WHO, Farma, Gates & de regering: wie bepaalt het vaccinatiebeleid?

door | 28 feb 2019 | Bill Gates, BMR-vaccin, Internationale politiek, WHO

Het onderstaande artikel is een vertaling van ‘WHO, Pharma, Gates & Government: Who’s Calling the Shots?’ – geschreven door Barbara Loe Fisher (oprichtster van National Vaccine Information Centre (NVIC.org). Het is een zeer uitgebreide analyse over de banden tussen het bedrijfsleven en de politiek in USA. Deze banden zijn zo sterk en zo invloedrijk dat zij het vaccinatiebeleid wereldwijd beïnvloeden. Met andere woorden: de macht van het grote geld reikt ver.

 

 

‘Vaccine Hesitancy’

Op 16 januari 2019 heeft de WHO (World Health Organization) een rapport opgesteld waarin ‘vaccine hesitancy’ (‘weerstand tegen vaccinaties’) één van de ‘Top 10 van de grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid’ wordt genoemd, naast luchtverontreiniging en klimaatverandering, niet-overdraagbare ziekten, influenza pandemie, antimicrobiële resistentie en besmettelijke ziekten zoals Ebola, Dengue koorts en HIV.(1)

Door de geschiedenis heen ziet men dat armoede, slechte sanitaire voorzieningen en slechte voeding (2-3-4) de grootste bijdragen hebben geleverd aan ziekte en een vroege dood van de menselijke bevolking, maar infectieziekten waarvoor farmaceutische oplossingen bestaan domineren deze lijst. En er werd nergens melding gemaakt van de opioïde crisis, waar sprake is van een enorme verslaving aan opioïden die tienduizenden mensen in de US en Europa  verlamt en doodt.(5-6) Of van de epidemie van iatrogene medische fouten die ieder jaar meer dan 750.000 levens in Europa eist (7) en 250.000 levens in de U.S. (waar het de derde voornaamste doodsoorzaak is).(8)

man in oranje jack met krantHet onmiddellijke antwoord van de mainstream media op de aankondiging van de WHO was om de nadruk te leggen op ‘de weerstand tegen vaccinaties’. Op 19 januari 2019 verklaarde de redactieraad van The New York Times de ‘anti-vaxxers’ tot ‘de vijand’ en riep de regering van de U.S. op om hard op te treden en deze vijand te bestrijden met een krachtige en agressieve pro-vaccinatie campagne, inclusief strenge beperking van de mogelijkheden die lidstaten hebben om gezinnen die essentiële vaccinaties weigeren daarvan vrij te stellen.(9) Op 23 januari 2019 kondigde The Hill aan dat de staat Washington de noodsituatie had aangekondigd omdat er 23 gevallen van mazelen waren gemeld in een gemeenschap die tegen vaccinatie is nabij Portland, Oregon (10) en er werd een publieke oproep in het Verenigd Koninkrijk aan media platforms gedaan om fake news ‘betreffende misleidende informatie en negatieve berichtgeving rondom vaccinaties’ in te dammen en te censureren.(11-12)

De redactionele kop in The New York Times ‘Hoe te vaccineren tegen Anti-Vaxxers’ werd een thema dat herhaald werd in artikelen waarin werd gereageerd op de suggestie van de WHO dat mensen die een geïnformeerd, vrijwillig besluit nemen betreffende vaccinatie een wereldwijde bedreiging vormen. Een arts suggereerde dat ouders die hun kinderen niet vaccineren ‘egoïstisch zijn..  het is een zaak van ‘anderen in de gemeenschap interesseren mij niet, ik houd alleen maar rekening met de gezondheid en het welzijn van mijn eigen kind.’(13)

Er werd niet gesproken over over de hiaten in het wetenschappelijk onderzoek betreffende vaccinveiligheid (14-15) of over het feit dat de meeste ouders plichtsgetrouw het advies van kinderartsen en openbare gezondheidsdiensten volgen en pas kritisch werden over de risico’s van vaccinaties toen deze 100% duidelijk werden.(16-17) Geen discussie over het feit dat farmaceutische bedrijven sinds 2011 niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor letsel en dood die worden veroorzaakt door de door de regering aanbevolen en verplichte vaccins die zij in de U.S. verkopen.(18) In plaats daarvan werden ouders van door vaccins ziek geworden kinderen en anderen die bezorgd zijn over de veiligheid van vaccins – zij die decennia lang regering en industrie hebben gevraagd om onderzoek dat kwalitatief beter is en om een meer humaan vaccinatie-beleid dat respect heeft voor erfelijke en biologische diversiteit – weggezet als ‘anti-vaxxers’ en gedemoniseerd als een bedreiging van de publieke gezondheid.

Stapel krantenDe redactieraad van The New York Times legde uit dat ‘het geen geheim is hoe wij hier terecht zijn gekomen. Op het internet heeft de antivaccinatie-propaganda het gewonnen van de pro-vaccinatie informatie van het Ministerie van Volksgezondheid.’ Autoritair verkondigt de redactieraad, haar redacteur en de uitgever van The New York Times dat ‘in het bijzonder wetenschappers zich niet op hun gemak voelen met ongenuanceerde verklaringen, want wetenschap draait om nuances. Maar, in het geval van vaccins, bestaan er enkele harde waarheden die het verdienen luidkeels verkondigd te worden: vaccins zijn veilig en zij veroorzaken geen autisme. Punt uit.’

 

Er werd niet gesproken over de gegronde redenen waarom mensen bezorgd zijn over de inhoudsstoffen van vaccins (19) en over de farmaceutische bedrijven die de Food and Drug Administration (FDA) betalen om hun nieuwe vaccins snel en zonder deugdelijk getest te zijn in de markt  te kunnen zetten.(20)

Geen gesprek over het feit dat doktoren kinderen 69 doses van 16 vaccins geven vanaf de dag dat zij geboren zijn(21), drie keer zoveel vaccinaties als in 1983 (22) en dat zij niet kunnen uitleggen waarom zoveel volledig gevaccineerde kinderen in de U.S. tegenwoordig zieker en niet gezonder zijn: 1 op de 6 heeft een leerstoornis (23) en 1 op de 40 een stoornis in het autistisch spectrum (24), en miljoenen meer lijden aan astma, diabetes, ernstige allergieën, epilepsie, kanker, schizofrenie, depressie en andere chronische ziekten die gekenmerkt worden door ontstekingen in het lichaam. Het CDC (Centers voor Disease Control) verklaart dat ‘90% van de 3.3 biljoen dollar die wordt uitgegeven aan de gezondheidszorg wordt besteed aan mensen met chronische en mentale gezondheidsproblemen’.(25) De grotendeels onverklaarbare epidemie van chronisch zieke en gehandicapte mensen in de U.S. leidt tot een bankroet van het zorgstelsel in de U.S. en er wordt geen onderzoek gefinancierd om uit te zoeken welke rol mogelijk wordt gespeeld door het steeds grotere aantal vaccinaties dat gegeven wordt aan zuigelingen, kinderen en volwassenen.

