Wereldgezondheidsvergadering voert noodzaak aan om ‘persoonlijke vrijheden te beperken’ en WHO’s noodbevoegdheden uit te breiden

door | 9 jun 2023 | WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie sloot deze week haar 76e Wereldgezondheidsvergadering af zonder een nieuw pandemieverdrag of de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling te ratificeren, maar de leden deden wel een nieuwe oproep om “persoonlijke vrijheden te beperken” tijdens nieuwe gezondheidscrises.

Het onderstaande artikel is eerder gepubliceerd op The Defender en is voor u vertaald. De WHO houdt op dit moment toezicht op twee onderhandelingsprocessen die plaatsvinden in de Wereldgezondheidsvergadering – het besluitvormende orgaan van de WHO – in Genève. De onderhandeling gaan over de amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de Internationale Gezondheidsregeling (IHG), afspraken die zijn gemaakt over onder andere het aanpakken van pandemieën tussen de 194 lidstaten van de WHO,  en over een nieuw pandemieverdrag dat het wereldwijde pandemie-beleid dat de WHO voorstaat nog steviger moet vastleggen. Beide zijn erop gericht om de WHO ongekende macht over de wereldbevolking toe te kennen – wat ten koste zal gaan van onze vrijheden en grondrechten. Childrens Health Defense bericht ons over wat de uitkomsten zijn van de afgelopen vergadering van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA) die plaatsvond van 21-30 mei 2023 in Genève.

 

 

Wereldgezondheidsvergadering voert noodzaak aan om ‘persoonlijke vrijheden te beperken’ en WHO’s noodbevoegdheden uit te breiden

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sloot deze week haar 76e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) af zonder een nieuw pandemieverdrag of de voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) te ratificeren. Tijdens de vergaderingen van 21-30 mei in Genève, Zwitserland, werden echter wel nieuwe WHO-organen aangekondigd om te reageren op pandemische dreigingen, en nieuwe oproepen gedaan om “persoonlijke vrijheden te beperken” tijdens noodsituaties op gezondheidsgebied.

Tijdens de bijeenkomsten werd ook de nieuwe “bureautekst” van het pandemieverdrag verspreid, gedateerd 22 mei, maar de WHA stelde geen bijgewerkt document beschikbaar voor de voorgestelde IGR-wijzigingen. WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus drong er bij de lidstaten op aan om tegen 2024 een akkoord te bereiken over beide instrumenten.

Onafhankelijk journalist James Roguski, die de onderhandelingen over het pandemieverdrag en de IGR-wijzigingen op de voet heeft gevolgd, beschreef de WHA van dit jaar als “een groot toneelstuk.” “Je kunt je richten op een miljoen details en vergeten dat ze aan het onderhandelen zijn over deze documenten”, vertelde Roguski aan The Defender. “Het is een theatershow.”

Roguski zei dat het altijd al het plan van de WHO was om het verdrag en de amendementen niet te ratificeren tijdens de WHA-vergaderingen, ondanks waarschuwingen van het tegendeel door sommige analisten die hij beschuldigde van “bangmakerij”. Het was “altijd hun planning … ze hebben altijd gezegd dat ze zich richten op 2024”, zei hij.

   

Nieuw pandemieverdrag ‘dystopisch in omvang en slimheid’

 

De “bureautekst” van het pandemieverdrag werd voor het eerst onthuld op de WHA. Met 42 pagina’s is het korter dan eerdere concepten van meer dan 200 pagina’s, en lijkt het veel eerdere voorstellen van de onderhandelende partijen te hebben samengevoegd.

In een recente video geproduceerd door Roguski, beschreef hij de nieuwe tekst als “goed nieuws, want het lijkt erop dat de WHO eindelijk haar werkelijke plan bekendgemaakt heeft” – maar ook “slecht nieuws, want het is absoluut dystopisch in zijn reikwijdte en slimheid.”

 

   

Volgens de Geneva Health Files zullen de lidstaten begin juni de tekst van het bureau bespreken, en half juni beginnen met een redactiegroep. Het blijft onduidelijk of dit “de basis zal vormen voor de onderhandelingen.”

