Het Vaticaan en vaccins – verdeel en heers binnen de katholieke kerk neemt toe

door | 7 mei 2021 | COVID-19 ziekte

Het Vaticaan is – en nu voor een deel was – een uitgesproken tegenstander van abortus. Meerdere virale vaccins, waaronder COVID-19 vaccins worden geproduceerd met behulp van cellijnen van geaborteerde foetussen. Het DNA van deze “vervuiling” in vaccins, is terug te vinden als lichaamsvreemd DNA in de baby’s die hiermee worden ingespoten.

Op 5 en 6 mei organiseerde het Vaticaan een internationale Conferentie met een “Special Opening Conversation” van Dr. Anthony Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases.1

Het valt niet te rijmen. Het abortusstandpunt valt hiermee in duigen, en ook in de katholieke kerk is de verdeeldheid een feit. Zo uitgesproken als het Vaticaan zich nu toont voor vaccineren, zo uitgesproken is de verklaring van aartsbisschop Carlo Maria Viganò tegen vaccineren. Waar de katholieke volgelingen gaan staan zal de toekomst uitwijzen…

De verklaring van aartsbisschop Carlo Maria Viganò werd gepubliceerd in het katholieke on-line jouraal “The Remniant. Hieronder volgt de vertaling ervan.2

 

 

Verklaring van aartsbisschop Carlo Maria Viganò met betrekking tot de “Vijfde Internationale Vaticaanse Conferentie”

Van 6 tot 8 mei 2021 vindt de vijfde Internationale Vaticaanse Conferentie plaats, getiteld: “Exploring the Mind, Body & Soul. Unite to Prevent & Unite to Cure. A Global Health Care Initiative: How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health.” Het evenement wordt georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Cultuur, de Cura Foundation, de Science and Faith Foundation, en Stem for Life.

Michael Haynes van LifeSiteNews heeft verslag uitgebracht (hier) over de onderwerpen die aan de orde zullen komen en de deelnemers, waaronder de beruchte Anthony Fauci, wiens schandalige belangenverstrengeling hem er niet van weerhield het beheer van de pandemie in de Verenigde Staten op zich te nemen; evenals Chelsea Clinton, een volgeling van de Kerk van Satan en een overtuigd voorstander van abortus; de New Age goeroe Deepak Chopra; Dame Jane Goodall, milieudeskundige en chimpansee-expert; de CEO’s van Pfizer en Moderna; vertegenwoordigers van Big Tech; en een hele reeks abortusartsen, malthusianen en globalisten die bij het grote publiek bekend zijn. De conferentie heeft vijf prominente journalisten als moderators aangetrokken, die uitsluitend afkomstig zijn van linkse mediakanalen zoals CNN, MSNBC, CBS en Forbes.

Deze conferentie – samen met de Raad voor Inclusief Kapitalisme van Lynn Forester de Rothschild, het Global Compact on Education, en het interreligieuze Pantheon dat in juni in Astana, Kazachstan, zal worden gehouden – is de zoveelste schandalige bevestiging van een verontrustende verwijdering van de katholieke orthodoxie door de huidige Hiërarchie, en in het bijzonder door haar hoogste Roomse leden. De Heilige Stoel heeft opzettelijk afstand gedaan van de bovennatuurlijke missie van de Kerk en heeft zichzelf tot dienaar gemaakt van de Nieuwe Wereldorde en het vrijmetselaars globalisme in een antichristelijk magisterium (d.w.z de autoriteit van de kerk om het woord van god te verkondigen).

Dezelfde Romeinse Dicasteries (onderafdeling binnen de kerk), bezet door mensen die ideologisch op één lijn staan met Jorge Mario Bergoglio en door hem beschermd en bevorderd worden, gaan nu ongeremd door met hun onverbiddelijke werk van het afbreken van geloof, moraal, kerkelijke discipline, en monastiek en religieus leven, in een even vergeefse als ongekende poging om de Bruid van Christus te veranderen in een filantropische vereniging die slaaf is van de Sterke Machten. Het resultaat is de overheersing van de ware Kerk door een sekte van ketterse en verdorven Modernisten, die erop uit zijn overspel, sodomie, abortus, euthanasie, afgoderij en elke perversie van het verstand en de wil te legitimeren. De ware Kerk is nu verduisterd, ontkend en in diskrediet gebracht door haar eigen voorgangers, verraden zelfs door degene die de hoogste Troon bezet.