 

zakenlieden op geld

Farmaceutische multinationals (26-27) die wereldwijd een 34 miljard dollar omvattende vaccinmarkt exploiteren (28-29) hebben contracten van miljarden dollars afgesloten met massacommunicatie bedrijven (30) en publiek-private partnerschappen met regeringen om vaccins te leveren en vaccin marketing campagnes te voeren (31-32-33-34), waarbij  het relatief kleine aantal websites en blogs met het ‘anti-vax’- etiket gekleineerd worden, eenvoudigweg omdat zij kritiek hebben op het wetenschappelijk onderzoek en het beleid van de regering.(35)

Desondanks bestaat er bij de mainstream media geen erkenning voor het feit dat rijke corporaties en filantropische instellingen met politieke agenda’s (36-37), goed betaalde artsen (38-39-40) en volksgezondheidsfunctionarissen, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vaccinatie-programma’s (41), zich in een duidelijk bevoorrechte positie bevinden ten opzichte van de gewone mensen die onderworpen worden aan de vaccinatie-wetten die een onevenwichtige belasting legt op individuen met een genetische en biologische gevoeligheid voor schade door vaccins.(42-43)

 

 

‘Bio-Populisme’ in Europa schuldig aan de weerstand tegen vaccinatie

In de UK publiceerde The Economist een artikel getiteld ‘De campagne tegen vaccinaties’ waarin een anonieme auteur verklaarde dat ‘het opkomend populisme overal in Europa de volksgezondheid schaadt. Een duidelijke eigenschap is de scepsis tegenover vaccinatie’.(44) Wijzend naar Italië, Oostenrijk en Frankrijk als broeinesten van politieke steun voor ‘vrije keuze van ouders’ als het om vaccinatie gaat, probeerde hij de groeiende publieke steun voor vrije keuze te koppelen aan de angst voor migranten en bedacht een nieuwe term: ‘bio-populisme’.

‘Het wordt steeds duidelijker dat de Europese populisten voor ons lichaam willen wat zij ook willen voor de natie: zuiverheid, eenheid en zelfbeschikking. Populistisch volksgezondheidsbeleid betekent dat burgers bevrijd zijn van invloeden van buitenaf – of het nou vaccins zijn, aanbevolen door doktoren, regels uitgevonden door politici of ziekten die verondersteld te worden meegebracht door migranten – en dat diezelfde burgers controle hebben over hun eigen epidemiologie.’

VaccinsDe auteur van The Economist gaat verder met de uitleg dat bio-populisme een combinatie is van ‘ik eerst-libertarisme’ en ‘anti-expertise kudde mentaliteit’. De schrijver citeert de Italiaanse arts professor Dr. Roberto Burioni die gezaghebbend verklaart dat ‘Vaccins geen mening zijn’ en een uitleg gaf ‘Waarom wetenschap niet democratisch kan zijn’. Het artikel in The Economist eindigde met de waarschuwing dat ‘waarschijnlijk tenminste één pandemie de hele met elkaar verbonden wereld zal bereiken in de volgende tien jaar. Virussen kennen tenslotte geen grenzen.’

Er werd niet gesproken over het feit dat de meeste ouders en artsen vragen om onderzoek naar vaccins die beter van kwaliteit zijn en bescherming voor het Informed Consent (geïnformeerde toestemming) die in de vaccinatie-wetten ideologisch divers zijn en zich niet allemaal laten identificeren met een bepaalde politieke partij. In feite onthult een onderzoek van het Pew Research Center (2015) dat leeftijd en ouderschap meer te maken hebben met vaccin kritisch denken, met jong-volwassenen en ouders met kinderen onder de 18 jaar die de verplichting tot vaccinatie minder ondersteunen.(45)

 

 

 

Vaccins, Autisme, Aantasting van het vertrouwen in Farmaceutische bedrijven & Artsen

Iemand die een vaccinatie krijgt

De U.S. Live Science trompetterde: ‘De Anti-Vaccin Beweging staat samen met Ebola en Medicijnresistentie op de Top Lijst van Bedreigingen in de wereld’ (46). Een arts van het John Hopkins Center for Health Security werd geciteerd die zei dat de reden dat niet-overdraagbare zieken en niet infectieziekten de WHO Top Tien-lijst haalden ‘een testament is voor de kracht van vaccins’. Wijzend op de jubelende publieke reactie op het inzetten van het poliovaccin in 1950 becommentarieerde hij ‘we moeten terug naar die tijd waarin de vaccins werden gevierd zoals nu de nieuwe I-Phone’.

 

De kop die People Magazine koos was ‘World Health Organization noemt Anti-Vaxxers een van de belangrijkste bedreigingen van de wereldgezondheid’. (47) Aan het begin van het artikel verschijnt de volgende verklaring: ‘Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de link tussen vaccinaties en autisme, dit volgens de Centers for Disease Control’. Het eindigde met de verklaring: ‘Om de groeiende terughoudendheid betreffende vaccinatie het hoofd te bieden, is de WHO van plan het doel baarmoederhalskanker te elimineren door het HPV-vaccin breder in te zetten…’

 

Krantenkop van U.S. News World Report: ‘WHO: Anti-Vaccine Beweging Top Bedreiging in 2019’. (48) Die auteur verklaarde: ‘zogenaamde anti-vaxxers weigeren de vereiste vaccinaties voor hun kinderen op godsdienstige of filosofische gronden. Een toename van ongevaccineerde kinderen is, gedeeltelijk, te wijten aan het medisch niet aantoonbare geloof dat vaccins stoornissen in het autistisch spectrum veroorzaken.’ Wijzend op het feit dat een recente studie in de U.S. uitwees dat het publieke vertrouwen in vaccinaties aan het dalen is voegde zij toe dat ‘het verhoogde wantrouwen volgens de onderzoekers vooral aanwezig was in kleine groepen mensen uit gesloten gemeenschappen of gelijkgestemde groepen online’.

 

Pacific Standard vroeg zich af: ‘Zijn Anti-vaxxers een Belangrijke Bedreiging voor de Gezondheid?’ De World Health Organization zegt: ‘Ja.’(49) In dit artikel staat een citaat van een kinderarts: ‘de voortgaande daling van het vertrouwen in de medische stand als zodanig is ook te wijten aan de veel voorkomende rapporten over dubieuze financiële banden tussen artsen, professionele medische beroepsorganisaties en de farmaceutische industrie die veel vragen oproepen of artsen wel of niet vertrouwd kunnen worden. Onzeker over wat te doen of naar wie te luisteren zoeken velen elders antwoord op hun vragen of zij gaan gewoon af op hun buikgevoel’.

 

Salon maakte wel de meest sensationele krantenkop waarin de vraag werd gesteld ‘De Anti-Vaxxocalypse, wat gebeurt er met de mensheid wanneer de weerstand tegen vaccins blijft groeien?’ (50) De auteur legt zijn lezers uit: ‘met andere woorden, de antivax-beweging die velen in de westerse wereld heeft geïnspireerd vaccinaties tegen gemakkelijk te voorkomen ziekten te weigeren of uit te stellen, is nu een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid en, ergo, voor de stabiliteit van de wereld.’

 

De overdreven reacties op de aankondiging van de WHO door de corporaties die de mainstream media in bezit hebben zijn opvallend uniform. Er worden vaak dezelfde gesprekspunten gebruikt en standpunten van ouders en artsen in de U.S. en Europa die op een verstandige manier vragen om herziening van vaccinatiebeleid en wetten worden uitgesloten.(51)

Meisje met vraagtekenHet vaccinatiebeleid is in volle gang, maar waar komt het geld vandaan voor alle vaccin-marketing-campagnes die degenen die de vaccinonderzoeken en het beleid van de regering bekritiseren uitschelden, bedreigen, uitmaken voor zwendelaars, hen demoniseren en oproepen tot discriminatie?

 

 

 

 

De World Health Organization (WHO) en de Afzet(markt) van Vaccins

Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog (1945) stemde de United Nations voor het oprichten van een nieuwe, internationale gezondheidsorganisatie. In 1948 werd de World Health Organization (WHO) opgericht door de UN na goedkeuring van 26 lidstaten en werd de organisatie een budget van 5 miljoen dollar toegekend. De WHO is een speciaal agentschap van de UN met hun hoofdkwartier in Genève, Zwitserland en is samengesteld uit zes regionale kantoren die opereren in verschillende delen van de wereld waartoe ook de Pan American Health Organization (PAHO) behoort, gestationeerd in Washington. Tegenwoordig strekt de invloed van de activiteiten van de WHO, die een breed mandaat heeft gekregen als leidende autoriteit en coördinator op het gebied van internationale gezondheid, zich uit tot de 194 lidstaten van de United Nations.(52)

De WHO Constitutie, herzien in 2006, verklaart dat haar doel is ‘het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid voor alle mensen’ en gezondheid wordt gedefinieerd als ‘een staat van volkomen fysisch, mentaal en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of invaliditeit’.(53) De WHO Constitutie verklaart ook dat ‘een geïnformeerde mening en actieve medewerking vanuit het publiek van het grootste belang is om de gezondheid van de bevolking te verbeteren’.

WHODe voornaamste doelstellingen van de WHO toen het 70 jaar geleden werd opgericht betroffen malaria, tuberculose, geslachtsziekten, de gezondheid van moeder en kind, sanitaire voorzieningen en voeding. Gedurende de eerste 30 jaar van het bestaan van de WHO was een van hun speerpunten de wereldwijde uitroeiing van de pokken (1958-1980), het voorkomen en onder controle houden van framboesia, endemische syphillis, lepra, trachoom, cholera en gele koorts (1960s), vruchtbaarheidsregulatie, geboortebeperking (1970), kindervaccinatieprogramma’s (geïnitieerd in 1974) en de instelling van eerstelijns gezondheidszorg binnen alle nationale gezondheidssystemen (geïnitieerd in 1978).(54)

Tegenwoordig is de WHO de grootste en meest invloedrijke publieke gezondheidsinstelling ter wereld met een jaarlijks budget voor 2018-2019 van 54,4 miljard dollar.(55) Ongeveer 20 procent (956.9 miljard) van het WHO budget wordt gevormd door bijdragen van lidstaten en de resterende 80 procent door ‘vrijwillige bijdragen’. De grootste individuele programma’s die door de WHO zijn opgezet zijn de vaccinatie-campagnes om polio uit te roeien (903 miljoen dollar), vaccinatie campagnes voor andere overdraagbare ziekten (805 miljoen dollar) en zakelijke diensten/faciliterende functies (715.5 miljoen dollar).

Momenteel staan in de top 10 van jaarlijkse financiers van de WHO de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika (125 miljoen dollar), Japan (49 miljoen dollar), China (40 miljoen dollar), Duitsland (33 miljoen dollar), Frankrijk (27 miljoen dollar), Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland (23 miljoen dollar), Brazilië (19,5 miljoen dollar), Italië (19 miljoen dollar), Canada (15 miljoen dollar) en Australië (12 miljoen dollar.(56)

Bill GatesDe Bill & Melinda Gates Foundation is de grootste, niet gouvernementele financier van de WHO, die meer dan 2 miljard in geoormerkte subsidies heeft gedoneerd aan deze internationale gezondheidsinstelling sinds 1998 en is sowieso na de regering van de U.S. de grootste financier van de WHO. Omdat het geld van de Gates Foundations bestemd is voor specifieke programma’s zoals de aankoop, levering en promotie van vaccins, beïnvloedt de Gates Foundation op significante wijze de instelling van de WHO wanneer het gaat om de prioriteiten in hun beleid.(57)

In 2010 werd, na een gezamenlijk onderzoek door het British Medical Journal (BMJ) in samenwerking de het in Londen gevestigde Bureau of Investigative Journalism, een artikel in BMJ gepubliceerd. Hierin werd onthuld dat drie belangrijke wetenschappers – die de beslissing van de WHO hadden beïnvloed om de varkensgriep (H1N1) in 2009 tot een influenza pandemie uit te roepen en aan alle landen de aanbeveling te doen om vaccins te gebruiken, en een voorraad vaccins en pandemische influenza medicijnen aan te leggen – financiële banden hadden met farmaceutische bedrijven die profiteerden van de aanbevelingen van de WHO (GlaxoSmithKline en Roche). De WHO werk ook bekritiseerd over hun gebrek aan transparantie bij de weigering de identiteit de onthullen van de 16 leden van een Emergency Committee dat in 2009 werd opgericht om richting te geven aan het beleid rondom een pandemie.(58)

SlaapziekteHet 2009 pandemisch H1N1 vaccin, dat in sneltreinvaart op de markt werd gebracht om een door de WHO verklaarde pandemie die niet plaatsvond te bestrijden, bracht bij meer dan 1300 mensen in Europa die het Pandemrix vaccin kregen van GlaxoSmithKline een auto-immuun reactie op gang die bij hen narcolepsie veroorzaakte, een ongeneeslijke neurologische auto-immuunziekte.(59)

 

 

 

Gavi, de Vaccine Alliance Marketing Vaccines

De WHO en de regering van de U.S. zijn de oprichters van GAVI, de Vaccine Alliance. In 2000 verschafte de Bill & Melinda Gates Foundation 750 miljoen dollar startkapitaal om de oprichting van Gavi te bewerkstelligen, een publiek-privaat partnerschap en Multi-lateraal financieringsmechanisme waarbij de WHO, regeringen, de vaccin industrie, de Wereldbank, filantropische stichtingen en betrokken groepen uit de civiele samenleving zijn betrokken om ‘de toegang tot nieuwe en te weinig gebruikte vaccins voor kinderen die in de armste landen in de wereld leven te bevorderen’.(60)

Van de meer dan 15 miljard dollar die Gavi sinds 2000 heeft ingezameld om de kinderen in de wereld te laten vaccineren, heeft de regering van de U.S. een totaal van 1,9 miljard of 12 procent van alle contributie die Gavi ontvangt opgebracht. Het Verenigd Koninkrijk heeft 2,2 miljard dollar of 14 procent van Gavi’s totale contributies bijgedragen. De enig grootste financieringsbron van Gavi is de Gates Foundation die meer dan 3 miljard dollar of 20 procent van Gavi’s totale inkomen heeft gedoneerd.(61) Tussen 2000 en 2013, was slechts ongeveer 10 procent van de totale bijdrage van Gavi (862 miljoen dollar) bestemd om de gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden, zoals het verbeteren van sanitaire voorzieningen en voeding, te versterken, terwijl bijna 80 procent werd gebruikt om vaccins te kopen, te leveren en te promoten.(62)

Gavi’s hoofdkwartier staat in Genève met daarnaast een kantoor in Washington D.C. van waaruit de dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd en een van Gavi’s kerndoelen is ‘afzetgebieden te creëren voor vaccins en andere immunisatieproducten’.

