Mark Rutte

Minister President van Nederland
Mark Rutte is voorzitter van het kabinet Rutte I, II, IIII en IV. Deze pagina geeft geeft een zeer beknopt overzicht van zijn rampzalige beleid. Niet alleen op het gebied van vaccins, maar op alle gebieden.

  • Miljarden bezuinigingen – op het welzijn van de bevolking (zorg, onderwijs, cultuur)
  • Miljarden financiële verliezen en onnoemelijk leed – als gevolg van de maatregelen
  • Honderden miljoenen uitgaven – aan potentiële coronavaccins

 
Mark Rutte is bezig met het uitvoeren van de ‘Build Back Better Agenda’ van het World Economic Forum en de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde naties.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina: ‘World Economic Forum‘ en ‘Verenigde Naties‘. De veiligheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking komen niet in zijn woordenboek voor.
 
 

Wanbeleid

 

Mark Rutte – de keizer heeft geen kleren aan?
 
Sire, het volk mort..
Hoeveel bevolkingsgroepen zijn al het slachtoffer geworden van 12 jaar Mark Rutte? Het volgende bericht circuleert op social media:

“Iedereen is woedend.

– de Boeren, wier land dat van generatie op generatie werd bewerkt, thans wordt afgepakt onder zeer valse voorwendselen, en
– de Urker vissers, die werkeloos aan de kade moeten blijven liggen, en
– de Toeslagenouders die door de Staat ten gronde werden gericht, 1675 kinderen uit ouderlijke macht werden ontvoerd en spoorloos verdwenen, en
– de Woningzoekenden die huizen zien weggekaapt worden door Statushouders en/of Pandjesmelkers, en
– de Wappies die toch gelijk hadden after all en zien dat dezelfde waanzin gewoon wordt doorgezet, en
– de Pomphouders die hun klandizie langs de grensstreek verloren, en
– de Gas Groningers die decennia wachten op schadeloosstelling, en
– de Huisartsen, die worden uitgemolken door ziektekostenverzekeraars en Regering, en
– de Burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen, en
– de Verkeersslachtoffers & Geweld & Zedenslachtoffers waarvan de daders telkens wegkomen met een fopstraf, en
– de Burgers die zien dat de belasting & regeldruk tot ongekende hoogtes wordt opgestuwd en tegelijkertijd de Overheid onbereikbaar is, de dienstverlening verschraald is en de Voorzieningen (gratis tandzorg, gratis zwemlessen, Bejaardentehuizen etc) zijn verdwenen, en
– de Burger die beseft dat NL afglijdt tot een Narcostaat waar het Recht van de Sterkste telt, maar dat er wel politie-inzet is voor politiek gemotiveerde dwang, en
– de Burger die van zijn inkomen uit arbeid minimaal 39 % tot zelfs 49,9% belasting moet afdragen en van het restant dat hij overhoudt producten en diensten koopt die wederom voor minimaal 21 % oplopend tot 50% uit belastingen bestaan, en
– de Pensionado’s wier pensioen al 14 ! jaar lang niet werd geïndexeerd, en
– de Gewone Burger die ziet dat de Multinationals & Banken wegkomen met een schijntje aan belastingen t.o.v. de Burger, en
– de Gewone Burger die beseft dat zijn belastingafdrachten worden weggegooid in eindeloos diepe putten zoals contributies aan de EU, Coronafondsen, Ondersteuning van zwakke Europese broeders alwaar de corruptie welig tiert, Ontwikkelingshulp idem dito, miljardensubsidies aan het Grootbedrijf, Bureaucratie, Fondsje hier, Fondsje daar, en een peperdure Hofhouding van regenten in Brussel en nu weer 25 miljard wordt weggegooid aan “stikstof” en
– de Gewone Burger die niet begrijpt waarom Boeren weg moeten terwijl Grote Ondernemingen gewoon mogen doorgaan met hun ziekmakende & giftige vervuiling van aarde, land en water en lucht en daar zelfs Vergunningen voor krijgen

Wat ik echter niet begrijp is, dat Rutte, de ultieme verpersoonlijking van al deze eerder genoemde wantoestanden, onder wiens regime dit allemaal jaar in, jaar uit, inmiddels 12 jaar lang, ongewijzigd doorgaat, de bron en oorzaak van deze breed gevoelde woede, er nog steeds zit en zelfs breed wordt gesteund in de Tweede Kamer door partijen die verondersteld Volksvertegenwoordigers te zijn.

Wie voelt zich nog vertegenwoordigd?”

 

 

 

 
Mark Rutte is pro-vaccins. Hij heeft nog nooit nagedacht over de veiligheid ervan. Frank Ruesink, vader van een kind met vaccinatieschade stelde Rutte de volgende vraag over veiligheid…

 


 

 

Mark Rutte wil dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Hij gebruikt gedragsbeïnvloedings-technieken tijdens zijn persconferenties.

Gedragsveranderingstechnieken
Op 23-04-20 verscheen een opvallend artikel in het NRC. Het besprak 14 technieken om gedragsverandering te genereren. Mark Rutte past deze technieken toe in zijn persconferenties.

Hieronder volgt een ingekorte versie van de 14 gedragsveranderingstechnieken uit het artikel:


1. Nadruk op dat de gemeenschap alleen samen een oplossing kan bieden

Het hoofdframe in de communicatie van de Rijksoverheid in de coronacrisis is dat we dit samen moeten oplossen.
• Rutte spreekt over ‘we’ in plaats van ‘jullie’ of algemene termen als ‘mensen/inwoners van Nederland’. ‘We kunnen dit alleen samen doen.’ (31 maart)
• Hij benadrukt dat dit de hele samenleving raakt: ‘Dit virus raakt ons allemaal, onszelf, onze ouders, andere familieleden, vrienden en collega’s.’ (21 april)
• Hij geeft aan dat het niet om jou als individu gaat: ‘Dat jij misschien wel denkt, het zal voor mij wel kunnen meevallen (…) jij kunt nog steeds een oudere aansteken die er misschien wel door overlijdt.’ (31 maart)
• De boodschap is dat iedereen nodig is om het virus terug te dringen: ‘Dat vraagt zelfbeheersing van ons allemaal in Nederland’, ‘We kunnen dit alleen met 17 miljoen mensen.’ en ‘Dat doen we samen.’ (21 april)


2. Positieve feedback door benadrukken wat goed gaat

Rutte complimenteerde ons met het naleven van de regels: ‘Ik wil vandaag hier gezegd hebben dat ik grote bewondering heb voor het aanpassingsvermogen, de zelfdiscipline en het improvisatie-vermogen van zo ongeveer iedereen in ons land.’ (31 maart) en ‘De basisregels hebben ons gebracht waar we nu zijn, er is nu enige ruimte mogelijk.’ (21 april) en ‘Dat hebben we samen met 17 miljoen mensen gedaan.’ (21 april) Positieve bekrachtiging versterkt de behoefte om het gedrag uit te voeren.


3. Voorkomen van weerstand
Bij de start van de toespraken geeft Rutte aan dat de boodschap al in de lijn der verwachting ligt: ‘Het zal u niet verbazen dat we inderdaad tot een verlenging hebben besloten…’ (31 maart) en ‘Zoals eerder aangekondigd…’ (21 april). Dit impliceert dat je hier niet verbaasd of negatief op kan reageren en vergroot daarmee de kans op instemmende reacties.


