Update WOB-verzoek om openbaarheid van wetenschappelijk bewijs veiligheid (combi)-vaccins

door | 4 jul 2019 | BMR-vaccin, Nationale politiek, Overig

Meisje met vraagtekenVanuit de Stichting Vaccinvrij zijn er inmiddels al tien WOB-verzoeken verstuurd naar verschillende overheidsinstanties die bij het Rijksvaccinatieprogramma betrokken zijn. Ik hoop binnen niet al te lange tijd de site uit te breiden met een pagina waar alle informatie op komt te staan.

Wat betreft het eerste WOB-verzoek, waarin wij hebben gevraagd om openbaarheid van het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van (combi)-vaccins in baby’s, prematuur geborenen, en zwangere vrouwen veilig is, het volgende:

We hebben niet de informatie ontvangen waar we om gevraagd hebben. Er zijn verschillende e-mails en brieven verstuurd, en er zijn gesprekken gevoerd met zowel het RIVM als het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het is duidelijk uit de correspondentie en gesprekken met het RIVM, dat zij ons het betreffende wetenschappelijke bewijs niet kunnen overleggen, maar officieel is dat nog niet toegegeven.

 

Waar is de wetenschapWe hebben besloten een nieuw WOB-verzoek te sturen om de wetenschappelijke studies op te vragen op basis waarvan het CBG goedkeuring heeft gebaseerd om de vaccins die nu in het Rijksvaccinatieprogramma worden gebruikt, toe te laten op de Nederlandse markt.

Het CBG heeft op dit WOB-verzoek per mail laten weten dat zij contact met ons op zouden nemen, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Het RIVM heeft mij recentelijk per mail uitgenodigd voor een nieuw gesprek, maar de datum ervan staat nog niet vast.

Ondanks de bereidwilligheid van alle mensen waarmee we tot nog toe contact hebben gehad, verloopt het proces om de wetenschappelijke onderbouwing van veiligheid en effectiviteit boven water te krijgen dus moeizaam.

 
De onderstaande, meest recente brief aan het RIVM is een samenvatting van hoe de situatie op dit moment is. Onder de brief aan het RIVM vindt u in dit artikel ook het WOB-verzoek aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Binnenkort zullen wij u op de website van de Stichting Vaccinvrij uitgebreider berichten over deze twee, en de acht andere WOB-verzoeken die wij onder andere naar het LAREB, de Gezondheidsraad, en het ministerie van VWS gestuurd hebben.

 

 

Brief aan het RIVM

Datum 14-06-2019

LS,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Op 24-08-18 heeft de Stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek ingediend met de vraag om de wetenschappelijke onderzoeken te overleggen die bewijzen dat het injecteren van combi-vaccins zoals dit in Nederland volgens het Rijksvaccinatieprogramma plaatsvindt veilig is.

Het RIVM heeft gevraagd om een toelichting op dit WOB-verzoek en op 30-11-18 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het RIVM, het ministerie van VWS, en een advocaat en afgevaardigde van de Stichting Vaccinvrij.

VaccinatiespuitenOmdat het RIVM aangaf dat het overleggen van wetenschappelijk bewijs voor alle combi-vaccins zoals die op dit moment volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden toegediend te veel werk was, hebben wij afgesproken dat in eerste instantie alleen het bewijs van het gelijktijdig toedienen van het BMR-vaccin (drie vaccins in één spuit), het Men ACWY-vaccin (vier vaccins in één spuit), en de combinatie BMR-MenACWY (7 vaccins in twee spuiten die tijdens hetzelfde bezoek aan het consultatiebureau worden toegediend).

Op 26-11-18 ontvingen wij wetenschappelijke studies van het RIVM en ook van het CBG (college ter beoordeling van geneesmiddelen).

Aan de hand van de door het RIVM en het CBG toegestuurde wetenschappelijke studies hebben wij in samenwerking met onafhankelijke wetenschappers geconstateerd dat noch het RIVM, noch het CBG hiermee wetenschappelijk bewijs heeft kunnen overleggen ter onderbouwing van de claim dat ‘er bewezen is dat vaccineren veilig is’. U heeft ons wetenschappelijk onderzoek gestuurd, maar wetenschappelijk onderzoek is niet hetzelfde als wetenschappelijk bewijs.

 

 

Ons grootste bezwaar was het volgende punt:

De enige studie die u overlegd heeft om te bewijzen dat het veilig is om baby’s van 14 maanden gelijktijdig te injecteren met het BMR-vaccin (MMR-Vaxpro), en het menACWY-vaccin (Nimenrix) is de studie van Veskari ea. Maar in deze studie werd het Men ACWY-TT vaccin toegediend in combinatie met het MMRV-vaccin, en dit vaccin wordt niet gebruikt in Nederland.