In 2008 kondigde Gavi aan dat vijf landen – Italië, Noorwegen, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, zich hadden aangesloten bij de belofte van de Gates Foundation 1,5 miljard te storten in de Advance market Commitments (AMC) om de toegang tot pneumococcen-vaccins te versnellen met donoren die zorgden voor financiering vooraf om de aankoop van vaccins te ondersteunen en de introductie en het gebruik van vaccins in landen die partners zijn van Gavi te versnellen. Tegenwoordig stimuleert het AMC de vaccinfabrikanten contracten te ondertekenen waarin het pneumococcenvaccin aan ontwikkelingslanden tegen lagere prijzen per dosering wordt aangeboden en zij worden daarvoor vergoed door het Gavi fonds. In maart 2015 hadden Pfizer en GlaxoSmithKline meer dan 1 miljard dollar van Gavi’s AMC fonds ontvangen.(63)

dollars bankbiljettenCDC functionarissen voorzien Gavi van technische ondersteuning en begeleiding. In 2015 beloofde het U.S. Congres 1 miljard dollar aan Gavi ter ondersteuning, verspreid over vier jaar (2015-2018).(64)

Op 16 oktober 2018 kondigde CEO van Gavi Dr. Seth Berkley op de WHO top in Berlijn aan dat 11 hoofden van de belangrijkste gezondheids- en ontwikkelingsorganisaties ter wereld een ‘landmark commitment’  hadden getekend om nieuwe manieren te vinden om het bereiken van de gestelde doelen van de United Nations Sustainable Development Goals, opgesteld in 2015, te versnellen. Het nieuwe Global Action Plan betreffende het vaccinmarketing-intitiatief wordt gecoördineerd door de WHO.(65)

 

Gerelateerd aan de Sustainable Development Goals om alle mensen ter wereld te vaccineren verklaart Gavi dat (66):

  • Immunisatie mensen beschermt tegen armoede doordat zij uit eigen zak hoge kosten moeten maken
  • Vaccins de gezondheid van kinderen beschermt en de cognitieve ontwikkeling ondersteunt, waardoor kinderen beter presteren op school en daardoor meer kansen krijgen
  • Gevaccineerde gezonde kinderen groeien op tot productieve arbeidskrachten en leveren zo een sterke bijdrage aan de economie en gezonde kinderen kosten hun ouders minder tijd zodat zij kunnen werken
  • Vaccins zijn belangrijk voor het opbouwen van de veerkracht van mensen en verminderen het risico dat er ziekten uitbreken ten gevolge van klimaatveranderingen.. en
  • Een goede gezondheid is doorslaggevend voor vrede en welzijn in een gemeenschap. Zorgstelsels waarin de mens centraal staat zijn in ieder land essentiële instituten en immunisatie vormt vaak het eerste contactpunt tussen deze systemen en de bevolking’

 

In 2016 werden Dr. Berkley en andere Gavi functionarissen in de UK bekritiseerd om hun excessief hoge salarissen.Volgens een onderzoeksrapport (67) kwam in het nieuws dat Seth Berkley als algemeen directeur van Gavi in de afgelopen vier jaar meer dan 2 miljoen dollar mee naar huis had genomen. Engeland had Gavi 1,5 miljard dollar gegeven. Een andere functionaris van de in Genève gestationeerde groep ontvangt een salaris van meer dan 500.000 pond per jaar. Dr. Berkley ontving, ongelooflijk maar waar, daarboven nog een huisvestingstoeslag van 623.370 pond.

vrouw die er genoeg van heeftIn december 2018 vertelde Dr. Berkley CNN dat ‘terwijl de mazelen een van de weinige ziekten is die wij in beginsel kunnen uitroeien, dat nooit zal gebeuren wanneer rijke landen zoals de Verenigde Staten de kudde-immuniteit niet kunnen bewaren. Omdat ergens een geval van mazelen overal een bedreiging is’. Hij zei dat ouders in de U.S. de vaccinaties van hun kinderen uitstellen ‘mogelijk omdat zij wel geloven in immuniseren maar bezorgd zijn door bangmakerij door de anti-vaccinatie beweging. Dit moet stoppen’. Het idee napratend dat ouders die niet akkoord gaan met het vaccinatieprogramma egoïstisch zijn, voegde hij eraan toe dat ‘we in landen als de Verenigde Staten moeten stoppen over vaccinatie te denken als iets wat je alleen doet om degenen waarvan je houdt te beschermen en het in plaats daarvan te gaan zien als een goedwillende daad waar anderen profijt van hebben.’(68)

Volgens de CDC is de dekkingsgraad van vaccins in 2017-2018 onder kleuters hoog, 94% van de kinderen hebben twee BMR-vaccinaties gehad, 4 of 5 vaccinaties tegen Difterie, Tetanus en Kinkhoest (DaKTP) en twee vaccins tegen waterpokken (waaronder nog veel andere vaccins die vereist zijn in de lidstaten om naar school te mogen gaan). Twee procent van de kleuters hadden een vrijstelling gekregen voor een of meer van de door de staat verplichte vaccinaties.(69)

 

 

De Bill & Melinda Gates Foundation en de afzet(markt) van vaccins

VaccinatiespuitenDe Gates Foundation werd in 2000 opgericht door de oprichter van Microsoft, Bill Gates en zijn vrouw Melinda.(70) Gevestigd in Seattle, Washington, is de Gates Foundation de grootste filantropische instelling ter wereld met een trust van 43.5 miljard dollar die jaarlijks meer dan 3 miljard dollar subsidies verstrekt om de doelen van de stichting om onderwijssystemen te hervormen, zoals leerdoelen en hoe deze te bereiken op alle scholen in de U.S. (71), het ondersteunen van initiatieven voor verbetering van de volksgezondheid. Hieronder vallen allereerst de wereldwijde vaccinatieprogramma’s.(72) Het voornaamste doel van de Gates Foundation is ervoor te zorgen dat ieder kind in de wereld wordt gevaccineerd.(73)

Zakenman en investeerder Warren Buffet, die textielfabrikant Berkshire Hathaway Inc. In 1965 overnam en een persoonlijk fortuin van meer dan 60 miljard vergaarde, doneerde 31 miljard dollar en werd co-directeur van de Gates Foundation in 2006.(74)

In 1998, hetzelfde jaar waarin het U.S. Departement  van Justitie een anti-trust rechtzaak begon tegen de Microsoft Corporation (75), schonken Bill en Melinda Gates 100 miljoen dollar om het Bill & Melinda Gates Kinder-Vaccinatie programma op te richten. Het enige doel van dit programma was om een internationale consensus te bereiken over aanbevelingen voor het gebruik van vaccins: ‘Er zullen pogingen in het werk gesteld worden internationale conferenties en de ontwikkeling en verspreiding van sterke internationale consensusverklaringen voor het gebruik van nieuwe vaccins te ondersteunen’.(76)

De homepage van de Gates Foundation verkondigt: ALLE LEVENS HEBBEN EVENVEEL WAARDE en verklaart (77):

‘Wij geloven dat we levens redden door de nieuwste ontwikkelingen in wetenschap en technologie te brengen bij hen die dat het hardste nodig hebben. Wij werken samen met partners om hen van effectieve vaccins, medicijnen en diagnostiek te voorzien en innovatieve middelen te ontwikkelen om gezondheidszorg te brengen aan hen die dat het meeste nodig hebben.  En wij investeren zwaar in het ontwikkelen van nieuwe vaccins om infectieziekten te voorkomen die het zwaarst op hen drukken’.