4. Erkennen van weerstand door tonen van empathie

Rutte geeft aan dat hij begrijpt dat de maatregelen moeilijk zijn en toont daarmee empathie voor de situatie van velen: ‘We snappen de zorgen die er zijn.’, ‘Ja, dat is zuur’ (21 april) en ‘Het is één doffe ellende, dat zie ik ook wel.’ (21 april). Ook begrijpt hij dat het ongeduld met de tijd groeit: ‘Hoezeer ik ook begrijp dat het ongeduld er als het ware insluipt…’ (21 april). Hiermee erkent hij mogelijke weerstand en neemt hij mensen de wind al enigszins uit de zeilen.


5. Het autoriteitsprincipe

Als verdediging van de, wellicht teleurstellende, besluiten doet de Premier, aanspraak op diverse autoriteiten: ‘We doen alles op wetenschappelijk advies. (31 maart)’, ‘..de ministeriële commissie crisisbeheersing zich vandaag gebogen over de vraag…’ (21 april), ‘We hebben deskundigen uit de ouderenzorg gevraagd ons te adviseren.’ (21 april), ‘Ik had zaterdag Angela Merkel lang aan de lijn hierover.’ (21 april) en ‘Van de adviezen van deskundigen…’ (21 april).

 

6. Een trots en positief gevoel creëren over deze gemeenschap & altercasting
Rutte sprak ons op 31 maart aan als trotse, volwassen mensen in een krachtige gemeenschap: ‘In een volwassen democratie als Nederland met volwassen, trotse mensen…’ en ‘De kracht van Nederland in de afgelopen weken vind ik….’ Hiermee maakte hij gebruik van de techniek ‘altercasting’. Je spreekt mensen aan in een bepaalde rol (volwassen, trots en krachtig) waardoor zij zich naar deze rol gaan gedragen.

 

7. Sociale bewijzen om de norm te bekrachtigen
Er werd 31 maart niet alleen verteld wat het gewenste gedrag is, maar ook uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de meeste mensen zich al goed aan de regels hielden. ‘Iedereen ziet in Nederland dat we ons heel goed aan de regels houden (…). De straten zijn leeg, de treinen zijn leeg, de kantoren zijn leeg (….) boodschappen doen we alleen.’, ‘De steun voor de maatregelen blijkt uit alle onderzoeken, maar ook wat je op straat ziet, de lege trams, de lege treinen, de lege kantoren, het maximaal thuiswerken.’ en ‘Je ziet dat Nederland dit snapt.’
De onderliggende boodschap is: als je je niet aan de regels houdt, dan ben je de enige en hoor je er niet bij. Deze techniek speelt in op de menselijke behoefte om ‘erbij’ te horen: onze ‘sense of belonging’.

 

8. Keuzevrijheid bieden en mensen eigen verantwoordelijkheid geven
In de strategie van ‘intelligente lockdown’ hebben mensen meer keuzevrijheid dan in omringende landen: ‘Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt je ‘moet’ dit en moet zus.’ Door het bieden van deze keuzevrijheid verklein je weerstand tegen de boodschap, omdat mensen een gevoel van autonomie behouden. Daarmee spreekt Rutte mensen tegelijkertijd ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid: ‘Ik vind het ook bij een volwassen, democratisch land horen om mensen daar uiteindelijk hun eigen verantwoordelijkheid in te laten nemen.’ Met deze tactiek van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid creëer je meer intrinsieke motivatie voor het gedrag. Strenge regels en boetes leiden over het algemeen tot minder intrinsieke motivatie. Mensen voeren het gedrag dan vooral uit om de boete te voorkomen. Daarmee is deze strategie wellicht langer effectief in het veranderen van de fysieke sociale omgang.
21 april benoemde Rutte juist meermaals de basisregels: ‘Blijf zo veel mogelijk thuis, en werk ook zo veel mogelijk vanuit huis. Als je wil sporten of boodschappen wil doen, doe dat dan alleen (…) en houd 1,5 meter afstand, als je verkoudheidsklachten hebt blijf je thuis (…).’ Hij gaf daarbij de afweging: ‘De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander.’ Hiermee benadrukte hij dit keer niet onze keuzevrijheid maar juist de plicht om ons aan de regels te houden.

 

9. Concreet handelingsperspectief over wat wél kan
Het is de wens van de overheid dat we er voor elkaar zijn. Ook hier werd 31 maart de sociale norm benadrukt door te omschrijven hoe dit al gebeurde ‘Mensen staan klaar om elkaar te helpen als dat nodig is.’ Om mensen aan te sporen, gaf Rutte concrete gedragsvoorbeelden: ‘Kijk ook naar de mensen in je buurt en klop een keer op het raam van je buren of aan de overkant van die oudere persoon om te vragen of je nog iets kan doen.’ Deze concrete handelingsperspectieven helpen mensen er voor elkaar te zijn omdat duidelijker wordt hoé ze dit kunnen doen.
In de persconferentie van 21 april werd alleen ingegaan op wat je qua sporten nu zelf zou kunnen doen ‘Individueel sporten kan, een rondje hardlopen, fietsen, een wandeling. Het kan, mag en het is goed voor iedereen’.

 

10. Zelfvertrouwen geven en self-efficacy vergroten versus empathie tonen
Door het neerzetten van de sociale norm en complimenten aan de samenleving toonde Rutte 31 maart zijn vertrouwen in ons. Hij spoorde ons aan, dit ook in moeilijke tijden waar te maken: ‘Hou vol’. Het vertrouwen van de regering dat wij dit kunnen, vergroot onze ‘self-efficacy’, het vertrouwen in onszelf dat we in staat zijn de maatregelen op te volgen. 21 april was deze tactiek ook enigszins terug te zien. Rutte zei ‘Hou vol.’ en benoemde dat de regels effectief zijn gebleken: ‘Deze basisregels hebben ons nu gebracht waar we op dit moment zijn, het punt waar we heel voorzichtig maatregelen kunnen versoepelen.’ Maar duidelijker dan het vertrouwen dat hij daarmee uitsprak, kwam naar voren dat Rutte begrijpt dat het moeilijk en zwaar is (empathie, zie punt 4).


11. Fear appeals

In de laatste persconferentie is gekozen nadruk te leggen op de ernstige gevolgen van snelle versoepeling. Rutte geeft aan dat de resultaten hoopgevend zijn maar dat de druk op de zorg nog steeds ‘gi-gan-tisch hoog is’, ‘de situatie in de verpleeghuizen is nog altijd zeer zorgwekkend’ en ‘de coronacrisis een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken.’ Hij geeft aan dat versoepeling kan zorgen ‘dat het virus meteen weer de kans krijgt om te gaan pieken’, ‘Nog meer druk op de mensen in de zorg, nog meer slachtoffers, nog meer uitgestelde operaties’, en ‘Dan kan die zorg dat al helemaal niet aan.’ We moeten ons realiseren dat we ‘Aan het prille begin van de weg terug staan’. Door eerst de ernst te benadrukken kan je teleurstelling wegnemen ten aanzien van de voorzichtigheid waarmee de versoepeling uiteindelijk wordt geïntroduceerd.
Uit de Corona Impact Monitor van Motivaction, waarin we de steun voor maatregelen en naleving van de gedragsregels monitoren, blijkt inderdaad dat de zorgen en ingeschatte risico’s bij Nederlanders de afgelopen weken zijn afgenomen. Een ontwikkeling waar Rutte in de persconferentie op inspeelt door met deze fear appeals de ernst weer te benadrukken.

