevolking (zorg, onderwijs, cultuur)
  • Miljarden financiële verliezen – als gevolg van de maatregelen
  • Honderden miljoenen uitgaven – aan potentiële coronavaccins

De onderstaande pagina geeft een zeer beknopt overzicht van de kosten en verliezen van het vaccinatiebeleid van kabinet Rutte.

Mark Rutte is pro-vaccins. Hij heeft nog nooit nagedacht over de veiligheid ervan. Frank Ruesink, vader van een kind met vaccinatieschade stelde Rutte de volgende vraag over veiligheid…

 

 

 

Mark Rutte wil dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Hij gebruikt gedragsbeïnvloedings-technieken tijdens zijn persconferenties.

Gedragsveranderingstechnieken
Op 23-04-20 verscheen een opvallend artikel in het NRC. Het besprak 14 technieken om gedragsverandering te genereren. Mark Rutte past deze technieken toe in zijn persconferenties.

Hieronder volgt een ingekorte versie van de 14 gedragsveranderingstechnieken uit het artikel:


1. Nadruk op dat de gemeenschap alleen samen een oplossing kan bieden

Het hoofdframe in de communicatie van de Rijksoverheid in de coronacrisis is dat we dit samen moeten oplossen.
• Rutte spreekt over ‘we’ in plaats van ‘jullie’ of algemene termen als ‘mensen/inwoners van Nederland’. ‘We kunnen dit alleen samen doen.’ (31 maart)
• Hij benadrukt dat dit de hele samenleving raakt: ‘Dit virus raakt ons allemaal, onszelf, onze ouders, andere familieleden, vrienden en collega’s.’ (21 april)
• Hij geeft aan dat het niet om jou als individu gaat: ‘Dat jij misschien wel denkt, het zal voor mij wel kunnen meevallen (…) jij kunt nog steeds een oudere aansteken die er misschien wel door overlijdt.’ (31 maart)
• De boodschap is dat iedereen nodig is om het virus terug te dringen: ‘Dat vraagt zelfbeheersing van ons allemaal in Nederland’, ‘We kunnen dit alleen met 17 miljoen mensen.’ en ‘Dat doen we samen.’ (21 april)


2. Positieve feedback door benadrukken wat goed gaat

Rutte complimenteerde ons met het naleven van de regels: ‘Ik wil vandaag hier gezegd hebben dat ik grote bewondering heb voor het aanpassingsvermogen, de zelfdiscipline en het improvisatie-vermogen van zo ongeveer iedereen in ons land.’ (31 maart) en ‘De basisregels hebben ons gebracht waar we nu zijn, er is nu enige ruimte mogelijk.’ (21 april) en ‘Dat hebben we samen met 17 miljoen mensen gedaan.’ (21 april) Positieve bekrachtiging versterkt de behoefte om het gedrag uit te voeren.


3. Voorkomen van weerstand
Bij de start van de toespraken geeft Rutte aan dat de boodschap al in de lijn der verwachting ligt: ‘Het zal u niet verbazen dat we inderdaad tot een verlenging hebben besloten…’ (31 maart) en ‘Zoals eerder aangekondigd…’ (21 april). Dit impliceert dat je hier niet verbaasd of negatief op kan reageren en vergroot daarmee de kans op instemmende reacties.


4. Erkennen van weerstand door tonen van empathie

Rutte geeft aan dat hij begrijpt dat de maatregelen moeilijk zijn en toont daarmee empathie voor de situatie van velen: ‘We snappen de zorgen die er zijn.’, ‘Ja, dat is zuur’ (21 april) en ‘Het is één doffe ellende, dat zie ik ook wel.’ (21 april). Ook begrijpt hij dat het ongeduld met de tijd groeit: ‘Hoezeer ik ook begrijp dat het ongeduld er als het ware insluipt…’ (21 april). Hiermee erkent hij mogelijke weerstand en neemt hij mensen de wind al enigszins uit de zeilen.


5. Het autoriteitsprincipe

Als verdediging van de, wellicht teleurstellende, besluiten doet de Premier, aanspraak op diverse autoriteiten: ‘We doen alles op wetenschappelijk advies. (31 maart)’, ‘..de ministeriële commissie crisisbeheersing zich vandaag gebogen over de vraag…’ (21 april), ‘We hebben deskundigen uit de ouderenzorg gevraagd ons te adviseren.’ (21 april), ‘Ik had zaterdag Angela Merkel lang aan de lijn hierover.’ (21 april) en ‘Van de adviezen van deskundigen…’ (21 april).