 

vraagtekenIn 2016 publiceerde Global Justice Now een onderzoeksrapport, Gated Development: ‘Is de Gates Foundation altijd een kracht voor het goede?’ De auteurs waren kritisch over de ongecontroleerde politieke kracht en invloed op de wereldgezondheidsprogramma’s en het landbouwbeleid van Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Foundation (BMFG) (78).

‘Te zeggen dat MBGF een belangrijke speler in de internationale ontwikkelingen is geworden zou een understatement zijn. Wanneer het aankomt op wereldgezondheid en landbouwbeleid, twee van haar speerpunten, is de BMGF waarschijnlijk de meest invloedrijke speler in de wereld geworden. Het is ook waarschijnlijk dat Bill Gates, die op regelmatige basis toegang heeft tot wereldleiders en in feite persoonlijk honderden universiteiten, internationale organisaties, NGO’s en mediabedrijven financieel ondersteunt de meest invloedrijke stem is in internationale ontwikkelingen’.

‘Maar BMGF’s stijgende invloed in de wereld is niet onderhevig aan nauwgezet democratisch onderzoek’. Niet zoals regeringen, die formeel verantwoordelijkheid moeten afleggen aan hun kiezers, is de BMGF een private U.S. stichting en blijft op die manier ondoorzichtig voor het publiek (behalve voor belastingdoeleinden). Nog erger, de BMGF blijkt het stilzwijgen te hebben gekocht van academici, NGO’s en de media die anders mogelijk aspecten van het werk van de Foundation zouden kunnen bekritiseren.’

 

 

 

Alles draait om geld

Het Congres kende in 2018 bijna 90 miljard dollar toe aan het U.S. Department of Health and Human Services en het grootste deel van het budget van 11 miljard dollar van het CDC was bestemd voor het Kindervaccinatieprogramma (VFC – 4,5 miljard), dat door het Congres in 1993 was ingesteld (79). Onder het VFC-programma kocht de federale overheid door het CDC aanbevolen vaccins van de vaccinfabrikanten voor kinderen die onder de hoede van Medicaid staan, onverzekerd zijn of waarvan de zorgverzekering niet helemaal de kosten van de door de CDC aanbevolen vaccinaties dekken (80-81). Honderden miljoenen dollars zijn extra toegewezen aan het HHS-budget voor vaccinatieprogramma’s, inclusief 700 miljoen dollar voor het National Center for Immunization and Respiratory Diseases.

Één van de meest politiek krachtige publiek-private partnerschappen in de wereld van vandaag is de winstgevende combinatie die is gesmeed tussen de farmaceutische industrie en de regering (82-83-84-85-86), de mainstream media (87) en de rijke filantropische stichtingen met een politieke agenda.(88-89)

In de afgelopen tien jaar worden deze publiek-private partnerschappen nauwgezet onder een vergrootglas gelegd door publieke politieke analisten. In 2015 observeerden de auteurs van een speciaal rapport dat werd gepubliceerd door het Global Policy Forum het volgende: (90)

‘Echter het is niet alleen ‘big business’ maar ook ‘big philantropy’ die een steeds grotere invloed uitoefent op wereld ontwikkelingsbeleid, in het bijzonder de grote filantropische stichtingen. De hoogte van beider invloed op zowel beleidsvoering als besluitvorming in het verleden en het heden is gelijk en stijgt in sommige gevallen boven dat van andere private actoren uit. Alleen al door de omvang van hun schenkingen, persoonlijke netwerken en actieve belangenbehartiging hebben grote wereldwijde stichtingen, met name de Rockefeller Foundation en de Bill & Melinda Gates Foundation een steeds grotere rol gespeeld in het bepalen van de agenda’s en de financieringsprioriteiten van internationale organisaties en regeringen.

Bijvoorbeeld: de Gates Foundation schonk het John Hopkins sinds 2015 meer dan 100 miljoen dollar voor onderzoek, onder meer voor de ontwikkeling van vaccins en de promotie daarvan (91). Tegelijkertijd ontvangt de John Hopkins Universiteit meer dan 2 miljard dollar per jaar aan subsidie van U.S. gouvernementele instanties zoals de National Institutes of Health (NIH) en de National Science Foundation (NSF) om onderzoek te doen, ondermeer voor de ontwikkeling van vaccins en het stimuleren van het gebruik daarvan.(92)

De National Institutes of Health (NIH) en andere federale gezondheidsinstituten geven miljoenen dollars aan  belastinggeld uit aan academische instituten en vaccinfabrikanten om de technologie achter de vaccins te verbeteren, nieuwe winstgevende markten voor de vaccins te vinden en de afzetmogelijkheden van vaccins een impuls te geven (93). De regering van de U.S. is ook een partner van de Gates Foundation in het ontwikkelen en promoten van het gebruik van vaccins.

Bijvoorbeeld: in 2013 ontving de CDC Foundation drie subsidies van in totaal van 13,5 miljoen dollar van de Gates Foundation om de implementatie van het vaccinprogramma tegen meningitis en het rotavirus wereldwijd te bevorderen.(94)  De CDC’s en de CDC Foundation hebben meer dan 167 miljoen dollar van de Gates Foundation ontvangen (95). Vaccin fabrikanten ontvingen ook miljoenen dollars van de Gates Foundation, inclusief GlaxoSmithKline (meer dan 50 miljoen dollar) (96), Merck (1,4 miljoen dollar) (97) Pfizer (16,5 miljoen dollar) (98) en Sanofi Pasteur (3,6 miljoen dollar). (99)

 

 

 

Big  Media: onder de invloed

Massa media bedrijven staan ook onder invloed van Big Pharma en Big Philanthropy’s geld. Bijvoorbeeld: de National Public Radio heeft 20 miljoen dollar aan subsidie ontvangen (100) en Solutions Journalism Network kreeg 4 miljoen dollar van de Gates Foundation (101). Recent heeft Gates’Microsoft Corporation een partnerschap gesloten met NewsGuard Technologies Inc. (102-103), een nieuw bedrijf dat websites en online publicaties beoordeeld om fake news, misinformatie en desinformatie te ‘bestrijden’.(104-105-106) De Newsguard Corporation werkt ook samen met andere bedrijven zoals Google die meer dan 90 procent van de internet-zoekmachines die op de markt zijn bezit.(109)

Een van de grootste investeerders in NewsGuard is Publicis, een van de oudste reclamebedrijven ter wereld en het derde grootste massa-communicatiebedrijf van tegenwoordig.(110) Publicis wordt met miljarden dollars betaalt door farmaceutische bedrijven die vaccins verkopen, waaronder een media contract met GlaxoSmithKline van 1,5 miljard dollar.(112)