 

12. Gebruik van beeldspraak (metaforen)
Om de ernst te benadrukken en dit niet alleen rationeel maar ook emotioneel over te brengen, maakt Rutte gebruik van diverse metaforen: ‘Dan gaat het virus weer door je land golven’, ‘De risico’s van het weer opflikkeren van het virus’ en ‘Dat het virus toch weer om zich heen gaat grijpen’. We staan voor ‘duivelse dilemma’s’. Daarbij kunnen we geen lange termijn-voorspellingen doen want ‘We varen op zicht’. Het gebruik van metaforen zorgt ervoor dat we ons makkelijker een beeld vormen van wat er bedoeld wordt en zo’n (visueel) beeld blijft beter bij ons hangen.

 

13. Winst of verliesframe
Dat we nu nog voorzichtig moeten zijn, plaatst Rutte tegenover een nog onaangenamer vooruitzicht in de toekomst. Rutte zegt: ‘Zeker is wel dat voorzichtigheid nu, beter is dan spijt achteraf’. De keuze om de maatregelen niet te presenteren als positief maar als methode om erger te voorkomen is een ‘verliesframe’ in plaats van een ‘winstframe’. Met een focus op wat je kan verliezen wil de overheid mensen aansporen tot risicomijdend gedrag.

 

14. Persoonlijke connectie maken
Opvallend in de laatste persconferentie is ten slotte dat Rutte zich van zijn persoonlijke kant laat zien: ‘Ik wil hier ook wel een persoonlijke noot aan toevoegen.’ en ‘Ik heb hier de afgelopen dagen ongelofelijk mee geworsteld’. Daarbij geeft hij aan zelf volledig transparant te zijn ‘Ik beloof u dat ik u steeds zal vertellen wat er in mijn hoofd zit, wat we weten en wat we niet weten.’ Ook is hij open over persoonlijke besluiten ‘Ik ga geen vakanties verder boeken.’. Hiermee geeft hij het goede voorbeeld en toont hij zijn menselijke kant. Dat kan meestal op meer begrip rekenen dan alleen een harde en zakelijke uitstraling.

 

 

 

 

 

Mark Rutte heeft de afgelopen jaren enorm bezuinigd op de zorg, cultuur, onderwijs etc.

Bezuinigingen en nog meer bezuinigingen
De verschillende kabinetten Rutte hebben bezuinigd op zo’n beetje alles wat te maken heeft met het welzijn van de bevolking. Een indruk:   Kabinet brengt miljardenbezuiniging op hoger onderwijs in kaart Met hulp van de hoger onderwijskoepels heeft het kabinet ruim 5 miljard euro aan mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht voor het hoger onderwijs. Nu er een recessie nadert, lijken de theoretische opties plotsklaps heel realistisch.’ – Science Guide (30-04-20) Bron: https://www.scienceguide.nl/2020/04/kabinet-maakt-plannen-voor-miljarden-bezuinigingen-op-hoger-onderwijs/   Begroting 2019: extra bezuiniging ondanks nadruk op belang goed onderwijs – VVO Raad ‘Ondanks de nadruk die het kabinet legt op het belang van goed onderwijs, is er sprake van een extra bezuiniging van 114 miljoen euro in 2020 voor het onderwijs. De extra bezuiniging loopt op van 114 miljoen in 2020 naar 156 miljoen in 2022.’ VVO Raad (18-09-2018) Bron:  https://www.vo-raad.nl/nieuws/begroting-2019-extra-bezuiniging-ondanks-nadruk-op-belang-goed-onderwijs   Onrust over nieuwe megabezuiniging zorg ‘Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.’ ‘Nu doet de coalitie daar een flinke schep bovenop en boekt een megabedrag, bijna 2 miljard in 2021, in als beoogde besparing. Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hadden staan.’AD (12-10-17) Bron: https://www.ad.nl/politiek/onrust-over-nieuwe-megabezuiniging-zorg~a20a9c01/   Bezuinigingen door zorg en kabinetsbeleid

‘Zonder ingrijpen van de regering komt de overheid op termijn jaarlijks 16 miljard euro tekort om dezelfde voorzieningen te kunnen blijven betalen. Vooral de stijgende zorgkosten dwingen toekomstige kabinetten tot bezuinigingen, belastingverhoging of het laten oplopen van de overheidsschuld.’ – Parool 17-12-19

Bron: https://www.parool.nl/nederland/bezuinigingen-door-zorg-en-kabinetsbeleid~bdb3c6e6/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F   Basisonderwijs woedend op nachtmerriekabinet-Rutte 3 ‘Een tekort op de begroting van het ministerie van Onderwijs onder Nachtmerriekabinet-Rutte II wordt namelijk doorgeschoven naar Rutte’s nieuwe Nachtmerriekabinet. De bezuiniging die daardoor noodzakelijk is komt de komende jaren neer op zo’n 61 miljoen euro– De Dagelijkse Standaard  (07-11-2017) Bron: https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/basisonderwijs-woedend-op-nachtmerriekabinet-rutte-iii-er-wordt-alsnog-voor-tientallen-miljoenen-bezuinigd-op-primair-onderwijs/   Protest tegen provinciale bezuiniging op cultuur zwelt aan ‘Het nieuws dat het nieuwe bestuur van Noord-Brabant hard gaat bezuinigen op de uitgaven voor cultuur is op veel plekken als een bom ingeslagen. Na de eerste schrik zwelt nu het protest aan tegen de aangekondigde ingrepen. Op de opiniepagina’s van de Brabantse kranten wordt fel geageerd tegen het beleid.’  – Brabant cultureel 12-05-20 Bron: https://www.brabantcultureel.nl/2020/05/12/protest-tegen-provinciale-bezuiniging-op-cultuur-zwelt-aan/

 

 

De rekening voor de coronabestrijding loopt nu al in de miljarden

De kosten van mondkapjes, vaccins en tests
Het AD bericht op 02-02-2020 Mondkapjes, vaccins en tests zijn een aanslag op de schatkist

“Nederland gaf de afgelopen maanden bijna 1,5 miljard euro uit aan mondkapjes en andere hulpmiddelen. Voor coronavaccins is 700 miljoen euro vrijgemaakt, voor tests 300 miljoen.”

“De bedragen zijn afkomstig uit een tussentijdse wijziging van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die naar de Tweede Kamer is gegaan. Of het bij deze grote sommen geld blijft, is volgens minister De Jonge ‘op het moment van schrijven onduidelijk’.