Dr. Meryl Nass, internist, epidemioloog op het gebied van biologische oorlogsvoering en lid van het wetenschappelijk adviescomité van Children’s Health Defense, zei vorige week tijdens de “Friday Roundtable” van CHD.TV dat de WHO het pandemieverdrag en de IGR-amendementen nu “instrumenten” noemt. Dit is waarschijnlijk “omdat ‘verdrag’ klinkt alsof het geratificeerd moet worden door de Senaat, en ze proberen dat te omzeilen.”

WHO Update – Wat u moet weten

In dezelfde uitzending zeiden Nass en Roguski dat de nieuwe IGR-wijzigingen “een compleet nieuw document” zijn. Schrijvend op Substack vroeg Roguski zich af waarom “een bijgewerkte versie van de 307 voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling” niet beschikbaar was gesteld.

Roguski vertelde The Defender:

“Ze hebben niet echt veel gezegd. Ik kan geen versie 2.0 vinden van een bijgewerkte versie van de onderhandelingen die hebben plaatsgevonden. Ze hebben niets gepubliceerd. En dus blijft het zo dat de amendementen die in september werden ingediend geheim zijn gehouden tot half december, en dat dit nog steeds de enige versie is die we hebben.”

In zijn analyse van de tekst van het bureau merkte Roguski op dat artikel 33 landen “geen mogelijkheid lijkt te bieden om af te zien van aangenomen protocollen”, zelfs als ze tegen een bepaald amendement hebben gestemd.

Hij haalde ook artikel 22 aan, dat oproept tot de vorming van een “Implementatie- en Nalevingscomité” om “de naleving” van de tekst te controleren. De regering Biden heeft haar steun betuigd voor de oprichting van dit comité, en haar steun voor het pandemieverdrag en de IGR-amendementen wederom bevestigd.

In januari riep The Lancet op tot een soortgelijk controlesysteem.

Roguski wees erop dat de tekst van het bureau ook voorstellen bevat voor de erkenning van de “One Health”-benadering (artikel 5). Evenals het schrappen van voorwaarden voor overheidsfinanciering voor onderzoek en ontwikkeling door Big Pharma (artikel 9), en een verscheidenheid aan definities voor begrippen als “ziekteverwekker met pandemisch potentieel” en “infodemie” (artikel 1).

De tekst stelt ook de oprichting voor van een nieuwe en aparte “Conferentie van de Partijen” (COP) die, volgens Roguski, “gemachtigd zou zijn om in de toekomst ‘protocollen’ aan te nemen zonder toezicht van het Congres”

In zijn video zei Roguski:

“Deze bureaucratische ‘conferentie van de partijen’ zou ook vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en hun gespecialiseerde en gerelateerde agentschappen omvatten. En ook vertegenwoordigers – van elke instantie of organisatie, al dan niet een overheidsinstantie, uit de particuliere sector of de openbare sector – zouden een aanvraag kunnen indienen om lid te worden van de conferentie van de partijen.

“Het werk van de conferentie van partijen zou worden uitgevoerd door drie comités en een panel van deskundigen [artikelen 23-25] voor het geven van wetenschappelijk advies. Zij zouden gemachtigd zijn om protocollen aan de overeenkomst toe te voegen buiten het zicht van de bevolking, zonder enige mogelijkheid om deze te verwerpen.

“De overeenkomst voorziet in een universele evaluatie van de paraatheid op gezondheidsgebied. Het roept op tot het plannen van simulatieoefeningen en het zou de aanzet geven tot een enorme uitbreiding van het farmaceutische en ziekenhuisindustrieel complex.”

In zijn toespraak op CHD.TV vergeleek Roguski de voorgestelde teksten van de WHO met de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik uit 2003, één van de slechts twee wettelijk bindende verdragen die de WHO heeft geratificeerd sinds haar oprichting in 1948.

Op zijn Substack schreef Roguski dat dit raamwerk “probeert om de lidstaten in staat te stellen om nu in te stemmen met een relatief vaag document dat onbekende bureaucraten de bevoegdheid en macht geeft om ergens in de toekomst juridisch bindende beslissingen te nemen, terwijl deze beslissingen goed verborgen kunnen blijven voor het grote publiek”

In zijn openingstoespraak tot de WHA prees Tedros het raamwerk van 2003.

Roguski merkte op dat veel artikelen in de tekst van het bureau verschillende “opties” bevatten die gekozen of verworpen kunnen worden en schreef dat dit “erop lijkt te wijzen dat de lidstaten nog lang geen overeenstemming hebben bereikt.”