Er is ons een gesprek aangeboden met CBG en RIVM, om de gestuurde studies toe te lichten, waar wij gebruik van hebben gemaakt.

Tijdens dit gesprek, dat op 08-04-2019 plaatsvond is met het CBG is afgesproken dat er nog verschillende studies toegestuurd zouden worden; onder andere een studie die aan zou moeten tonen dat als je constateert dat MMRII veilig is, dat je hieruit kunt afleiden dat MMR-vaxpro veilig is. Wij hebben echter niets meer ontvangen.

Uit het bovenstaande concluderen wij dat er geen bewijs is dat het gelijktijdig toedienen van MMR-vaxpro en Men ACWY veilig is voor baby’s van 14 maanden.

 

 
Pub-med

 

 

Ten tweede vragen wij u aandacht voor het volgende:

Hoewel wij het zeer waarderen dat het RIVM zich tijdens het toelichtingsgesprek meer dan bereid heeft getoond om op zoek te gaan naar het wetenschappelijk bewijs, waren wij buitengewoon verbaasd dat dit niet allang is gebeurd, en dat wij te horen kregen dat het RIVM ervan uit gaat dat het veilig is.

Het RIVM heeft een pubmed search gedaan, maar dat is niet waar wij om vroegen. Wij vroegen om het bewijs, het onderzoek waarop de overheid zich gebaseerd heeft om tegen het Nederlandse publiek te kunnen verklaren dat er bewezen is dat het veilig is. Niet het onderzoek waar zij nu pas naar op zoek gaat.

Uit het bovenstaande concluderen wij dat het RIVM niet eerder op zoek is geweest naar bewijs, en geen van de medewerkers van het RIVM ooit dit bewijs onder ogen gehad heeft terwijl het RIVM in de voorlichting die zij geeft uitdraagt dat er bewezen is dat vaccineren veilig is.

Op bijvoorbeeld de ‘Vaste Prikdag’, een nascholingsdag voor CB-artsen in 20181 maakte Hans van Vliet van het RIVM de standpunten bekend van AJN-Jeugdartsen en NVK, beroepsgroepen van respectievelijk consultatiebureau-artsen2, en kinderartsen.3 Beide beroepsgroepen verklaren in het officiële standpunt dat zij innemen wat betreft vaccineren dat zij vóór vaccineren zijn. En dat het bewezen is dat vaccineren veilig is, en bewezen is dat vaccineren effectief is. Hans van Vliet van het RIVM riep de artsen in de zaal op zich te scharen achter deze standpunten, en het gevolg is dat nu (CB)-artsen tegen ouders zeggen dat het bewezen is, terwijl dit bewijs niet overlegd kan worden. Dit vinden wij zeer kwalijk.

 

 

Ten derde het volgende:

 
Naast het opvragen van het wetenschappelijk bewijs, was het tweede deel van het WOB-verzoek van 24 augustus gericht op het verkrijgen van duidelijkheid omtrent het wel of niet bestaan van documenten, rapporten en/ of notulen van vergaderingen, briefwisselingen etc. waarmee – nogmaals – de overheid kan aantonen dat zij gecontroleerd heeft dat de uitspraak dat het injecteren van combivaccins veilig is, juist en waar is.

Wij hebben geen enkel document ontvangen dat aantoont dat het RIVM controles uitvoert. Integendeel, in het gesprek dat wij met vertegenwoordigers van het RIVM hebben gehad werd ons medegedeeld dat het RIVM ‘ervan uitgaat’ dat het veilig is.

Volgens het online woordenboek van Dale is bewijs: ‘de gronden waarop een bewering rust’, ‘de waarheid of juistheid aantonen van’.

Dit is wat wij zoeken. Duizenden ouders geloven namelijk niet langer dat alles wat het RIVM – en de grotendeels door het RIVM geïnformeerde voorlichters in de media en op het consultatiebureau zeggen juist is. Wij willen de gronden weten waarop de bewering: ‘het is bewezen dat vaccineren veilig is’ gemaakt zou kunnen worden.

Wij verzoeken u een reactie te geven op deze brief. Zoeken op Pubmed kunnen wij zelf. Maar het wetenschappelijk bewijs is onvindbaar voor ouders. De overheid zou – gezien het feit dat dit is wat zij zegt – in staat moeten zijn om bewijs te overleggen.

