Stichting Vaccinvrij stuurt WOB-verzoek naar gezondheidsraad over advies HPV-vaccin voor jongetjes op te nemen in RVP

door | 27 jun 2019 | HPV-vaccin, Nationale politiek, Vaccins, Ziektes

Op 19-06-2019 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om jongetjes van 9 jaar te vaccineren tegen HPV. Naar aanleiding van dit advies heeft de Stichting Vaccinvrij op 26-06-2019 het onderstaande WOB-verzoek gestuurd naar de voorzitter van de gezondheidsraad, en de voorzitter van de Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad.

 

 

Geachte prof. dr. van Gool, prof. dr. ir. G.A. Zielhuis

 
Graag uw aandacht voor het volgende:

De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren. Er is grote behoefte aan transparantie. De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons

Op 19-06-2019 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om jongetjes van 9 jaar te vaccineren tegen HPV. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/06/19/vaccinatie-tegen-hpv

In het rapport ‘Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinaties’ dat is opgesteld door de gezondheidsraad, staan 7 criteria voor opname van vaccinaties in publieke programma’s beschreven. In dit rapport stelt de Gezondheidsraad dat: “de 7 criteria en hun toelichting een kader bieden voor systematische bespreking van argumenten voor of tegen opname van specifieke vaccinaties in publieke programma’s, inclusief prioritering”. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/10/03/het-individuele-collectieve-en-publieke-belang-van-vaccinatie

 

 

 

 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om de hieronder gespecificeerde documenten te overleggen.

 

Ernst en omvang van de ziektelast

 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om de ziekte-, en sterftecijfers te overleggen op basis waarvan u heeft geconcludeerd dat het aantal gevallen van penis-, anus-, en mond-, en keelkanker in de afgelopen 10 jaar leidde tot een “aanmerkelijke ziektelast in de bevolking” – met andere woorden: de cijfers die aantonen dat er is voldaan aan het eerste criterium betreffende de ernst en omvang van de ziektelast.

 

 

Effectiviteit en veiligheid van de vaccinatie

 
Met een beroep op art 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u de wetenschappelijke studies, en de nationale ziekte-, en sterftecijfers te overleggen op basis waarvan u heeft geconcludeerd dat het HPV-vaccin voor jongetjes zal leiden “tot een aanmerkelijke vermindering van de ziektelast van de bevolking” – met andere woorden: de gegevens die aantonen dat er is voldaan aan het tweede criterium betreffende de effectiviteit van het HPV-vaccin voor jongetjes.

vraagtekenIn het bijzonder verzoeken wij u om de drie belangrijkste wetenschappelijke studies, en de ziekte-, en sterftecijfers of andere documenten te overleggen waaruit blijkt dat het HPV-vaccin “effectief is in het voorkomen of reduceren” van peniskanker, anuskanker en mond-, en keelkanker.
Tevens verzoeken wij u om de drie belangrijkste wetenschappelijke studies te overleggen waaruit blijkt dat het HPV-vaccin veilig is voor toediening in de door u aanbevolen leeftijdsgroep van negenjarigen in combinatie met het DTP,- en BMR-vaccin die ook op negenjarige leeftijd worden toegediend.
En tenslotte verzoeken wij u om de drie belangrijkste wetenschappelijke studies en de nationale ziekte-, en sterftecijfers of andere documenten te overleggen op basis waarvan u heeft geconcludeerd dat eventuele “nadelige gezondheidseffecten van de vaccinatie (bijwerkingen) geen belangrijke afbreuk doen aan de gezondheidswinst in de bevolking” – met andere woorden: de gegevens die aantonen dat er is voldaan aan het derde criterium betreffende de veiligheid van het HPV-vaccin voor jongetjes.

Toelichting: Volgens VAERS, het Amerikaanse instituut voor het melden van bijwerkingen wordt naar schatting minder dan 10% van de bijwerkingen gemeld. Wij verzoeken u derhalve aan te geven in welke mate u rekening heeft gehouden met een onderrapportage van gemelde bijwerkingen – en hoe groot u de onderrapportage inschat voor de Nederlandse situatie.

 

 

Aanvaardbaarheid van de vaccinatie

 
Met een beroep op art 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om ons de criteria en procedures te overleggen die aangehouden worden om te bepalen of er voldoende draagkracht is voor het nieuwe vaccin. Met andere woorden: hoe is bepaald of er is voldaan aan het vierde en vijfde criterium zijnde de ‘aanvaardbaarheid’ van het HPV-vaccin voor jongetjes.

 

 

Doelmatigheid van de vaccinatie

 
Met een beroep op art 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om ons de financiële berekeningen te overleggen waaruit blijkt dat “kosten en gezondheidswinst gunstig zijn in vergelijking met die van andere mogelijkheden om de ziektelast te reduceren”. Met andere woorden: de financiële gegevens waaruit de Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat er is voldaan aan het zesde criterium zijnde de doelmatigheid van het HPV-vaccin voor jongetjes.

Toelichting: Wij verzoeken u om te definiëren wat u verstaat onder de ‘kosten’. Betreft dit alleen de kosten gemaakt voor de ‘aanbesteding’ van het HPV-vaccin; de kosten voor de aansturing en uitvoering van het HPV-vaccin in het RVP; de kosten voor de mediacampagnes etc. Wij verzoeken u de bedragen te specificeren naar uitgave en naar het jaar van invoering, en de geraamde kosten voor de daaropvolgende jaren.
Wij verzoeken u ook om aan te geven tegen welke “andere mogelijkheden” u dit afgezet heeft en de betreffende financiële berekeningen hiervan ook te overleggen.

 

 

Prioriteit van de vaccinatie

Met een beroep op art 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u aan te geven of er een potentieel urgent volksgezondheidsbelang is gediend met de opname van het HPV-vaccin voor jongens in het Rijksvaccinatieprogramma. Met andere woorden of er voldaan zal worden aan het zevende criterium, zijnde de prioriteit van het HPV-vaccin voor jongetjes.

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB verzoeken wij u ons de gevraagde informatie voor 26 juli 2019 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief genoemd of het e-mailadres: [email protected]

Wij verzoeken u om ons een ontvangstbevestiging te sturen van deze brief.
In afwachting van uw antwoord verblijven wij,
 
Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This