Los daarvan vertelde Roguski aan The Defender dat sommige afgevaardigden op de WHA “hun ongenoegen” uitten over het niet ontvangen van bijgewerkte versies van de tekst van het bureau of de amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de IGR.

“Eerlijk gezegd zijn ze een puinhoop”, voegde Roguski eraan toe. “Ze maken onderling ruzie en voor zover ik weet is er nergens over gestemd.”

Volgens de Geneva Health Files “gaven landen ook aan dat ze meer coördinatie wilden tussen de onderhandelingsprocessen van de amendementen op de IGR en het Pandemieakkoord.”

Volgens Stand for Health Freedom heeft de covoorzitter van de werkgroep die de voorgestelde amendementen op de IGR opstelt “meerdere keren gezegd dat de IGR al alles heeft wat nodig is om een pandemie aan te pakken; het enige probleem was de naleving”, wat aanleiding geeft tot de interpretatie dat de amendementen op de IGR als overbodig kunnen worden beschouwd.

Dr. David Bell, arts en biotechconsultant en voormalig directeur van wereldwijde gezondheidstechnologieën bij Intellectual Ventures Global Good Fund, beschreef dit gebrek aan consensus als een positief punt.

“Het positieve is dat het hele verhaal is gebaseerd op overduidelijke grove onwaarheden,” zei Bell, aangezien “echte pandemieën niet veel voorkomen,” en hij voegde eraan toe dat “huizen die op zand zijn gebouwd niet zo goed stand houden als het stormt.”

   

Leden vragen om ‘prioriteit te geven aan acties die individuele vrijheden kunnen beperken’

 

Een van de meest angstaanjagende aspecten van de tekst van het nieuwe bureau is volgens Roguski, artikel 18, over “Communicatie en bewustmaking van het publiek”. Hij zei dat het artikel “de Wereldgezondheidsorganisatie de bevoegdheid zou geven om onjuiste, misleidende ‘misinformatie’ of ‘desinformatie’ aan te pakken.””

De tekst van artikel 18 luidt als volgt:

“De partijen versterken de wetenschappelijke, volksgezondheids- en pandemische geletterdheid onder de bevolking evenals de toegang tot informatie over pandemieën en de gevolgen en oorzaken ervan. Ze bestrijden de ‘infodemie’ en pakken onjuiste, misleidende, mis- of desinformatie aan, onder meer door bevordering van internationale samenwerking.”

Artikel 18 roept op tot “regelmatige voorlichting van de gemeenschap, sociaal afluisteren en ook tot periodieke analyse van, en overleg met maatschappelijke organisaties en mediakanalen”. Het roept ook op tot “effectieve maatregelen om de digitale gezondheidsvaardigheden onder het publiek, en binnen de gezondheidssector te vergroten” en wil “onderzoek naar factoren die de naleving van volksgezondheids- en sociale maatregelen in een pandemie belemmeren.”

Volgens Nass laat artikel 18 zien dat “de WHO is geïntegreerd in het censuur propaganda-industrieel complex.”

De nieuwe beperkingen die voortvloeien uit het pandemieverdrag en/of de IGR-wijzigingen beperken zich echter mogelijk niet alleen tot toespraken. Dr. Abdulla Assiri, co-voorzitter van de WHO-werkgroep voor wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling en Saudi-Arabisch onderminister voor preventieve gezondheid, zei op de WHA:

“De implementatie van de gewijzigde IGR zal de lidstaten in staat stellen om noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid op te sporen en ze te voorkomen. En om erop te reageren en zo de kans op pandemieën te verkleinen.

“De wereld heeft echter een ander niveau van wettelijke mandaten nodig zoals het pandemieverdrag, om door een bepaalde pandemie te navigeren mocht die zich voordoen – en dat zal gebeuren – waarbij prioriteit wordt gegeven aan acties die de individuele vrijheden kunnen beperken, verplichtingen kunnen implementeren, en het delen van informatie, kennis en middelen bevorderen.”

     

Roguski suggereerde op CHD.tv dat Assiri “verwijderd zou moeten worden uit zijn positie als medevoorzitter omdat hij een gebrek aan respect toont voor waardigheid, mensenrechten, fundamentele vrijheden.” Roguski zei tegen The Defender: “Misschien is het zo in Saoedi-Arabië, maar dat is gewoon totaal onacceptabel.”

