Oplossingen voor problemen met vaccins in 10 punten

door | 13 okt 2023 | Overig

Het kritiekloze, blinde geloof in vaccins is de heilige koe van de moderne geneeskunde. (Het is toevallig ook het belangrijkste melkkoetje..) Vaccinatieprogramma’s zijn gebaseerd op een quasi-religieuze, dogmatische overtuigingen – en niet op een gezonde wetenschappelijke theorieën of empirisch onderbouwde klinische voorschriften.

Vaccins zijn al controversieel sinds hun introductie eeuwen geleden. Pas in de zeer recente geschiedenis is er binnen het medisch establishment een rigide overtuiging ontstaan dat vaccins unaniem als “veilig en effectief” moeten worden beschouwd, zonder hier vragen over te stellen.

Nog recenter is de praktijk van het besmeuren en bestempelen van iedereen die deze doctrine in twijfel trekt als een ketter: een “anti-vaxxer”. Volgens het Merriam-Webster Woordenboek was het vroegst bekende gebruik van dit nu alom bekende scheldwoord pas in 2001.

Religieus geloof heeft een enorm potentieel voor het goede in de samenleving, maar wanneer het verkeerd wordt voorgesteld als wetenschap, is de staat van dienst erbarmelijk en dodelijk. “Veilig en effectief” is geen wetenschappelijk jargon of zelfs geen reclameslogan; het is een mantra. “Anti-vaxxer” is geen categorie mensen, het is een beschuldiging van heiligschennis. En net zoals vaccin-critici de ketters zijn, zo zijn de hogepriesters van vaccins, – de Dr. Faucis van de wereld, de mensen die in hun eigen woorden “de wetenschap vertegenwoordigen” – fanatici.

Het onderstaande artikel kijkt naar de aannames, de problemen de oplossingen rondom vaccinatieprogramma’s in U.S.A en elders in de wereld. Het verscheen eerder op het blog van het Amerikaanse Brownstone Institute.
 
 

Veilig en effectief?

 
Elke eerlijke persoon die het COVID-19 tijdperk in de Verenigde Staten of elders heeft meegemaakt, zal erkennen dat het Ministerie van gezondheid (Department of Health and Human Services (HHS) met zijn lange “alfabetsoep” van agentschappen (CDC, NIH (met zijn NIAID), FDA (met zijn CBER), etc., etc.), de “veilige en effectieve” mantra met betrekking tot de COVID-19 vaccins heeft gepropageerd in een tijdperk van intense angst onder de bevolking.

Ieder eerlijk mens zal ook erkennen dat de reguliere media de “veilig en effectief” mantra gretig herhaalden, en de angst voor ziekte juist aanwakkerden, terwijl ze iedereen die datzelfde dogma in twijfel trok meedogenloos aanvielen door hen als “anti-vaxxers” of soms zelfs als “moordenaars” te bestempelen.

Er werd weinig tot geen melding gemaakt – of toegestaan – van de gigantische financiële prikkels en andere verwikkelingen die deze machtige entiteiten hebben met de vaccin-fabrikanten, noch van de triljoenen dollars die met vaccins zijn gemoeid.
 
 

Loskomen van overtuigingen

 
Het is moeilijk om los te komen van overtuigingen. Aan lezers die misschien mensen kennen die gevangen zitten in het starre geloof in de onfeilbaarheid van vaccins, bied ik onderstaande tekst aan. Deel het met vrienden, familie en collega’s, vooral degenen met een kritiekloze kijk op de huidige vaccinatieschema’s. Vraag hen om elk van de onderstaande punten zorgvuldig te lezen, één voor één, en zich af te vragen: lijkt dit waar of onwaar? Als hij onwaar lijkt, op basis waarvan denk ik dat het niet waar is? Ga dan naar de volgende en doe hetzelfde.

