KLA.tv – Eén wereldregering van de VN door agenda 2030?

door | 29 sep 2023 | stopwho.nl, VN

Wat levert de VN de wereldgemeenschap op? Heeft zij het belangrijkste hoofddoel bereikt dat in hun handvest staat vermeld? Bevordert ze vreedzame samenlevingen door middel van Agenda 2030? En wat is de invloed van de familie Rockefeller op de VN? Deze uitzending van KLA.tv. informeert u over het begin van deze “regeringsorganisatie” en ontdekken we hoe het er onder de dekmantel van mooie woorden uitziet en wat ons in de toekomst te wachten staat als de werkelijke doelen van Agenda 2030 worden omgezet.

Het Duitse programma KLA.tv. publiceerde een zeer informatieve video over de plannen van de UN. De VN en de WHO hebben beide een agenda om de hele wereld onder hun controle te brengen. De WHO werkt aan wijzigingen van de Internationale Gezondheidsvoorschriften en het opzetten van een wereldwijd geldend Pandemie-verdrag. De VN wil de macht pakken via de agenda 2030. Des te beter we hierover zijn geïnformeerd, des te gemakkelijker we ervoor kunnen kiezen om ons hiertegen te verzetten. De video is Duits gesproken met Nederlandse ondertiteling. Onder de video staat de Nederlandse vertaling ook in geschreven tekst.
 

 

Voor de mensen die liever lezen staat hier het transcript van deze uitzending:

Eén wereldregering van de VN door agenda 2030?

Trailer: Als de stelling is dat de VN helpt om een “regering van één wereld” op te bouwen, dan zou de Rockefeller familie en de VN met elkaar verbonden moeten zijn./ Dit betekent dat de totale en ultimatieve controle over de hele mensheid […] wordt verpakt in mooie woorden. En het geheel is geen fantasie of een discussie, dit zijn doelen die door de VN zijn besloten. / Al in juni 2019 ondertekenden het World Economic Forum en de VN een strategische partnerschapsovereenkomst om de uitvoering van de Agenda 2030 te versnellen. Zo streven verschillende organisaties openlijk naar wereldmacht bv. via de VN. / In Duitsland wordt bijvoorbeeld ook actief gewerkt aan de volledige afschaffing van de democratie. / Het hangt er nu van af of de volken wakker worden en de mensen hun lot en het lot van hun land weer in eigen handen nemen.

Presentator:. Van 19 september tot zaterdag 23 september en op dinsdag 26 september 2023 komt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen in New York. De staatshoofden en regeringsleiders komen bijeen in het hoofdkwartier van de VN. Er zijn in totaal 193 van de in totaal 195 staten vertegenwoordigd in de VN. De VN schrijft over de huidige Algemene Vergadering onder andere dat ze opnieuw een gevoel van hoop, optimisme en enthousiasme voor de Agenda 2030 willen aanwakkeren.
Maar wat houdt de Agenda 2030 in en wat zijn de doelen?
Voordat we op deze vragen ingaan, eerst een paar woorden over de VN en haar geschiedenis.
 
 

Oprichting en voorgeschiedenis van de VN:

Presentator: De voorloper van de Verenigde Naties of VN was de Volkenbond, die na de Eerste Wereldoorlog in 1920 werd opgericht. Het officiële doel was “internationale samenwerking te bevorderen en vrede en veiligheid te bereiken”. Op 18 april 1946 werd de Volkenbond ontbonden tijdens de 21e Algemene Vergadering van de Volkenbond. Ze werd opgevolgd door de oprichting van de Verenigde Naties. Zijn hele vermogen werd overgedragen aan de nieuwe organisatie. De Verenigde Naties beschrijven hun oprichting officieel als volgt:

Spreekstem man 1: “Toen de Tweede Wereldoorlog in 1945 eindigde, lagen naties in puin en wilde de wereld vrede. Vertegenwoordigers van 50 landen kwamen van 25 april tot 26 juni 1945 bijeen op de Conferentie van de Verenigde Naties over een internationale organisatie in San Francisco, Californië. De volgende twee maanden werkten ze aan het opstellen en ondertekenen van het Handvest van de VN, waarmee ze een nieuwe internationale organisatie creëerden, de Verenigde Naties, die, zo hoopte men, een nieuwe wereldoorlog, zoals ze die net hadden meegemaakt, zou voorkomen.”

Presentator: Het waarborgen van de wereldvrede is volgens het handvest van de VN nog steeds één van de belangrijkste taken.