“Maar het lijkt een abc’tje dat de rekening nog fors verder zal oplopen. De kosten van het testen van Nederlanders op het coronavirus zijn bijvoorbeeld tot eind september ingeschat op 300 miljoen euro. De verwachting is dat corona dan het land nog niet uit zal zijn – veel experts verwachten zelfs een opleving in het najaar. De Jonge schrijft dat die opleving ‘op voorhand niet te voorspellen of uit te sluiten’ valt.” – AD 02-02-201

 

 
Bron:
1. https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-vaccins-en-tests-zijn-een-aanslag-op-de-schatkist~a871f67e/

 

 

Mark Rutte stelt onhoudbare maatregelen in, zonder transparantie over de wetenschappelijke onderbouwing ervan. De economische schade van de maatregelen loopt in de miljarden. De emotionele schade is niet in geld uit te drukken.

Financiële verliezen als gevolg van de maatregelen
De financiële verliezen als gevolg van de maatregelen zullen in de miljarden lopen. Het is onmogelijk om hier een goed overzicht van te maken. We geven u een voorbeeld: de stad Amsterdam    
Forse schade verwacht voor economie Metropoolregio Amsterdam Onderzoek van onderzoeksinstituut SEO laat 4 mogelijke scenario’s zien voor de Metropoolregio Amsterdam en Groot-Amsterdam. Alle scenario’s voorspellen een grotere neergang van de economie dan in de crisis van 2009. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kosten de MRA 2,3 miljard euro per maand. Als de maatregelen nog tot het eind van het jaar duren, loopt de schade op tot 24,8 miljard euro. Nieuwsoverzicht Gemeente Amsterdam (25-05-20) Bron: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/schade-economie/

 
Miljarden aan steun tijdens de coronacrisis: wat merkt de burger van de stijgende staatsschuld? ‘Het noodpakket van het kabinet kost voorlopig tien tot twintig miljard euro. Waar komt dat geld vandaan? Deze bedragen zijn een schatting van Wopke Hoekstra, minister van financiën. De overheid neemt bijvoorbeeld bijna alle loonkosten over van bedrijven die in de problemen komen. De maatregelen gelden voor drie maanden. 20 miljard is een voorzichtige raming.  Hoekstra zei dat de overheid bovenop de 20 miljard nog 70 miljard euro extra kan uitgeven. Hij meldde dat hij de komende drie maanden tussen de 45 en 65 miljard euro extra zal moeten lenen als gevolg van de maatregelen om bedrijven door de corona-crisis heen te loodsen. Van een hogere staatsschuld merkt de burgers verder niets, als het gaat zoals veel deskundigen verwachten.’ –  Trouw (20-03-20) Bron: https://www.trouw.nl/economie/miljarden-aan-steun-tijdens-de-coronacrisis-wat-merkt-de-burger-van-de-stijgende-staatsschuld~bb42c070/

Werkeloosheid als gevolg van de maatregelen
Op 02-02-2020 bericht NOS-nieuws:

Twintig weken coronacrisis: schulden, werkloosheid en miljarden steun
“De werkeloosheid is gestegen sinds het begin van de coronacrisis. Maar de grootste toename in werkloosheid moet nog komen, zegt Hans Stegeman hoofdstrateeg bij Triodos Investment Management. “Dat weten we van de crisis in 2008. Toen dachten we twee jaar lang: waarom stijgt de werkloosheid nog niet? De vertraging in de economie is groter dan we vaak denken.”

“ABN Amro-econoom Nico Klene houdt er rekening mee dat onze bestedingen minder hard door blijven groeien. “De werkloosheid loopt op. Dat betekent dat ook op de langere termijn mensen minder geld hebben om uit te geven.” – NOS nieuws

Bron: https://nos.nl/artikel/2342594-twintig-weken-coronacrisis-schulden-werkloosheid-en-miljarden-steun.html

 

 

Volgens Mark Rutte heeft de PCR test geen zin als je geen klachten hebt

 

 

 
Mark Rutte heeft de bezuinigingen voor ná de ‘coronacrisis’ al klaarliggen.
Mark Rutte liegt
 

 

 

Rutte: bezuinigen niet nodig, ondanks ‘dreun’ voor economie door corona

De coronacrisis geeft de Nederlandse economie een ‘enorme dreun’, maar Nederland hoeft niet te vrezen voor een flinke bezuinigingsronde. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie, na de wekelijkse ministerraad. – AD (24-04-20)

Bron: https://www.ad.nl/politiek/rutte-bezuinigen-niet-nodig-ondanks-dreun-voor-economie-door-corona~af7b8731/

 ‘Coronacrisis is dreun voor de schatkist: grootste tekort sinds Tweede Wereldoorlog’ – AD (24-04-20)

‘Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product.  Dat is het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog.’

‘Het kabinet denkt dit jaar maar liefst 92 miljard euro te kort te komen. Met een geschat begrotingstekort van 11,8 procent is sprake van een naoorlogs record. De staatsschuld explodeert eveneens en komt uit op 65,2 procent.’ –  AD (24-04-20)

Bron: https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/coronacrisis-is-dreun-voor-de-schatkist-grootste-tekort-sinds-tweede-wereldoorlog~a8102f15/

Bezuinigingen voor na de coronacrisis
“Geen enkele politicus maalt op dit moment om de oplopende staatsschuld. Maar als de coronacrisis eenmaal bezworen is, is dat wel anders. De bezuinigingsopties liggen al klaar.”

 “De staatsschuld loopt met tientallen miljarden euro’s op en er is geen partij te vinden die daar tegen is.”

“Naast de afschaffing van de dagbesteding (opbrengst: 1,8 miljard) is er ook een variant uitgewerkt waarbij alle medisch specialisten worden gedwongen in loondienst te werken en de maatschappen verdwijnen. Dit levert volgens de ambtenaren 980 miljoen euro op.”

“Andere mogelijkheden zijn het schrappen van de huishoudelijke hulp uit de WMO (730 miljoen euro besparing), een hogere bijdrage voor vermogende cliënten en patiënten (1,6 miljard) of meer eigen betalingen voor bijvoorbeeld de huisarts of voor geneesmiddelen (880 miljoen).”

Naast de zorg zijn er nog vijftien andere dossiers waaruit programmacommissies inspiratie kunnen putten, van het onderwijs en de arbeidsmarkt tot veiligheid en milieu.” – Dagblad van het Noorden 22-04-20

Bron: https://www.dvhn.nl/economie/Bezuinigen-na-de-coronacrisis-premier-Rutte-en-minister-Hoekstra-hebben-de-opties-al-klaarliggen-25591422.html

 

 

Mark Rutte investeert in twee maanden tijd 750 miljoen Euro in de productie en distributie van ‘potentiële’ COVID-vaccins.

voorlopige uitgaven / investering COVID-vaccins

In twee maanden tijd (mei en juni) geeft het kabinet Rutte minimaal €750.000.000 uit aan het ontwikkelen en wereldwijd toedienen van het ‘prospectieve’ COVID-19 vaccin.

 

6 mei 2020: 192 miljoen

14 mei 2020: 50 miljoen

4 juni 2020: 325 miljoen

13 juni 2020: 185 miljoen (schatting)

Totale uitgaven mei/juni 2020: +/- 750 miljoen Euro

 

 

Bronnen:

6 mei 2020: Virtuele donorconferentie haalt € 7,4 miljard voor op COVID-19

Er wordt nauw samengewerkt met internationale gezondheidsorganisaties zoals de WHO, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) en GAVI (Vaccine Alliance).

