Stichting Vaccinvrij dient klacht in bij de voorzitter van de Tweede Kamer

door | 28 feb 2019 | BMR-vaccin, Overig

Thorbeckezaal Tweede kamerVanuit de Stichting Vaccinvrij is een klacht ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over vaccineren dd 21-01-19. De tekst van de brief is hieronder weergegeven.

 

 

Geachte voorzitter,

In December 2018 kwam mij (Door Frankema) ter ore dat er een rondetafelgesprek plaats zou gaan hebben in 2019. De Stichting Vaccinvrij is een van de belangrijkste steunpilaren voor ouders die een bewuste vaccinatiekeuze willen maken. De site trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers die allemaal op zoek zijn naar onderbouwde, ontbrekende informatie. Daarnaast hebben wij via de Facebookgroep van Vaccinvrij (30.000 leden) contact met een onophoudelijke stroom van ouders die bij ons erkenning en steun zoeken. De vaccinatiegraad daalt niet voor niets, en na twintig jaar werkzaam te zijn ‘in het veld’ ken ik de wereld van de ‘twijfelaars’ en de ‘weigeraars’ als geen ander. Vorig jaar December heb ik een mailtje gestuurd naar de voorbereidingscommissie, zie bijlage 1, waarin ik mij voorstelde en vroeg om een uitnodiging om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek. Ik kreeg per ommegaande te horen dat ik niet welkom was. Zie bijlage 2

Ik maak bezwaar tegen de opstelling en de inhoud van de brief van de voorbereidingscommissie. Volgens online encyclopedie Wikipedia is een rondetafelconferentie ‘een vergadermodel tussen gelijkwaardige partijen’. En een hoorzitting ