Europese Unie (EU)

Hoe groot is de invloed van lobbyisten in Brussel?

Europese Unie

 
“De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 28 Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben aan de EU bevoegdheden gegeven om een gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.”– RIVM1

Nederland droeg in 2018 ruim 7,9 miljard euro af aan de EU. In hetzelfde jaar ontvingen we 1,1 miljard aan Europese steun. Per saldo betaalde Nederland dus bijna 7 miljard euro aan de EU.2

 
Voor de burger is de EU niet transparant. Noch het tot stand komen van Europese maatregelen – bijvoorbeeld de maatregelen die het nationale vaccinatiebeleid van de Europese lidstaten bepalen – noch de geldstromen van en naar de EU zijn inzichtelijk voor Europese burgers.

 

 

Mondiaal = Europees = Nationaal

 
De EU is de uitvoerende instantie van het European Vaccine Action Plan (EVAP). Het EVAP is de op Europa toegespitste versie van het Global Vaccine Action Plan (GVAP).

GVAP = EVAP = NL?

Wat is het GVAP? Wat is het EVAP? Hoe groot is de invloed van het GVAP/EVAP op het Nederlands vaccinatiebeleid? Deze pagina bevat belangrijke informatie.

Ga naar pagina: GVAP = EVAP = NL

Kan er nog sprake zijn van een onafhankelijke, democratische, nationale politiek:

• als de EU overspoeld wordt door lobbyisten van de farmaceutische industrie?
• als de EU een uitvoerend orgaan is van het GVAP/EVAP?
• als de EU politieke partijen in Nederland financieel ondersteunt?

 
We onderzoeken bovenstaande vragen aan de hand van de volgende drie onderwerpen: Connecties, functies, donaties (I. II. III.) Heeft zonder controle en transparantie de farmalobby vrij spel?

 

 

I. Connecties van de EU met het bedrijfsleven en de WHO

 
In Brussel lopen 30.000 lobbyisten rond.3,4,5 Volgens Van Belang & Partners, een consultancy op het gebied van ‘Public Affairs’ (lobbyen) werken er meer lobbyisten dan beleidsambtenaren.6,7

“Lobbyisten hebben in Brussel een positie waar hun Haagse collega’s stikjaloers op zijn. Zij ontvangen uitnodigingen om me te praten in expertmeetings en ze schrijven mee aan nieuwe wetten.” – Bron: Van Belang&Partners7

Volgens Watchdog organisatie ‘Lobbyfacts’ is bijvoorbeeld het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline zeer actief in Brussel. Let op de opvallende piek in lobbykosten vanaf 2014 (vanaf de start van het EVAP) in het tweede plaatje.8

 

 

 

 

 

 
De EU onderhoudt nauwe banden met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij coördineert de uitvoering van het European Vaccine Action Plan. Zij omschrijft haar prioriteit op het gebied van vaccineren als volgt:

 
“Versterken van partnerschappen en samenwerking met internationale organisaties en initiatieven, zoals:

– de Wereldgezondheidsorganisatie en haar strategische adviesgroep voor vaccinatie (SAGE);
– de Europese technische adviesgroep van deskundigen inzake vaccinatie (ETAGE;
– het Global Health Security Initiative; de Global Health Security Agenda;
– UNICEF, en
– Financiering-, en onderzoek-initiatieven zoals GAVI The Vaccine Alliance, de Coalition for epidemic preparedness innovations (CEPI), en de Global Research Collaboration for Infectious Diseases Preparedness (GloPID-R).”
Bron: Rapport EU9

 
Bovenstaande organisaties hebben het gezamenlijke doel om het (verplicht) vaccineren van elk Europees kind tot een realiteit te maken. De Europese Unie is als verbindend orgaan de schakel tussen het mondiale vaccinatiebeleid en het Europese/ nationale vaccinatiebeleid. Dit ontgaat de gemiddelde burger volledig. En ook de verstrekkende (financiële) invloed van de farmacie is voor de burger niet transparant. Worden wetten voorgeschreven door multinationals?

Het rapport waaruit het bovenstaande citaat afkomstig is staat vol met marketing-boodschappen. Lobbyisten leveren kennelijk het leeuwendeel van de ‘medische’ informatie aan.

 

 
EU

II. Functies van de EU

 
Brussel is de locatie waar politici en lobbyisten elkaar ontmoeten. De wetten die in Nederland wel of niet worden aangenomen zijn al voorbereid in de EU. Onze politici onderhouden nauwe contacten met Brussel. Meer informatie o.a. op de pagina EU-jav

 

 
De EU belegt vergaderingen waarmee de nationale politici worden geïnformeerd over het belang van volgen van het Europese beleid. Twee voorbeelden:

– De EC (Europese Commissie) stemde op 19 april 2018 vóór nieuwe maatregelen die de dalende vaccinatiegraad tegen moeten gaan.9,10 Voor meer informatie lees ons artikel: ‘Europese Commissie heeft voor gestemd – nieuwe maatregelen moeten de daling van de vaccinatiegraad tegen gaan’

– De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bijvoorbeeld een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel met 400 Europese genodigden.11 Voor meer informatie lees ons artikel: ‘In tien stappen naar een wereld waarin elk kind is gevaccineerd?’
 

 
De EU bepaalt de maatregelen voor het nationale vaccinatiebeleid van alle Europese landen. Democratische inbreng van het volk op nationaal niveau is nihil.