Bell, die ook reageerde op de verklaring van Assiri, zei tegen The Defender:

“Er wordt niet eens aandacht besteedt aan mensenrechten en de democratie, dus degenen die deze agenda uitvoeren hebben duidelijk veel vertrouwen in de controle die ze hebben over de media en het narratief dat wordt gepropageerd.

“De co-voorzitter van de Werkgroep voor de IGR kan alleen publiekelijk spreken over de noodzaak om de basisvrijheid van individuen wereldwijd weg te nemen, wanneer een groep mensen in Genève, gesponsord door Pharma en Pharma-investeerders, en zwaar beïnvloed door een aantal totalitaire regimes en militaire dictaturen, daar achter staan.”

De leden van de WHA namen een “resolutie over gedragswetenschappen voor een betere gezondheid” aan, gesponsord door Maleisië, die er bij de lidstaten op aandringt om “de rol van gedragswetenschappen bij het bereiken van betere gezondheidsresultaten te erkennen” en “mogelijkheden te zoeken voor een groter gebruik”

Volgens de WHO weerspiegelt de aanname van deze resolutie “een brede consensus over de noodzaak om gedragswetenschappelijke theorieën, methoden en benaderingen systematisch te integreren in gezondheidsthema’s en volksgezondheidsprojecten.”

Een grondbeginsel van de gedragswetenschappelijke theorie is het concept van “nudging”, dat wordt beschreven als een technocratische oplossing voor lastige beleidskwesties waarbij de noodzaak bestaat om op een “vrijwillige manier” beleid of maatregelen aan te moedigen die anders impopulair zouden zijn. Dit werd op grote schaal gebruikt om de naleving van COVID-19-tegenmaatregelen te verbeteren.

   

WHO, VN kunnen nieuwe ‘noodbevoegdheden’ krijgen

 

In zijn toespraak tot de WHA op 22 mei wees Tedros op verschillende nieuwe en recente WHO-initiatieven.

Deze omvatten het Pandemic Fund dat samen met de Wereldbank werd gelanceerd, de Universal Health and Preparedness Review voor “verbeterde verantwoordingsplicht”, de ‘WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence’, en het ‘International Pathogen Surveillance Network’ voor “verbeterde surveillance”, de Global Preparedness Monitoring Board voor “verbeterde monitoring” en het ‘Global Health Emergency Corps’ voor “verbeterde noodhulpverlening.”

Voor dit laatste orgaan bedankte Tedros specifiek de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach en Chris Elias, voorzitter van de afdeling ‘global development’ van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Surveillance speelt een prominente rol in veel van deze instellingen, net als in het voorgestelde pandemieverdrag en de IGR-wijzigingen. Tedros prees bijvoorbeeld de voltooiing van de bètaversie van de ‘World Health Data Hub’ en noemde de aanstaande lancering van het openbare portaal ‘DataDot’.

Op 20 mei kondigde de WHO de lancering aan van het International Pathogen Surveillance Network, met als doel “ziektebedreigingen op te sporen en erop te reageren voordat ze uitgroeien tot epidemieën en pandemieën, en om routinematige ziektesurveillance te optimaliseren”

Het zal samenwerken met de ‘WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence’, gelanceerd in 2021 “als reactie op de COVID-19 pandemie, die wereldwijd zwakke punten liet zien in de manier waarop landen bedreigingen voor de volksgezondheid detecteren, monitoren en beheren” om “gegevens te verzamelen en analyseren voor vroegtijdige waarschuwingssurveillance.”

Op 19 mei bracht Tedros een rapport uit waarin hij voorstelde dat landen een “wereldwijde architectuur voor paraatheid, preventie, reactie en veerkracht bij noodsituaties op gezondheidsgebied” zouden opzetten, als reactie op wat hij beschreef als een gebrek aan een “wereldwijde architectuur” van individuele landen om te reageren op “noodsituaties op gezondheidsgebied”, maar ook op honger, armoede, klimaatverandering, ecologische achteruitgang en economische en sociale ongelijkheden.

In zijn opmerkingen van 22 mei ging Tedros ook in op de komende bijeenkomst op hoog niveau over paraatheid voor, preventie van en reactie op pandemieën (PPPR), die in september zal plaatsvinden naar aanleiding van een resolutie die vorig jaar door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen.