De Europese Commissie doneerde zelf € 1 miljard, Nederland doneerde € 192 miljoen.

Bron:  https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2020/05/website/virtuele-donorconferentie-haalt-74-miljard-voor-op-covid-19

 

 

14 mei 2020 CEPI werd in Davos opgericht door de regeringen van Noorwegen en India; de Bill & Melinda Gates Foundation; de Wellcome Trust en het World Economic Forum.

 Frederik Kristensen | Plaatsvervangend directeur Cepi Fondswervend instituut

Cepi wil coronavaccins gelijkwaardig mondiaal distribueren. Nederland maakte 50 miljoen euro over.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/14/onze-missie-de-hele-wereld-een-vaccin-a3999818

 

 

4 juni 2020 Global Vaccine Summit 2020

“GAVI speelt een sleutelrol in de coronarespons door ervoor te zorgen dat ieder toekomstig vaccin toegankelijk en betaalbaar is,” sprak Rutte. “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat Nederland tussen 2021 en 2030 325 miljoen euro beschikbaar zal stellen aan GAVI.” (Op 1:43:00)

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=nQ_BrdY2EgA

 

 

 13 juni 2020 Aankoop vaccin AstraZeneca Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk betalen samen 750 miljoen euro voor 300 miljoen doses van een coronavaccin van medicijnenfabrikant AstraZeneca. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid, dat ook zegt dat de landen een optie hebben genomen op de aankoop van nog eens 100 miljoen doses van het middel. Het gaat om een vaccin dat nog in ontwikkeling is en uiteindelijk ook gedeeld moet worden met andere Europese landen. Italië zou zelf ongeveer 185 miljoen euro betalen voor 75 miljoen doses. Het land zou dan een kwart van het verschuldigde bedrag neerleggen, voor een kwart van de bestelde partij vaccins. Of de vier leden van de ‘vaccin-alliantie’ de order en de rekening in vier gelijke delen hebben verdeeld, wil het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid niet zeggen. Dat zou betekenen dat ook Nederland ruim 185 miljoen euro in het vaccin uit Oxford zou steken. Het ministerie zwijgt in alle talen over de prijs, om andere fabrikanten met wie het vaccinverbond onderhandelt niet in de kaart te spelen.

Bron: https://www.nd.nl/nieuws/varia/977528/-europese-landen-betalen-750-miljoen-voor-vaccin-

 

 

Mark Rutte stuurt op de ziekenhuizen, oh nee.. op de besmettingen.. oh nee toch niet.. op de ziekenhuizen.. ehhh

Uit WOB verzoeken blijkt de sabotage van onze overheid...
Het ministerie van VWS heeft geweigerd om de IC-capaciteit uit te breiden en spoorde aan tot het afschalen van IC bedden. Het ministerie wilde noch extra bedden noch extra personeel.
 
Het filmpje van Mark Rutte is komisch als het niet zo triest zou zijn..

 

 

 

 
Mark Rutte gaat akkoord met herstelfonds – maar blijft schade veroorzaken

EU Corona-herstelfonds
Op 21 juli bericht de NOS:

“De Europese leiders hebben een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. De meerjarenbegroting omvat zo’n 1100 miljard euro. In het coronapakket zit 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen.” – NOS1

Wie gaat dit betalen? Een meerjarenbegroting houdt in dat niet alleen onze generatie, maar waarschijnlijk ook de volgende generatie het gaat bezuren.

Zijn deze kosten veroorzaakt door de griep of door de maatregelen? Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat COVID-19 niet meer slachtoffers heeft geëist dan een normale seizoengriep.

Faalt het kabinet Rutte om de burger te beschermen tegen het bedrijfsleven? Veel burgers voelen zich bestolen en voorgelogen.

 

Bron video: https://the-iceberg.net/dutch

 

Bron:

1. https://nos.nl/artikel/2341348-europese-leiders-sluiten-akkoord-op-eurotop-premier-rutte-tevreden.html

Uitgaven voor "corona-maatregelen" zijn een bodemloze put ... en we komen nergens?
Op 1-2-2021 bericht het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) ‘Coronacrisis stuwt schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro’1

 

 

 

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/05/coronacrisis-stuwt-schuld-rijksoverheid-naar-379-miljard-euro

 

 

 

 
Mark Rutte maakt alles kapot. 

Rutte's rampen
De volgende lijst van 50 rampzalige daden van het Kabinet Rutte III circuleert op sociale media. U mag zelf de bronnen erbij zoeken…

Rutte’s Rampen! Altijd goed om het geheugen even op te frissen : CDA VVD D66 ChristenUnie

1. Toeslagenaffaire

2. Van 120 km naar 130 km en toen ineens naar 100 km per uur om verzonnen stikstofcrisis

3. 500 miljard verdwenen uit de pensioenfondsen

4. 529.000 immigranten binnen gehaald, nieuw record

5. 1000 euro voor elke Nederlander?

6. 1000 miljard aan onzinnige klimaatplannen

7. AOW leeftijd versneld omhoog

8. Armoede gestegen

9. Basisadministratie modernisering mislukt en ruim 100 miljoen weggegooid

10. Belastingdeals met multinationals

11. Bezuinigd op politie, defensie en justitie

12. Bilderbergconferenties

13. Boeren en Nederlands eigen voedselvoorziening moeten kapot

14. Bonnetjes Teeven/Opstelten

15. BPM, brandstofprijzen en wegenbelasting omhoog

16. BTW levensmiddelen en leidingwater omhoog

17. Burgerdoden vergeten

18. Chroom-6 kanker/astma/eczeem toeslagen

19. Daklozen zijn verdubbeld

20. Dividendbelasting affaire SHELL

21. Energie wordt duurder

22. Griekenland krijgt miljarden terwijl Rutte zei: “Geen cent meer naar Griekenland”

23. Groningers moeten stikken in hun aardbevingsschade

24. IC-bedden gehalveerd

25. Immigranten labelen als statushouders zodat ze onze huizen innemen

26. Immigratiepact van Marrakesh steunen

27. Lastenverzwaring

28. Leger zonder materieel

29. MH17 leugens

30. Nieuwe Wereld Orde (NWO): Rutte speech Europees Parlement op 13-6-18 “multilaterale wereldorde is in groot gevaar” wil meer geld in de Europese pot leggen en “klimaatdoelen zijn er alleen voor geopolitieke afhankelijkheid en economische kansen.”