Het feit dat de Deep church erin geslaagd is haar eigen lid te kiezen om dit helse plan uit te voeren in overeenstemming met de Deep State, is niet langer louter een vermoeden, maar een fenomeen waarover nu vragen moeten worden gesteld en waarover licht moet worden geworpen. De onderwerping van de Cathedra Veritatis aan de belangen van de vrijmetselaarselite manifesteert zich in al haar evidentie, in het oorverdovende zwijgen van de heilige herders en in de verbijstering van het Volk van God, dat aan zichzelf is overgeleverd.

Een verder bewijs van dit ontaarde libido serviendi van het Vaticaan ten opzichte van de globalistische ideologie is de keuze van de sprekers om getuigenissen en lezingen te houden: voorstanders van abortus, van het gebruik van foetaal materiaal voor onderzoek, van demografische achteruitgang, van de pan-seksuele LGBT-agenda, en last but not least, van het verhaal van Covid en de zogenaamde vaccins. Kardinaal Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, is zeker een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Deep church en het modernistische progressivisme, evenals een voorstander van de dialoog met de beruchte vrijmetselaarssekte en een promotor van het beroemde Binnenhof van de heidenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich onder de organisatoren van het evenement de Stem for Life Foundation bevindt, die zichzelf trots omschrijft als “een niet-sektarische, niet-partijgebonden, van belastingen vrijgestelde organisatie die zich richt op het creëren van een beweging om de ontwikkeling van celtherapieën te versnellen”.

Bij nadere beschouwing blijkt het sektarisme en de partijdigheid van de Vaticaanse Conferentie uit het onderwerp dat zij behandelt, de conclusies die zij tracht te trekken, haar deelnemers en haar sponsors. Zelfs het beeld dat gekozen is om de conferentie te promoten is buitengewoon welsprekend: een close-up van Michelangelo’s fresco van de Schepping op het plafond van de Sixtijnse Kapel, waarin de hand van God de Vader zich uitstrekt naar de hand van Adam, maar met beide handen bedekt met chirurgische wegwerphandschoenen, waarmee de voorschriften van de nieuwe “gezondheidsliturgie” in herinnering worden gebracht en wordt geïmpliceerd dat zelfs de Heer zelf het virus zou kunnen verspreiden.

 

 

Deze afbeelding is heiligschennis waarin de scheppingsorde wordt ondermijnd tot een therapeutische anti-schepping, waarin de mens zichzelf redt en de waanzinnige auteur wordt van zijn eigen gezondheids”verlossing”. In plaats van het zuiverende wasvat van de Doop, stelt de Covidische religie het vaccin, de drager van handicaps en dood, voor als het enige middel tot verlossing. In plaats van geloof in de openbaring van God, vinden we bijgeloof en irrationele instemming met voorschriften die niets wetenschappelijks hebben, met riten en liturgieën die de ware Religie in een heiligschennende parodie nabootsen.

Deze beeldspraak heeft iets pervers en godslasterends, omdat een bekend en suggestief beeld wordt gebruikt om een vals en tendentieus verhaal te insinueren en te promoten, waarin wordt beweerd dat bij een seizoens-griep, waarvan het virus nog steeds niet is geïsoleerd volgens de postulaten van Koch (hier) en die effectief kan worden genezen met de bestaande behandelingen, vaccins moeten worden toegediend waarvan is toegegeven dat ze niet doeltreffend zijn en die zich nog in de experimentele fase bevinden, met onbekende bijwerkingen, en waarvan de producenten een crimineel schild van bescherming tegen aansprakelijkheid hebben gekregen voor de distributie ervan. De slachtoffers die op het altaar van de gezondheids-Moloch zijn geofferd, van kinderen die in de derde maand van de zwangerschap in stukken zijn gehakt om het gen-serum te produceren tot de duizenden mensen die zijn gedood of verminkt, houden de helse machine van Big Pharma niet tegen, en gevreesd moet worden dat het verschijnsel de komende maanden opnieuw de kop zal opsteken.