 

6. Een trots en positief gevoel creëren over deze gemeenschap & altercasting
Rutte sprak ons op 31 maart aan als trotse, volwassen mensen in een krachtige gemeenschap: ‘In een volwassen democratie als Nederland met volwassen, trotse mensen…’ en ‘De kracht van Nederland in de afgelopen weken vind ik….’ Hiermee maakte hij gebruik van de techniek ‘altercasting’. Je spreekt mensen aan in een bepaalde rol (volwassen, trots en krachtig) waardoor zij zich naar deze rol gaan gedragen.

 

7. Sociale bewijzen om de norm te bekrachtigen
Er werd 31 maart niet alleen verteld wat het gewenste gedrag is, maar ook uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de meeste mensen zich al goed aan de regels hielden. ‘Iedereen ziet in Nederland dat we ons heel goed aan de regels houden (…). De straten zijn leeg, de treinen zijn leeg, de kantoren zijn leeg (….) boodschappen doen we alleen.’, ‘De steun voor de maatregelen blijkt uit alle onderzoeken, maar ook wat je op straat ziet, de lege trams, de lege treinen, de lege kantoren, het maximaal thuiswerken.’ en ‘Je ziet dat Nederland dit snapt.’
De onderliggende boodschap is: als je je niet aan de regels houdt, dan ben je de enige en hoor je er niet bij. Deze techniek speelt in op de menselijke behoefte om ‘erbij’ te horen: onze ‘sense of belonging’.

 

8. Keuzevrijheid bieden en mensen eigen verantwoordelijkheid geven
In de strategie van ‘intelligente lockdown’ hebben mensen meer keuzevrijheid dan in omringende landen: ‘Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt je ‘moet’ dit en moet zus.’ Door het bieden van deze keuzevrijheid verklein je weerstand tegen de boodschap, omdat mensen een gevoel van autonomie behouden. Daarmee spreekt Rutte mensen tegelijkertijd ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid: ‘Ik vind het ook bij een volwassen, democratisch land horen om mensen daar uiteindelijk hun eigen verantwoordelijkheid in te laten nemen.’ Met deze tactiek van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid creëer je meer intrinsieke motivatie voor het gedrag. Strenge regels en boetes leiden over het algemeen tot minder intrinsieke motivatie. Mensen voeren het gedrag dan vooral uit om de boete te voorkomen. Daarmee is deze strategie wellicht langer effectief in het veranderen van de fysieke sociale omgang.
21 april benoemde Rutte juist meermaals de basisregels: ‘Blijf zo veel mogelijk thuis, en werk ook zo veel mogelijk vanuit huis. Als je wil sporten of boodschappen wil doen, doe dat dan alleen (…) en houd 1,5 meter afstand, als je verkoudheidsklachten hebt blijf je thuis (…).’ Hij gaf daarbij de afweging: ‘De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander.’ Hiermee benadrukte hij dit keer niet onze keuzevrijheid maar juist de plicht om ons aan de regels te houden.

 

9. Concreet handelingsperspectief over wat wél kan
Het is de wens van de overheid dat we er voor elkaar zijn. Ook hier werd 31 maart de sociale norm benadrukt door te omschrijven hoe dit al gebeurde ‘Mensen staan klaar om elkaar te helpen als dat nodig is.’ Om mensen aan te sporen, gaf Rutte concrete gedragsvoorbeelden: ‘Kijk ook naar de mensen in je buurt en klop een keer op het raam van je buren of aan de overkant van die oudere persoon om te vragen of je nog iets kan doen.’ Deze concrete handelingsperspectieven helpen mensen er voor elkaar te zijn omdat duidelijker wordt hoé ze dit kunnen doen.
In de persconferentie van 21 april werd alleen ingegaan op wat je qua sporten nu zelf zou kunnen doen ‘Individueel sporten kan, een rondje hardlopen, fietsen, een wandeling. Het kan, mag en het is goed voor iedereen’.

 

10. Zelfvertrouwen geven en self-efficacy vergroten versus empathie tonen
Door het neerzetten van de sociale norm en complimenten aan de samenleving toonde Rutte 31 maart zijn vertrouwen in ons. Hij spoorde ons aan, dit ook in moeilijke tijden waar te maken: ‘Hou vol’. Het vertrouwen van de regering dat wij dit kunnen, vergroot onze ‘self-efficacy’, het vertrouwen in onszelf dat we in staat zijn de maatregelen op te volgen. 21 april was deze tactiek ook enigszins terug te zien. Rutte zei ‘Hou vol.’ en benoemde dat de regels effectief zijn gebleken: ‘Deze basisregels hebben ons nu gebracht waar we op dit moment zijn, het punt waar we heel voorzichtig maatregelen kunnen versoepelen.’ Maar duidelijker dan het vertrouwen dat hij daarmee uitsprak, kwam naar voren dat Rutte begrijpt dat het moeilijk en zwaar is (empathie, zie punt 4).


11. Fear appeals

In de laatste persconferentie is gekozen nadruk te leggen op de ernstige gevolgen van snelle versoepeling. Rutte geeft aan dat de resultaten hoopgevend zijn maar dat de druk op de zorg nog steeds ‘gi-gan-tisch hoog is’, ‘de situatie in de verpleeghuizen is nog altijd zeer zorgwekkend’ en ‘de coronacrisis een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken.’ Hij geeft aan dat versoepeling kan zorgen ‘dat het virus meteen weer de kans krijgt om te gaan pieken’, ‘Nog meer druk op de mensen in de zorg, nog meer slachtoffers, nog meer uitgestelde operaties’, en ‘Dan kan die zorg dat al helemaal niet aan.’ We moeten ons realiseren dat we ‘Aan het prille begin van de weg terug staan’. Door eerst de ernst te benadrukken kan je teleurstelling wegnemen ten aanzien van de voorzichtigheid waarmee de versoepeling uiteindelijk wordt geïntroduceerd.
Uit de Corona Impact Monitor van Motivaction, waarin we de steun voor maatregelen en naleving van de gedragsregels monitoren, blijkt inderdaad dat de zorgen en ingeschatte risico’s bij Nederlanders de afgelopen weken zijn afgenomen. Een ontwikkeling waar Rutte in de persconferentie op inspeelt door met deze fear appeals de ernst weer te benadrukken.

 

12. Gebruik van beeldspraak (metaforen)
Om de ernst te benadrukken en dit niet alleen rationeel maar ook emotioneel over te brengen, maakt Rutte gebruik van diverse metaforen: ‘Dan gaat het virus weer door je land golven’, ‘De risico’s van het weer opflikkeren van het virus’ en ‘Dat het virus toch weer om zich heen gaat grijpen’. We staan voor ‘duivelse dilemma’s’. Daarbij kunnen we geen lange termijn-voorspellingen doen want ‘We varen op zicht’. Het gebruik van metaforen zorgt ervoor dat we ons makkelijker een beeld vormen van wat er bedoeld wordt en zo’n (visueel) beeld blijft beter bij ons hangen.

 

13. Winst of verliesframe
Dat we nu nog voorzichtig moeten zijn, plaatst Rutte tegenover een nog onaangenamer vooruitzicht in de toekomst. Rutte zegt: ‘Zeker is wel dat voorzichtigheid nu, beter is dan spijt achteraf’. De keuze om de maatregelen niet te presenteren als positief maar als methode om erger te voorkomen is een ‘verliesframe’ in plaats van een ‘winstframe’. Met een focus op wat je kan verliezen wil de overheid mensen aansporen tot risicomijdend gedrag.

 

14. Persoonlijke connectie maken
Opvallend in de laatste persconferentie is ten slotte dat Rutte zich van zijn persoonlijke kant laat zien: ‘Ik wil hier ook wel een persoonlijke noot aan toevoegen.’ en ‘Ik heb hier de afgelopen dagen ongelofelijk mee geworsteld’. Daarbij geeft hij aan zelf volledig transparant te zijn ‘Ik beloof u dat ik u steeds zal vertellen wat er in mijn hoofd zit, wat we weten en wat we niet weten.’ Ook is hij open over persoonlijke besluiten ‘Ik ga geen vakanties verder boeken.’. Hiermee geeft hij het goede voorbeeld en toont hij zijn menselijke kant. Dat kan meestal op meer begrip rekenen dan alleen een harde en zakelijke uitstraling.