Roguski vertelde The Defender dat PPPR “de secretaris-generaal van de VN de bevoegdheid kan geven om in een gezaghebbende positie te stappen als er zich een noodsituatie voordoet” De VN heeft een stappenplan opgesteld voor de goedkeuring van een politieke verklaring voor PPPR in september.

Zoals gemeld door The Geneva Health Files, “zal de bijeenkomst op hoog niveau in september de allereerste bijeenkomst zijn van de Algemene Vergadering van de VN over PPR op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders.” Sommige analisten stellen echter dat het instellen van PPR niet mogelijk is zonder de WHO-statuten te herzien.

De details van dit voorstel zijn opgenomen in een VN-document van maart, “Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform”, waarin wordt gesteld dat “versterkte internationale samenwerking de enige manier is waarop we adequaat kunnen reageren op deze schokkende gebeurtenissen” en dat “de Verenigde Naties de enige organisatie zijn met het bereik en de legitimiteit om op het hoogste niveau bijeen te komen en wereldwijde actie te stimuleren.”

Het document roept de Algemene Vergadering van de VN op om de secretaris-generaal “de permanente bevoegdheid te geven om automatisch een noodplatform bijeen te roepen en operationeel te maken in het geval van een toekomstige complexe wereldwijde schokkende gebeurtenis van voldoende omvang, ernst en reikwijdte.”

Nass, die het document analyseerde op CHD.tv’s “Friday Roundtable” vorige week, zei dat dergelijke “wereldwijde schokkende gebeurtenissen” werkgebieden kunnen omvatten zoals het klimaat, pandemieën, biologische oorlogsvoering, verstoring van de toeleveringsketen, verstoring van de cyberspace, een “gebeurtenis in de ruimte” en een “onvoorziene black swan gebeurtenis.”

Desondanks gingen de voorstellen voor het PPPR vergezeld van aanbevelingen van het Onafhankelijke Panel voor Pandemische Paraatheid en Reactie voor de oprichting van een Global Health Threats Council, een onafhankelijk coördinatieorgaan tussen de WHO, de VN, financiële instellingen en andere “belanghebbenden.”

Het onafhankelijke panel bracht in mei een rapport uit met de titel “A Road Map for a World Protected from Pandemic Threats”, waarin staat dat “nieuwe pandemische dreigingen onvermijdelijk zijn, maar pandemieën een politieke keuze zijn.” Er wordt opgeroepen tot het aannemen van de IGR-amendementen, voor een “onafhankelijke, goed functionerende en gezaghebbende WHO”, en voor “een politieke raad op hoog niveau bij pandemische dreigingen.”

Tijdens de “Friday Roundtable” merkte Nass op dat de PPPR en andere onlangs voorgestelde organen op het niveau van de VN zouden opereren in plaats van op het niveau van de WHO. Ze zei dat hoewel het PPPR bedoeld is om “samen te werken” met het pandemieverdrag en de IGR-amendementen, die “als één aspect van deze twee mislukt, altijd nog een optie is om op terug te vallen.”

Bill Gates sprak al in 2015 zijn steun uit voor een dergelijk VN-mechanisme. In een artikel in de New England Journal of Medicine stelde hij voor dat “via de Verenigde Naties een of andere mondiale instelling de bevoegdheid zou kunnen krijgen en gefinancierd zou kunnen worden om het systeem te coördineren”, op basis van “lessen uit de ebola-epidemie”

De Geneva Health Files meldden ook dat er dit jaar tijdens de WHA discussies plaatsvonden over de vorming van een nieuw WHO-platform voor medische tegenmaatregelen, zoals de WHE (WHO World Health Emergencies), de ‘Intelligence and Surveillance Systems Division’, en de ‘WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence’.

In opmerkingen die hij deelde met The Defender over deze nieuwe organen, zei Bell dat “centralisatie door de WHO slecht beleid is van incompetente mensen”

Hij voegde eraan toe:

“De ervaring in de volksgezondheid leert ons dat het geven van zorg bij dergelijke vermijdbare of behandelbare ziekten de beste manier is om levens te verlengen en een duurzame, goede gezondheid te bevorderen. Ze worden het effectiefst aangepakt door mensen ter plaatse, met lokale kennis van gedrag, cultuur en epidemiologie van ziekten.

“Dit houdt in dat gemeenschappen in staat worden gesteld om hun eigen gezondheid te managen.”

 

Oorspronkelijk gepubliceerd op The Defender

 

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This