PDI, een Publicis gezondheidsbedrijf verklaart (113): ‘de dekkingsgraad van vaccinaties in de Verenigde Staten is hoog, maar gezien de heropleving van door vaccinatie te voorkomen ziekten zoals kinkhoest en mazelen, wordt de bestaande kloof in de vaccinatiegraad van de bevolking van de U.S. zorgelijk. Deze kloof bestaat omdat niet iedere patiënt die een vaccinatie nodig heeft die ook op de aanbevolen leeftijd krijgt. Bovendien zijn de aanbevelingen voor nieuwe vaccins, de vaccins tegen influenza en het human papillomavirus (HPV) uitgebreid…’

HPV vaccinPDI’s plaatselijke artsenbezoekers en medische vertegenwoordigers van onze gezondheidscentra kunnen de acceptatie van vaccins verhogen door antwoord te geven op vragen en zorgen. Om de immunisatiegraad te verhogen moeten we een duurzaam beleid voor vaccinaties ontwikkelen binnen de context of een veranderend zorgstelsel. Hierbij volgen enkele aanbevolen stappen die men kan nemen om dit doel te bereiken: bijhouden van de actuele vaccinatiegraad in de dienstverlenende praktijk; consistent aanbevelingen doen voor het tijdig inenten voor zowel de ouders van pediatrische patiënten als volwassenen; doorlopende opdrachten voor niet-medisch personeel om volgens schema vaccinaties toe te dienen zonder de tussenkomst van een arts; artsen te onderwijzen in nieuw onderzoek naar de risico’s van vaccins en hoe te communiceren met ouders die bezorgd zijn over de nadelige gevolgen van de BMR en HPV vaccins en het onderwijzen van artsen over door de staat gesponsorde en andere programma’s die kunnen helpen de financiële drempels om te vaccineren te overwinnen.

Het is duidelijk dat communicatie door massa media tegenwoordig wordt gecontroleerd door bedrijven die connecties hebben met farmaceutische bedrijven en worden beïnvloed door krachtige politieke instituten in de gemeenschap.  Het is een zaak van lange adem om uit te kunnen leggen waarom de mainstream media zo verenigd zijn in hun aanval op ouders en artsen die het ethisch principe van geïnformeerde toestemming, inclusief geïnformeerde toestemming tot vaccineren verdedigen en roepen om uitzonderingen op de verplichting tot vaccineren streng te beperken of af te schaffen.(114)

De vijf grootste bedrijven in de tegenwoordige wereld zijn Apple, Google, Microsoft, Amazon en Facebook.(115) Deze en andere technologische bedrijven domineren online communicatie en verkoop en zijn gezamenlijk gepositioneerd om op een agressieve manier vaccins in de markt te zetten en om het vaccinatie beleid ‘zonder uitzonderingen’, ondersteund door de WHO en regeringen, te promoten.

De bedreiging van deze bedrijven voor de autonomie en de vrijheid van denken en de vrije meningsuiting is aanzienlijk, vooral in het censureren van publieke gesprekken over vaccinatie en gezondheid.(116-117)

 

 

 

De bevolking wordt niet vertegenwoordigd

autistische jongenTegenwoordig kent iedereen wel iemand die gezond was, gevaccineerd werd en daarna nooit meer gezond was. Mensen wiens leven werd beïnvloed door afspraken tussen regeringen, Big Pharma en Big Filanthropy worden steeds meer gemarginaliseerd in de top-down beleidstrategie van de rijke en machtige instituten die in onze maatschappij de multi-miljarden dollars omvattende vaccin industrie financieren.(118)

Dit wordt duidelijk wanneer mensen hun stem verheffen om te vragen om beter onderzoek naar vaccins en een meer humane gezondheidszorg worden gedemoniseerd, gediscrimineerd en gestraft door hen die deze rijke en machtige instituten controleren. Een systeem dat niet wil buigen zal breken. De verantwoordelijkheid voor de vertrouwenscrisis in het wereldwijde vaccinatiebeleid ligt zeer duidelijk bij degenen die dit beleid uitvoeren en weigeren het lijden van mensen die door vaccins beschadigd zijn te erkennen.(119-120)

 

 

 

 

 

 

Bron originele artikel:

‘WHO, Pharma, Gates & Government: Who’s Calling the Shots?’ – Barbara Lou Fisher https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2019/who,-pharma,-gates.aspx

 

 

 

 Wie is Barbara Loe Fisher?

Barbara Loe Fisher is de oprichtster van National Vaccine Information Centre (NVIC).
Websites:  www.NVIC.org, www.NVICAdvocacy.org en www.TheVaccineReaction.org
Boeken: The Consumer’s Guide to Childhood Vaccines (1997); Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic (2008); The Emerging Risks of Live Virus and Virus Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding & Transmission (2014); Reforming Vaccine Policy & Law: A GuideDPT: A Shot in the Dark (co-auteur)
TV en documentaires: Barbara Loe Fisher was tientallen keren op nationale televisie in USA en verscheen in: The Greater Good, Shots in the DarkVaccines RevealedThe Truth About Vaccines en andere documentaires.

 

 

 

Vertaling: Lonneke Schuller tot Peursum Register Homeopaat NVKH

 

 

 

Bronnen:

1 World Health Organization (WHO). Ten Threats to Global Health in 2019. Jan. 16, 2019.

2 CDC. Achievements in Public Health, 1900-1999: Control of Infectious Diseases. MMWR. July 30, 1999.

3 Guyer, B. Freedman, M. Strobino, D. Sondikdx, E. Annual Summary of Vital Statistics: Trends in the Health of Americans During the 20thCentury. Pediatrics. 2000;106;1307.

4 McKinlay JB, McKinlay SM. The Questionable Contribution of Medical Measures to the Decline of Mortality in the United States in the Twentieth Century. Health and Society. MMFQ. Summer 1977. P 421.

5  U.S. Department of Health and Human Services. What is the U.S. Opioid Epidemic?  Jan. 22, 2019.

6 Toich L. Opoid Epidemic Ravages Europe.The American Journal of Pharmacy Benefits June 22, 2017.

7 World Health Organization. Data and Statistics – Medical Errors and Health Care Related Adverse Events.

8 Minemyer P. Medical errors officially the third leading cause of death in the U.S., study finds. Fierce Healthcare May 3, 2016.

9 Editorial Board. How to Inoculate Against Anti-Vaxxers. The New York Times Jan. 19, 2019.

10  Gstalger MM. Washington declare public health emergency as measles hits anti-vaccination community. The Hill Jan. 23, 2019.

11 The Irish Times. Social media spreading ‘dangerous information’ about vaccines – report.The Irish Times Jan. 23, 2019.

12  Iacobucci G. Vaccination: “fake news” on social media may be harming UK uptake, report warns.BMJ 2019; 364.

13  Stratman J. Doctors react to WHO adding anti-vaccination to ’19 global health threats.14 News(WFIE) Jan. 24, 2019.

14 Institute of Medicine Committee to Review Adverse Effects of Vaccines. Evaluation of Biologic Mechanisms of Adverse Effects: Increased Susceptibility. (p. 82). Washington, D.C. The National Academies Press 2012.

15 National Vaccine Information Center. NVIC Supports Three of Five Recommendations of New IOM Report on U.S. Childhood Immunization Schedule Safety and Calls for Transparency. Business Wire Jan. 16, 2013.

