Biden geeft Amerikaanse soevereiniteit over aan WHO – en Kuipers die van Nederland?

door | 14 mei 2022 | COVID-19 ziekte, WHO

‘Biden handing over US sovereignty to WHO’ van Peter Breggin is een belangrijk artikel. Het gaat over het komende pandemie-verdrag waardoor de WHO de macht krijgt om wereldwijd het pandemie-beleid af te dwingen. Daarmee verliezen alle landen die het verdrag gaan ondertekenen – waaronder Nederland – in feite dus hun soevereiniteit. Is dit het begin van een wereld-regering?

“Neem alstublieft de ernst van deze existentiële bedreiging voor alles wat vrije mensen dierbaar is serieus. Doe alles wat in uw macht ligt om deze informatie aan anderen door te geven en manieren te vinden om invloed uit te oefenen teneinde het machtigen van de WHO om onze nationale soevereiniteit en vrijheid over te nemen tegen te gaan.” – Peter Breggin

 

 

Biden geeft Amerikaanse soevereiniteit over aan WHO

 
Op 22-28 mei 2022 zal de ultieme controle over de Amerikaanse gezondheidszorg worden afgestaan aan het wetgevend orgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie, de World Health Assembly (WHA).

Deze overdracht is onderdeel van nieuwe wijzigingsvoorstellen voor de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO, die zijn voorgesteld door de regering Biden, en gepland staan als ‘Voorlopig agendapunt 16.2’ op de komende conferentie van 22-28 mei, 2022.1

Deze wijzigingen zullen de directeur-generaal van de WHO de bevoegdheid geven om noodsituaties of crisissituaties op gezondheidsgebied in welk land dan ook af te kondigen. En dit éénzijdig, of zelfs tegen de wil van het betrokken land te doen. De directeur-generaal zal deze gezondheidscrises kunnen afkondigen louter op basis van zijn persoonlijke mening dat er een potentiële bedreiging is voor andere naties.

Als de voorgestelde wijzigingsvoorstellen van de regering-Biden worden aangenomen, zullen zij, alleen al door hun bestaan en hun doel, de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Verenigde Staten drastisch in gevaar brengen. Dezelfde dreiging dreigt voor alle 193 lidstaten van de VN, die allemaal lid zijn van de WHO en 99,44% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.2

Dit reglement is een “bindend instrument van internationaal recht dat op 15 juni 2007 in werking is getreden”3. De lidstaten van de VN kunnen wettelijk verplicht worden het te aanvaarden en te gehoorzamen.

 

 

Hoe dit tot stand kwam

 
Op 18 januari 2022, zonder dat het publiek hiervan op de hoogte was, stuurden ambtenaren van de regering Biden uitgebreide wijzigingsvoorstellen naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel was om de WHO meer mogelijkheden te geven om eenzijdig in te grijpen in aangelegenheden van landen die alleen maar verdacht worden van een “noodsituatie op gezondheidsgebied” die mogelijk van belang is voor andere landen.4 De Amerikaanse wijzigingsvoorstellen schrapten een cruciale bestaande beperking in de voorschriften: “De WHO pleegt overleg met en tracht verificatie te verkrijgen van de staat op wiens grondgebied de gebeurtenis wordt verondersteld zich voor te doen… “5 Door deze en andere clausules (zie hieronder) te schrappen, wordt aan de directeur-generaal van de WHO geen enkele beperking meer opgelegd zodat hij naar eigen goeddunken noodsituaties op gezondheidsgebied kan afkondigen.

De wijzigingen zouden de WHO het recht geven belangrijke stappen te ondernemen om samen te werken met andere naties en andere organisaties in de hele wereld om een vermeende gezondheidscrisis van een land aan te pakken, zelfs tegen de verklaarde wil van dat land in. De bevoegdheid om gezondheidscrises af te kondigen is een potentieel instrument om naties te intimideren of te overheersen. Het kan worden gebruikt voor uitsluiting. En om economische of financiële acties tegen de natie in kwestie – door andere naties die op één lijn zitten met de WHO, en die de beschuldigde natie willen benadelen en controleren – te rechtvaardigen.

Hoewel gesponsord door een Amerikaanse regering, zal het meest significante gebruik dat de WHO maakt van deze arbitraire bevoegdheid om nationale noodtoestanden uit te roepen, tegen de Verenigde Staten worden gebruikt als onze regering ooit nog anti-globalistische standpunten durft in te nemen, zoals onder de regering-Trump het geval was.

 

 

Hoeveel tijd hebben we om de wijzigingen tegen te houden?

 
De inhoud van de voorgestelde wijzigingsvoorstellen werd pas op 12 april 2022 bekend gemaakt,6 waardoor er weinig tijd was om te protesteren tegen de geplande stemming. Zoals gezegd zijn de wijzigingen gepland en zullen ze vrijwel zeker in werking treden op 22-28 mei 2022.

De bestaande WHO-voorschriften voorzien in een respijt-periode van 18 maanden waarin een land zijn “ja”-stem voor wijzigingen kan intrekken, maar de thans voorgestelde wijzigingen zouden die mogelijkheid terugbrengen tot zes maanden. Als de door de VS voorgestelde wijzigingsvoorstellen worden aangenomen, kan een meerderheid van de landen in de komende zes maanden hun individuele stem wijzigen en de goedkeuring ongedaan maken. Maar dat is veel moeilijker dan het hele proces nu stop te zetten.

We moeten nu handelen om te voorkomen dat de wijzigingsvoorstellen worden aangenomen, onder meer door voldoende druk uit te oefenen op de Verenigde Staten om ze niet langer te steunen. Als dat niet lukt en de wijzigingsvoorstellen worden goedgekeurd op de vergadering van het WHO-bestuursorgaan in mei, moeten we ons inzetten om een meerderheid van de landen ertoe te bewegen tegen te stemmen.

 

 

Zonder georganiseerd verzet zullen de wijzigingsvoorstellen zeker worden aangenomen

 
Op 26 januari 2022 stuurde de permanente vertegenwoordiging van de VS bij de Verenigde Naties in Genève een memo van één bladzijde naar de WHO om te bevestigen dat de wijzigingsvoorstellen waren verzonden. Het bevatte ook een kort verslag van Loyce Pace, Assistant Secretary for Global Affairs HHS.7 Het belangrijkste was dat de memo een lijst bevatte van alle landen die de wijzigingsvoorstellen van de VS steunden. De omvang en de macht van de groep garanderen dat de wijzigingsvoorstellen zullen worden aangenomen als er van buitenaf geen druk wordt uitgeoefend.

Dit zijn de 20 landen, plus de Europese Unie, die door de VS worden genoemd als landen die de amendementen steunen:

Albanië, Australië, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Guatemala, India, Jamaica, Japan, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Peru, Republiek Korea, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, Uruguay, Lid-Staten van de Europese Unie (EU).

 
De Europese Unie, een globalistische organisatie, is een van de grootste voorstanders geweest van het vergroten van de wereldmacht van de WHO. De EU omvat de volgende 27 westerse naties:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Dat zijn in totaal 47 landen die de door de VS voorgestelde wijzigingsvoorstellen steunen. Al deze landen hebben ermee ingestemd de WHO de bevoegdheid te geven om een mogelijke of potentiële noodsituatie of crisis op het gebied van de volksgezondheid in een land af te kondigen, ondanks de bezwaren en de weigering van dat land om mee te werken. Nogmaals, deze wijzigingsvoorstellen zullen worden aangenomen tenzij de Amerikaanse burgers, en ook de burgers in de rest van de wereld, zich krachtig hiertegen verzetten.

 

 

De definitie van “gezondheid” en het bevoegdheidsgebied van de WHO

 
Volgens het voorwoord van de WHO-verordening is er geen specifieke limiet voor wat een noodsituatie op gezondheidsgebied is, en het is zeker niet beperkt tot pandemieën. Het domein van de WHO omvat:8

..een werkingssfeer die niet beperkt is tot een specifieke ziekte of wijze van overdracht, maar die “ziekten of medische aandoeningen omvat, ongeacht de oorsprong of bron, die significante schade voor de mens opleveren of zouden kunnen opleveren…”

