€ 1.100.000.000 vrijgemaakt voor testsamenleving – € 0,- vrijgemaakt voor opschalen IC-bedden

door | 16 apr 2021 | COVID-19 ziekte

De aap lijkt direct al uit de mouw te komen met de volgende fase van de transitie naar een “nieuwe normaal”. Versoepeling is verergering. Nog meer controle en blijvende vrijheidsbeperkingen staan voor de deur, en de transitie naar medische apartheid is bijna een feit. Een juridische of medische basis ontbreekt voor de testsamenleving, maar geld is er kennelijk in overvloed. Geven wij ons zonder slag en stoot gewonnen? Een collectief NEE lijkt belangrijker dan ooit…

 
Op 13-0-21 meldt Nu.nl:

“Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 925 miljoen euro in de private stichting Open Nederland gestort om sneltests beschikbaar te maken voor evenementen. Op welke manier de overheid gaat controleren hoe dit geld wordt besteed, is echter onduidelijk en niet transparant, blijkt dinsdag uit onderzoek van Follow the Money.
 
Volgens het onderzoeks-platform ontbreekt toezicht op de stichting. Uit de statuten blijkt dat er geen raad van toezicht is en dat ook informatie over transparantie, verantwoording en eisen voor de besteding ontbreekt.
 
Stichting Open Nederland krijgt het volledige bedrag tot haar beschikking, bevestigt het ministerie in gesprek met FTM. De drie bestuurders mogen naar eigen inzicht bepalen hoe het geld wordt besteed. Ook mogen zij hun eigen beloning vaststellen.
 
Experts noemen deze structuur in gesprek met FTM “hoogst ongebruikelijk en niet transparant”. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zegt tegen FTM dat het zorgelijk is dat de activiteiten van de stichting niet te controleren zijn. “De stichting is ook niet gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en er is geen rechtsbescherming bij de bestuursrechter.”
– Nu.nl1

Inmiddels heeft de Volkskrant bericht dat het niet gaat om 925 miljoen, maar 1,1 miljard Euro die door demissionair minister Hugo de Jonge “opzij is gezet voor toegangstesten”.2

Het woord fraude lijkt op zijn plaats…

 

 

Dubieuze miljoenenwinst op testsamenleving

 

In een korte, gesproken column legt Pieter Derks uit dat er sprake is van een “dubieuze miljoenenwinst op de testsamenleving”. (1.36 min)3

Klik hier https://www.facebook.com/watch/?v=1150623058694520

 

 

 

 

Kritiek, kort geding en kamervragen

 
Experts zijn verbaasd over het gebrek aan transparantie rond de stichting, die bijna een miljard euro aan publiek geld gaat uitgeven. ‘Een belangrijke vraag is hoe de overheid zorgt en toetst dat de uitgave van zo’n enorme som geld doelmatig en volgens de regels plaatsvindt,’ zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. ‘Wat hier bijvoorbeeld onduidelijk is: welke afspraken gelden tussen de overheid en deze stichting: hebben ze een uitvoeringsplicht? Waar is dat geregeld? Verdienen ze eraan? Hoeveel?’

Volgens haar had de opdracht voor het project openbaar aanbesteed moeten worden. De gunning aan de stichting is dus in strijd met de Aanbestedingswet én de gedragscode Integriteit van de Rijksoverheid.4
 

 
In de Aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures voor aanbesteden. Aanbesteden is de manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten.5

De wet gaat uit van 4 basisprincipes:

• Non-discriminatie: overheden mogen geen onderscheid naar nationaliteit maken.
• Gelijke behandeling van ondernemers: overheden moeten iedereen op dezelfde manier behandelen. En iedereen krijgt dezelfde informatie.
• Transparantie: ondernemers krijgen inzicht en informatie over aanbestedingen.
• Proportionaliteit: de eisen bij aanbestedingen staan in verhouding tot de werkzaamheden en de omvang van de opdracht.

De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt.6 Wat gebeurt er het geval dat de code wordt overtreden?

 

 

VWS weigert vragen te beantwoorden

 
Hoe de overheid grip houdt op de besteding van het geld, is onduidelijk. De stichting heeft geen raad van toezicht, zo blijkt uit het Handelsregister. In de statuten is ook niets te vinden over transparantie, verantwoording, externe communicatie of eisen aan de besteding van gelden. Er is geen verplichting tot boekencontrole door een externe accountant. Als het bestuur besluit de stichting op te heffen, dan kan het bestuur zelf beschikken over de resterende gelden. Er is geen statutaire verplichting om het geld aan VWS terug te storten.

De opdrachtbrief aan de stichting zou meer duidelijkheid moeten bieden over de afspraken die het ministerie van VWS met de stichting heeft gemaakt, maar die is niet openbaar. VWS en de stichting Open Nederland weigeren tot op heden vragen van Follow the Money te beantwoorden.4

 
Hopelijk laten de kamervragen niet lang op zich wachten… Maar misschien is er meer nodig dan dat.
 

 

De testsamenleving als opmaat naar medische apartheid

 
Annelies Strikkers publiceerde op 09-04-21 het artikel: ‘De testsamenleving als opmaat naar medische apartheid’.8 Je bent ziek tot je het tegendeel hebt bewezen. Is dat wat we willen?

“Vanaf half april wil het demissionair kabinet in samenwerking met VNONCW gaan starten met een pilot voor de zogenoemde testsamenleving. Een samenleving waarin u ziek bent totdat u het tegendeel bewijst. Om mee te doen aan de dingen die het leven leuk maken moet u een negatieve coronatest laten zien. Wilt u dit niet of heeft u onverwacht een positieve test? Jammer, dan wordt u uitgesloten op basis van een vermeende medische conditie.” – Annelies Strikkers

 
VNONCW is een ondernemersvereniging die samenwerkt met het ministerie van VWS.9 In november 2020 kwam VNOCW met een plan voor een testsamenleving. Het bestaat uit drie fases – de tegenwerpingen zijn van ons.

Fase 1: Grote klap: grootschalig testen in regio’s met veel besmettingen
In de testsamenleving vindt in regio’s met hoge besmettingscijfers een ‘grote klap’ plaats waarbij in een korte periode de hele lokale bevolking in enkele rondes wordt getest.

Tegenwerping 1: de hoge besmettingscijfers zijn het gevolg van meer testen, met een test die bekend staat om vals-positieven. De opnames in de IC dalen evenals de sterftecijfers. Dat we überhaupt in een Lockdown zitten is bizar. We hebben het over een ziekte die volgens de Amerikaanse CDC een overlevingspercentage heeft van 99,95%.10 Hierover zo meer.

 
Fase 2: Leven zoals in de zomer van 2020 dankzij meer testen
In de volgende fase kunnen we leven zoals in de zomer van 2020: de horeca is open, we kunnen naar kantoor, bijeenkomsten zijn toegestaan – zij het nog met het anderhalve meter voorschrift en een maximum aantal bezoekers.

Tegenwerping 2: wat hier staat is dus dat er niets verandert, behalve dan dat we nu nog dieper de fuik van vrijheidsbeperkingen in zijn gezwommen door het testen.

 
Fase 3: Terug naar een ‘vrijwel normaal’ leven dankzij massaal testen
Nederland gaat weer open. De anderhalve meter regel geldt niet meer. De regels rond testen bij klachten, quarantaine en reizen zijn natuurlijk nog net zoals in fase 2. Horeca, bioscopen, evenementen, theaters, etc. zijn nu weer gewoon open voor iedereen met een ‘groene’ testuitslag van die dag.

Tegenwerping 3: Het is maar wat je onder normaal verstaat. Vrijwel terug naar normaal betekent voor VNONCW dat we de leuke dingen in het leven alleen mogen doen als we bewijzen het virus niet bij ons te dragen. Dat het plan geen fase 4 omvat: weer geheel terug naar normaal, zou ons allen zorgen moeten baren.

 

 

Een leven met mondkapjes en testbewijzen?