16 Fisher BL. The Moral Right to Conscientious, Philosophical and Personal Belief Exemption to Vaccination. Presentation to the National Vaccine Advisory Committee (NVAC) May 2, 1997.

17 Fisher BL, Williams K, Wrangham TK. NVIC response to an inquiry from the Government Accountability Office (GAO) on the implementation of the federal vaccine injury compensation program (VICP) after passage of the 1986 National Childhood Vaccine Injury Act. National Vaccine Information Center July 11, 2014.

18 Fisher BL. End Pharma Product Liability Shield Endangering Public Health and Human Rights. National Vaccine Information Center Nov. 8, 2016.

19 CDC. Vaccine Excipient & Media Summary. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases,13th Edition June 2018.

20 Drug Companies Pay FDA and NIH to Fast Track and Market Vaccines. The Vaccine Reaction Sept. 28, 2018.

21 U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommended Immunization Schedules for Persons Aged 0 Through 18 Years, United States, 2018.

22 CDC. Recommended schedule for active immunization of normal infants and children 1983.

23 Boyle CA, Boulet S et al. Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in US Children 1997-2000.Pediatrics May 23, 2011.

24 Mozes A. U.S. autism rate up to 1 in 40 children, CDC says. Health Day News/UPI Nov. 26, 2018.

25  CDC.  Health and Economic Costs of Chronic Diseases.  Oct. 23, 2018.

26  Technavio. Top Ten Vaccine Manufacturers in the World 2018. Sept. 27, 2018.

27  Statista. Top 10 pharmaceutical companies based on global vaccine revenues in 2017 and 2024 (in millions of U.S. dollars). 2019.

28 LaVigne P. Global Vaccines Market Projected to Surge to $58 Billion by 2025. The Vaccine Reaction Jan. 3, 2019.

29 Market Study Report. United States Vaccines Market is Projected to Reach US$21 Billion threshold by 2025. PM Live Nov. 23, 2018.

30 Oster E. GSK Sends $1.5 Billion Media Account to Publicis. Ad Week Oct. 5, 2018.

31 Drug Companies Pay FDA and NIH to Fast Track and Market Vaccines. The Vaccine Reaction Sept. 28, 2018.

32 Angelmar R, Morgan PA et al. Vaccine Marketing. In: Innovation and Marketing in the Pharmaceutical Industry. Springer 2014.

33 Upton J. Merck’s Latest Shot Against Shingles. Pharmaceutical Executive 2017; 37(5).

34 National Vaccine Advisory Committee. Strengthening the Effectiveness of State, and Local Efforts to Improve HPV Vaccine Coverage in the United States: Recommendations of the National Vaccine Advisory Committee. Public Health Reports Aug. 9, 2018.

35 Caceres M. The Moran Team Study of 480 “Anti-Vax” Websites. The Vaccine Reaction Nov. 7, 2015.

36 Birn AE. Philanthrocapitalism, past and present: The Rockefeller Foundation, the Gates Foundation, and the setting(s) of the international/global health agenda.Hypothesis 2014; 12(1).

37 DPhil CC, DPhil DS. Who pays for cooperation in global health? A comparative analysis of WHO, the World Bank, the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria, and Gavi, the Vaccine Alliance. The Lancet 2017; 390(10091): 324-332.

38 Fisher BL. Class and Race Profiling in the Vaccine Culture War. National Vaccine Information Center. July 17, 2017.

39 Revealed: Doctors Are the Highest Paid Workers in EVERY state in the nation. Breaking News Time Jan. 18, 2019.

40 MD Salaries. Potential Salaries for Faculty at University of Texas-Austin’s New Medical School. Feb. 11, 2013.

41 Fisher BL, Wrangham TK. NVIC Public Comment to the National Vaccine Program Office (NVPO) on the federal vaccine safety system.National Vaccine Information Center June 6, 2011.

42 Institute of Medicine Committee to Review Adverse Effects of Vaccines. Evaluation of Biologic Mechanisms of Adverse Effects: Increased Susceptibility. (p. 82). Washington, D.C. The National Academies Press 2012.

43  Health Resources and Services Administration (HRSA). Vaccine Injury Compensation Data from the Vaccine Injury Compensation Program (VICP).

44 Charlemagne (anonymous). The campaign against vaccination. The Economist Jan. 19, 2019.

45 Anderson M. Young adults more likely to say vaccinating kids should be a parental choice. Pew Research Center Feb. 2, 2015.

46  Rhettner R. Anti-Vaccine Movement Joins Ebola, Drug Resistance on List of Top Global Threats. Live Science Jan. 17, 2019.

47 Mazziotta J. World Health Organization Names Anti-Vaxxers As a Top Threat to Global Health in 2019. People Magazine Jan. 17, 2019.

48 Trimble M. WHO: Anti-Vaccine Movement a Top Threat in 2019. US News & World Report Jan. 16, 2019.

49 Wheeling K. Are Anti-Vaxxers a Major Health Threat? The World Health Organization Says Yes. Pacific Standard Jan. 16, 2019.

50 Karlis N. The anti-vaxxocalypse: What happens to humanity if vaccine hesitancy continues?Salon Jan. 17, 2019.

51 Fisher BL. A Guide to Reforming Vaccine Policy & Law. National Vaccine Information Center 2017.

52 McCarthy M. A brief history of the World Health Organization. The Lancet 2002; 360: 1111-1112.

53 World Health Organization. Constitution with amendments by 51st World Health Assembly. October 2006.

54 McCarthy M. A brief history of the World Health Organization. The Lancet 2002; 360: 1111-1112.

55 World Health Organization. Programme Budget 2018-2019. Approved by Seventieth World Health Assembly May 26, 2017.

56  World Health Organization. Assessed Contributions by Member States and Associate Members, showing a 10% increase in total assessed contribution financing for 2018-2019.WHO Executive Board Jan. 18, 2017.

57 Martens J, Seitz K. Philanthropic Power and Development: Who Shapes the Agenda? The entry of the Gates Foundation into the global health arena. The Global Policy Forum November 2015.

58 Roos R, Schnirring L. BMJ, European group criticize WHO pandemic actions.CIDRAP News June 4, 2010.

59 Vogel G. Why a pandemic flu shot caused narcolepsy. Science July 1, 2015.

60 Gavi, the Vaccine Alliance. Gavi’s mission.

61 Henry J. Kaiser Family Foundation. The United States Government and the World Health Organization. May 14, 2018.

62 Martens J, Seitz K. Philanthropic Power and Development: Who Shapes the Agenda? The entry of the Gates Foundation into the global health arena. The Global Policy Forum November 2015.

63 Ibid.

64 Henry J. Kaiser Family Foundation. The United States Government and the World Health Organization. May 14, 2018.

65 Berkley S. Global health organisations commit to new ways of working together for greater impact. Gavi, the Vaccine Alliance Oct. 16, 2018.

66 Gavi, the Vaccine Alliance. Sustainable Development Goals. (Immunization and Sustainable Development Goals poster).

67 Birrell I. The fattest charity fat cat of them all: Foreign aid boss has made MILLIONS out of the £1.5billion handed to his charity by British taxpayers. Daily Mail Dec. 31, 2016.

68 Berkley S. Getting Your Child Vaccinated Is A Gift to Others. CNN Dec. 30, 2018.

69 CDC. Vaccination Coverage for Selected Vaccines and Exemption Rates Among Children in Kindergarten – United States, 2017-18 School Year. MMWR Oct. 12, 2018; 67(40): 1115-1122.

