Gids voor de burger bij de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling

door | 23 jun 2023 | WHO

James Roguski volgt alle stappen die de WHO maakt. Dankzij hem dringt tot de rest van de wereld door wat de duistere plannen zijn van de WHO. Hij schreef een bijzonder helder gidsje voor de burger over de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IGR). De eerste zes pagina’s daarvan zijn hieronder vertaald. De rest van het gidsje van 19 pagina’s gaat over de originele (bureaucratische) omschrijvingen van de “amendementen”. (wijzigingsvoorstellen). U kunt het hier downloaden.
 
 

Gids voor de burger bij de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling

 
DE BELANGRIJKSTE REDENEN OM DE AMENDEMENTEN TE STOPPEN:
 
De lessen die de Wereldgezondheidsorganisatie beweert te hebben geleerd van de afgelopen 4 jaar zijn NIET de lessen die ze moeten leren. De nu voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling zijn primair ontworpen om het Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex (PHEIC) te ondersteunen.

Deze onderhandelingen gaan NIET over de fundamentele gezondheid en onvervreemdbare rechten van “Wij, de mensen van deze wereld”. Deze onderhandelingen MOETEN ONMIDDELLIJK STOPPEN.

De afgelopen 4 jaar zijn er enorme gruweldaden begaan. Een uitgebreid en internationaal onderzoek en tribunaal aangaande de onderstaande onderwerpen moet worden uitgevoerd voordat er überhaupt kan worden onderhandeld.

• De oorsprong van “SARS-CoV-2”.
• Overdraagbaarheid en besmettelijkheid van COVID-19
• Werkelijk niveau van gevaar/risico
• Doeltreffendheid en veiligheid van sociale controles in verhouding tot de schade die ze veroorzaakten
• De ware aard van de “medische tegenmaatregelen” (zoals mRNA-injecties)
• De onderdrukking van minder schadelijke/dure/invasieve alternatieven
• Belangenverstrengeling, winsten, enz.
• Gebrek aan verantwoordingsplicht van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de gevaren van diplomatieke onschendbaarheid van de onverantwoordelijke, ongekozen en grotendeels onbekende bureaucraten binnen het WHO/VN-systeem die straffeloos te werk gaan.
 
 

Wanneer wordt dit onderzocht?

 

1. Sterfgevallen

 
• Sterfgevallen direct veroorzaakt door de “vaccins”.
• Sterfgevallen veroorzaakt door Midazolam en aanverwante medicijnen
• Sterfgevallen veroorzaakt door beademingsapparatuur
• Sterfgevallen veroorzaakt door remdesivir, paxlovid, molnupiravir, etc.
• Sterfgevallen veroorzaakt door het niet toe mogen passen van vroeg-behandeling
• Sterfgevallen veroorzaakt door verhinderen van gewijzigd gebruik van reeds goedgekeurde FDA-geneesmiddelen
• Sterfgevallen als gevolg van het weigeren van behandeling voor niet-gevaccineerde mensen
• Sterfgevallen door zelfmoord
 
 

2. Invaliditeit, schade en ziekte

 
• Blijvende invaliditeit als gevolg van letsel door het “vaccin”
• Immuunstoornissen als gevolg van letsel door “vaccins”
• Onvruchtbaarheid als gevolg van “vaccin”-letsel
• Miskramen als gevolg van “vaccin”-letsel
• Ziekte veroorzaakt door letsel door “vaccin” (Myocarditis, Bells Palsy, enz.)
• Ziekte veroorzaakt door gebrek aan vroegtijdige behandeling
• Ziekte veroorzaakt door gebrek aan (of uitstel van) de juiste medische zorg
• Ziekte veroorzaakt door “goedgekeurde” medische zorg
• Ziekte die kan worden toegeschreven aan immuunschade veroorzaakt door “vaccins”.
• Ziekte die kan worden toegeschreven aan emotionele stress
• Ziekten veroorzaakt door gedwongen mondkapjes
 
 

3. Directe mishandeling

 
• Lichamelijk letsel veroorzaakt door handhavings-personeel
• Lichamelijk letsel veroorzaakt door neusswab PCR-test
 
 

4. Emotioneel leed

 
• Verlies van dierbaren
• Het onvermogen om bij dierbaren te zijn tijdens een ziekenhuisopname
• Het onvermogen om bij dierbaren te zijn tijdens langdurige zorg
• Niet in staat om op de juiste manier te rouwen als gevolg van Lockdowns/beperkingen
• Verlies van vriendschappen
• Schade aan relaties
• Stress door het constante spervuur van angstzaaiende berichten in de media
• Emotioneel trauma veroorzaakt door gedwongen isolement
• Verlies van levenservaringen door verschillende beperkingen
• Emotioneel trauma veroorzaakt door neusswab/ PCR-test
 
 