Klopt dat of wordt de VN onder deze dekmantel gebruikt om een één-wereldregering op te bouwen?
Een citaat dat David Rockefeller wordt toegewezen, roept in dit verband vragen op. In 1994 zei hij voor de Economische Commissie van de Verenigde Naties:

“We staan aan de vooravond van een wereldwijde reorganisatie, alles wat we nodig hebben is de juiste allesomvattende crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde inwilligen.”

Als de stelling er is dat de VN helpt om een “één wereld regering” op te bouwen, dan moeten de Rockefeller familie en de VN met elkaar verbonden zijn.
 
 

VN en de Rockefeller familie

Presentator: Het is interessant om te weten dat de Rockefeller Foundation een belangrijke rol heeft gespeeld in de organisatie van de wereld na de Tweede Wereldoorlog. Het waren studies van de Council on Foreign Relations (voeg in: private Amerikaanse denktank) die werden gefinancierd door de Rockefeller Foundation en uiteindelijk leidden tot de oprichting van onder andere de Wereldbank, de NAVO en de VN. John D. Rockefeller had al een bibliotheek geschonken aan de voorganger van de VN, de Volkenbond. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN noemde dit in een toespraak in 2012:

Spreekstem man 1: “Ik ben vereerd om hier te zijn op deze 85ste verjaardag van John D. Rockefeller Juniors historische schenking van een bibliotheek aan de Volkenbond. Het is passend dat we deze zaal naar hem vernoemen. Ik bedank de familie voor het schenken van het portret van John D. Rockefeller dat 65 jaar lang te zien was in de Rockefeller Foundation. De familie Rockefeller heeft die overtuiging waargemaakt en heeft de Volkenbond en de Verenigde Naties door de jaren heen enorm ondersteund.”

Presentator:John D. Rockefeller schonk ook het stuk land, 7 hectare (voeg toe: komt overeen met ongeveer de grootte van 10 voetbalvelden) aan de oostelijke oever van Manhattan, waarop op 24 oktober 1949 de eerste steen werd gelegd voor het VN-hoofdkwartier in New York.

De Rockefeller Foundation en de familie Rockefeller hadden en hebben nog steeds een aanzienlijke invloed in de oprichting en ontwikkeling van de VN. Dit blijkt alleen al uit de verstrengelingen met de laatste drie secretarissen-generaal van de VN:

Kofi Annan was secretaris-generaal van de VN van 1997 tot 2006. Hij ontving in 2009 de David Rockefeller Bridging Leadership Award, was aanwezig bij de presentatie van de memoires van David Rockefeller. De verklaring van de Rockefeller Foundation na zijn dood was: “Kofi Annan was één van onze langste en sterkste partners”.

António Guterres en Ban Ki-moon hebben duidelijk ook een goede band met de Rockefeller familie.

Ban Ki-moon was secretaris-generaal van de VN van 2007 tot 2016. Hier is hij te zien terwijl hij David Rockefeller ontmoet. Ban Ki-moon gaf zoals gezegd in 2012 een dankwoord waarin hij aangaf dat de familie Rockefeller de Verenigde Naties door de jaren heen enorm ondersteunde. António Guterres is sinds 2017 secretaris-generaal van de VN. Op de ingelaste foto’s ontmoet hij Ariana Rockefeller en David Rockefeller Junior.
 
 

Agenda 2030

Presentator:. Dan nu de Agenda 2030 – wat zit erachter, of beter gezegd welke doelen streeft de VN ermee na? Kla.TV heeft al commentaar gegeven op Agenda 2030 in de uitzending “Labelfraude 2030 – hoe de VN de wereld naar de afgrond drijft”. (www.kla.tv/19187 )
Hoe kwam het tot de Agenda 2030? Het begon oorspronkelijk met Agenda 21, een VN-actieprogramma dat in 1992 werd aangenomen. Het bevat concrete beleidsaanbevelingen voor ontwikkeling en milieu voor de 21e eeuw. Met Agenda 2030, dat in 2015 door de VN werd aangenomen, werden de doelen van Agenda 21 verder ontwikkeld en gelden ze nu in gelijke mate voor alle landen.
De huidige bijeenkomst dient thans om de uitvoering van de Agenda 2030 met zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling te controleren. Heeft de omzetting van de 2030 Agenda tot nu toe eigenlijk laten zien dat de VN de wereldgemeenschap wil bevorderen? Of leidt de omzetting ervan de wereld geleidelijk naar de afgrond of, met andere woorden, in een één-wereld-regering? De onderzoeksjournalist Thomas Röper neemt een gedetailleerder standpunt in over de 2030 Agenda in zijn boek “Inside Corona”. Hij schrijft:

Spreekstem man 2: “De Agenda 2030 is aangenomen door de staten van de VN en het feit dat Duitsland zijn eigen catalogus met maatregelen heeft, laat al een centraal probleem zien: Elke staat interpreteert de doelen op zijn eigen manier.”
De volgende kernpunten van de Agenda 2030 moeten nader worden bekeken. Het 16e kernpunt luidt:
“Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, iedereen toegang tot de justitie bieden en effectieve, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen.”

Presentator: Subpunt 16.9 stelt: Zorg ervoor dat tegen 2030 alle mensen een wettelijke identiteit hebben, in het bijzonder door geboorteregistratie. Dit punt, het creëren van een uniforme wettelijke of zelfs digitale identiteit voor alle mensen ter wereld, is al in volle gang met ID2020.
ID2020 plant een transnationale digitale identiteit als aanvulling op de staatssystemen. Alle informatie over het individu moet hier samenkomen: Onderwijs- en vaccinatiebewijzen, financiële status; accounts op Facebook, gegevens van de smartphone.
Thomas Röper zegt hierover:

Spreekstem man 2: Dat betekent dat de totale en ultieme controle over de hele mensheid wordt […] verpakt in mooie woorden. En het geheel is geen fantasie of een discussie, dit zijn doelen die door de VN zijn besloten, waar aan wordt gewerkt en miljarden aan worden uitgegeven om ze om te zetten.

Presentator: De connectie met de Rockefeller familie is ook duidelijk in ID2020. De Rockefeller Foundation is een van de centrale organisaties achter ID2020.
 
 

Financiering van de Agenda 2030

Presentator: Om de 2030 Agenda te financieren, zegt de VN jaarlijks vijf tot zeven biljoen dollar nodig te hebben, ofwel 5.000 tot 7.000 miljard dollar. Ter vergelijking: het bruto nationaal product van Duitsland is ongeveer 4.000 miljard dollar per jaar. De VN wordt overigens gefinancierd door bijdragen van de lidstaten. Om deze immense bedragen beschikbaar te stellen, is het volgens de VN onder andere nodig om publiek-private partnerschappen te promoten, een ander doel van de 2030 Agenda!
 
 

Publiek-private partnerschappen

Presentator: Wat betekent het als publiek-private partnerschappen moeten worden gepromoot? Thomas Röper gaat hier in zijn boek uitvoerig op in en schrijft: (p.46)

Spreekstem man 2: “Het gaat […] erom concerns meer invloed te geven op de VN. Of, om het in geopolitieke termen te zeggen, het gaat om het vergroten van de macht van de bedrijven ten koste van de nationale staten. De concerns zullen de regels opstellen en moeten niet langer aan de wetten van de nationale staten gehoorzamen. Op de lange termijn zullen ze de nationale staten (en vooral hun parlementen, die ‘storende’ wetten kunnen aannemen) machteloos maken. Om deze uitholling van de democratie te verhullen worden mooi klinkende termen als ‘publiek-private partnerschap’ bedacht, dit stelt het publiek gerust.”

Presentator: Naast de grote bedrijven is het publiek-private partnerschap ook bedoeld om de invloed van oligarchen te vergroten. Thomas Röper verstaat onder oligarchen mensen en organisaties die “macht uitoefenen over een regio” door hun rijkdom, zoals bv. de Rockefeller Foundation of het World Economic Forum. Al in juni 2019 ondertekenden het World Economic Forum en de VN een strategische partnerschapsovereenkomst om de omzetting van Agenda 2030 te versnellen. Zo streven verschillende organisaties bv. openlijk naar wereldmacht via de VN. Dit is zeker niet overdreven, aldus Röper.

Duitsland werkt bijvoorbeeld ook actief aan de volledige afschaffing van de democratie, zoals staat in een document van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken genaamd het “Smart City Charter”. Dit werd gepubliceerd in mei 2017 en is beschikbaar voor Kla.TV. Daar staat het onder de kop “Visie op een hyperverbonden planeet” als punt 6:
Spreekstem man 1: Post-Voting Society: (uitleg woord: samenleving waarin geen verkiezingen meer worden gehouden) “Omdat we precies weten wat mensen doen en willen, is er minder behoefte aan verkiezingen, beslissingen of stemmingen bij meerderheid. Gedragsgegevens kunnen de democratie vervangen als het sociale feedbacksysteem.”