 

 

 

 

 

Mark Rutte heeft de afgelopen jaren enorm bezuinigd op de zorg, cultuur, onderwijs etc.

Bezuinigingen en nog meer bezuinigingen
De verschillende kabinetten Rutte hebben bezuinigd op zo’n beetje alles wat te maken heeft met het welzijn van de bevolking. Een indruk:   Kabinet brengt miljardenbezuiniging op hoger onderwijs in kaart Met hulp van de hoger onderwijskoepels heeft het kabinet ruim 5 miljard euro aan mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht voor het hoger onderwijs. Nu er een recessie nadert, lijken de theoretische opties plotsklaps heel realistisch.’ – Science Guide (30-04-20) Bron: https://www.scienceguide.nl/2020/04/kabinet-maakt-plannen-voor-miljarden-bezuinigingen-op-hoger-onderwijs/   Begroting 2019: extra bezuiniging ondanks nadruk op belang goed onderwijs – VVO Raad ‘Ondanks de nadruk die het kabinet legt op het belang van goed onderwijs, is er sprake van een extra bezuiniging van 114 miljoen euro in 2020 voor het onderwijs. De extra bezuiniging loopt op van 114 miljoen in 2020 naar 156 miljoen in 2022.’ VVO Raad (18-09-2018) Bron:  https://www.vo-raad.nl/nieuws/begroting-2019-extra-bezuiniging-ondanks-nadruk-op-belang-goed-onderwijs   Onrust over nieuwe megabezuiniging zorg ‘Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.’ ‘Nu doet de coalitie daar een flinke schep bovenop en boekt een megabedrag, bijna 2 miljard in 2021, in als beoogde besparing. Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hadden staan.’AD (12-10-17) Bron: https://www.ad.nl/politiek/onrust-over-nieuwe-megabezuiniging-zorg~a20a9c01/   Bezuinigingen door zorg en kabinetsbeleid

‘Zonder ingrijpen van de regering komt de overheid op termijn jaarlijks 16 miljard euro tekort om dezelfde voorzieningen te kunnen blijven betalen. Vooral de stijgende zorgkosten dwingen toekomstige kabinetten tot bezuinigingen, belastingverhoging of het laten oplopen van de overheidsschuld.’ – Parool 17-12-19

Bron: https://www.parool.nl/nederland/bezuinigingen-door-zorg-en-kabinetsbeleid~bdb3c6e6/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F   Basisonderwijs woedend op nachtmerriekabinet-Rutte 3 ‘Een tekort op de begroting van het ministerie van Onderwijs onder Nachtmerriekabinet-Rutte II wordt namelijk doorgeschoven naar Rutte’s nieuwe Nachtmerriekabinet. De bezuiniging die daardoor noodzakelijk is komt de komende jaren neer op zo’n 61 miljoen euro– De Dagelijkse Standaard  (07-11-2017) Bron: https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/basisonderwijs-woedend-op-nachtmerriekabinet-rutte-iii-er-wordt-alsnog-voor-tientallen-miljoenen-bezuinigd-op-primair-onderwijs/   Protest tegen provinciale bezuiniging op cultuur zwelt aan ‘Het nieuws dat het nieuwe bestuur van Noord-Brabant hard gaat bezuinigen op de uitgaven voor cultuur is op veel plekken als een bom ingeslagen. Na de eerste schrik zwelt nu het protest aan tegen de aangekondigde ingrepen. Op de opiniepagina’s van de Brabantse kranten wordt fel geageerd tegen het beleid.’  – Brabant cultureel 12-05-20 Bron: https://www.brabantcultureel.nl/2020/05/12/protest-tegen-provinciale-bezuiniging-op-cultuur-zwelt-aan/

 

 

De rekening voor de coronabestrijding loopt nu al in de miljarden

De kosten van mondkapjes, vaccins en tests
Het AD bericht op 02-02-2020 Mondkapjes, vaccins en tests zijn een aanslag op de schatkist

“Nederland gaf de afgelopen maanden bijna 1,5 miljard euro uit aan mondkapjes en andere hulpmiddelen. Voor coronavaccins is 700 miljoen euro vrijgemaakt, voor tests 300 miljoen.”