 
Het is de vraag of het klopt wat VNONCW voorspiegelt. Het leven met mondkapjes en 1,5 meter afstand gaat waarschijnlijk gewoon door vanwege de mutaties die zich ongetwijfeld gaan voordoen. Gaan we de mondkapjes-samenleving uitbreiden met een testsamenleving? Wanneer is uw grens bereikt? Als de burger nee zegt tegen de pilots is er hoop?

 
Annelies Strikken schrijft in het eerder genoemde artikel:

“Om de plannen voor een testsamenleving uit te kunnen voeren is er een tijdelijke regeling nodig, omdat de wettelijke grondslag er anders voor ontbreekt.11 De pilots die vanaf half april plaatsvinden zijn er simpelweg om het uitgewerkte systeem te testen. In deze tijdelijke regeling staat onder andere dat er bij het vragen om een testbewijs onderscheid gemaakt wordt tussen essentiële en niet-essentiële activiteiten. Jeugdactiviteiten, horeca, cultuur, evenementen en sport worden ingedeeld bij de niet-essentiële activiteiten.
 
Opvallend is dat er wel gesproken wordt over een testplicht in het onderwijs, iets wat nogal essentieel is in het leven van iedereen zou u denken. Scholieren en studenten zouden zich 1 à 2 keer in de week moeten testen om toegang te krijgen tot het schoolgebouw. Testgegevens worden vijf jaar bewaard. Waarom dit zo lang bewaard wordt en met welk doel, is onduidelijk.”
8

 

 

De tweede kamer slaapt of is medeplichtig

 
Hugo de Jonge schrijft op 14-04-21 een brief aan de Tweede Kamer ‘Informatie over de overeenkomst van het ministerie en reactie inzake sneltesten bij evenementen’ waarin hij op een schaamteloze wijde de Kamer informeert over de testsamenleving die ontstaan zou zijn uit een roep uit de samenleving:12

“In het najaar van 2020 klonk maatschappelijk breed de roep om de inzet van sneltesten bij het ‘van het slot krijgen’ van de samenleving door weer meer maatschappelijke en economische activiteiten mogelijk te maken.” – Hugo de Jonge

Huh? Ik heb niemand horen roepen om testen, u wel?

Voor het gemak vergeet hij te vermelden dat de hele testsamenleving is gebaseerd op een PCR test die niet deugt, wat zowel bij de deskundigen als bij grote delen van de bevolking bekend is.

 
 

 

 
Het enige dat de test doet is het aantonen van een klein stukje viraal RNA. Dit kan overgebleven zijn nadat u de ziekte eerder heeft gehad, en u kunt het ook in uw lichaam hebben zonder ook maar iets te merken. U bent hoe dan ook zonder symptomen geen gevaar voor anderen. Dit is onlangs aangetoond in een onderzoek onder 10 miljoen Chinezen in Wuhan.13

 

 

De media slapen of zijn medeplichtig?

 
Hoewel er mondjesmaat aandacht wordt besteed aan deze mega-besteding waarmee de Nederlandse bevolking nu naar de rand van de afgrond wordt gebracht zijn de media 100% verantwoordelijk voor het systematisch genereren van ongefundeerde angst onder de bevolking.

 
De Telgraaf doet op 10-04-21 haar duit in het zakje met het artikel: ‘Inkijkje op IC UMC Utrecht – levenslustige dertigers nu doodziek’14

“De kelder van het ziekenhuis waar een extra IC is ingericht biedt een verontrustend inkijkje. Slechts één van de tien personen is een ‘blanke oudere man met flink overgewicht’ die eerder tijdens de pandemie als de ‘gedoodverfde ic-kandidaat werd gezien. Hier knok, enkele maanden later, een doorsnee van onze samenleving om niet de laatste adem uit te blazen.” – Telegraaf

Het woord angstporno is op zijn plaats. Het is pure misleiding dat de doorsnee van de samenleving op sterven ligt in de IC’s. Gedurende de hele “corona-crisis”, en ook nu, betrof het voornamelijk mensen op hoge leeftijd, die bovendien voor het overgrote deel één of meer onderliggende aandoeningen hadden.15 En de volle IC’s zijn een politiek probleem. Misschien eens over na moeten denken hoe het komt dat er 1 miljard Euro vrijgemaakt wordt voor het installeren van een “testsamenleving”, terwijl we na een jaar nog geen cent hebben besteed aan het opschalen van de IC-capaciteit.

