5. Hoe gevaarlijk zijn lekkende vaccinnaalden?

1. Zijn de spuiten waarmee vaccins geïnjecteerd worden veilig?

In 2015 verscheen het bericht in de media dat vaccinnaalden epoxylijm kunnen lekken.1

2. Wat is epoxylijm?

Epoxylijm is een tweecomponentenlijm die wordt gebruikt om de injectienaald aan de huls van een vaccinspuit vast te lijmen. Het grootste bestanddeel van epoxylijm is bisphenol A, een hormoon verstorende stof.2

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ook wel ECHA genoemd), is een organisatie die zich onder andere bezighoudt met Europese wetgeving voor het veilig gebruik van chemische stoffen.3 Zij heeft Bisfenol A geclassificeerd als een ‘substance of very high concern’ (stof waarover zeer grote bezorgdheid bestaat). Zij verklaarde het volgende:

“Het comité lidstaten is unaniem overeengekomen dat Bisfenol A geïdentificeerd is als een stof die zeer grote bezorgdheid oproept met betrekking tot kankerverwekkende, mutagene (d.w.z. DNA-beschadigende), en vruchtbaarheid verstorende eigenschappen”.4

3. Kan Bisfenol A een gevaar opleveren als het onbedoeld ingespoten wordt in baby’s die het Rijksvaccinatieprogramma volgen?

In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) – heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht of er epoxylijm zit in injectienaalden die gebruikt worden voor kindervaccinaties. Er is bevestigd dat dit inderdaad het geval kan zijn. In de publiekssamenvatting van het onderzoek van het RIVM staat dat ‘in minder dan 1% van de onderzochte naalden zichtbaar overtollige lijm is aangetroffen’.5

4. Hoeveel kinderen worden jaarlijks met dergelijke naalden gevaccineerd?

Dit is onduidelijk. Volgens het RIVM gaat het om injectienaalden die ‘onder andere’ meegeleverd worden in de verpakking van het BMR- en het hepatitis B-vaccin.1 Kunnen we hieruit concluderen dat het minimaal gaat om zo’n 2000 kinderen per jaar? (‘minder dan 1%’ van de 350.000 kinderen die elk jaar de BMR krijgen?)

5. Of zijn het er meer?

Het probleem is waarschijnlijk veel groter, want het RIVM heeft ook naalden van andere fabrikanten onderzocht. En daar is eveneens overtollige, uitgeharde lijm aangetroffen.5 Welke bedrijven betreft dit? En voor welke vaccins worden deze naalden gebruikt? Hoeveel prikken zijn dat? Nogmaals het is onduidelijk hoeveel kinderen er in totaal jaarlijks gevaccineerd worden met naalden waarin overtollige lijm zit.

6. Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn?

Volgens het RIVM ‘worden er geen gezondheidseffecten verwacht.’5 Er is overtollige, uitgeharde lijm aangetroffen in de naalden, en zelfs ook nog plastic deeltjes die afkomstig zijn uit de plastic houder van de naald. En als die deeltjes mee ingespoten zouden worden verwacht men geen gezondheidsproblemen. Het is een hoopvolle conclusie, maar hoe wetenschappelijk is het om te verwachten dat er geen problemen kunnen ontstaan?? De publiekssamenvatting eindigt met de volgende zin:

‘Het RIVM beveelt fabrikanten aan om zelf op een grotere schaal te onderzoeken of de (plastic) deeltjes door de injectienaalden heen kunnen komen’.

En daarmee is het onderzoek van het RIVM beëindigd.

7. In welke context vond het onderzoek van het RIVM plaats, en wat gebeurde erna?

Deze studie is in een ongebruikelijk korte tijd van slechts een paar weken uitgevoerd. Op het moment dat er onrust heerste onder de bevolking, en geadviseerd werd vaccinspuiten ‘uit voorzorg tijdelijk niet te gebruiken.’1

Nadat het RIVM geconcludeerd heeft dat er ‘geen gezondheidsproblemen te verwachten zijn’ – heeft de Inspectie voor gezondheidszorg een persbericht uitgegeven dat het risico van vaccinnaalden ‘verwaarloosbaar is’.6 En zij heeft haar advies om de naalden niet te gebruiken weer ingetrokken.

Daarnaast heeft de IGZ een bijeenkomst georganiseerd voor fabrikanten van vaccinspuiten. Op deze dag heeft zij ‘benadrukt dat het belangrijk is dat de fabrikant zelf de kwaliteit van zijn producten bewaakt en de eigen productieprocessen blijft verbeteren.’ 6 En daarmee is ‘de casus’ voor de IGZ gesloten.

8. Wat weten we nu?

We weten dat er een probleem geconstateerd is. We weten dat het RIVM, en de IGZ de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven neergelegd hebben. En we weten dat het gaat om de gezondheid van onze kinderen.

9. Is er voldoende onderzoek gedaan?

Er zijn twee bronnen. De één is een klokkenluider bij EenVandaag, en de andere is een overheidsorgaan, het RIVM. Beide hebben ze geconstateerd dat er een probleem is. Maar de klokkenluider heeft het over 20%-30% van de naalden. De overheid over ‘minder dan 1%’. Hoe kan dat? Is er sprake geweest van een deugdelijke steekproef, een betrouwbare selectie, een correcte berekening?

Het RIVM heeft grote belangen in de uitkomst van het onderzoek. Stel dat de klokkenluider gelijk zou hebben. Wat zou dat betekenen voor het vertrouwen in het RVP?