31. Oekraïne verdrag doorgedrukt

32. OM beschermen in Demmink pedozaak

33. Onderwijs bezuinigingen

34. Orgaanroof gepleegd

35. Parkeertarieven exorbitant omhoog, winkeliers moeten kapot

36. Pensioenen niet geïndexeerd

37. Politie 16000 zaken geseponeerd

38. Rechtstaat kapot gemaakt

39. Referendum afgeschaft

40. RIVM fraude corona- en stikstofcijfers en het misbruik hiervan door Roette

41. Schiphol uitbreiding

42. Sleepwet doorgedrukt

43. Stikstofcrisis is volgens Rutte zijn grootste (verzonnen) ramp

44. Terroristen financieel gesteund

45. 77.000 mensen ontslagen uit de zorg

46. Uitkeringsfraude Polen en Turken

47. Verhuurdersheffing, huren omhoog, huurtoeslag omlaag (dubbele werking naar armoede)

48. Verkiezingsbeloftes niet nagekomen

49. Verzorgingshuizen gesloten

50. Visserij moet kapot

51. Vliegveld Lelystad debacle

52. VVD record aantal afgetreden bewindspersonen

53. Wilders proces

54. Woekerpolissen

55. Ziekenhuizen failliet laten gaan

Wat nog meer?!?

– Schendt de rechten van de mens

– Blijft ons angst aanpraten

– Blijft lockdown verlengen

– Laat 70.000 bedrijven failliet gaan. Alle ZZP en MKB moet kapot.

– Dreigt met “oude leven komt nooit meer terug”

– Wil 1,5 meter samenleving als “Het Nieuwe Normaal”

– Stimuleert politiestaat en verraden van “overtreders”

– Stuurt vliegtuig met hulpmiddelen naar China zodat we tekort en reden voor lockdown hebben

– Blokkeert goedkope en direct beschikbare medicijnen zodat we reden voor lockdown hebben

– WHO (Tedros en Bill Gates) krijgt alle macht zodat we in lockdown op vaccin moeten wachten

– Stort geld naar NPO en kranten zodat hij een grote held blijft

– 5G uitrol

Komt nog:

– Eurobonds komen alsnog via de achterdeur

– Massa-ontslagen kapot gemaakte bedrijven

– Meer doden door algehele schade van lockdown dan corona

– 5G wordt aangezet (veel ziekte wat gelabeld zal worden als corona)

– Vaker lockdowns om de NWO/agenda 21 versneld uit te voeren

– Verplichte avondklok

– Verplichte tracking apps

– Verplicht vaccinatiepaspoort in 2022

– Verplichte vaccinaties

– Foutje in de verplichte vaccins wat leidt tot onvruchtbaarheid (depopulation agenda)

– Gezichtsherkenningscamera’s

– 5G crowd control (heeft Mona Keijzer al gezegd)

– Overal drones boven je hoofd

– Noordzee volbouwen met windmolens

– Weilanden volbouwen met zonnepanelen

– Alles wat Bill Gates en George Soros willen.

 

 

 

 

 
Mark Rutte wist sms-jes 

Hij liegt en hij liegt en hij liegt... maar komt ermee weg
 

 
Mark Rutte kan niet rekenen 

De rekenkamer wel... vraagtekens bij 15,5 miljard euro
Kabinet hield zich voor derde keer op rij niet aan financiële spelregels, vraagtekens bij 15,5 miljard euro

Dat oordeel velt de Algemene Rekenkamer vandaag, bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven. Op zogeheten Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd, wordt het huishoudboekje van de overheid de maat genomen.

Ter illustratie: het bedrag van 15,5 miljard is vijf procent van de verplichtingen die de overheid is aangegaan. Het gaat dus om bedragen waarvan de overheid zich heeft verplicht deze te gaan besteden in de (nabije) toekomst. Zelfs als dat vijf procent van alle verplichtingen beslaat, is dat al snel een groot bedrag.

Zo ging het bij het ministerie van Volksgezondheid om 4,1 miljard euro aan coronagerelateerde verplichtingen waarvan de rechtmatigheid niet vast te stellen was. De miljarden gingen vorig jaar onder meer naar de GGD’s, testcapaciteit en ontwikkeling en aankoop van vaccins. De Rekenkamer schrijft: ,,Belangrijkste oorzaak is dat het ministerie niet kan bewijzen dat álle goederen en diensten waarvoor was betaald, echt geleverd zijn.” Dat was ook al het geval in 2020.

Toeslagen

Ook bij de hersteloperatie van de toeslagenaffaire ging het mis volgens de Rekenkamer. Zo besloot het kabinet in december 2020 gedupeerden 30.000 euro te geven als compensatie. Daar lag namelijk geen wettelijke basis onder. Dit noemt de Rekenkamer dus ook onrechtmatig.

Uitgaven herstel Toeslagenaffaire door het dak

De Rekenkamer becijferde overigens dat vorig jaar de totale verwachte kosten van de hersteloperatie van de Toeslagenaffaire voor de periode 2020 tot en met 2025 meer dan vertienvoudigd is. Van 537 miljoen euro naar liefst 5.500 miljoen euro. Dat gaat gepaard met een waarschuwing of dat de diensten die dat geld moeten uitkeren dat wel kunnen, omdat het zo’n grote operatie is: ,,We constateren dat de uitvoerbaarheid van de hersteloperatie als geheel weinig tot geen aandacht kreeg van kabinet en parlement.”

Defensie

Bij Defensie draaide het om totaal 358,5 miljoen euro aan ‘fouten en onzekerheden’ bij het aangaan van verplichtingen. Het ministerie van Defensie heeft zelfs ‘fouten’ gemaakt bij aanbestedingen. Zo paste deze uitzonderingsprocedures toe, zonder ‘dat aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan of zonder dat voldoende te motiveren’.

Bovendien zegt de Rekenkamer zich extra zorgen te maken, omdat haastig gemaakte schulden of ingeboekte uitgaven voor de toekomst niet alleen bij corona voorkwamen. Ook in de nabije toekomst is dat een issue. Zo is Rutte 4 van plan veel geld te besteden, bijvoorbeeld aan klimaat en stikstof. ,,Er worden speciale fondsen opgericht en van grote sommen geld voorzien”, aldus de Rekenkamer. Ook is er ‘na lang bezuinigen fors meer geld voor Defensie’. ,,En via de EU worden ook steeds grotere speciale programma’s gestart die gefinancierd dienen te worden.” Ergo: het kabinet gaat veel geld uitgeven, terwijl over het voorbije jaar niet vast is komen te staan of dat wel goed terechtkomt.

Bankencrisis

In 2021 ging dit zozeer ‘mis’ dat je terug zou moeten naar 2008 om een ‘vergelijkbare overschrijding’ te vinden. Dat jaar brak de kredietcrisis uit, die later uitgroeide tot de bankencrisis. Bij de aankoop van Fortis/ABN AMRO, waarmee 23,3 miljard euro was gemoeid, kon ook de rechtmatigheid niet worden vastgesteld, omdat minister Wouter Bos van Financiën vooraf geen toestemming van het parlement had gevraagd, uit angst dat de overname zou uitlekken. Ook zoiets komt als onrechtmatig te boek te staan.

Ditmaal zat de pijn in het treffen van coronamaatregelen, de compensatieregelingen voor gedupeerden van de toeslagaffaire en onrechtmatige inkopen bij de Defensie, net als het niet tijdig informeren van de Tweede Kamer hierover.