De volgende twee rapporten van de EU hebben als ondertitel: ‘Het verstreken van de samenwerking tegen met vaccin te voorkomen ziektes’, en ‘Aktieplan tegen misinformatie’. De eerste alinea van beide rapporten staat onder de afbeelding, gevolgd door de download-link waarmee u toegang heeft tot de volledige tekst. Wij laten het aan u over om uw conclusies te trekken.12,13

 

 
Strengthened Cooperation Against Vaccine Preventable Diseases

 

 
Introduction:

“Vaccination has brought immense health and socio-economic benefits to individuals, populations and society as a whole. It is one of the most cost-effective public health interventions, a mainstay of prevention programmes worldwide, and the elective primary prevention measure against infectious diseases.”12

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 

 
Action Plan Against Disinformation

 

 
Introduction

“Freedom of expression is a core value of the European Union enshrined in the European Union Charter of Fundamental Rights and in the constitutions of Member States. Our open democratic societies depend on the ability of citizens to access a variety of verifiable information so that they can form a view on different political issues. In this way, citizens can participate in an informed way in public debates and express their will through free and fair political processes. These democratic processes are increasingly challenged by deliberate, large-scale, and systematic spreading of disinformation.” Huh? Deze laatste zin spreekt de zogenaamde “Freedom of expression” van de EU volledig tegen!
 
Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 

 

Wij hebben redenen om aan te nemen dat de EU op dit moment bezig is met het treffen van voorbereidingen die ‘totale internet-controle’ als doel hebben.14 Dat betekent uiteraard een bedreiging voor de mogelijkheid om informatie naar buiten te brengen die niet in overeenstemming is met het officiële EU-beleid – en dus een bedreiging voor het voortbestaan van de stichting Vaccinvrij. Meer informatie – ga naar: EU wil totale internetcontrole

 

 
• De reguliere media staan ten dienste van het GVAP/EVAP. Meer informatie: pagina GVAP = EVAP = NL

 

 

III. Donaties EU

 
De EU doneert kennelijk aan politieke partijen. Hierover bestaat geen enkele transparantie voor de burgers. Wij nemen aan dat het mogelijk is dat het Nederlandse vaccinatiebeleid financieel wordt ondersteund door de EU.15,16 Meer informatie: Eur-lex – Acces to European Union Law en PDF

Het document gebruikt de term ‘politieke alliantie’ Mogelijk valt de financiering van de in 2019 opgerichte ‘Vaccinatie Alliantie’ – een niet voor de burger toegankelijke organisatie die zich inzet om de vaccinatiegraad te verhogen, ook onder deze regelgeving. Voor meer informatie lees ons artikel ‘Nieuwe ‘Vaccinatie Alliantie’ moet einde maken aan de dalende vaccinatiegraad – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij’

 

 
• De EU doneert aan de Global Vaccine Alliance (GAVI)

“De Europese Commissie heeft GAVI sinds haar oprichting in 2000 ondersteund en heeft tot 2015 EUR 83 miljoen verstrekt en een verdere toezegging van EUR 200 miljoen voor de periode 2016-2020.”17

 

 

Andere Europese organisaties

 
Twee andere belangrijke Europese organisaties die veel invloed hebben op het vaccinatiebeleid zijn het European Medicines Agency (EMA), en het EU – Joint Action on Vaccination (EU-JAV)

EMA

European Medicines Agency (EMA)

Het Europees geneesmiddelenagentschap is het instituut dat goedkeuring verleent om nieuwe vaccins op de Europese markt te brengen. Wie financiert het EMA?

Lees meer: pagina EMA

EU - Joint Action on Vaccination (EU-JAV)

‘EU – JAV’ is een “Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan”. Wat zijn hun plannen, en wie financiert de EU-JAV?

Lees meer: pagina EU-JAV

Vragen waar we met zijn allen – politici, medici, journalisten en burgers – goed over na moeten denken:

 
• Tast de EU de Nederlandse democratie aan?

• Ondermijnt de EU de grondrechten van de burgers?

• Wie controleert of er sprake is van corruptie binnen de EU?

 

 

 

Bronnen:

 
1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-europese-unie
2. https://www.europa-nu.nl/id/vh9w9l2qtnwn/nederlandse_afdrachten_aan_de_eu
3. https://www.theguardian.com/world/2014/may/08/lobbyists-european-parliament-brussels-corporate
4. https://transparency.eu/lobbyistsinbrussels/
5. https://medium.com/graduatesofdemocracy/lobbyists-in-brussels-the-dark-side-of-the-european-union-23a7018b7a93
6. https://www.vanbelangpartners.eu/over-ons/
7. https://www.vanbelangpartners.eu/2013/10/drijft-brussel-op-lobbyisten/
8. https://lobbyfacts.eu/
9. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2951(RSP)&l=EN
10. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2951(RSP)&l=EN
11. https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_nl
12. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/com2018_2452_en.pdf
13. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf
14. https://bouwenaanbeter.nl/2019/08/eu-wil-totale-internetcontrole-decentrale-media-bieden-een-uitweg/?fbclid=IwAR2m-sfngIIiUyFUEIQ_X4j0A4SVvO3dbHgfuR0QfwmrYLOIXGWbJQVT-f0
15. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1141-20180504&from=EN
16. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32014R1141
17. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0245&from=EN

 

 

Lees verder – Gerelateerde blogposts

 

‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’ – het persbericht dat ons zorgen baart

Waarom baart het ons zorgen? Ten eerste omdat dit persbericht niet in de Nederlandse kranten is gekomen. Buiten het zicht van de burger worden op Europees niveau beslissingen genomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. En dat [..] Lees meer

Europese Unie luidt de noodklok en onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer in Nederland?

In Brussel werken volgens Corporate Europe Observatory (CEO) 30.000 lobbyisten. Hoe groot is hun invloed op Europarlementariërs? Waarom berichten de media niet direct over maatregelen van het Europese parlement die elk kind in Europa zullen [..] Lees meer

 

 

Share This