Plan WHO: meer ‘gezondheidsbevorderende scholen’ – critici zeggen dat het plan wordt gevoed door meer vaccins en minder ouderlijk toezicht

door | 28 jun 2024 | WHO

De WHO breidt haar initiatief: “Maak van elke school een gezondheidsbevorderende school” uit. Critici zeggen dat dit een poging is om ouderlijke toestemming te omzeilen en vaccinaties, dataverzameling en toezicht uit te breiden. The Defender publiceerde er een artikel over van Michael Nevradakis.

 
 

Plan WHO: meer ‘gezondheidsbevorderende scholen’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) breidt haar initiatief om van elke school een “gezondheidsbevorderende” school te maken wereldwijd uit, met als reden het tegengaan van de dalende vaccinatiecijfers en de noodzaak om medische diensten te verlenen aan kansarme kinderen, en om vermeende misinformatie te bestrijden.

De COVID-19 pandemie ligt aan de basis van de uitbreiding van het programma “Making Every School a Health Promoting School”, aldus de WHO. De WHO verwijst naar “de grootste verstoring van onderwijssystemen in de geschiedenis” en naar “de gezondheidseffecten van massale sluitingen van scholen” en andere pandemiegerelateerde verstoringen.

De organisatie zei dat het initiatief gericht is op “meer dan 2,3 miljard schoolgaande kinderen” wereldwijd.

Maar critici zeggen dat achter het nobel klinkende plan van de WHO om gezondheidsbevorderende scholen uit te breiden – ook bekend als gezondheidscentra op school (SBHC’s) – een poging schuilgaat om ” voet aan de grond te krijgen in onze scholen“, om ouderlijke toestemming te omzeilen en vaccinatie, dataverzameling en toezicht uit te breiden.

Laura Sextro, CEO en chief operating officer van The Unity Project, een in Californië gevestigde non-profitorganisatie voor gezondheidsvrijheid en ouderrechten, vertelde The Defender dat SBHC’s “buitengewoon agenda-gedreven organisaties binnen het schoolsysteem” zijn.

Sextro zei dat SBHC’s “alles zullen behandelen van seksuele voorlichting tot radicale genderideologie. Ze zullen het hebben over het geven van vaccins … Dat is iets waar ouders eerlijk gezegd zelf over moeten kunnen beslissen”.

Valerie Borek, adjunct-directeur en beleidsanalist van Stand For Health Freedom, zei dat SBHC’s “vaccins zullen promoten, vooral COVID, HPV en griep”.

“Gezondheidscentra op school horen niet thuis in openbare scholen”, zegt Sheila Matthews, medeoprichtster van AbleChild: Parents for Label and Drug Free Education. Matthews beweerde dat de centra “Big Pharma toegang geven tot onze kinderen, die een gevangen publiek zijn”.

Nigel Utton, bestuurslid van de World Freedom Alliance en coördinator van haar Education Charter, zei dat de WHO niet vertrouwd kan worden om de gezondheid van jongeren te ondersteunen. “Als dat wel zo was, zou geen enkel kind ter wereld in onhygiënische omstandigheden leven of onderworpen worden aan mensenhandel, slechte voeding of emotionele intimidatie binnen schoolsystemen,” zei hij.

“In plaats daarvan verspilt de WHO enorme bedragen aan gedwongen vaccinatieprogramma’s – waarbij kinderen worden geïnjecteerd met gevaarlijke chemicaliën, waaronder dierlijke eiwitten, zware metalen en andere ongespecificeerde ingrediënten,” voegde Utton eraan toe.

Critici zetten ook vraagtekens bij de betrokkenheid van privébelangen bij SBHC’s, waaronder de Bill & Melinda Gates Foundation – en Bill en Melinda Gates zelf – bij het promoten van SBHC’s en het financieren van de WHO-rapporten over het onderwerp.
 
 

Gezondheidscentra op school geven ‘Big Pharma toegang tot onze kinderen’.

SBHC’s zijn niet nieuw – het concept gaat terug tot de jaren 1970. De WHO, UNESCO en UNICEF hebben zulke programma’s actief gepromoot sinds 1995.