Uitvoering steeds duurder

Bovenop iedere euro die vorig jaar werd uitgegeven aan compensatie van schade door de jarenlange gaswinning in Groningen, kwam 74 cent aan uitvoeringskosten. Dat is veel te veel, vindt de Algemene Rekenkamer. De 56 cent per uitgekeerde euro van een jaar eerder vonden de controleurs van het kabinetsbeleid al ‘disproportioneel’, maar dat bedrag is dus verder opgelopen. De Rekenkamer vindt niet alleen de oplopende kosten een probleem, maar ook het tempo van de uitvoering. De meeste getroffen Groningers wachten nog altijd op versterking van hun woning, of zelfs nog op de beoordeling of versterking noodzakelijk is.

Of het oordeel van de Rekenkamer nou gaat inslaan als een bom, valt te bezien. Toen vorig jaar harde kritiek kwam op het ministerie van Volksgezondheid bij de aankoop van testmateriaal, beschermingsmiddelen en de uitkering van zorgbonussen, vroeg minister Hugo de Jonge vooral begrip vanwege de haast. Soms ontbraken bonnetjes, soms werd de Kamer te laat geïnformeerd, soms werden testen gekocht, maar niet gecontroleerd of de beloofde aantallen wel geleverd waren. De Jonge toen: ,,Het was kopen wat je kopen kon.” Dat belanghebbenden niet tijdig waren geïnformeerd over uitgaven, wuifde het kabinet weg.

Dat zat de Rekenkamer overigens niet lekker. Rutte zei later in een debat dat ‘één extra postzegel’ ministers veel onrechtmatigheden had kunnen besparen. De Rekenkamer schrijjft nu: ,,Daarmee bagatelliseerde de minister wel het democratische belang van de brief die in de envelop had moeten zitten. Bovendien was er 5 miljard euro mee gemoeid.”

Tik op vingers

Na die flinke tik op de vingers vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid het huishoudboekje wel iets beter op orde. Maar nog altijd is van 1,7 miljard euro aan corona-uitgaven door VWS niet bewezen dat ‘alle goederen en diensten’ ook geleverd zijn. Anders dan vorig jaar bracht het kabinet de Tweede Kamer wel vaker op tijd op de hoogte van de miljardenplannen. Desondanks zet de Rekenkamer nog altijd vraagtekens bij rechtmatigheid van in totaal 6 miljard euro aan uitgaven en verplichtingen. ‘Ernstig’, oordelen de rekenmeesters.

Een flink deel van het probleem zit volgens de toezichthouder bij het ‘direct gunnen’ aan leveranciers. Vorig jaar fileerde de Rekenkamer al de boekhouding bij VWS: mondkapjes en beademingsapparaten werden ingekocht en geleverd zonder bonnetjes, ook testen werden massaal uitgeleverd zonder ontvangstbewijzen.

De corona-aanpak dwong het ministerie ook voortdurend tot aanpassingen van de plannen. VWS stuurde vorig jaar maar liefst 14 keer een gewijzigde begroting naar de Kamer, het parlement kreeg dus om de drie à vier weken een ander financieel plaatje.

 

 
Bron: https://www.ad.nl/politiek/kabinet-hield-zich-voor-derde-keer-op-rij-niet-aan-financiele-spelregels-vraagtekens-bij-15-5-miljard-euro~aa68a50a/

 

 

 

 
Mark Rutte is een trouwe bezoeker van het World Economic Forum in Davos

WEF 2022
“Premier Mark Rutte, vier ministers en een staatssecretaris gaan volgende week namens het Nederlandse kabinet naar Davos om deel te nemen aan het World Economic Forum. De internationale bijeenkomst van invloedrijke politici, zakenlieden en andere leiders, was vanwege de coronacrisis twee jaar lang online en werd ook dit jaar verplaatst.

Naast Rutte gaat ook vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag naar Zwitserland. Verder wonen Kajsa Ollongren (Defensie), Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) de top bij. ” Bron: Hart van Nederland

 
Bij de opbouw van het luxe dorp voor het World Economic Forum, waar miljardairs en wereldleiders hun afspraken synchroniseren om ons hun wil op te leggen. Het leger is overal. En alles is fake. Tot aan de nepdecors voor de gebouwen, ingevlogen uiteraard.
 

 

 

 
Mark Rutte heeft grote plannen voor het “transformeren van voedselinnovaties en landgebruik”

Stikstofcrisis in 2022 reden voor onteigening? - Mark heeft het in 2021 al over de Food Hubs van het WEF
 


 

 


 

 

 

 
Mark Rutte komt weg met alles!

Zelfs de rechters in Nederland houden hem de hand boven het hoofd
Hoe hard Rutte ook liegt, en hoezeer hij zelfs de bewijzen van zijn leugens verdonkeremaant, hij komt met alles weg. Zelfs de rechter houdt hem het hand boven het hoofd. Zo kan hij glimlachend het land ten gronde richten.
 
Rutte hoeft van rechters niet meer te zoeken naar zijn verdwenen sms’jes
 
Premier Mark Rutte hoeft geen pogingen te doen zijn vernietigde sms’jes alsnog boven water te krijgen. Volgens de rechtbank in Amsterdam is het verweer van de premier dat alleen irrelevante tekstberichten zijn gewist ‘niet ongeloofwaardig’. Er is volgens de rechters nog geen bewijs dat ook belangrijke sms’jes zijn verdwenen. – Volkskrant

 

 
Bron:
1. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rutte-hoeft-van-rechters-niet-meer-te-zoeken-naar-zijn-verdwenen-sms-jes~bcf1b930/

 

 

 
Mark Rutte vindt dat ‘het’ allemaal de schuld is van de burger zelf

De staat is medeplichtig, de hoofdschuldige is de burger zelf... ehhhh..
Mark Rutte citeert Abraham Kuyper:

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn.

👉Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”👈

 

 

 

 

 
Mark Rutte heeft geen probleem met WOB-verzoeken

De boetes voor het niet geven van informatie worden gewoon door de belastingbetaler betaald...
Uit het ‘het briefje van Jan

Meneer Rutte,

Warme dag vandaag.

Dus ik hou het kort.

Waarom hebben twee van uw ministers (die Hennis-kloon en Stagdinges) de Nederlandse boeren vorige maand een soort doodvonnis gegeven?

“Moet van de rechter.”

“Moet van de rechter.”

“Moet van de rechter.”

U zei het keer op keer op keer.

Waarom weigeren twee van uw ministers (Kuipers en Helder) de correspondentie over de ‘Sywert-deal’ vrij te geven?

Terwijl dat moet van de rechter.

Moet van de rechter.

Moet van de rechter.

Erger nog: verantwoordelijk minister Helder (uiteraard een VVD’er) staakte het juridisch verzet tegen die uitspraak uit januari vlak voor de rechter zich er weer over zou buigen.

Ze besloot de 15.000 euro die de rechter als maximale dwangsom had opgelegd bij niet-naleving van de uitspraak uit januari te betalen aan de Volkskrant, die de ‘benadeelde partij’ was in de WOB-kwestie waarover dit ging.

Belastinggeld.

Ons geld.

Ik krijg het wel uitgelegd, hoor.

Het is pure provocatie.

Machtswellust.

Een dikke middelvinger naar de Nederlandse bevolking.

Gedrag dat verklaart waarom de blauw-wit-rode vlag op steeds meer plekken in het land wappert.

U zou het anders uitleggen.

U snapt weliswaar dat zo’n rechterlijke uitspraak er ligt.