“De bedragen zijn afkomstig uit een tussentijdse wijziging van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die naar de Tweede Kamer is gegaan. Of het bij deze grote sommen geld blijft, is volgens minister De Jonge ‘op het moment van schrijven onduidelijk’.

“Maar het lijkt een abc’tje dat de rekening nog fors verder zal oplopen. De kosten van het testen van Nederlanders op het coronavirus zijn bijvoorbeeld tot eind september ingeschat op 300 miljoen euro. De verwachting is dat corona dan het land nog niet uit zal zijn – veel experts verwachten zelfs een opleving in het najaar. De Jonge schrijft dat die opleving ‘op voorhand niet te voorspellen of uit te sluiten’ valt.” – AD 02-02-201

 

 
Bron:
1. https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-vaccins-en-tests-zijn-een-aanslag-op-de-schatkist~a871f67e/

 

 

Mark Rutte stelt onhoudbare maatregelen in, zonder transparantie over de wetenschappelijke onderbouwing ervan. De economische schade van de maatregelen loopt in de miljarden. De emotionele schade is niet in geld uit te drukken.

Financiële verliezen als gevolg van de maatregelen
De financiële verliezen als gevolg van de maatregelen zullen in de miljarden lopen. Het is onmogelijk om hier een goed overzicht van te maken. We geven u een voorbeeld: de stad Amsterdam    
Forse schade verwacht voor economie Metropoolregio Amsterdam Onderzoek van onderzoeksinstituut SEO laat 4 mogelijke scenario’s zien voor de Metropoolregio Amsterdam en Groot-Amsterdam. Alle scenario’s voorspellen een grotere neergang van de economie dan in de crisis van 2009. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kosten de MRA 2,3 miljard euro per maand. Als de maatregelen nog tot het eind van het jaar duren, loopt de schade op tot 24,8 miljard euro. Nieuwsoverzicht Gemeente Amsterdam (25-05-20) Bron: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/schade-economie/

 
Miljarden aan steun tijdens de coronacrisis: wat merkt de burger van de stijgende staatsschuld? ‘Het noodpakket van het kabinet kost voorlopig tien tot twintig miljard euro. Waar komt dat geld vandaan? Deze bedragen zijn een schatting van Wopke Hoekstra, minister van financiën. De overheid neemt bijvoorbeeld bijna alle loonkosten over van bedrijven die in de problemen komen. De maatregelen gelden voor drie maanden. 20 miljard is een voorzichtige raming.  Hoekstra zei dat de overheid bovenop de 20 miljard nog 70 miljard euro extra kan uitgeven. Hij meldde dat hij de komende drie maanden tussen de 45 en 65 miljard euro extra zal moeten lenen als gevolg van de maatregelen om bedrijven door de corona-crisis heen te loodsen. Van een hogere staatsschuld merkt de burgers verder niets, als het gaat zoals veel deskundigen verwachten.’ –  Trouw (20-03-20) Bron: https://www.trouw.nl/economie/miljarden-aan-steun-tijdens-de-coronacrisis-wat-merkt-de-burger-van-de-stijgende-staatsschuld~bb42c070/

Werkeloosheid als gevolg van de maatregelen
Op 02-02-2020 bericht NOS-nieuws:

Twintig weken coronacrisis: schulden, werkloosheid en miljarden steun
“De werkeloosheid is gestegen sinds het begin van de coronacrisis. Maar de grootste toename in werkloosheid moet nog komen, zegt Hans Stegeman hoofdstrateeg bij Triodos Investment Management. “Dat weten we van de crisis in 2008. Toen dachten we twee jaar lang: waarom stijgt de werkloosheid nog niet? De vertraging in de economie is groter dan we vaak denken.”