SBHC’s zijn bedoeld om “eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg en andere gezondheidsdiensten op scholen aan te bieden”, vooral in achtergestelde gemeenschappen. Dit omvat diensten zoals vaccinaties en “welzijnszorg”.

In een artikel uit 2020 in Health Promotion Perspectives, waarvan de hoofdauteur, Manuela Pulimeno, Ph.D., UNESCO’s voorzitter is op het gebied van gezondheidseducatie en duurzame ontwikkeling, staat dat gezondheidsbevorderende scholen helpen bij het “integreren van gezondheidseducatieve doelen in een holistisch perspectief op school” en dat ze positieve resultaten hebben laten zien.

“Om dit doel te bereiken, kan gezondheidsgerelateerde inhoud als kerndiscipline in de schoolcurricula worden opgenomen”, aldus het artikel.

De American Academy of Pediatrics (AAP) heeft SBHC’s gesteund door te stellen dat ze “de toegang tot gezondheidszorg voor leerlingen verbeteren door financiële, geografische, leeftijds- en culturele barrières te verlagen”.

In de VS promoot de School-Based Health Alliance SBHC’s. Volgens de alliantie zijn er landelijk ongeveer 3.900 SBHC’s, tegenover ongeveer 1.900 in 2012. In een studie van september 2023 in JAMA Network Open werd opgeroepen tot “extra uitbreiding van SBHC’s”.

In 2022 gaf de regering Biden 75 miljoen dollar subsidie aan staten om SBHC’s uit te breiden, terwijl de Centers for Disease Control and Prevention SBHC’s opnamen in hun “Whole School, Whole Community, Whole Child“-model.

Op mondiaal niveau “wordt er momenteel gewerkt met landen die de eerste stappen hebben gezet, zoals Egypte, Kenia, Noord-Macedonië en Paraguay, om regeringen te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuwe generatie gezondheidsprogramma’s op scholen“, aldus de WHO in een rapport van 26 mei.
 
 

WHO’s wereldwijde standaarden voor SBHC’s omvatten censuur en toezicht

In hun rapport ontwikkelde de WHO acht “wereldwijde standaarden” voor SBHC’s (pagina 3), waarvan gezondheidsdiensten op school er slechts één is. Andere standaarden zijn onder andere school- en overheidsbeleid, schoolbestuur en leiderschap, partnerschappen tussen school en gemeenschap, de sociaal-emotionele en fysieke omgeving van scholen en het curriculum.

Deze gaan vergezeld van 13 “implementatiegebieden” (pagina 17) die oproepen tot versterking van “intersectorale coördinatie tussen overheden en belanghebbenden”, versterking van “partnerschappen tussen scholen en gemeenschappen”, leerplanontwikkeling, “training en professioneel leren van leerkrachten” en monitoring en evaluatie.

Critici zeggen dat deze voorstellen scholen toestaan om vaccinatieprogramma’s te implementeren. Zo zijn SBHC’s volgens een rapport uit 2022 gekoppeld aan hogere vaccinatiecijfers voor het humaan papillomavirus (HPV).

Merck, de maker van het Gardasil HPV-vaccin, is een financier van de School-Based Health Alliance, waarvan het bestuur verschillende leden bevat met banden met Big Pharma en organisaties die vaccins promoten.

Het Gardasil HPV-vaccin wordt vaak toegediend aan tieners als onderdeel van vaccinatieprogramma’s op scholen. In oktober 2023 stierf een 12-jarige jongen in Frankrijk enkele dagen nadat hij in elkaar was gezakt enkele minuten na de HPV-vaccinatie op zijn school.

In de V.S. vermelden verschillende websites van staats- en stadsbesturen vaccinaties op de lijst van diensten die SBHC’s aanbieden.

“Een verhoogd gebruik van vaccins is een teken van succes voor gezondheidsprogramma’s op scholen,” zei Borek. “Ze worden beschouwd als een optimale plaats om vaccins te promoten en toe te dienen. In feite gaan scholen en vaccinbeleid historisch gezien hand in hand – vaccins kregen pas vaste voet aan de grond toen scholen ze verplicht stelden voor toelating.”