Maar tegelijkertijd stelt die niet zoveel voor.

Belastinggeld.

Want er is ook nog een geitenpaadje: een dwangsom.

Van een luizige 15.000 euro.

Even 15.000 euro aftikken en klaar.

Belastinggeld?

Zorgvuldig mee omgaan?

Op een ministerie waar alleen al over 2020 van 5,1 miljard euro niet te controleren is of het geld goed terecht is gekomen?

 

 
Mark Rutte en zijn kabinet hebben voor het derde opeenvolgende jaar hun boekhouding niet op orde

weer 15 miljard naar.... wat eigenlijk?
AD 18-5-22: Kabinet hield zich voor derde keer op rij niet aan financiële spelregels, vraagtekens bij 15,5 miljard euro
 

“Voor het derde jaar op rij heeft het kabinet zijn eigen financiële spelregels overtreden. Zo legde het Rijk zich vast op 15,5 miljard euro aan (toekomstige) betalingen, terwijl niet duidelijk is of dat geld wel correct zou worden besteed. Bij nog eens 3,3 miljard aan besteed geld, leven ook nog vragen.
 
Dat oordeel velt de Algemene Rekenkamer vandaag, bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven. Op zogeheten Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd, wordt het huishoudboekje van de overheid de maat genomen.
 
Ook bij de hersteloperatie van de toeslagenaffaire ging het mis volgens de Rekenkamer. Zo besloot het kabinet in december 2020 gedupeerden 30.000 euro te geven als compensatie. Daar lag namelijk geen wettelijke basis onder. Dit noemt de Rekenkamer dus ook onrechtmatig.
 
Bij Defensie draaide het om totaal 358,5 miljoen euro aan ‘fouten en onzekerheden’ bij het aangaan van verplichtingen. Het ministerie van Defensie heeft zelfs ‘fouten’ gemaakt bij aanbestedingen. Zo paste deze uitzonderingsprocedures toe, zonder ‘dat aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan of zonder dat voldoende te motiveren’.
 
Bovendien zegt de Rekenkamer zich extra zorgen te maken, omdat haastig gemaakte schulden of ingeboekte uitgaven voor de toekomst niet alleen bij corona voorkwamen. Ook in de nabije toekomst is dat een issue. Zo is Rutte 4 van plan veel geld te besteden, bijvoorbeeld aan klimaat en stikstof. ,,Er worden speciale fondsen opgericht en van grote sommen geld voorzien”, aldus de Rekenkamer. Ook is er ‘na lang bezuinigen fors meer geld voor Defensie’. ,,En via de EU worden ook steeds grotere speciale programma’s gestart die gefinancierd dienen te worden.” Ergo: het kabinet gaat veel geld uitgeven, terwijl over het voorbije jaar niet vast is komen te staan of dat wel goed terechtkomt.”
AD

 
Bron:
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-hield-zich-voor-derde-keer-op-rij-niet-aan-financiele-spelregels-vraagtekens-bij-15-5-miljard-euro~aa68a50a/
 

 

 

 
Mark Rutte en zijn kabinet hebben een tactiek om de vissers om zeep te helpen

over het bespioneren van burgers.. wat gebeurt er met de data die wordt verzameld?
 


 

 

 

 
Mark Rutte laat liever geen sporen na

De gewiste SMS-berichten zijn niet meer te achterhalen...
 
Mark Rutte wiste jarenlang SMS-berichtn van zijn telefoon. Hij bepaalde zelf wat belangrijk was en wat niet. De gewiste SMS-berichten van Mark Rutte zijn niet meer te achterhalen. 1,2,3
 
 
1. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/18/premier-rutte-wiste-jarenlang-dagelijks-smsjes-van-zijn-telefoon-a4124730
2. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/18/rutte-en-zijn-smsjes-deed-de-premier-iets-verkeerd-a4124837
3. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/18/rutte-gewiste-sms-berichten-niet-meer-te-achterhalen-a4124910
 
 

 
Mark Rutte vertrekt… baantje elders wacht?

Zelfs de laatste stap is totaal ongeloofwaardig
 
Op berichten de media dat Mark Rutte vertrekt. Het kabinet is gevallen op migratie. Plots was Rutte tegen gezinshereniging.. als dat er meer dan 200 per maand zijn. – NRC Rutte gaat door naar de NATO?
 


 

 

 

 
Mark Rutte is een groot staatsman en verdient ons respect?

Of is hij een landverrader... en moet hij vastgezet worden
 


 

 

 

 
Mark Rutte trekt ons – demissionair – steeds verder de oorlog in?

Het smerige spel van de F16-oorlogsvliegtuigen
 


 

Miljoenen steun voor een oorlog waar de Europese bevolking niet meer in geloofd
 
Wéér miljoenen voor een slachtpartij
 


 

 

 
Mark Rutte trekt ons – demissionair – in een financieel controle systeem?

CBDC wordt verplicht en de ondernemer mag het betalen?
 
 

 
Mark Rutte begint met leugens en eindigt met leugens?

Toch beschikbaar voor baan bij de NAVO
Toen premier Rutte bekendmaakte te stoppen, vroeg ON!-verslaggever Jonathan Krispijn of hij naar de NAVO gaat. “Nee, ik ga de politiek uit,” antwoordde hij. Inmiddels is hij tóch beschikbaar.

“Mark Rutte begon met leugens en eindigde met leugens!” zegt Krispijn.

Rutte als baas van de NAVO ‘lijkt me levensgevaarlijk’, reageerde emeritus hoogleraar Paul Cliteur in de studio van het tv-programma Ongehoord Nieuws.

Niet geschikt
Hij is volgens Cliteur niet geschikt voor de functie. “In 2016 is er een referendum geweest over het Associatieverdrag ten aanzien van Oekraïne. Dat Oekraïne-vriendelijke standpunt van Rutte was in 2016 al aan de orde en tot op de dag van vandaag hebben we daarmee te maken,” lichtte hij toe.

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers sprak zich in een raadgevend referendum uit tegen een hechtere samenwerking met Oekraïne. Het verdrag kwam er toch.
 


 
Dat moet-ie nooit worden
Op het moment dat Rutte secretaris-generaal van de NAVO gaat worden, zitten we op ramkoers met Rusland, en tegen die tijd misschien ook wel met China en zeker ook met Iran. Dat is een hele gevaarlijke situatie, waarschuwde Cliteur. “Dat moet-ie nooit worden.”

 

 
Mark Rutte is blij met nog weer vijf miljard euro voor de Oekraïne

Maar een hele generatie mannen in Oekraïne is al gestorven - wanneer stopt het?
 

 
 


 
 

 

 
Mark Rutte blijft demissionair doorregeren?

Er is maar één agenda en Wilders weet dat.... huh?
 
 


 
 

 

 
Mark Rutte weet van geen ophouden, en ook niet wat een democratie is?

Mark Rutte is d.e.m.i.s.s.i.o.n.a.i.r - hoezo nog tien jaar steun?!
Mark Rutte blijft verdragen ondertekenen waarin hij Nederland allerlei financiuele verplichtingen oplegt.. De Tweede Kamer is uitgeschakeld want hij is demissionair…
 
 

 
 


 
 

 

 

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Share This