70 Bill and Melinda Gates Foundation. Fact Sheet: Who We Are. January 2019.

71 Pullman J. Bill Gates Tacitly Admits His Common Core Experiment Was a Failure.The Federalist  Oct. 25, 2017.

72 Mathiesen K. What is the Bill and Melinda Gates Foundation?The Guardian Mar. 16, 2015.

73 Bill and Melinda Gates Foundation. First Global Vaccine Summit Highlights Remarkable Progress Towards Vaccinating Every Child. Apr. 23, 2013.

74  Encyclopedia Britannica. Warren Buffet.

75  Beattie A. Why Did Microsoft Face Anti-trust Charges in 1998?Investopedia May 18, 2018.

76 Bill & Melinda Gates Foundation. Bill and Melinda Gates Announce a $100 Million Gift to Establish the Bill and Melinda Gates Children’s Vaccine Program. December 1998.

77 Bill and Melinda Gates Foundation. Gates Foundation website homepage. January 2019.

78 Curtis M. Gated Justice: Is the Gates Foundation always a force for good?Global Justice Now January 2016.

79   U.S. Department of Health and Human Services. HHS FY2018 Budget in Brief – CDC.Office of Budget May 23, 2017.

80   CDC. Vaccines for Children Program (VFC).  May 25, 2018.

81   CDC.  Vaccines for Children’s Program (VFC) CDC Vaccine Price List.  Jan. 2, 2019.

82  National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Public Private Partnerships.

83 Perry S. Revelations of CDC’s industry funding raise questions about some of its decisions. MinnPost May 28, 2015.

84 Biotechnology Industry Organization. BIO Praises Vaccine Access, Certainty, and Innovation Act of 2015.BIO Press Release Feb. 6, 2015. List of BIO members, including AstraZeneca, BioCSL, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, MedImmune, Merck, Monsanto, Novartis, Pfizer, Sanofi Pasteur.

85 Hilzik M. The 21st Century Cures Act: A huge handout to the drug industry disguised as a pro-research bounty. Los Angeles Times Dec. 5, 2016.

86 NVIC. National Vaccine Information Center Calls 21st Century Cures Act “A Wolf in Sheep’s Clothing” and Urges Presidential Veto to Protect Public Health. Business Wire Dec. 8, 2016.

87 Rein L. Public relations and advertising are a ‘black box’ in government spending. Washington Post Oct. 14, 2015.

88 Gates Foundation. Bill and Melinda Gates Pledge $10 Billion in Call for Decade of Vaccines. January 2010.

89 Belluz J. The media loves the Gates Foundation. These experts are more skeptical. Vox June 10, 2015.

90 Martens J, Seitz K. Philanthropic Power and Development: Who Shapes the Agenda?Global Policy Forum November 2015.

91 Gates Foundation. Awarded research grants to Johns Hopkins University through 2018.

92 Charuchandra S. Johns Hopkins leads all U.S. universities in research spending for 38th year in a row. Johns Hopkins University Mar. 23, 2018.

93 How NIH Uses U.S. Tax Dollars to Secure Profits for Vaccine Developers and Manufacturers. The Vaccine Reaction May 2, 2018.

94 CDC Foundation. CDC Foundation Receives Three Grants Totaling $13.5 Million for Meningitis and Rotavirus Global Advancements. Dec. 17, 2013.

95 Gates Foundation. Awarded research grants to Centers for Disease Control or CDC Foundation (2009 or before – 2018).

96  Gates Foundation. Awarded research grants to GlaxoSmithKline (2011-2018).

97  Gates Foundation. Awarded research grants to Merck (2013 and 2017).

98  Gates Foundation. Awarded research grant to Pfizer (2016).

99  Gates Foundation. Awarded research grants to Sanofi Pasteur (2012 and 2015).

100 Gates Foundation. Awarded grants to National Public Radio (2009 or before – 2018).

101 Gates Foundation. Awarded grants to Solutions Journalism Network, Inc. (2014-2018).

102 Fischer S. NewsGuard launches first product with help from Microsoft.Axios Aug. 23, 2018.

103 Burt T. Defending against disinformation in partnership with NewsGuardMicrosoft Aug. 23, 2018.

104 NewsGuard. Website Homepage of NewsGuard Technologies, Inc. and About Us: Why Should You Trust Us?

105  NewsGuard Technologies, Inc. Brill and Crovitz Announce Launch of NewsGuard to Fight Fake News. Mar. 5, 2018.

106 Morgan D. New venture aims to combat “fake news” on social media with warning labels. CBS News Mar. 5, 2018.

107 Abrams L. NewsGuard Browser Extension Aims to Alert You to Fake News Sites.Bleeping Computer Aug. 26, 2018.

108 Burt T. Defending against disinformation in partnership with NewsGuardMicrosoft Aug. 23, 2018.

109 Andriole S. Apple, Google, Microsoft, Amazon and Facebook Own Huge Market Shares = Technology Oligarchy. Forbes Sept. 26, 2018.

110 Publicis Groupe. Brill and Crovitz Announce Launch of NewsGuard to Fight Fake News.Global Newswire Mar. 3, 2018.

111 Publicis Groupe. 2017 Annual Results. Publicis Health (Novartis (USA), Genentech (USA), Shire (USA), Adapt (USA), AMAG (USA), Sunovion (USA), Clinigen Group (Global), Purdue (USA), Merck & Co (USA), Intarcia Therapeutics (USA), Flexion Therapeutics (USA), AbbVie (USA), Ipsen (USA), Emmaus Life Sciences (USA), Ultragenyx Pharmaceutical (USA), AcelRx Pharmaceuticals (USA), Merck KGaA (USA), Roche (UK), AstraZeneca (USA), Hospital Corporation of America (USA), Stryker Corporation (USA), Swanson Health Products (USA), Alcon Laboratories (USA), Boehringer Ingelheim (USA), Paratek Pharmaceuticals, Pfizer Inc. (USA), Biogen Inc. (USA), Galderma (Europe). Feb. 8, 2018.

112 Oster E. GSK Sends $1.5 Billion Media Account to Publicis. Ad Week Oct. 5, 2018.

113 PDIA Publicis Health Company. Pharmaceutical Sales Strategies for Vaccines.

114  State Vaccine Legislation in America 2015-2017. National Vaccine Information Center Oct. 25, 2017.

115 Andriole S. Apple, Google, Microsoft, Amazon and Facebook Own Huge Market Shares = Technology Oligarchy. Forbes Sept. 26, 2018.

116 Fisher BL. The New Internet Policy Protecting You from Freedom of Thought and Speech. National Vaccine Information Center Dec. 3, 2018.

117 Mercola J. Beware: New Plan to Censor Health Websites. Mercola Newsletter Dec. 4, 2018.

118 Storeng KT, deBengy Puyvalee A. Civil society participation in global public private partnerships for health.Health Policy and Planning 2018; 33(8): 928-936.

119 Health Resources and Services Administration (HRSA). Vaccine Injury Compensation Data from the Vaccine Injury Compensation Program (VICP).

120 National Vaccine Information Center (NVIC). Cry for Vaccine Freedom Wall.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This