Utton wees erop dat “scholen zijn gebruikt om kinderen te dwingen en te manipuleren om tegen de wil van hun ouders vaccinaties te nemen. Leraren zijn geïndoctrineerd en degenen die vraagtekens zetten bij de manipulatieve agenda zijn verbannen.”

Borek zei dat de “psychologische druk” die een kind ervaart wanneer een autoriteitsfiguur op school medische zorg aanbeveelt, een “vruchtbare voedingsbodem vormt voor het pushen van beleid”.
 
 

SBHC’s ‘zullen zeker een hulpmiddel zijn om gegevens te verzamelen’.

Onder de wereldwijde standaarden van de WHO voor SBHC’s vallen ook interventies in schoolcurricula en voorstellen om lessen over “schoolgezondheid” in te bouwen” in de training van opvoeders.

In het document Health Promotion Perspectives van 2020 staat dat de WHO oproept tot het opnemen van “gezondheidsvaardigheden” in “het kerncurriculum als kinderen naar school gaan”.

Critici vertelden The Defender dat veranderingen als deze kunnen leiden tot het opnemen van niet-gezondheidsgerelateerde onderwerpen in schoolcurricula onder het mom van gezondheidseducatie.

Virginie de Araujo-Recchia, een Franse advocate en lid van ONEST, de Franse Nationale Organisatie voor Ethiek, Gezondheid en Transparantie, vertelde The Defender dat SBHC’s “begunstigd kunnen worden door de politieke machten in een poging om een fusie te bereiken tussen onderwijs, burgerschap en milieuzaken”.

De wereldwijde standaarden van de WHO voor SBHC’s richten zich ook op ” misinformatie”. Volgens UNESCO kunnen SBHC’s “jonge mensen leren de kritische denkvaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om schadelijke gezondheidsgerelateerde mythen en misvattingen te verwerpen”, waarbij wordt opgemerkt dat “dit een sleutelrol speelt bij het reageren op pandemieën zoals Covid-19 en HIV.”

De wereldwijde normen roepen scholen op om “veelzijdige fysieke ruimtes te ontwikkelen die kunnen worden aangepast aan veranderende restricties, zoals bij het beheersen van de COVID-19 pandemie.”

De wereldwijde WHO-normen bevatten ook bepalingen voor meer dataverzameling en surveillance op scholen, waarbij het 13e “implementatiegebied” scholen oproept om “werkwijzen voor het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens te ontwerpen, te ontwikkelen en te delen”.

Dit is gekoppeld aan oproepen om te zorgen voor “capaciteitsopbouw op het gebied van evaluatie (bijv. gegevensverzameling en -analyse)” en investeringen “in haalbare interoperabele systemen voor het verzamelen en opslaan van gegevens van monitoring op alle niveaus van het onderwijs- en/of gezondheidssysteem”.

 

Volgens Stand for Health Freedom zijn SBHC’s “volledig ongereguleerd” in de VS.

Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe HIPAA (de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996) en de Family Educational Rights and Privacy Act zullen worden toegepast op SBHC’s en de gezondheidsinformatie van studenten.

SBHC’s “zullen zeker een hulpmiddel zijn om gegevens te verzamelen over alles van vaccinatiestatus tot seksuele voorkeur,” zei Sextro.
 
 

Kinderen kunnen ‘gezondheidstrainers van hun ouders’ worden

De WHO beweert dat bij SBHC’s “alle belanghebbenden betrokken zijn, en in het bijzonder leerlingen, ouders en verzorgers“. De wereldwijde standaarden van de organisatie vragen om “mogelijkheden voor ouders om zinvol deel te nemen aan het bestuur, ontwerp, implementatie en evaluatie” van SBHC’s en hun opname in “ontwerpteams” en bestuursraden.

Maar de WHO lijkt zichzelf tegen te spreken door ouders uit te sluiten van het “systeem van wereldwijde standaarden voor gezondheidsbevorderende scholen” en op te merken dat het “doelpubliek” van haar SBHC-gerelateerde documenten “voornamelijk mensen in de regering” zijn.

