Inenten van kinderen, wat is wijsheid? – vragen en overwegingen van een bezorgde ouder

door | 29 nov 2018 | Farmaceutische industrie, Vaccins

bezorgde vrouwAls goedwillende ouder raak je al snel verdwaald in een gepolariseerde discussie als je je wil oriënteren over het vaccineren van je kind. De meerderheid vindt vaccinatie vanzelfsprekend. Een groeiende groep ouders stelt kritische vragen bij de almaar groeiende golf van vaccinaties en het feit dat kinderen op al zo jonge leeftijd worden gevaccineerd. Over en weer maakt men elkaar zwart. Van een echte inhoudelijke dialoog lijkt geen sprake. Ik wil graag een paar vragen aan de orde stellen die iedere ouder zich zal stellen.

 

IS VACCINATIE VAN MIJN KIND VEILIG EN EFFECTIEF?

 
In alle uitingen van de overheid wordt als een vaststaand feit aangenomen dat vaccinatie een werkelijk effectief middel is om kinderen, zonder schadelijke bijwerkingen, te beschermen tegen bepaalde ziektes. Maar is dat wel zo? Zijn alle vaccinaties even effectief en zonder risico?

En als vaccinaties werkelijk zo effectief zijn, dan zijn de kinderen die gevaccineerd zijn toch afdoende beschermd? Kennelijk is dat niet het geval, want niet gevaccineerde kinderen zijn een bedreiging voor hen? Hoe zit dat? Als je daarover als ouder begint in gesprek met je arts dan komt plots het fenomeen ‘vaccinatiegraad’ ter sprake.

Man met vraagtekensIk laat mijn kind inenten, maar die inenting biedt kennelijk alleen bescherming als alle (of bijna alle) andere kinderen ook gevaccineerd zijn. Hoe is dat te rijmen met de pretenties van vaccinatie en de voorlichting aan ouders? Dat zou immers ook betekenen dat ik niet zonder zorgen op vakantie kan gaan naar het buitenland – daar zijn immers niet alle kinderen automatisch gevaccineerd. Sterker nog, een verantwoordelijke overheid zou ouders van gevaccineerde kinderen een negatief reisadvies moeten geven naar alle landen met een vaccinatiegraad van minder dan 95%, maar zeker naar Oost Europa, het verre Oosten (Thailand!), Afrika en Zuid Amerika.
Geen overbodige luxe lijkt mij bij een zo reislustig volkje als wij zijn. De kans dat gevaccineerde kinderen op vakantie een ziekte oplopen is immers vele malen groter dan dat ze een ziekte oplopen op de peuterspeelzaal waar het overgrote deel van de kinderen is gevaccineerd. Kortom: hebben we niet veel meer gegevens nodig om dit alles goed te beoordelen?

 

 

KUNNEN WE ALLE VACCINATIES OP EEN HOOP GOOIEN?

 
Het gaat toch om heel verschillende ziekten en heel verschillende inentingen? Onlangs werd bekend dat maar 5% (!) van het medisch personeel van, ik meen de VU, zich laat vaccineren tegen de griep. Dat geeft te denken. Nu kun je wellicht de griepprik niet vergelijken met massavaccinaties van kinderen, bij vaccinaties van kinderen gaat het om heel verschillende ziekten en vaccinaties.

Moet niet per vaccinatie bekeken worden tegen welke ziekte dat is, hoe vaak die in Nederland voorkomt, hoe ernstig de gevolgen zijn van het krijgen van de ziekte en wat vervolgens de mate van bescherming is die het vaccin biedt en wat de risico’s zijn zowel van het niet, als van het wel vaccineren?

 

 

HOE GEVAARLIJK IS DE ZIEKTE WAARTEGEN MEN WIL INENTEN?

 
ziek kindIn de discussie wordt steeds weer de ‘gevaarlijke besmettelijke kinderziekte de mazelen’ genoemd.
Daar wordt echter pas sinds kort tegen gevaccineerd. Voorheen gold dat als een betrekkelijk onschuldige kinderziekte. Er was wel eens een complicatie, maar als je een beetje oplette als ouder, liep het kind hoegenaamd geen risico – sterker nog: als het kind mazelen had gehad, was het weerbaarder en maakte het vaak een groeispurt door. Een groot deel van de volwassen bevolking is nooit tegen mazelen (en de meeste andere kinderziekten) ingeënt. En toch leven we allemaal nog! Als je dat naar voren brengt dan worden er vervolgens cijfers ten tonele gevoerd van de WHO die het grote gevaar van de mazelen moeten aantonen. Er zijn afgelopen jaar wel 37 kinderen overleden aan de mazelen in heel Europa.(!) Ieder kind dat doodgaat aan de mazelen of welke andere oorzaak dan ook is er een teveel, laat dat duidelijk zijn. Maar 34 van de 37 kinderen die zijn overleden kwamen uit Oost Europa. Er werd niet bekend gemaakt of er in Nederland het afgelopen jaar een kind aan de mazelen is doodgegaan.

 

 

VACCINATIE SCHADE

 
Zijn vaccinaties wel zonder risico? De gezondheidsautoriteiten benadrukken keer op keer dat er geen risico’s en bijwerkingen zijn. Daarmee zouden inentingen de enige medicijnen zijn die worden ingenomen, ja zelfs ingespoten, zonder bijwerkingen. Dat is toch merkwaardig. Ieder medicijn heeft werkingen, en dus ook bijwerkingen.. Dat zal iedere arts beamen. Je kunt niet verwachten dat het inspuiten van een medicijn dat jarenlang werkt (het biedt immers ‘bescherming’) geen bijwerkingen zou hebben. Over eventuele bijwerkingen echter, ook wel ‘vaccinatieschade’ genoemd, wordt erg schimmig gedaan door onze gezondheidsautoriteiten. In feite wordt ontkend dat er zoiets als vaccinatieschade zou zijn. Wie een beetje op internet rondkijkt ziet dat er nogal wat ouders zijn die andere ervaringen hebben.

 

 

GEEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN OP LANGE TERMIJN

 
Vaccin spuitenEr wordt door de overheid geen systematisch onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke bijwerkingen van vaccinaties. Wanneer schade aan het kind door de ouders wordt gemeld, krijgen zij te horen dat alleen klachten in behandeling worden genomen die zeer kort op de vaccinatie aan het licht zijn gekomen. Maar waarom? Als een medicijn jarenlang moet werken, kunnen bijwerkingen immers ook na maanden optreden. Wat is de reden dat er geen onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van massavaccinaties? Dat gaat toch duizenden kinderen en ouders aan!

 

 

VOORLICHTING OVER MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN VACCINATIES

 
Ook artsen blijken door de overheid nauwelijks voorgelicht te worden over mogelijke bijwerkingen van vaccinaties. Zij krijgen niet de boodschap mee alert op te zijn op eventuele bijwerkingen. In tegendeel. Zij krijgen net als de ouders te horen dat vaccinaties veilig zijn. Klachten van ouders worden als gevolg daarvan meestal gebagatelliseerd en niet serieus genomen. Er zijn dan ook geen officiële cijfers bekend over de mate waarin vaccinaties bijwerkingen hebben en de mate waarin. Ouders nemen bij vaccinatieschade dan ook noodgedwongen hun toevlucht tot artsen in het (semi)alternatieve circuit.

 

 

WELKE STOFFEN WORDEN INGESPOTEN EN WAT ZIJN HUN (BIJ)WERKINGEN?

 
vader die studeerdHet is niet eenvoudig om als ouder een helder inzicht te krijgen in wat er bij vaccinaties wordt ingespoten in je kind. Er is geen website van de RIVM waarin de stoffen staan waaruit de verschillende vaccinaties bestaan en hun eventuele bijwerkingen. Er wordt gezegd dat ook artsen dergelijke lijsten niet onder ogen krijgen. Als vaccinaties zo veilig zijn, wat kan dan de reden zijn om niet openbaar te maken welke stoffen er (in vaak heel kleine kinderen) worden ingespoten? Wie een dergelijke lijst wel onder ogen krijgt, ziet daar stoffen op staan, waarvan er een aantal zeer giftig zijn. Zoals aluminiumverbindingen.
Als je dat in een gesprek met je arts naar voren brengt wordt er steevast gezegd dat de concentraties van deze stoffen zo klein zijn dat ze geen schade veroorzaken. Maar waarom worden ze dan in mijn kind ingespoten? Als een dergelijke stof kennelijk toegevoegd moet worden omdat het een werking heeft (want waarom zou je ze anders toevoegen) waarom zouden ze dan geen bijwerkingen kunnen hebben – lees: schade kunnen toebrengen? Bovendien wordt steeds meer bekend in de wetenschap dat ook zeer kleine concentraties van een stof effecten kunnen hebben. Hoe meer je je als kritische ouder op de hoogte probeert te stellen van wat er wordt ingespoten en waarom, hoe onduidelijker alles wordt. Wel is duidelijk dat áls er eventuele schade is, dat die vaak aan het zenuwstelsel van het kind is.

 

 

HOOG OPGELEIDE, KRITISCHE OUDERS

 
Het is blijkbaar nog steeds bon ton om ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren weg te zetten als religieuze types (alsof daar iets niet goed mee is) of antroposofen. Maar de laatste jaren is een een groeiende groep van hoog opgeleide, kritische ouders die zich afvraagt of de groeiende stroom vaccinaties wel noodzakelijk zijn, wel effectief zijn en hoe het zit met eventuele vaccinatieschade. En in plaats van deze kritische ouders serieus te nemen worden ze als onverantwoordelijke ouders weggezet.