Als ze klaar zijn met alle 10 zinnen, moedig je vrienden dan aan om zichzelf af te vragen:

• Geloven ze echt dat elk kind in de Verenigde Staten 20 of meer verschillende vaccins zou moeten krijgen voor de leeftijd van 18 jaar?
• Moeten vaccins ooit verplicht worden gesteld?
• Zouden we, als een goed opgeleide, vrije samenleving, niet systematisch de officiële aanbevelingen voor vaccins moeten herzien en ze, net zoals we zouden doen met oma’s overvolle pillendoos, moeten terugbrengen tot het echt noodzakelijke minimum?
• Moeten we de autonomie van patiënten over hun eigen lichaam niet opnieuw in ere herstellen?

Dit is het probleem met vaccins, in 10 punten:
 
 

Problemen met vaccins

 
1. Net als “antibiotica” zijn “vaccins” een grote en diverse klasse van medicijnen. Zoals bij alle grote klassen van medicijnen werken verschillende producten in de klasse via verschillende mechanismen. Sommige mechanismen zijn heel effectief terwijl andere niet effectief zijn, sommige zijn redelijk veilig voor menselijk gebruik terwijl andere vol zitten met bijwerkingen en toxiciteiten. Daarom is het naïef, onlogisch en gevaarlijk om aan te nemen dat elke grote klasse van medicijnen – waaronder vaccins – categorisch “veilig en effectief” is.

2. Hoewel de volledige omvang van de toxiciteit van vaccins niet is vastgesteld, is het een historisch feit dat van talloze vaccins is bewezen dat ze zeer giftig en zelfs dodelijk zijn voor patiënten via meerdere pathofysiologische mechanismen, waaronder:

a) directe besmetting van het vaccin (bijv. het Cutterincident),
b) ziekte veroorzaakt door een onbedoelde, pathologische immuunrespons op het vaccin (bijv. Guillain-Barré syndroom veroorzaakt door het varkensgriepvaccin),
c) onbedoelde contractie en/of transmissie van de ziekte die het vaccin moest voorkomen, veroorzaakt door het vaccin zelf (bijv. het huidige orale poliovaccin), en
d) vaccintoxiciteit van onbekende of onzekere oorzaak (bijv. darminvaginatie met het rotavirusvaccin en fatale bloedstolsels met het Johnson & Johnson COVID-19 vaccin).

3. De bekende toxiciteit van vaccins is zelfs zozeer bewezen dat een federale wet – de National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) van 1986 (42 U.S.C. §§ 300aa-1 tot 300aa-34) werd aangenomen om vaccin-fabrikanten specifiek vrij te stellen van productaansprakelijkheid, gebaseerd op het wettelijke principe dat vaccins “unavoidably unsafe products”(“onvermijdelijk onveilige producten”) zijn.

4. Sinds de NCVIA-wet van 1986, die vaccin-fabrikanten vrijwaart van aansprakelijkheid, is het aantal vaccins op de markt drastisch toegenomen, evenals het aantal vaccins dat wordt toegevoegd aan de CDC-vaccinatieschema’s. Het aantal vaccins op het CDC-schema voor kinderen en adolescenten is gestegen van 7 in 1986 tot 21 in 2023.

5. Van de 21 vaccins op “CDC Child and Adolescent Immunization Schedule” in 2023 is slechts een kleine minderheid (bijv. mazelen, bof, rode hond, varicella en HiB) in staat om kudde-immuniteit te bieden, een feit dat de gebruikelijke, op de bevolking gebaseerde argumenten voor het verplicht stellen van de andere vaccins, die de aanzienlijke meerderheid van de vaccins op het schema vormen, teniet doet.

6. De farmaceutische industrie heeft een bijna onvoorstelbare mate van controle over de media, institutionele invloed en vastlegging van de regelgeving bereikt, door het financieren van andere entiteiten, omdat het:

a) de grootste industriële lobby in Washington DC is,
b) de op één na grootste industrie in TV-reclame is,
c) een belangrijke bron van persoonlijke inkomsten is voor hoge Ministerie van gezondheid (HHS) “alfabetsoep” bureaucraten, van wie velen patent- en royaltyrechten op farmaceutische producten hebben,
d) een belangrijke geldschieter is van invloedrijke artsenorganisaties (bijv. de American Academy of Pediatrics) en prominente medische tijdschriften, en
e) betrokken is bij op betaling gebaseerde stimulering van praktiserende artsen, die vaak financiële bonussen ontvangen voor hoge vaccinatiecijfers in hun patiëntenbestand.