5. Financiële schade/ hardship

 
• Verlies van werk door economische terugval
• Verlies van werk door “vaccinatie”verplichtingen
• Verlies van werk door “vaccinatie”schade
• Verlies van werk door ziekte veroorzaakt door slechte medische zorgVerlies van werk door verlies van medische licentie
• Faillissement van bedrijf
• Vermindering van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van sluitingen en beperkingen
• Overtollige kosten door eisen om in bedrijf te blijven
• De-platforming van alternatieve media
• Dakloosheid door financiële problemen
 
 

6. Verloren onderwijskansen

 
• Verlies van toegang tot onderwijs door schoolsluitingen
• Verlies van toegang tot onderwijs als gevolg van “vaccinatie”-verplichtingen
• Vertraagd bereiken van normale groei- en ontwikkelingsniveaus bij kinderen
• Schade aan sociale en emotionele intelligentie door isolatie en mondkapjes
 
 

7. Verlies van rechten en vrijheden

 
• Regering en media spannen samen om informatie te censureren
• Samenspanning van overheid en media om het publiek verkeerd of eenzijdig voor te lichten
• Afwijzing van vrijheid van godsdienst (ontzegging van religieuze vrijstelling)
• Reisverbod door lockdowns en vaccinatieverplichtingen
• Ontzegging van de vrijheid van vergadering
 
 
“NIEMAND IS VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN TOTDAT IEDEREEN VERANTWOORDELIJK IS”.
 
Om de misstanden uit het verleden te voorkomen, MOETEN de volgende fundamentele, onvervreemdbare mensenrechten vastgelegd worden in het internationaal recht.
 
 

GEEN WIJZIGING VAN RECHTEN IN NOODGEVALLEN:

 
Elke regering, elk bedrijf, elke organisatie en elk individueel mens moet ieders onvervreemdbare mensenrechten en rechten respecteren en eerbiedigen, ondanks het uitroepen van een “noodtoestand” door wie dan ook. Regeringen hebben NIET de autoriteit om mensenrechten op te schorten vanwege zogenaamde “noodsituaties”. Het uitroepen van een “noodtoestand” geeft niemand het recht om inbreuk te maken op de onvervreemdbare mensenrechten van anderen.

Ieder individueel mens heeft het recht om geen toestemming te geven voor een medische procedure, en een medische behandeling of interventie van welke aard dan ook te weigeren,
op elk moment, ongeacht of er een “noodsituatie” is of niet. Ongeacht de omvang en/of
ernst van een ziekte-uitbraak of echte pandemie, blijven mensenrechten onvervreemdbaar en mogen ze op geen enkele manier worden beperkt.
 
 

1. HET BELANG VAN INDIVIDUELE GEZONDHEID BOVEN VOLKSGEZONDHEID:

 
• Het welzijn van een volk is de som van de voordelen die elk individu geniet. De onvervreemdbare mensenrechten van elk individu, hun persoonlijke soevereiniteit en hun lichamelijke autonomie, gaan boven de (voor)rechten van alle internationale organisaties, naties, staten, provincies, steden of andere groepen die hun bestaan ontlenen aan Wij, het Volk van de Wereld.
 
 

2. RECHT OP PRIVACY:

 
• Alle mensen hebben een absoluut, onvervreemdbaar recht op privacy van hun persoonlijke informatie, inclusief aan gezondheid gerelateerde gegevens. Ieder individueel mens heeft het onvervreemdbare recht om vrij te zijn van elke eis om een “vaccinatiepaspoort”, een “digitale-ID” of “gezondheidscertificaat” van welke aard dan ook, in gedrukte, digitale of andere vorm te moeten tonen of hebben.
 
 

3. RECHT OP MENINGSUITING:

 
• Ieder individueel mens moet altijd vrij zijn om zijn eigen persoonlijke mening te uiten, vrij van elke dreiging van vergelding. Alleen het vrije debat van verschillende en tegenstrijdige meningen kan zorgen voor een omgeving van geïnformeerde besluitvorming (informed consent) door elk land, elke staat, elk district, elke gemeenschap, elk gezin en elk individu.

• Elk individu heeft het recht om publiekelijk zijn eigen mening te geven over de effectiviteit, of het gebrek daaraan, van een aan gezondheid gerelateerd beleid of medische behandeling in gesproken en/of geschreven vorm. Ieders ervaring is een waardevolle wetenschappelijke observatie en mag NIET worden gecensureerd. Naarmate er meer vrije debatten en vrije expressie van ideeën, feiten en gegevens plaatsvinden, zal elk niveau van de samenleving in staat zijn om voor zichzelf te beslissen welke interventies het beste zijn om aan te bevelen voor de behandeling van een ziekte die zorgen baart.

• Elke vorm van onderdrukking van het vrije publieke debat is ten strengste verboden.