Volgens Nemours KidsHealth“verlenen de centra alleen zorg aan kinderen met schriftelijke toestemming van de ouders”. De organisatie merkt echter op dat deze “toestemming” meestal bestaat uit “de optie om aan het begin van elk schooljaar een toestemmingsformulier te ondertekenen”.

Een toestemmingsformulier voor een SBHC in Atlanta dat gedeeld werd met The Defender zegt niets over het op de hoogte stellen van de ouders voor, tijdens of na de behandeling. Vorig jaar werd een schoolbestuur in Connecticut aangeklaagd voor het afwijzen van een door de overheid gefinancierde schoolkliniek voor geestelijke gezondheidszorg die tieners wilde behandelen zonder toestemming van de ouders.

“De reden waarom ze dit doen is omdat ze niet willen dat ouders hun rechten kunnen uitoefenen, namelijk om medisch geïnformeerde beslissingen te nemen namens hun kinderen. En dus omzeilen ze de ouders,” zei Sextro.

“Ouders moeten een centrale rol spelen in de medische zorg voor hun kind,” zei Borek. “Deze centra verbreken die relatie door medische beoordelingen en behandelingen te stimuleren zonder de aanwezigheid van een ouder.”

Een wetsvoorstel in New Hampshire (SB 343) zou vereisen dat ouders aanwezig zijn wanneer diensten worden verleend in een SBHC.

“Scholen zijn duidelijk niet de plek om gezondheidscentra te introduceren,” zei de Araujo-Recchia. “Onze kinderen zijn geen proefkonijnen voor medische experimenten op grote schaal en ook geen wezens die geofferd moeten worden.

UNESCO suggereert met name dat SBHC’s kinderen kunnen helpen om hun ouders te “onderwijzen” op het gebied van gezondheid. Volgens de 2020 Health Promotion Perspectives paper kunnen SBHC’s kinderen helpen ” gezondheidstrainers te worden van hun ouders, familieleden en vrienden, met een positieve impact op de hele samenleving.”
 
 

Gates ‘heeft een direct financieel voordeel’ van SBHC’s

Bill GatesEerder dit jaar kondigde Melinda French Gates een investering van 23 miljoen dollar aan in de School-Based Health Alliance, samen met mede-miljardair MacKenzie Scott, ex-vrouw van Amazon CEO Jeff Bezos.

De Gates Foundation heeft ook financiële steun gegeven aan de publicatie van ten minste twee WHO-rapporten over SBHC’s.

“De Gates Foundation en Gavi, The Vaccine Alliance [opgericht en gefinancierd door Gates] promoten de vaccinatie van kinderen met hand en tand en verdienen er veel geld aan,” zei de Araujo-Recchia. “Dit is helemaal geen filantropie, maar een wurggreep en ideologie”, waarbij de samenwerking van de WHO met de Rockefeller Foundation als een ander voorbeeld wordt genoemd.

Sextro zei dat Gates “een direct financieel voordeel en belang heeft bij het promoten van deze gezondheidscentra op scholen, omdat ze direct alles promoten – van de farmaceutische tot de vaccinbelangen – die hij en de Gates Foundation hebben.”

De wereldwijde standaarden van de WHO voor SBHC’s bevatten oproepen voor het leveren van “uitgebreide gezondheidsdiensten op school, gebaseerd op een formele overeenkomst tussen scholen (of lokale onderwijsafdelingen) en zorgverleners”.

Volgens de School-Based Health Alliance was in 2022 21% van de financiering voor SBHC’s in de VS afkomstig van particuliere stichtingen, terwijl volgens de AAP “lokale ziekenhuizen financiële ondersteuning [kunnen] bieden aan SBHC’s.”

De WHO “wordt voornamelijk gefinancierd door privéfondsen van bedrijven of stichtingen die farmaceutische laboratoria bezitten”, aldus de Araujo-Recchia. “De kapitaalbanden tussen de mainstream media, digitale giganten, Amerikaanse financiële giganten en de WHO tonen hechte samenwerkingsverbanden aan.”

 

 

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This