“ABN Amro-econoom Nico Klene houdt er rekening mee dat onze bestedingen minder hard door blijven groeien. “De werkloosheid loopt op. Dat betekent dat ook op de langere termijn mensen minder geld hebben om uit te geven.” – NOS nieuws

Bron: https://nos.nl/artikel/2342594-twintig-weken-coronacrisis-schulden-werkloosheid-en-miljarden-steun.html

 

 

Volgens Mark Rutte heeft de PCR test geen zin als je geen klachten hebt


 

 

 
Mark Rutte heeft de bezuinigingen voor ná de ‘coronacrisis’ al klaarliggen.
Mark Rutte liegt
 

 

 

Rutte: bezuinigen niet nodig, ondanks ‘dreun’ voor economie door corona

De coronacrisis geeft de Nederlandse economie een ‘enorme dreun’, maar Nederland hoeft niet te vrezen voor een flinke bezuinigingsronde. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie, na de wekelijkse ministerraad. – AD (24-04-20)

Bron: https://www.ad.nl/politiek/rutte-bezuinigen-niet-nodig-ondanks-dreun-voor-economie-door-corona~af7b8731/

 ‘Coronacrisis is dreun voor de schatkist: grootste tekort sinds Tweede Wereldoorlog’ – AD (24-04-20)

‘Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product.  Dat is het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog.’

‘Het kabinet denkt dit jaar maar liefst 92 miljard euro te kort te komen. Met een geschat begrotingstekort van 11,8 procent is sprake van een naoorlogs record. De staatsschuld explodeert eveneens en komt uit op 65,2 procent.’ –  AD (24-04-20)

Bron: https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/coronacrisis-is-dreun-voor-de-schatkist-grootste-tekort-sinds-tweede-wereldoorlog~a8102f15/

Bezuinigingen voor na de coronacrisis
“Geen enkele politicus maalt op dit moment om de oplopende staatsschuld. Maar als de coronacrisis eenmaal bezworen is, is dat wel anders. De bezuinigingsopties liggen al klaar.”

 “De staatsschuld loopt met tientallen miljarden euro’s op en er is geen partij te vinden die daar tegen is.”

“Naast de afschaffing van de dagbesteding (opbrengst: 1,8 miljard) is er ook een variant uitgewerkt waarbij alle medisch specialisten worden gedwongen in loondienst te werken en de maatschappen verdwijnen. Dit levert volgens de ambtenaren 980 miljoen euro op.”

“Andere mogelijkheden zijn het schrappen van de huishoudelijke hulp uit de WMO (730 miljoen euro besparing), een hogere bijdrage voor vermogende cliënten en patiënten (1,6 miljard) of meer eigen betalingen voor bijvoorbeeld de huisarts of voor geneesmiddelen (880 miljoen).”

Naast de zorg zijn er nog vijftien andere dossiers waaruit programmacommissies inspiratie kunnen putten, van het onderwijs en de arbeidsmarkt tot veiligheid en milieu.” – Dagblad van het Noorden 22-04-20

Bron: https://www.dvhn.nl/economie/Bezuinigen-na-de-coronacrisis-premier-Rutte-en-minister-Hoekstra-hebben-de-opties-al-klaarliggen-25591422.html

 

 

Mark Rutte investeert in twee maanden tijd 750 miljoen Euro in de productie en distributie van ‘potentiële’ COVID-vaccins.

voorlopige uitgaven / investering COVID-vaccins

In twee maanden tijd (mei en juni) geeft het kabinet Rutte minimaal €750.000.000 uit aan het ontwikkelen en wereldwijd toedienen van het ‘prospectieve’ COVID-19 vaccin.

 

6 mei 2020: 192 miljoen

14 mei 2020: 50 miljoen

4 juni 2020: 325 miljoen

13 juni 2020: 185 miljoen (schatting)

Totale uitgaven mei/juni 2020: +/- 750 miljoen Euro

 

 

Bronnen:

6 mei 2020: Virtuele donorconferentie haalt € 7,4 miljard voor op COVID-19

Er wordt nauw samengewerkt met internationale gezondheidsorganisaties zoals de WHO, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) en GAVI (Vaccine Alliance).

De Europese Commissie doneerde zelf € 1 miljard, Nederland doneerde € 192 miljoen.

Bron:  https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2020/05/website/virtuele-donorconferentie-haalt-74-miljard-voor-op-covid-19

 

 

14 mei 2020 CEPI werd in Davos opgericht door de regeringen van Noorwegen en India; de Bill & Melinda Gates Foundation; de Wellcome Trust en het World Economic Forum.