• Bevordering van het publieke debat van tegenstrijdige standpunten en de toegang van de bevolking tot dat debat, plus de persoonlijke dialoog tussen patiënten en artsen, zal ervoor zorgen dat elk individu en elke familie voldoende geïnformeerd is om hun eigen keuzes en beslissingen te maken met betrekking tot hun gezondheid. Volgens het principe van een geïnformeerd meningsverschil (informed dissent) en met gebruik making van hun recht op privacy.

• Uniform gedrag van de hele samenleving is niet noodzakelijk, en de autonomie en wil van elk individu als burger en als patiënt dienen te worden beschermd.
 
 

4. RECHT OP INFORMATIE OVER PREVENTIE EN GENEZING:

 
• Ieder individueel mens heeft het recht om informatie te verstrekken die wordt gestuurd door hun ervaring en wijsheid, vrij van uitvoerend gezag, bureaucratisch dictaat, druk of dwang.

• Alle mensen hebben een onvervreemdbaar recht om te kiezen om de informatie die ze ontvangen te negeren of er actie op te ondernemen, vrij van elke vorm van censuur of dwang.
 
 

5. RECHT OM BEHANDELING TE KIEZEN:

 
• Ieder individueel mens moet altijd vrij zijn om de preventieve en/of therapeutische behandeling te kiezen die hij/zij als de beste beschouwt. Dit kunnen ook zaken zijn als veranderingen in levensstijl, voeding als medicijn, vitamines, mineralen, en natuurlijke supplementen. Of met een nieuwe toepassing gebruikte bestaande medicijnen die eerder zijn goedgekeurd voor andere ziekten en al een lange staat van dienst hebben op het gebied van veiligheid.

• Het onthouden van een van deze mogelijkheden is een schending van iemands onvervreemdbare recht. Beslissingen over de gezondheidszorg moeten uiteindelijk gebaseerd zijn op de keuze van het individu, niet op een bureaucratisch dictaat van de overheid, academici, ziekenhuizen, klinieken, artsen of “deskundigen op het gebied van de volksgezondheid”.
 
 

6. RECHT OM BEHANDELING TE WEIGEREN:

 
• Ieder individueel mens zal altijd het onvervreemdbare recht behouden om elke interventie te weigeren die wordt aanbevolen door welke instelling dan ook, de WHO, regeringen op alle niveaus, medische verenigingen, ziekenhuizen of zorgverleners.

• Elk individu moet de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om alle aan gezondheid gerelateerde behandelingen, medicijnen en voeding te gebruiken die zij nodig acht om hun gezondheid te verbeteren en/of te behouden.

• Gedecentraliseerde klinische afwegingen door adviseurs in de gezondheidszorg en het recht van patiënten op geïnformeerde tegenspraak (informed dissent) zullen altijd worden geplaatst boven politieke belangen of gecentraliseerde beslissingen van overheden of gezondheidsinstanties.
 
 

7. RECHT OM VRIJ OVER DE AARDE TE REIZEN:

 
• Ieder individueel mens heeft het onvervreemdbare recht om zich over de planeet te verplaatsen en dit recht mag niet afhankelijk worden gemaakt van eisen op het gebied van gezondheid, testen of behandeling.

• Elk individu heeft het recht om te reizen, vrij van elke lockdown, quarantaine, vaccin-verplichtingen, vaccin paspoorten, digitale-ID’s, mondkapjes-verplichtingen, social distancing of andere pogingen om hun vrijheid van samenkomen of verplaatsing te belemmeren.
 
 

8. DE RECHTEN VAN KINDEREN MOETEN WORDEN BESCHERMD DOOR HUN OUDERS:

 
• Iedere ouder heeft het onvervreemdbare recht en de heilige plicht om ervoor te zorgen dat alle onvervreemdbare rechten van hun minderjarige kinderen worden verdedigd.

• Geen enkele regering of andere organisatie heeft het recht om een ouder te verhinderen de onvervreemdbare rechten van hun minderjarige kinderen te mogen behartigen.
 
 

9. RECHT OM BIJ VRIENDEN EN FAMILIE TE ZIJN:

 
• Ieder individueel mens heeft het recht om op bezoek te gaan bij familie en vrienden, die misschien lijden onder een ziekte, om hen liefde en emotionele steun te geven in elke omgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, thuis, in een kliniek of ziekenhuis.
 
 

10. RECHT OP VRIJWARING VAN DISCRIMINATIE:

 
• Elk individueel mens heeft het recht om vrij te zijn van discriminatie op basis van elke eis aan welke persoon dan ook om welke vorm van medische interventie dan ook te ondergaan, inclusief testen.

• Discriminatie op basis van persoonlijke keuzes is onaanvaardbaar in arbeidszaken of onderwijs, bij de toegang tot openbare en particuliere instellingen,organisaties, privébedrijven of andere locaties of met betrekking tot elke andere kwestie.

• Discriminatie op basis van medische status is verkeerd en mag in geen enkele vorm worden toegestaan.
 
 
 
 
Bron: https://jamesroguski.substack.com/p/stop-the-amendments
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This