 

 

De bevolking slaapt of is medeplichtig?

 
Is het gemakzucht? Is het misplaatste angst? Is het naïviteit? Onwetendheid? Iedereen die nu meedoet aan de testen in de pilots helpt mee met de ondergang van onze vrije democratische samenleving. Zo simpel is het.

Wat kunnen we doen?

Het is tijd voor verzet. Werk NIET mee aan deze testsamenleving. We bijten nu al een jaar op een houtje. We zullen nog even door moeten bijten. De commercie wint namelijk altijd. Als bezoekers wegblijven omdat een pretpark, museum of andere openbare gelegenheid een testplicht invoert, dan zal de burger aan het langste eind trekken.

Een voorbeeld: Avonturenpark Hellendoorn was het eerste attractiepark dat op zaterdag 10 april eenmalig open mocht als onderdeel van een grote pilot van de overheid.

“Zo’n 1500 bezoekers betraden vandaag het park en moesten zich daarvoor eerst verplicht laten testen op het coronavirus. In het park waren er looproutes en stonden er infectiezuilen. Bezoekers vonden het kennelijk vanzelfsprekend om zich te laten testen, maar dat gold lang niet voor iedereen. “De telefoon stond roodgloeiend”, zei de directeur van het attractiepark hierover. “De testbereidheid is heel laag. Mensen snappen niet dat ze een test moeten doen in de buitenlucht, en ik eerlijk gezegd ook niet.”16

Het is aan ons te laten weten dat wij niet meegaan in de tetst-samenleving. Het testbewijs is in feite chantage, in strijd met de wet en een voorbode voor een samenleving waar niemand, maar dan ook werkelijk niemand, op zit te wachten.

 

 

 

 

Bronnen:
 

1. https://www.nu.nl/coronavirus/6127368/snelteststichting-krijgt-925-miljoen-euro-van-vws-maar-toezicht-zou-ontbreken.html
2. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/niet-925-miljoen-maar-1-1-miljard-opzij-gezet-voor-toegangstesten~b79106b7/
3. Dubieuze Miljoenenwinst op Testsamenleving – Pieter Derks, Radio1 07-04-2021
Bronnen:
Hele Uitzending, De Nieuws BV – https://www.npostart.nl/de-nieuws-bv/07-04-2021/BV_101405421
Fragment, Pieter Derks – https://www.youtube.com/watch?v=mdVp1dxRrtM
Stichting Open Nederland – https://www.stichtingopennederland.nl
Bedrijfsinfo met foto – https://bedrijvenmonitor.info/bedrijf/gezondheids-en-welzijnszorg/stichting-open-nederland/kvknummer/819175030000 en https://www.oozo.nl/bedrijven/leiden/roodenburgerdistrict/burgemeesterswijk/2239591/stichting-open-nederland
Testen Voor Toegang – https://testenvoortoegang.nl
4. https://www.ftm.nl/artikelen/sneltest-evenementen-zwart-gat
5. https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/aanbestedingswet-2012
6. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/12/01/gedragscode-integriteit-rijk-gir
7. https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2019-04-18
8. https://opiniez.com/2021/04/09/de-testsamenleving-als-opmaat-naar-medische-apartheid/thehangingtree1988/
9. https://www.vno-ncw.nl/over-vno-ncw
10. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
11. https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorsteltestbewijzen
12. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z06014&did=2021D13320
13. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
14. https://www.telegraaf.nl/nieuws/902149455/inkijkje-op-ic-umc-utrecht-levenslustige-dertigers-nu-doodziek
15. https://searchdata.com/Percentage-ziekenhuisopnames-coronapatienten-Covid-19-naar-leeftijd/d
16. https://wnl.tv/2021/04/10/directeur-avonturenpark-hellendoorn-testen-heeft-voor-attractieparken-geen-zin/

 

 

 

 
Over de auteurs:

Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde onderwerpen. Zij maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This