Wij verzoeken u om gehoor te geven aan de rest van ons WOB-verzoek van 24-08-2018 betreffende het bewijs en de door ons gevraagde documenten voor de volgende (combi)-vaccins:

 
vraagtekenDKTP-Hib-HepB (Vaxelis )
Combinatie DKTP-Hib-HepB-Pneu (Vaxelis plus Synflorix gelijktijdig toegediend met 2 maanden)

DKTP (Boostrix Polio toegediend met 4 jaar)

DTP (Revaxis)
Combinatie DTP en BMR (Revaxis plus MMR-Vaxpro gelijktijdig toegediend met 9 jaar)

Het is ons ter ore gekomen dat 16-jarigen die gevolg geven aan de oproep voor het MenACWY vaccin, op de priklocatie (zonder voorafgaande aankondiging) gelijktijdig worden ingeënt met het HPV-vaccin. Dit is de reden waarom wij de combinatie van deze 2 vaccins aan dit lijstje toevoegen:

Combinatie HPV en Men ACWY (Cervarix/ Nimenrix)

Combinatie HPV en Men ACWY (Gardasil-9 gelijktijdig toegediend met Nimenrix)

 
Wij hebben inmiddels een WOB-verzoek gestuurd naar het CBG met het verzoek om het onderzoek te overleggen op basis waarvan het CBG haar goedkeuring heeft verleend om de vaccins op te nemen in het RVP. Dus wij hoeven geen onderzoek. Nogmaals het gaat erover of het klopt wat CB-artsen tegen ouders zeggen. Waar is het wetenschappelijk bewijs. Bestaan er voor de bovengenoemde combi-vaccins grootschalige, lange termijn dubbelblind gecontroleerde CRT-studies met een inerte placebo. Als dat zo is, dan verzoeken wij u ons daarvan de linken te overleggen. Zo niet dan menen wij dat de voorlichting aangepast moet worden.

Wij verzoeken u de ontvangst van deze brief te bevestigen en binnen een termijn van 4 weken na datum van deze brief de resterende vragen van ons WOB-verzoek te beantwoorden.

Hoogachtend,

De Stichting Vaccinvrij

 

 

Bronnen:

1. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/media/3791
2. http://ajnjeugdartsen.nl/vakinhoudelijk/standpunten-ajn/
3. https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Standpunten

 

 

 

 

 

WOB-verzoek aan het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

 
Onderwerp: WOB-verzoek betreffende wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit en veiligheid van (combi)-vaccins in RVP

Datum 06-06-2019

LS,

Graag uw aandacht voor het volgende:

 
De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren. Er is grote behoefte aan transparantie.

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen moet voor Nederland bepalen of vaccins veilig en effectief zijn. Op de onderstaande link staat een lijst van de vaccins die nu in Nederland te verkrijgen zijn en door het CBG zijn goedgekeurd. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/overzicht-vaccins

Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om openbaarheid betreffende het wetenschappelijk onderzoek op basis waarvan het CBG de onderstaande vaccins heeft goedgekeurd.

 

 
Vaxelis – 2 maanden/ prematuur geborenen
Synflorix – 2 maanden/ prematuur geborenen
Combinatie Vaxelis-Synflorix – 2 maanden/ prematuur geborenen

MMR-vaxpro – 14 maanden
Nimenrix – 14 maanden
Combinatie MMR-vaxpro-Nimenrix – 14 maanden

 

 

 

 

 
Jong meisje krijgt een vaccinBoostrix polio – 4 jaar/ zwangere vrouwen

Revaxis – 9 jaar
Combinatie Revaxis/ MMR-vaxpro – 9 jaar

Cervarix – 12 jaar
Combinatie Cervarix/ Nimenrix – 12 jaar

Nimenrix – 12 jaar
Garsasil-9 – 12 jaar
Combinatie Gardasil-9/ Nimenrix – 12 jaar

 
Wij verzoeken u om specifiek aan te geven welke van de door u overlegde onderzoeken zijn uitgevoerd met een inerte placebogroep.

Wij verzoeken u eveneens om per bovengenoemd vaccin aan te geven of er onderzoeken zijn gedaan waarin een groep volledig en/ of gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, is vergeleken met een groep volledig ongevaccineerde kinderen. Zo ja, wilt u ons dan de betreffende onderzoeken overleggen?

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie voor 06 juli 2019 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief genoemd of het e-mailadres: [email protected]
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij,
 
Stichting Vaccinvrij

 

 

 

 

 
Ellen Vader maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij is moderator van de facebookgroep van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This