De machtige reikwijdte van de WHO wordt ook bepaald door het aantal andere organisaties waarmee zij mag samenwerken zodra zij een noodsituatie of gezondheidscrisis heeft afgekondigd: “andere bevoegde intergouvernementele organisaties of internationale organen waarmee de WHO geacht wordt samen te werken en haar activiteiten te coördineren, waar nodig, zijn onder meer de volgende instanties:

Verenigde Naties, International Labor Organization, Food and Agriculture Organization, International Atomic Energy Agency, International Civil Aviation Organization, International Maritime Organization, Internationaal Comité van het Rode Kruis, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International Air Transport Association, International Shipping Federation, and Office International des Epizooties.”9

De inleiding van de WHO-statuten (los van de Internationale Gezondheidsregeling) vat samen wat de WHO verstaat onder haar opdracht om de wereldgezondheid te verbeteren, aan te sturen en te organiseren:10

• De WHO blijft trouw aan de beginselen die in de inleiding van de grondwet zijn vastgelegd

• Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebreken.

• Het genot van het hoogst bereikbare niveau van gezondheid is een van de fundamentele rechten van ieder mens, zonder onderscheid naar ras, godsdienst, politieke overtuiging, economische of sociale toestand.

• De gezondheid van alle volkeren is van fundamenteel belang voor het bereiken van vrede en veiligheid en is afhankelijk van de volledige medewerking van individuen en Staten.

• De prestaties van een Staat op het gebied van de bevordering en bescherming van de gezondheid zijn voor allen van waarde.

• De ongelijke ontwikkeling van de verschillende landen op het gebied van de bevordering van de gezondheid en de bestrijding van ziekten, met name overdraagbare ziekten, is een gemeenschappelijk gevaar.

• Een gezonde ontwikkeling van het kind is van fundamenteel belang; het vermogen om harmonieus te leven in een veranderende omgeving is van essentieel belang voor die ontwikkeling.

• De uitbreiding tot alle volkeren van de voordelen van medische, psychologische en aanverwante kennis is van wezenlijk belang voor een zo volledig mogelijke verwezenlijking van de gezondheid.

• Een geïnformeerde mening en actieve medewerking van de zijde van het publiek zijn van het grootste belang voor de verbetering van de gezondheid van het volk.

• De regeringen hebben een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun volkeren die alleen kan worden vervuld door het treffen van adequate gezondheids- en sociale maatregelen.

 
Gezien de reikwijdte van de bezorgdheid, de volmacht en de doelstellingen van de WHO op het gebied van de gezondheid, kan bijna elke problematische situatie die de bevolking van een land treft, als een gezondheidsprobleem worden beschouwd.

Volgens de benadering van de WHO zou het inderdaad moeilijk zijn om een belangrijke nationale kwestie te vinden die geen potentieel gezondheidsprobleem is. Met de op handen zijnde goedkeuring van de door de Amerikanen gesponsorde wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling, zal de WHO vrij spel hebben om deze uitgebreide definities van gezondheid te gebruiken om een crisis uit te roepen over alles wat zij maar wil, in elk land waar zij maar wil.
 

 

WHO’s verstrekkende nieuwe bevoegdheden

 
De verstrekkende nieuwe bevoegdheden worden toegekend aan de directeur-generaal van de WHO, die naar eigen goeddunken kan handelen. De directeur-generaal is Tedros Adhanom Ghebreyesus, beter bekend als Tedros. Tedros, de eerste niet-arts-directeur-generaal van de WHO, is een uiterst controversiële marxistische activist en politicus uit Ethiopië die door de Chinese communistische partij is geïnstalleerd. Ondanks zijn rol als dekmantel voor de Chinese communisten aan het begin van COVID-19, werd deze “dierbare vriend van Anthony Fauci” in 2022 zonder oppositie herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar.11 Zijn oorspronkelijke verkiezing in 2017, gevolgd door zijn herverkiezing zonder oppositie in 2022, is een onheilspellende vertoning van de Chinese communistische invloed op de WHO,12 die het verder machtigen van het agentschap van de V.N. uiterst gevaarlijk maakt.

Volgens de nieuwe regels zal de WHO niet verplicht zijn om vooraf met de geïdentificeerde natie te overleggen om de gebeurtenis te “verifiëren” alvorens actie te ondernemen. Deze eis is geschrapt in de wijzigingen van de VS (artikel 9, lid 1). De wijzigingen vereisen een reactie binnen 24 uur van het geïdentificeerde land, anders zal de WHO het land als “afwijzend” aanmerken en onafhankelijk optreden (artikel 10, lid 3). Indien het geïdentificeerde land “het aanbod tot samenwerking niet binnen 48 uur aanvaardt, zal de WHO … de informatie waarover zij beschikt onmiddellijk delen met de andere staten die deel van de overeenkomst uitmaken …”. (artikel 10, lid 4).

Om de reikwijdte van de bevoegdheden van de WHO aan te geven, krijgt het agentschap het recht om meerdere andere organisaties van de VN erbij te betrekken, waaronder die voor voedsel en landbouw, diergezondheid, milieuprogramma’s, “of andere relevante entiteiten” (artikel 6, lid 1). Ook hiervoor is geen toestemming van de aangewezen natie vereist. Het betrokken land is ook verplicht alle relevante gegevens over genetische sequenties aan de WHO toe te zenden. En zoals we hebben gezien, wordt in het voorwoord bij deze verordeningen een nog veel groter scala van potentiële medewerkende instanties genoemd.

Volgens de voorgestelde verordeningen zou de WHO zelf “criteria voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkelen en bijwerken om het nationale, regionale of mondiale risico van een gebeurtenis met onbekende oorzaken of bronnen te beoordelen en geleidelijk aan te actualiseren…”. (Nieuw artikel 5). Merk op dat de gebeurtenis die de gezondheid in gevaar brengt, zo aspecifiek kan zijn dat zij “onbekende oorzaken of bronnen” heeft. Aldus zullen Tedros en alle toekomstige directeuren-generaal van de WHO onbeperkte bevoegdheden krijgen om hun interventies te definiëren en vervolgens uit te voeren.

De voorgestelde verordeningen, in combinatie met de bestaande, maken het mogelijk dat de WHO actie onderneemt “indien de directeur-generaal, op basis van een beoordeling uit hoofde van deze verordeningen, van oordeel is dat zich een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (…) voordoet”. (Artikel 12.2). Tedros hoeft dus alleen maar te “oordelen” dat er sprake is van een “potentieel of daadwerkelijk” risico.
 

 

Wereldwijde aanhangers van de WHO

 
De WHO is op zichzelf geen wereldmacht. In het begin van de pandemie fungeerde zij als dekmantel voor de internationale uitbuiters van de mensheid, die wij beschrijven in ons nieuwe boek ‘COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey’. In het bijzonder zorgde de WHO ervoor dat de Chinese communisten de ernst van de pandemie konden verbergen terwijl ze zich over de wereld verspreidden met passagiersvliegtuigen vanuit grote steden, waaronder Wuhan zelf. We hebben al opgemerkt en gedocumenteerd dat de Chinese Communistische Partij en Xi Jinping een enorme invloed hebben op de WHO.

Zelfs nadat Donald Trump de bijdrage van de VS aan de WHO in februari 2020 had verlaagd, bleven de VS de grootste donor van de WHO. Op 31 maart 2020 bedroeg de bijdrage van de VS 115,8 miljoen dollar, gevolgd door China met ongeveer de helft van dat bedrag, gevolgd door Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Brazilië.13

Begin juli 2020 deelde Trump het Congres en de VN mee dat hij zich formeel uit de WHO zou terugtrekken. Bill Gates kondigde snel aan dat hij zijn bijdrage van de Bill & Melinda Gates Foundation zou verhogen tot 250 miljoen dollar.14

Na de Communistische Chinese Partij heeft Bill Gates waarschijnlijk de meeste invloed op de WHO. In ons boek, ‘COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey’, beschrijven we in Hoofdstuk 15 hoe Bill Gates, Klaus Schwab, en de gigantische medische stichting ‘Wellcome Trust’ CEPI oprichtten – The ‘Coalition for Epidemic Preparedness Innovations’. Dit werd het centrum van wereldwijde roofzuchtige activiteiten ter voorbereiding op de verwachte pandemie. Het bracht belangrijke Amerikaanse agentschappen samen, waaronder de FDA, CDC, NIAID, NIH, de V.N., WHO, gigantische farmaceutische bedrijven, banken, en meerdere andere bronnen van rijkdom en macht.

In 2017, of al eerder, sloot CEPI een overeenkomst onder de naam: ‘memorandum van overeenstemming met de WHO’. CEPI presenteerde vervolgens in juli 2017 een PowerPoint-presentatie aan de WHO, waarin de wereld in feite werd verdeeld tussen de CEPI van Bill Gates en de WHO in de komende pandemie. Gates zou de financiering, levering en distributie van de vaccins voor zijn rekening nemen, en de WHO zou de wetenschappelijke en medische gemeenschap controleren en monitoren. Een van de bepalingen van de PowerPoint, die de door Gates opgerichte stichting voorstelde, was dat de farmaceutische bedrijven door de overheid zouden worden vergoed voor alle directe en indirecte kosten voor de ontwikkeling van hun supersnelle productieplatforms.

 
Bill GatesDe WHO was zeer effectief tijdens COVID-19 in het uitvoeren van de doelstellingen van de wereldwijde rovers – aangevoerd door de groepen rond Bill Gates en de Chinese Communistische Partij – in hun georganiseerde aanval en terreurcampagne tegen de Westerse democratieën. Dit resulteerde doelbewust in de enorme verzwakking van alle potentieel anti-globalistische, op vrijheid gerichte, patriottische naties, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Australië, Canada, en anderen. Dat succes kan verklaren waarom de roofdieren van de wereld de WHO hebben gekozen om nu een grote en potentieel fatale doodsteek toe te dienen aan de soevereiniteit van de naties van de wereld.

 

 

Europeanen vragen om verdere uitbreiding van de macht van de WHO

 
Er is een groeiend debat over verdere uitbreiding van de macht van de WHO om niet-coöperatieve of dissidente landen te straffen.15 Sommigen “hebben de alarmbel geluid over het geven van te veel macht aan de WHO ten koste van de nationale soevereiniteit”. Sommigen hebben hun bezorgdheid geuit over de invloed van China op de WHO: “China heeft de laatste jaren niet alleen meer geld aan de WHO betaald, maar onderhoudt ook een speciale relatie met de leider van de WHO.

Anderen pleiten ervoor de WHO meer mogelijkheden te geven om landen die zich niet aan de regels houden, sancties op te leggen. In navolging van recente plannen die door de regering Biden bekend zijn gemaakt, roepen sommige landen op tot “nationale en wereldwijde gecoördineerde acties om het ‘nepnieuws’ en de desinformatie die de volksgezondheid ondermijnen aan te pakken”. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft voorgesteld “dat landen die hun verplichtingen jegens de WHO niet nakomen, sancties opgelegd moeten krijgen”. Tedros heeft gezegd: “Het is belangrijk om de mogelijkheid van sancties te onderzoeken.”
 

 

Verdragen met de WHO: Nog een enorme bedreiging voor de soevereiniteit – met een langere tijdlijn

 
Voordat we hoorden over deze huidige en directe bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit, richtten we onze aandacht op de plannen van de WHO om verdragen te gaan sluiten met individuele naties om hun algemene gezondheidszorgstructuren over te nemen. Hierdoor wordt de WHO de leidende en centrale autoriteit voor de gezondheidszorg in de wereld. Naast vele radio-, TV- en publieke optredens waarin we de details van deze dreiging geven, hebben we een column geschreven op ‘America Out Loud’, gedateerd 18 februari 2022, ‘Tedros Introduces Globalist Plan to Take Over World’s Health Systems’16

 
Als de verdragen worden uitgevoerd, worden ze een nog grotere bedreiging dan de wijzigingsvoorstellen voor de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO, maar we hebben meer tijd om te dealen met de verdragen dan met de wijzigingsvoorstellen.