10. Is er voldoende toezicht en controle op het bedrijfsleven?

De Inspectie voor gezondheidszorg heeft een oproep gedaan aan de klokkenluider om zich bij haar te melden. Dit heeft hij kennelijk gedaan. In een nieuwsbericht deelt de IGZ het volgende mee:

‘Hoewel risico’s voor de patiëntveiligheid verwaarloosbaar bleken, stelt de inspectie het op prijs dat de klokkenluider haar (anoniem) heeft geïnformeerd. Daardoor kon de inspectie gericht onderzoek doen, wat aan het licht bracht dat de fabrikant zijn kwaliteitssystemen moet verbeteren.’7

Dit zijn twee tegenovergestelde boodschappen. 1. Er is niets aan de hand. 2. De fabrikant moet wel de kwaliteit van haar productieproces verbeteren.

11. Kunnen ouders erop vertrouwen dat vaccinspuiten veilig zijn?

Epoxylijm is een gevaarlijke stof. Volgens de klokkenluider wordt het zowel in vloeibare als uitgeharde vorm aangetroffen in vaccinnaalden. Volgens het onderzoek van het RIVM alleen in uitgeharde vorm. Kunnen uitgeharde deeltjes lijm blokkades in bloedvaatjes veroorzaken? En zou vloeibare, bisfenol A bevattende epoxylijm de oorzaak kunnen zijn van kanker of onvruchtbaarheid op latere leeftijd? Heeft de inspectie voor gezondheidszorg zich er voldoende van verzekerd dat het probleem daadwerkelijk opgelost is?

Uitgeharde lijm
Uitgeharde epoxylijmdeeltjes zijn chemisch gezien inert, maar ze kunnen wel degelijk blokkades of bloedstolsels in bloedvaatjes veroorzaken.5

Epoxylijmen harden bij verhoogde temperaturen volledig uit. Als dit onzorgvuldig gebeurt, kan die uitharding nog maanden tot jaren duren. Dit zou kunnen verklaren waarom de klokkenluider ook vloeibare lijm constateerde, en het RIVM – met een tijdspanne van een jaar – alleen nog de uitgeharde lijm in de naalden aantrof.

Vloeibare lijm
Bisfenol A als component in de epoxylijm (in de vorm van BADGE = Bisfenol A-Diglycidyl-Ether) kan in niet uitgeharde (vloeibare) vorm, in een waterig milieu – dus bij mensen en baby’s – hydrolyseren tot mutagene of genotypische stoffen. (hydroliseren is een chemische reactie waarbij onder invloed van water een molecuul gesplitst wordt). Deze stoffen zijn mogelijk op langere termijn hormoonverstorend of kankerverwekkend. Er is nooit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wat betreft de effecten van het inspuiten van Bisfenol A in mensen. Wel naar de hydrolyse van Bisfenol A als coating in blikjes die voedsel of vloeistof bevatten. Meer info: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_out28_en.pdf

Op dit moment is kanker na ongevallen de grootste doodsoorzaak bij kinderen, en 5% van de stellen ongewenst kinderloos. Kunnen we uitsluiten dat een deel hiervan veroorzaakt zou kunnen zijn door lekkende naalden?

12. Wat ontbreekt?

Chemische stoffen worden door de fabrikant tot in den treuren getest en deze gegevens zijn terug te vinden op ‘Material Safety Data Sheets’, bij de fabrikant zelf, en ook bij het eerdergenoemde overkoepelende orgaan ECHA. Gedetailleerde bestudering van zo’n MSDS, of veiligheidsinformatieblad laat zien dat de werking van het product alleen getest is in geval van huid, – of oogcontact, of inademing of inslikken van een bepaalde stof. En dan ook nog eens bij volwassenen! Geen enkele fabrikant test producten door ze in te spuiten bij baby’s.

Het gevolg is dat veiligheidsnormen voor chemische stoffen (waaronder Bisfenol A) die geïnjecteerd kunnen worden bij baby’s ontbreken. Het is onbekend terrein, maar het effect van het inspuiten van een stof is totaal anders dan wanneer het doorgeslikt wordt, en uiteraard is er ook een verschil of dit ingespoten wordt bij een volwassene of bij een baby.

Wat ook ontbreekt is een grootschalig, dubbelblind, lange termijn onderzoek met een ongevaccineerde controlegroep. Aandoeningen zoals kanker of onvruchtbaarheid komen pas na jaren aan het licht. Dit onderzoek zou tientallen jaren in beslag dienen te nemen

Beide zaken zullen denk ik niet gauw gerealiseerd zijn. Dus het is simpel: tot op heden is er een verwachting, maar geen bewijs. En zolang dat niet overlegd kan worden, is het naar mijn idee onethisch om ouders te verplichten een onbekend risico te nemen met de gezondheid van hun kind.

Denk mee, denk na.

 

 

 

Update

Hetzelfde probleem uit 2015 steekt in 2017 weer de kop op – kennelijk is het nog steeds niet opgelost?

Informeer uzelf! – Belangrijke blogs

Wat is er toch aan de hand met ‘lekkende vaccinspuiten’?

Professionals zijn hier al eerder over geïnformeerd. In het RVP Nieuws werd in mei al gemeld dat het probleem kan optreden bij Infanrix-hexa, Infanrix-IPV, Boostrix, Polio en Engerix B-junior spuiten. Als er door lekkage [..] Lees meer

 

 

Update

En in 2019 – inmiddels zijn we vier jaar verder – is het probleem nog steeds niet opgelost.

Informeer uzelf! – Belangrijke blogs

Lekkende vaccinnaalden – het probleem is na vier jaar nog steeds niet opgelost

Het is triest, omdat de producent al lang moet weten hoe deze klacht ontstaat. En omdat het RIVM dat ook al lang had moeten weten. En zolang de producent degene is die niet [..] Lees meer

Share This