Presentator: In de toekomst zouden mensen zo grondig digitaal geregistreerd en gecontroleerd moeten worden dat je uit de gegevens kunt afleiden wat de meerderheid wil. Een reden om geen verkiezingen meer te houden of beslissingen te nemen zonder verkiezingen.
Verder schrijft het Smart City concept over de Post-Ownership Society: (Uitleg van het woord: Samenleving waarin privé-eigendom niet meer bestaat)

Spreekstem man 1: “Dankzij informatie over beschikbare gedeelde goederen en hulpbronnen heeft het minder zin om iets te bezitten: Misschien wordt privé-bezit inderdaad een luxe. Gegevens kunnen geld als valuta aanvullen of vervangen.”

Presentator: Hoe kunnen zulke ideeën in hemelsnaam publiekelijk worden gepubliceerd? Het afschaffen van democratie of privé-bezit is tegen de wet en zou bestraft moeten worden. In feite gebeurt het volgens Thomas Röper toch. Ze werken er al jaren openlijk aan.

Samenvattend blijkt dat de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN” in werkelijkheid gaan over een langzame maar gestage toename van de macht en invloed van de VN. Want de staten worden stap voor stap machteloos gemaakt. Geleidelijk komt het tot afschaffing van de democratie en uiteindelijk ook van de nationale staten. Uitgaande van het begin van de VN en de duidelijke invloed van de Rockefeller Foundation, rijst de vraag: Was de oprichting van een één-wereldregering vanaf het begin één van de verborgen doelen?

Het hangt er nu van af of de volken wakker worden en de mensen hun lot en het lot van hun land weer in eigen handen nemen.
De volken moeten deze verbanden en plannen achter de VN en haar ambitieuze Agenda 2030 kennen. Verspreid deze uitzending daarom zo breed als u maar kunt.

 
 
Bronnen
1. VN vergadering

https://hlpf.un.org/sdg-summit

https://www.un.org/en/conferences/SDGSummit2023

https://sdg.iisd.org/events/78th-session-of-the-un-general-assembly-unga-78/

2. Verenigde Naties

https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen

https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerbund

https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/erster-weltkrieg/voelkerbund/

 
3. VN en de familie Rockefeller

https://de.wikipedia.org/wiki/Group_of_Thirty

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2012-09-10/un-secretary-generals-remarks-united-nations-office-geneva-library
 
 
4. Familie Rockefeller (en de VN algemene secretarissen-generaal)

https://www.synergos.org/news-and-insights/2009/university-night-2009″

https://www.synergos.org/david-rockefeller-bridging-leadership-award

https://dam.media.un.org/archive/-2AM9LO5SE7IM.html

https://twitter.com/RockefellerFdn/status/1030860742373912578

https://dam.media.un.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=2AM94S6P1SM5W&PN=1&WS=SearchResults&RW=1920&RH=969

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants
 
 
5. Citaat David Rockelfeller

https://de.scribd.com/document/367694387/Zitate-Zur-Neuen-Weltordnung-Wahrheitsinside-wordpress-com#

http://alionstrail.com/2020/07/01/neue-weltordnung-zitate-und-positionen-bekannter-politiker/
 
 
6. Agenda 21

https://de.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
 
 
7. Agenda 2030
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung

Boek Inside Corona – Thomas Röper, J.K.Fischer-Verlag

https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-16


https://www.2030agenda.de/sites/default/files/2030/zwischenbilanz/Agenda_2030_Zwischenbilanz_online-2.pdf

https://unric.org/de/17ziele/
 
 
8. ID2020

https://id2020.org/alliance#partners

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/digitale-identitaet-die-blockchain-weiss-alles-kommt-die-totale-ueberwachung,
 
 
9. Financiering van de Agenda 2030

https://sphaera.world/billions-to-trillions/

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/internationale-ebene/finanzierung-und-umsetzung.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen#Budget_und_Finanzierung

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/
 
 
10. Publieke privé partnerschappen (public private partnerships)

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/partnerschaften/public-private-partnership.html

https://simonmercieca.com/2022/09/06/the-world-economic-forum-and-the-un-have-signed-an-agreement-in-order-to-accelerate-agenda-2030-why-the-hurry/

https://www.publiceye.ch/de/standpunkte/bluewashing-30-das-wef-hat-die-uno-gekapert-und-niemand-merkts
 
 
11. Smart City

https://www.smart-city-dialog.de/

https://web.archive.org/web/20200607064428/

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=7

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This