 Frederik Kristensen | Plaatsvervangend directeur Cepi Fondswervend instituut

Cepi wil coronavaccins gelijkwaardig mondiaal distribueren. Nederland maakte 50 miljoen euro over.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/14/onze-missie-de-hele-wereld-een-vaccin-a3999818

 

 

4 juni 2020 Global Vaccine Summit 2020

“GAVI speelt een sleutelrol in de coronarespons door ervoor te zorgen dat ieder toekomstig vaccin toegankelijk en betaalbaar is,” sprak Rutte. “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat Nederland tussen 2021 en 2030 325 miljoen euro beschikbaar zal stellen aan GAVI.” (Op 1:43:00)

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=nQ_BrdY2EgA

 

 

 13 juni 2020 Aankoop vaccin AstraZeneca Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk betalen samen 750 miljoen euro voor 300 miljoen doses van een coronavaccin van medicijnenfabrikant AstraZeneca. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid, dat ook zegt dat de landen een optie hebben genomen op de aankoop van nog eens 100 miljoen doses van het middel. Het gaat om een vaccin dat nog in ontwikkeling is en uiteindelijk ook gedeeld moet worden met andere Europese landen. Italië zou zelf ongeveer 185 miljoen euro betalen voor 75 miljoen doses. Het land zou dan een kwart van het verschuldigde bedrag neerleggen, voor een kwart van de bestelde partij vaccins. Of de vier leden van de ‘vaccin-alliantie’ de order en de rekening in vier gelijke delen hebben verdeeld, wil het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid niet zeggen. Dat zou betekenen dat ook Nederland ruim 185 miljoen euro in het vaccin uit Oxford zou steken. Het ministerie zwijgt in alle talen over de prijs, om andere fabrikanten met wie het vaccinverbond onderhandelt niet in de kaart te spelen.

Bron: https://www.nd.nl/nieuws/varia/977528/-europese-landen-betalen-750-miljoen-voor-vaccin-

 

 
Mark Rutte gaat akkoord met miljarden voor het herstellen van economische schade die is aangericht door de maatregelen.

EU Corona-herstelfonds
Op 21 juli bericht de NOS:

“De Europese leiders hebben een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. De meerjarenbegroting omvat zo’n 1100 miljard euro. In het coronapakket zit 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen.” – NOS1

Wie gaat dit betalen? Een meerjarenbegroting houdt in dat niet alleen onze generatie, maar waarschijnlijk ook de volgende generatie het gaat bezuren.

Zijn deze kosten veroorzaakt door de griep of door de maatregelen? Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat COVID-19 niet meer slachtoffers heeft geëist dan een normale seizoengriep.

Faalt het kabinet Rutte om de burger te beschermen tegen het bedrijfsleven? Veel burgers voelen zich bestolen en voorgelogen.

 

Bron video: https://the-iceberg.net/dutch

 

Bron:

1. https://nos.nl/artikel/2341348-europese-leiders-sluiten-akkoord-op-eurotop-premier-rutte-tevreden.html

Uitgaven voor "corona-maatregelen" zijn een bodemloze put ... en we komen nergens?
Op 1-2-2021 bericht het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) ‘Coronacrisis stuwt schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro’1

 

 

 

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/05/coronacrisis-stuwt-schuld-rijksoverheid-naar-379-miljard-euro

 

 

 

 
Mark Rutte maakt alles kapot. 

Rutte's rampen
De volgende lijst van 50 rampzalige daden van het Kabinet Rutte III circuleert op sociale media. U mag zelf de bronnen erbij zoeken…

Rutte’s Rampen! Altijd goed om het geheugen even op te frissen : CDA VVD D66 ChristenUnie

1. Toeslagenaffaire

2. Van 120 km naar 130 km en toen ineens naar 100 km per uur om verzonnen stikstofcrisis

3. 500 miljard verdwenen uit de pensioenfondsen

4. 529.000 immigranten binnen gehaald, nieuw record

5. 1000 euro voor elke Nederlander?