We moeten onder ogen zien dat deze door Amerika gesponsorde wijzigingsvoorstellen een grote stap zijn in de richting van het vrijwillig opgeven van Amerika’s soevereiniteit aan de Nieuwe Wereld Orde of ‘Great Reset’ – en dat zonder krachtig verzet de goedkeuring van de wijzigingsvoorstellen een uitgemaakte zaak is. Ons succes of falen in het tegenhouden van de goedkeuring van deze amendementen zal het beleid bepalen voor de toekomst, inclusief de voortdurende pogingen van de WHO om wettelijk bindende verdragen te sluiten die naties beroven van hun soevereiniteit.
 

 

Waarom zou de regering van de VS haar soevereiniteit opgeven?

 
Waarom zou de VS haar soevereiniteit weggeven aan andere naties? In werkelijkheid is dat proces al aan de gang sinds de mislukte poging van President Wilson om de Senaat zover te krijgen dat hij het lidmaatschap van de VS van de Volkenbond goedkeurt. Het is geëscaleerd sinds de Tweede Wereldoorlog, vaak onder de paraplu en het gezag van de Verenigde Naties, waar veel wereldwijde rovers dol op zijn en die ze gebruiken als dekmantel voor hun roofactiviteiten. Zoals gedocumenteerd in ons boek, ‘COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey’, hebben Bill Gates en Klaus Schwab beiden samenwerkingsovereenkomsten voor hun versies van de Nieuwe Wereldorde met de V.N. uitgewerkt.

President Biden heeft onlangs de ‘Business Round Table’ – de presidenten en CEO’s van de rijkste 200 bedrijven in Amerika – verteld, dat zij de groeiende Nieuwe Wereld Orde moeten leiden:17

“En nu is een tijd waarin dingen aan het verschuiven zijn. Er gaat een nieuwe wereldorde komen, en wij moeten die leiden. En we moeten de rest van de vrije wereld verenigen om dat te doen.”

John Kerry, de klimaat-tsaar van de president, had aangekondigd dat toen de Amerikanen Biden kozen, ze in feite stemden voor de ‘Great Reset’, of ze dat nu wisten of niet.18
 

 

Discussie en conclusies

 
De plannen voor deze verwoestende, door de VS gesponsorde wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO zijn zo in het geheim uitgevoerd dat ze misschien aan de aandacht waren ontsnapt, ware het niet dat één individu, James Roguski, dit heeft weten te voorkomen. Hij was de eerste die de dreiging onderkende, en op 31 maart 2022 publiceerde hij een rapport met als kop: 19 Hij hielp ons ook door veel materiaal, waaronder dit rapport met ons door te nemen. Gelukkig heeft onze moedige medische collega Robert Yoho ons geattendeerd op het werk van Roguski en het belang ervan.20

We worden geconfronteerd met een op handen zijnde bedreiging van de Amerikaanse soevereiniteit door deze wettelijk bindende aanpassingen aan de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO, die – zonder krachtig verzet – vrijwel zeker zullen worden aangenomen tijdens de komende bijeenkomst van het bestuursorgaan van de WHO van 22 tot 28 mei 2022. Zoals eerder opgemerkt, is er na goedkeuring van de wijzigingen een respijt-periode van zes maanden waarin landen hun goedkeuring kunnen intrekken, maar het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat een meerderheid dit zal doen. Op dit moment moeten we ons concentreren op het voorkomen dat de WHA de wijzigingsvoorstellen goedkeurt.

We moeten onmiddellijk een internationale campagne opzetten, vooral gericht op Amerika, om de VS te dwingen deze wijzigingsvoorstellen in te trekken voordat ze in stemming worden gebracht. Anders zullen Amerika en de naties van de wereld een enorme stap zetten in de richting van het opgeven van nationale soevereiniteit aan de WHO en de U.N. In werkelijkheid zullen zij hun soevereine macht opgeven aan de wereldwijde roofdieren die de leiding hebben over de U.N. en de WHO, waaronder de Chinese Communistische Partij en de aanhangers van de Great Reset, zoals Bill Gates, Klaus Schwab, en gigantische stichtingen en bedrijven – die allemaal profiteren van het verzwakken of vernietigen van de soevereiniteit van de westerse naties. De westerse beschaving, en voornamelijk de Verenigde Staten, dient zich met hand en tand te verzetten tegen de globalistische overname van de wereld, ook wel aangeduid als de New World Order of Great Reset.