7. De COVID-19 mRNA-vaccins werden ontwikkeld en aan het publiek toegediend:

a) veel sneller en met veel minder testen dan alle andere vaccins op de markt,
b) met een vergunning voor gebruik in noodgevallen,
c) met gebruikmaking van een technologisch platform dat nog nooit eerder commercieel was gebruikt – ondanks het feit dat er veel meer meldingen zijn van vaccin-gerelateerde sterfgevallen en ernstige bijwerkingen dan bij traditionele vaccins, en ondanks het feit dat ze van de pediatrische markt zijn gehaald in meerdere andere ontwikkelde landen, zijn de COVID-19 mRNA-vaccins al op het CDC Child and Adolescent Immunization Schedule geplaatst (Amerikaanse Rijksvaccinatieprogramma), iets meer dan 2 jaar na hun introductie aan het publiek.

8. Het CDC (of een van de HHS-agentschappen) heeft geen systematische openbare verantwoording afgelegd voor de meer dan 35.000 gemelde, aan COVID-19 vaccin-gerelateerde sterfgevallen en de meer dan 1.500.000 gemelde, aan COVID-19 vaccin-gerelateerde bijwerkingen die vanaf 7 juli 2023 zijn gemeld aan het eigen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van het CDC, noch voor de overeenkomstige aantallen aan COVID-vaccin-gerelateerde sterfgevallen en bijwerkingen die zijn gemeld bij Eudravigilance (het equivalent van VAERS in de Europese Unie), zelfs als het CDC deze vaccins sterk blijft promoten voor gebruik, inclusief het plaatsen ervan op het CDC Child and Adolescent Immunization Schedule (Inentingsschema voor kinderen en adolescenten).

Arts met vraagtekens en een laptop9. Door de nieuwe COVID mRNA producten als “vaccins” te bestempelen, is de definitie van de term “vaccin” zo verruimd dat in wezen elk medicijn dat een immuunrespons tegen een ziekte opwekt nu als “vaccin” kan worden bestempeld, waardoor farmaceutische bedrijven tot op ongekende hoogte gevrijwaard blijven van aansprakelijkheid onder de National Childhood Vaccine Injury Act van 1986.

10. Vaccin-verplichtingen dwingen zo burgers om zich te onderwerpen aan medische behandelingen:

a) die volgens de federale (Amerikaanse, Nationale) wetgeving als “onvermijdelijk onveilig” worden beschouwd,
b) waarvan de fabrikanten, omdat ze onvermijdelijk onveilig zijn, door de federale wetgeving worden beschermd tegen aansprakelijkheid voor schade die burgers wordt berokkend,
c) waarvan de fabrikanten en overheidsinstanties desondanks publiekelijk promoten dat ze “veilig en effectief” zijn, “in directe tegenspraak met hun wettelijke status als “onvermijdelijk onveilig” en
d) die de afgelopen decennia enorm in aantal zijn toegenomen en die, met de mRNA-technologie en een verbrede definitie van de term “vaccin”, in de toekomst nog sneller zullen toenemen.

Ik hoop dat deze tekst de niet-overtuigden zullen helpen om het fundamentele geloof in vaccins te heroverwegen. Wij, als samenleving, moeten het dogma verwerpen dat vaccins principieel “veilig en effectief” zijn.

Vaccins zouden, vanwege hun onvermijdelijke onveilige aard, NOOIT verplicht moeten worden gesteld en er zou een grondige, product-voor-product boekhouding van de individuele vaccins moeten worden gedaan buiten overheidsinstanties om.
 
 

Oplossingen

 
Hoe kunnen we dit bereiken? Bovenstaande problemen kunnen verholpen worden met onderstaande oplossingen.

1. De National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) van 1986 (42 U.S.C. §§ 300aa-1 tot 300aa-34) moet worden ingetrokken, zodat vaccins weer dezelfde aansprakelijkheidsstatus krijgen als andere medicijnen.