6. 1000 miljard aan onzinnige klimaatplannen

7. AOW leeftijd versneld omhoog

8. Armoede gestegen

9. Basisadministratie modernisering mislukt en ruim 100 miljoen weggegooid

10. Belastingdeals met multinationals

11. Bezuinigd op politie, defensie en justitie

12. Bilderbergconferenties

13. Boeren en Nederlands eigen voedselvoorziening moeten kapot

14. Bonnetjes Teeven/Opstelten

15. BPM, brandstofprijzen en wegenbelasting omhoog

16. BTW levensmiddelen en leidingwater omhoog

17. Burgerdoden vergeten

18. Chroom-6 kanker/astma/eczeem toeslagen

19. Daklozen zijn verdubbeld

20. Dividendbelasting affaire SHELL

21. Energie wordt duurder

22. Griekenland krijgt miljarden terwijl Rutte zei: “Geen cent meer naar Griekenland”

23. Groningers moeten stikken in hun aardbevingsschade

24. IC-bedden gehalveerd

25. Immigranten labelen als statushouders zodat ze onze huizen innemen

26. Immigratiepact van Marrakesh steunen

27. Lastenverzwaring

28. Leger zonder materieel

29. MH17 leugens

30. Nieuwe Wereld Orde (NWO): Rutte speech Europees Parlement op 13-6-18 “multilaterale wereldorde is in groot gevaar” wil meer geld in de Europese pot leggen en “klimaatdoelen zijn er alleen voor geopolitieke afhankelijkheid en economische kansen.”

31. Oekraïne verdrag doorgedrukt

32. OM beschermen in Demmink pedozaak

33. Onderwijs bezuinigingen

34. Orgaanroof gepleegd

35. Parkeertarieven exorbitant omhoog, winkeliers moeten kapot

36. Pensioenen niet geïndexeerd

37. Politie 16000 zaken geseponeerd

38. Rechtstaat kapot gemaakt

39. Referendum afgeschaft

40. RIVM fraude corona- en stikstofcijfers en het misbruik hiervan door Roette

41. Schiphol uitbreiding

42. Sleepwet doorgedrukt

43. Stikstofcrisis is volgens Rutte zijn grootste (verzonnen) ramp

44. Terroristen financieel gesteund

45. 77.000 mensen ontslagen uit de zorg

46. Uitkeringsfraude Polen en Turken

47. Verhuurdersheffing, huren omhoog, huurtoeslag omlaag (dubbele werking naar armoede)

48. Verkiezingsbeloftes niet nagekomen

49. Verzorgingshuizen gesloten

50. Visserij moet kapot

51. Vliegveld Lelystad debacle

52. VVD record aantal afgetreden bewindspersonen

53. Wilders proces

54. Woekerpolissen

55. Ziekenhuizen failliet laten gaan

Wat nog meer?!?

– Schendt de rechten van de mens

– Blijft ons angst aanpraten

– Blijft lockdown verlengen

– Laat 70.000 bedrijven failliet gaan. Alle ZZP en MKB moet kapot.

– Dreigt met “oude leven komt nooit meer terug”

– Wil 1,5 meter samenleving als “Het Nieuwe Normaal”

– Stimuleert politiestaat en verraden van “overtreders”

– Stuurt vliegtuig met hulpmiddelen naar China zodat we tekort en reden voor lockdown hebben

– Blokkeert goedkope en direct beschikbare medicijnen zodat we reden voor lockdown hebben

– WHO (Tedros en Bill Gates) krijgt alle macht zodat we in lockdown op vaccin moeten wachten

– Stort geld naar NPO en kranten zodat hij een grote held blijft

– 5G uitrol

Komt nog:

– Eurobonds komen alsnog via de achterdeur

– Massa-ontslagen kapot gemaakte bedrijven

– Meer doden door algehele schade van lockdown dan corona

– 5G wordt aangezet (veel ziekte wat gelabeld zal worden als corona)

– Vaker lockdowns om de NWO/agenda 21 versneld uit te voeren

– Verplichte avondklok

– Verplichte tracking apps

– Verplicht vaccinatiepaspoort in 2022

– Verplichte vaccinaties

– Foutje in de verplichte vaccins wat leidt tot onvruchtbaarheid (depopulation agenda)

– Gezichtsherkenningscamera’s

– 5G crowd control (heeft Mona Keijzer al gezegd)

– Overal drones boven je hoofd

– Noordzee volbouwen met windmolens

– Weilanden volbouwen met zonnepanelen

– Alles wat Bill Gates en George Soros willen.

 

 

 


 

 

Share This