Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie van VWS en RIVM

 
Update over het Wob-verzoek onderaan deze pagina

 
Sinds er eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald is er een media-campagne gaande.

Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige “discussie” ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren.

 

Meer informatie over de inhoudsstoffen van vaccins hier
Meer informatie over de dramatische daling van infectieziektes vóór de start van het RVP hier

Update over het Wob-verzoek onderaan deze pagina

 

 

Ouders komen erachter wat er in een vaccin zit, en maken zich bezorgd over het ontbreken van veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ een Wob-verzoek gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens deze wet moet er binnen vier weken aan dit verzoek worden voldaan.

 

De onderstaande brief is op 24-08-2018 verstuurd naar het ministerie van VWS en het RIVM

LS,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u weet daalt de vaccinatiegraad. De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren, of ervan overtuigd zijn dat vaccineren niet veilig, niet effectief, en/ of zelfs niet noodzakelijk is.

De algemeen geaccepteerde waarheid van de gevestigde orde in Nederland is dat er wetenschappelijk is bewezen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is. Wij gaan ervan uit dat dit moet kloppen, want anders zouden het ministerie van VWS en het RIVM deze aanname wel tegenspreken en uw voorlichting aanpassen.

Wij nemen aan dat het ministerie van VWS beschikt, of in ieder geval toegang moet hebben tot de wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.

Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om openbaarheid betreffende het wetenschappelijk bewijs waarmee het ministerie van VWS, het RIVM of een andere overheidsinstantie, kan garanderen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is.

Op de website https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma staat genoemd dat de minister bepaalt welke vaccinaties worden aangeboden. Volgens het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma betreft het de volgende combinaties:

1. DKTP-Hib-HepB – voor baby’s van 6/9 weken, of bij premature geboortes
2. Pneumokokken – voor baby’s van 6/9 weken
3. BMR – Men ACWY – voor baby’s van 14 maanden
4. DTP – BMR – voor 9-jarigen
5. DTP – voor 4-jarigen
6. HPV – voor 12/13 jarigen
7. DKT(P) – voor zwangere vrouwen

Graag ontvangen wij van u de documenten en bij voorkeur het wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de overheid zich ervan heeft kunnen vergewissen dat de bovengenoemde combinatievaccins veilig zijn.

Meer in het bijzonder verzoeken wij u de volgende documenten openbaar te maken en aan ons te verstrekken:

– Alle aan de overheid verstrekte informatie over de veiligheid van de toediening van voornoemde combi-vaccins, waaronder doch niet uitsluitend de informatie die werd verkregen uit wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische bedrijven die de vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– De onderzoeksresultaten van de aan de besluitvorming ten grondslag liggende onderzoeken waaruit zou blijken dat toediening van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën veilig is;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de veiligheid van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de risico’s van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën en de mogelijke bijwerkingen ervan;

– Alle notulen rondom de totstandkoming van de besluiten om voornoemde combi-vaccins in het rijksvaccinatieprogramma op te nemen;

– Alle documenten die zien op het besluitvormingsproces rondom de keuze voor de leveranciers van de betreffende combi-vaccins;

– Alle contracten die gesloten zijn tussen de rijksoverheid en de farmaceutische bedrijven die de betreffende combi-vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– Alle adviezen van de Gezondheidsraad ten aanzien van voornoemde combinatievaccins

Wij verzoeken u om de bovenstaande documenten, en tevens om per vaccincombinatie aan te geven welke twee documenten het meest relevant zijn om aan ouders te garanderen dat het injecteren van combivaccins veilig is.

Wij willen er met nadruk op wijzen dat transparantie naar onze mening de enige manier is om de ouders gerust te stellen. Juist het feit dat overheidsinstanties weigeren om ouders inzage te geven in de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP – of in de documenten die beschrijven op basis waarvan overheidsinstanties aan ouders kunnen garanderen dat de veiligheid van het RVP gewaarborgd is – voedt onze twijfel.

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie voor 21 september 2018 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief genoemd of het e-mailadres: [email protected]

 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

 
Stichting Vaccinvrij

Update Wobverzoek 02-10-2018

Op 24 Augustus is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een Wob-verzoek gestuurd naar het RIVM en het ministerie van VWS. Als reactie hierop ontvingen wij bericht van het RIVM met een uitnodiging tot een gesprek om dit verzoek toe te lichten. De beantwoording van de WOB, wordt hiermee uitgesteld tot het gesprek heeft plaatsgevonden. U wordt direct geïnformeerd als ik (DF) meer informatie heb.