Men kan zich afvragen of Bergoglio’s ijver voor de verspreiding van het gen-serum niet ook is ingegeven door basale economische redenen, als compensatie voor de verliezen die het Vaticaan en de bisdommen hebben geleden na de lockdown en het instorten van de aanwezigheid van de gelovigen bij de Mis en de Sacramenten. Anderzijds, als het stilzwijgen van Rome over de schending van de mensenrechten en de religieuze rechten in China door de dictatuur in Peking is betaald met aanzienlijke voorschotten, dan belet niets dat deze regeling op grote schaal wordt herhaald in ruil voor de bevordering van de vaccins door het Vaticaan.

De Conferentie zal er uiteraard nauwlettend op toezien dat de eeuwige leer van het leergezag over morele en leerstellige kwesties van het allergrootste belang zelfs niet indirect ter sprake komt. Daarentegen zal alleen de vleierij van de wereldse mentaliteit en de heersende ideologie aan bod komen, samen met het amorfe oecumenische repertoire dat geïnspireerd is door de New Age.

Ik merk op dat dezelfde Pauselijke Raad voor Cultuur in 2003 yogameditatie en, meer in het algemeen, het New Age gedachtegoed veroordeelde als zijnde onverenigbaar met het katholieke geloof. Volgens het Vaticaanse document deelt het New Age gedachtegoed “met een aantal internationaal invloedrijke groepen het doel om bepaalde religies te verdringen of te overstijgen om ruimte te scheppen voor een universele religie die de mensheid zou kunnen verenigen. Nauw hiermee verbonden is een zeer gezamenlijke inspanning van de kant van vele instellingen om een Mondiale Ethiek uit te vinden, een ethisch kader dat de mondiale aard van de hedendaagse cultuur, economie en politiek zou weerspiegelen. Verder kleurt de politisering van ecologische kwesties zeker de hele kwestie van de Gaia-hypothese of de verering van moeder aarde” (2.5).

Het spreekt vanzelf dat de heidense ceremonies waarmee de Sint-Pietersbasiliek werd ontheiligd ter ere van het pachamama-idool perfect passen in die “politisering van ecologische kwesties” die door het Vaticaans document van 2003 aan de kaak werd gesteld, en die vandaag in plaats daarvan sine glossa wordt gepromoot door het zogenaamde Bergogliaanse magisterium, te beginnen met Laudato Sì en Fratelli Tutti.

In La Salette waarschuwde Onze Lieve Vrouw (Notre dame de la Salette) ons: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden.” Het zal niet de Heilige Kerk zijn, onaantastbaar door de beloften van Christus, die het Geloof zal verliezen: het zal de sekte zijn die de zetel van de Allerheiligste Petrus bezet houdt en die we vandaag het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde zien verspreiden. Het is niet langer mogelijk te zwijgen, omdat ons stilzwijgen ons vandaag medeplichtig zou maken met de vijanden van God en van het menselijk ras. Miljoenen gelovigen walgen van de ontelbare schandalen van de herders, van het verraad aan hun missie, van de desertie van hen die door de Heilige Orden geroepen zijn om te getuigen van het Heilig Evangelie en niet om de vestiging van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.

Ik smeek mijn broeders in het bisschopsambt, priesters, religieuzen, en in het bijzonder de gelovige leken die zich door de Hiërarchie verraden zien, hun stem te verheffen om met een geest van ware gehoorzaamheid aan Onze Heer, Hoofd van het Mystieke Lichaam, een krachtige en moedige veroordeling uit te spreken van deze afvalligheid en haar daders. Ik nodig allen uit te bidden dat de Goddelijke Majesteit tot medelijden bewogen moge worden en moge ingrijpen om ons te helpen. Moge de Allerheiligste Maagd, terribilis ut castrorum acies ordinata, voor de Troon van God bemiddelen en met haar verdiensten de onwaardigheid compenseren van haar kinderen die haar aanroepen met de glorierijke titel van Auxilium Christianorum.

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

20 april 2021
Feria Tertia infra Hebdomadam II
post Octavam Paschae

 

 

 

Bronnen:

1. https://vaticanconference2021.org/”>https://vaticanconference2021.org/
2. https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5362-declaration-of-archbishop-carlo-maria-vigano-with-regard-to-the-fifth-international-vatican-conference

 

 

 

 

Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This