2. Er zou een nationale wet moeten komen die het verplicht stellen van alle vaccins op alle overheidsniveaus verbiedt.

3. Er zou een nationale wet moeten komen die alle directe consumentenreclame voor geneesmiddelen op recept verbiedt.

4. Er zou een nationale wet moeten komen die alle samenwerking verbiedt tussen de “alfabetsoep” agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid en Human Services (FDA, CDC, NIH, etc.) en het Ministerie van Defensie (US Army, DARPA, etc.) of de Federale Inlichtingendiensten (CIA, DHS, etc.) met betrekking tot de ontwikkeling van vaccins of de distributie ervan aan het publiek.

5. Er zou een nationale wet moeten worden aangenomen die alle personen die binnen de HHS agentschappen werken verbiedt om persoonlijk financieel voordeel te halen uit vaccins, inclusief het verkrijgen en houden van patenten of royalty’s. Ambtenaren in deze agentschappen zouden een ambtseed moeten afleggen om geen winst te maken uit producten die ze goedkeuren, reguleren of waarover ze het publiek adviseren.

6. Er moet een grondig en openbaar onderzoek komen, inclusief strafrechtelijke vervolging waar nodig, naar de hoofdrolspelers (zowel publiek als privaat) die betrokken waren bij de ontwikkeling, marketing, productie, verkoop en toediening van de COVID-19 mRNA-vaccins.

7. Gedetailleerde, onafhankelijke, Cochrane-achtige beoordelingen van elk vaccin op de CDC-vaccinschema’s moeten worden uitgevoerd en openbaar worden gemaakt en deze beoordelingen mogen niet worden uitgevoerd door wetenschappers met financiële belangen in de farmaceutische industrie.

8. Gedetailleerde, onafhankelijke beoordelingen van alle rapporten van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) met betrekking tot de COVID-19 mRNA-vaccins moeten worden uitgevoerd en openbaar gemaakt, en er moeten passende hervormingen van VAERS worden doorgevoerd.

9. Het Congres moet een gedetailleerd onderzoek instellen naar de geldstromen in verband met programma’s uit het COVID-tijdperk, waaronder Operation Warp Speed en de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, waarbij de nadruk moet liggen op fraude en misbruik op alle niveaus, inclusief hoe particuliere bedrijven zoals Pfizer en Moderna zo enorm hebben geprofiteerd van door de belastingbetaler gefinancierde initiatieven.

10. Er zou een open, publieke discussie en debat moeten komen over de juiste rol van vaccins in de volksgezondheid, met inbegrip van, onder andere:

a) een kritische beoordeling van het huidige medische dogma over vaccins,
b) een verantwoording van de fouten, misbruiken en mogelijke lessen uit het COVID-19 tijdperk, en
c) een grondige discussie over de onmiskenbare conflicten tussen de volksgezondheid zoals die nu wordt beoefend en de fundamentele burgerrechten van burgers.

Het huidige dogma van het medische establishment over vaccins (“veilig en effectief”, zonder vragen te stellen) en de bijbehorende lofzang (de steeds uitbreidende vaccinatieschema’s) zijn hard aan hervorming toe. Ik stel voor dat we beginnen met de bovenstaande stappen.

Hervormers zijn geen ketters, hoewel ze vaak als zodanig worden bestempeld door machtige personen die zich verzetten tegen hervormingen. Ik ben bijvoorbeeld geen ketter en ook geen “anti-vaxxer”. Ik wil het kind niet met het badwater weggooien. Het probleem is dat als je goed naar de vaccinatieschema’s kijkt, er veel meer badwater en veel minder baby blijkt te zijn dan wordt geadverteerd.

Het is tijd dat de medische wereld en de maatschappij als geheel uit de middeleeuwen komen over dit onderwerp. Het is tijd voor een open, eerlijke herevaluatie van vaccins en hun rol in de volksgezondheid.
 

 

Bron originele artikel: Brownstone institute Solutions to Vaccine Troubles in Ten Sentences – Clayton J. Baker, MD

Vertaling: Door Frankema
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This