Update Wobverzoek n.a.v. gesprek met RIVM 30-10-2018

Op 24 Augustus is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek gestuurd met betrekking tot het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen naar het RIVM en het ministerie van VWS.
Wij ontvingen een antwoord van het RIVM:

‘In het kader van dit verzoek wil ik u uitnodigen voor een gesprek bij het RIVM. Tijdens dit gesprek kunt u uw verzoek toelichten en zullen wij proberen vast te stellen welke stukken u nodig heeft. Ik zou hiervoor graag op korte termijn een afspraak inplannen. Zou u een aantal data kunnen doorgeven die u schikken?’

 
Het gesprek heeft plaatsgevonden op 30 Oktober tussen vertegenwoordigers van het RIVM en het ministerie van VWS, en een advocaat en afgevaardigde van de Stichting Vaccinvrij.

De toelichting die ik heb gegeven is deze:

“Op het consultatiebureau zeggen CB-artsen dat het bewezen is dat vaccineren veilig is, maar niemand die het bewijs gezien heeft, gelezen heeft, het kan vinden of ons een link kan overleggen. Wáár is het bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is?!”

De vraag die werd gesteld is: ‘Wat verstaan jullie onder veilig?’. En het gesprek kwam op CRT-studies – de gouden standaard voor wetenschappelijk bewijs. De vraag is of dergelijke studies bestaan voor het gecombineerd toedienen voor vaccins.

 
Een tweede toelichting die ik heb gegeven op het WOB-verzoek was:

‘Hoe overtuigt de overheid zich ervan dat het toedienen van de gecombineerde vaccins, zoals dat volgens het RVP gebeurt veilig is?’.

Hierop volgde een korte uitleg over de EMA (European Medicines Agency), en de gezondheidsraad over hun rol in het goedkeuren en adviseren over (de veiligheid van) combi-vaccins.

Uit de toegezonden stukken zal moeten blijken of het RIVM erop vertrouwt dat het ‘goed zit’, of controleert dat het goed zit wat betreft de informatie die zij krijgt van deze instanties.

Er zal eerst begonnen worden met het Men ACWY-vaccin. Waar is het bewijs dat het veilig is om toe te dienen bij baby’s van 14 maanden? Er zal ook gezocht worden naar het bewijs dat BMR-vaccin veilig is om in de spuiten met 14 maanden, en naar het bewijs dat de combinatie van Men ACWY en BMR veilig is. Aangezien deze vaccins op hetzelfde moment worden toegediend is er in feite sprake van een combivaccin MenACWYBMR voor baby’s van 14 maanden.

De beslistermijn van het verzoek was al opgeschort totdat het gesprek zou hebben plaatsgevonden. En gezien het feit dat de medewerkers van het RIVM die de benodigde documenten toe gaan sturen aangaven het druk te hebben, is er opnieuw een termijn van een maand afgesproken. Dit houdt in dat wij het betreffende bewijs en de betreffende documenten hopelijk voor 27 november tegemoet kunnen zien.

Tenslotte: de toon van het gesprek was positief. De opmerking: ‘Ik kan het me wel voorstellen dat die ouders dat bewijs willen zien’ werd gemaakt. En ook dat het RIVM juist zoveel tijd wil uittrekken voor de beantwoording van dit WOB-verzoek omdat zij de ouders ter wille wil zijn.

 
Wordt vervolgd…

Update Wobverzoek n.a.v. antwoord van het RIVM op het WOB op 26-11-2018

Op 24 Augustus is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek gestuurd met betrekking tot het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen naar het RIVM en het ministerie van VWS.

Wij ontvingen op 26 November een antwoord van het RIVM – met linken naar verschillende studies.
Wij zullen deze studies bestuderen, en binnen afzienbare tijd weer een gesprek hebben met het RIVM.

Wordt vervolgd…

Update Wobverzoek 12-02-2019

14-02-2019 Het proces verloopt zeer traag. Tot op heden hebben wij slechts van de combinatie Men ACWY-BMR op 14 maanden het wetenschappelijk onderzoek ontvangen en de afspraak voor het gesprek is nog steeds niet gemaakt. In samenwerking met wetenschappers die de studies hebben bekeken, hebben wij geconcludeerd dat:

– het RIVM niet in staat is geweest om ons wetenschappelijk bewijs van veiligheid te overleggen van combi-vaccin Men ACWY – BMR op 14 maanden


– het CBG niet in staat is geweest om ons wetenschappelijk bewijs van veiligheid te overleggen van combi-vaccin Men ACWY – BMR op 14 maanden


– het RIVM niet in staat is geweest om ons documenten te overleggen waaruit blijkt dat zij de claims dat bewezen zou zijn dat dit veilig is gecontroleerd heeft.

Share This