 

 

DE ROL VAN DE OVERHEID

 
Binnenhof Den HaagAls je je als ouder verder in vaccinaties verdiept dan stuit je op het feit dat het Ministerie van Volksgezondheid zoals al eerder gezegd geen onafhankelijk onderzoek laat doen voordat een vaccin wordt toegelaten. De overheid baseert zich op de gegevens die de farmaceutische industrie, de producent, aanlevert. En wie controleert er dat dit onderzoek deugdelijk en onafhankelijk is gedaan? Een zekere distantie van de gegevens die de industrie, die miljoenen verdient aan vaccinaties, lijkt toch wel op z’n plaats. Bovendien is bekend dat er in het buitenland meerdere processen zijn gevoerd tegen de industrie wegens het manipuleren van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek. Dan wordt gezegd, en ik weet niet of dat waar is, dat de overheid contracten sluit met de farmaceutische industrie waarin is vastgelegd dat er geen openheid gegeven wordt aan de burger (en de arts!) over de stoffen die er in de vaccins zitten! Ik mag aannemen dat dit een fabeltje is, maar ik zou het graag als ouder van officiële kant ontkend willen hebben, samen met het openbaar maken van dit soort gegevens. Want hoe kan iemand van mij als ouder verlangen dat ik mijn kind laat inspuiten met mij onbekende stoffen waarvan ik de (bij)werkingen niet mag kennen. Ik ben toch in eerste instantie verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van mijn kind.

 

 

DE ROL VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

 
Het PillenprobleemZoals we allemaal weten zijn massavaccinaties voor de farmaceutische industrie een miljoenen, zo niet miljarden industrie. Het zal dan ook niemand verbazen dat er steeds meer vaccinatie bijkomen. Wat veel mensen niet weten, is dat de onderzoeken van de farmaceutische industrie naar de effectiviteit van medicijnen en de bijwerkingen in het algemeen verre van neutraal zijn. De werkingen worden in de regel overschat en de bijwerkingen ‘onderschat’. Ik verwijs hierbij naar het onlangs verschenen boek: Het Pillenprobleem van de onafhankelijke arts onderzoeker: Dick Bijl. Zou het bij vaccinaties anders zijn dan bij pillen? Ik weet het niet. De farmaceutische industrie is met zijn belangen tot in de haarvaten van ons medisch bedrijf doorgedrongen, subsidieert het overgrote deel van het onderzoek, bijscholingscursussen van artsen, patiëntenverenigingen. In dat licht is het zeer opvallend dat het Ministerie van Volksgezondheid, die toch onafhankelijke informatie van artsen en publiek hoog in haar vaandel zou moeten hebben, onlangs de subsidie van de schriftelijke editie van ‘Medisch Bulletin’, de voornaamste bron van werkelijk onafhankelijke informatie en onderzoek voor artsen, kort geleden heeft stopgezet. Daarmee zijn de meeste artsen verstoken van onafhankelijke schriftelijke informatie over medicijnen en hun (bij)werkingen. Bovendien doen geruchten de ronde dat medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid informeel‘ ‘met de benen op tafel’ met de medewerkers van farmaceutische industrie overleggen, zonder dat hier openbare notulen van zijn. Ik mag ook in dit geval aannemen dat dit fabels zijn, maar ik zou ze graag van overheidswege ontkend willen zien. Daarnaast heeft de overheid vrijwel alle subsidies op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek geschrapt waardoor wetenschappers die onderzoek willen doen in de armen worden gedreven van de farmaceutische industrie. En wie betaalt, bepaalt, zo zegt het overbekende spreekwoord. Hoe moeten burgers vertrouwen hebben in het behartigen van hun belangen door een op een dergelijke manier opererende overheid?

 

 

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

 
Het lijkt mij dat de tijd rijp is om niet de terecht kritische ouder weg te zetten als onverantwoordelijk, maar om het hele systeem van massavaccinaties eens goed tegen het licht te houden. Een werkelijk onafhankelijk onderzoek naar zin en onzin van massavaccinaties is heel erg noodzakelijk. En zeker ook de rol daarin van industrie, overheid en wetenschap. Met openheid over alle risico’s, welke stoffen er worden ingespoten en op welke leeftijd. (Pas geboren baby’s zijn immers erg kwetsbaar en die moet je, lijkt mij, niet aan heftige vaccinaties blootstellen als dat (nog) niet noodzakelijk is). Maar ook: welke ziekten zijn echt levensbedreigend en welke zijn gewone kinderziekten die uitstekend en zonder risico te behandelen zijn.

 

 

OPEN NATIONAAL DEBAT

Het lijkt mij hoog tijd, naast onafhankelijk onderzoek, voor een open debat over de voordelen en de gevaren van massavaccinaties met alle feiten op tafel.

 

 

PARLEMENTAIRE ENQUETE

Als het nodig is om alle feiten met betrekking tot de inhoud van vaccins boven tafel te krijgen lijkt mij een zinnig nuttig en nodig om hier een parlementaire enquête aan te wijden, dan kan meteen de rol van onze gezondheidsautoriteiten en de relatie met de farmaceutische industrie kritisch tegen het licht worden gehouden.

 

 
Een bezorgde ouder

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This