 

 
 
Bronnen:

1. /WHO/U.S.-proposed-amendments-to-WHO-International-Health-Regulations-with-cover-materials_1.pdf In de linkerbovenhoek staan de datum en de ID van het voorstel.

2. https://www.worlddata.info/alliances/un-united-nations.php

3. Internationale Gezondheidsregeling (2005) (who. int) Dit is de oorspronkelijke Internationale Gezondheidsregeling van de WHO vóór de voorgestelde wijzigingen door de VS. Het overzicht op deze pagina (vóór de link naar de regeling) bevat in de tweede zin de verklaring over het juridisch bindende karakter.

4. /WHO/U.S.-proposed-amendments-to-WHO-International-Health-Regulations-with-cover-materials_1.pdf Het document van 18 januari 2022 is te vinden op blz. 3-4, Van de “Permanente Missie van de Verenigde Staten van Amerika bij de Verenigde Naties en andere Internationale Organisaties in Genève.” Het vermeldt de Amendments als bijlage, samen met een “Brief van HHS Assistant Secretary Loyce Pace.”

5. /WHO/U.S.-proposed-amendments-to-WHO-International-Health-Regulations-with-cover-materials_1.pdf Zie p. 6 van de amendementen, artikel 9 (1.).

6. /WHO/U.S.-voorgestelde-amendementen-op-WHO-Internationale-gezondheids-voorschriften-met-cover-materials_1.pdf De datum staat in de rechterbovenhoek.

7. https://geneva.usmission.gov/2022/01/26/strengthening-who-preparedness-for-and-response-to-health-emergencies/ Dit is een verklaring van één bladzijde van de VS aan de WHO over amendementen. Lijsten van ondersteunende naties en DHHS-steun.

8. Internationale Gezondheidsregeling (2005) (who.int). Download de regeling en ga naar het voorwoord.

9. Internationale Gezondheidsregeling (2005) (who.int). Internationale Gezondheidsregeling, hoofdstuk over de herziening van de Internationale Gezondheidsregeling, blz. 3-4.

10. https://www.who.int/about/governance/constitution

11. https://www.foxnews.com/world/world-health-organization-chief-tedros-unopposed-second-term. Zelfs The New York Times had ernstige bedenkingen bij Tedros’ aanvankelijke voordracht, onder verwijzing naar beschuldigingen dat hij epidemieën in zijn vaderland Ethiopië zou hebben toegedekt: https://www.nytimes.com/2017/05/13/health/candidate-who-director-general-ethiopia-cholera-outbreaks.html

12. https://foreignpolicy.com/2020/04/02/china-coronavirus-who-health-soft-power/

13. https://www.statista.com/chart/21372/assessed-contributions-to-the-world-health-organization/

14. https://www.usnews.com/news/articles/2020-05-29/gates-foundation-donations-to-who-nearly-match-those-from-us-government

15. Swab, Petr. Voorstel om sancties op te leggen aan landen die zich niet houden aan de WHO-regels voor het reageren op pandemieën is verontrustend: Auteur. The Epoch Times, 14 april, bijgewerkt op 19 april 2022. Swab’s rapport is de bron voor alle citaten in deze sectie is https://www.theepochtimes.com/proposal-of-sanctions-on-countries-disobeying-who-pandemic-response-rules-concerning-author_4405091.html

16 https://www.americaoutloud.com/tedros-introduces-globalist-plan-to-take-over-worlds-health-systems/

17. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/21/remarks-by-president-biden-before-business-roundtables-ceo-quarterly-meeting/

18. https://redstate.com/heartlandinstitute/2020/11/30/john-kerry-great-reset-will-happen-n286949 We hebben ook een video van Kerry’s opmerkingen nagekeken.

19. https://jamesroguski.substack.com/p/wake-up-and-smell-the-burning-of?s=r

20. https://www.buzzsprout.com/1718994/10489421-the-world-health-organization-who-is-trying-to-take-over-the-world

 

 
Bron originele artikel: ‘Biden Handing Over U.S. Sovereignty to WHO’ Peter Breggin MD en Ginger Ross Breggin

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This