Europese Commissie heeft VOOR gestemd – nieuwe maatregelen moeten de daling van de vaccinatiegraad tegen gaan

door | 19 apr 2018 | Europese Unie

StemmenHet Europese parlement heeft donderdag 19 April 2018 vóór nieuwe maatregelen gestemd. De belangrijkste punten van de in totaal 36 punten van de resolutie over de terughoudendheid tegenover vaccins en de daling van de vaccinatiegraad in Europa zijn voor u samengevat: 1,2

 

Het Europese parlement,

 

  1. Verzoekt de lidstaten en de Commissie om de rechtsgrond voor immunisatiedekking te versterken; wijst erop dat de invoering en toepassing van een passend wetgevingskader volgens doelstelling 1 van het Europees vaccinatieplan 2015-2020 essentieel is voor het vaststellen van nationale prioriteiten en voor het zetten van concrete stappen in de richting van een duurzaam engagement ten faveure van immunisatie;

 

  1. Is van mening dat het initiatief van de Commissie voor een voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake versterkte samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, dat in het tweede kwartaal van 2018 moet worden gepresenteerd en dat tot doel heeft de lidstaten te ondersteunen bij het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s, het terugdringen van de terughoudendheid tegenover vaccins, het versterken van het vaccinaanbod en het verbeteren van de vaccinatiegraad, een goed initiatief is; verzoekt de Commissie en de Raad bij de opstelling van de aanbevelingen rekening te houden met het standpunt van het Parlement;

 

  1. Beklemtoont dat het feit dat het vertrouwen van het grote publiek in vaccinaties wereldwijd afneemt, een reden tot bezorgdheid en een grote uitdaging voor deskundigen op het gebied van volksgezondheid vormt; merkt op dat Europa momenteel wordt geconfronteerd met vermijdbare uitbraken van mazelen ten gevolge van terughoudendheid tegenover vaccins; verzoekt de Commissie haar steun voor vermijdbare uitbraken van mazelen nationale maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen te blijven versterken;

 

  1. Laakt de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie, die nog verergerd wordt door controverses en sensatiebeluste berichtgeving in de media en povere journalistiek; verzoekt de lidstaten en de Commissie verder werk te maken van de bestrijding van de verspreiding van dergelijke desinformatie, het opzetten van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes te bevorderen om het vertrouwen in vaccins te herstellen, en te zorgen voor meer educatie en dialoog, met name voor ouders, onder meer door de oprichting van een Europees platform dat erop gericht is de vaccinatiedekking te vergroten en te voorkomen dat misleidende informatie gevolgen heeft;

 

  1. Is ingenomen met de bemoedigende vorderingen die zijn geboekt in de strijd tegen door het humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakte ziekten en vormen van kanker dankzij vaccinatieprogramma’s tegen het HPV-virus; vraagt dat de lidstaten deze programma’s verder ontwikkelen en op zoek gaan naar manieren om de vaccinatiegraad te verhogen en andere vormen van kanker te voorkomen, bijvoorbeeld door ook jongens op te nemen in de vaccinatieprogramma’s;

 

  1. Verzoekt de Commissie een te faciliteren, samen met de lidstaten opties te verkennen voor het opzetten van een EU-platform voor de monitoring van de veiligheid en doeltreffendheid van vaccinaties, te zorgen voor beter geharmoniseerd en beter afgestemd vaccinatieschema voor de hele EU te faciliteren, samen met de lidstaten opties te verkennen voor het opzetten van een EU-platform voor de monitoring van de veiligheid en doeltreffendheid van vaccinaties, te zorgen voor gelijke dekking in heel Europa, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen en het vertrouwen in vaccinatieprogramma’s en vaccins te helpen versterken; verzoekt de Commissie initiatieven rond vaccinatie op te zetten, zoals een “Europese griepprikdag”, als jaarlijks startsein voor de vaccinatiecampagne, met als doel de dekkingsgraad van 75% te bereiken die in de aanbevelingen van de Raad inzake seizoensinfluenza als streefcijfer wordt genoemd;

 

  1. Verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten, de Wereldgezondheidsorganisatie en de regeringen van de lidstaten.

 

 

Hoe is het mogelijk dat het Europese parlement over zulke belangrijke zaken, die alle kinderen in Europese landen raken, zo gemakkelijk en bijna ongemerkt zulke belangrijke besluiten doorvoert? Is er ruggespraak gehouden met Nationale Parlementen? Zou het kunnen dat er sprake is geweest van een effectieve Europese lobby?

 

Europese CommissieWaarom daalt de vaccinatiegraad eigenlijk? Omdat veiligheidsnormen ontbreken en er een gebrek is aan onafhankelijke veiligheidsstudies? Omdat we ons afvragen al die vaccins echt nodig zijn? Omdat we erachter komen dat ze vreselijke bijwerkingen kunnen hebben? Omdat we bezorgd zijn? Omdat het om onze kinderen gaat?

Waar is de wetenschap die bewijst dat vaccins veilig en effectief zijn? Ouders die vragen stellen over de wetenschappelijke onderbouwing van vaccinatieprogramma’s komen van een koude kermis thuis. Het antwoord op de toenemende bezorgdheid – waar de weerstand uit voortkomt – is kennelijk om het wettelijk mogelijk te maken om vaccineren door heel Europa te kunnen verplichten.

 

 

 

 

Bronnen:

(1) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2951(RSP)&l=EN

(2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0188+0+DOC+XML+V0//NL

 

 

Over de auteurs:

Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, verspreid en schrijft over vaccingerelateerde onderwerpen.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen (20 en 18). Zij is de schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en de  initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This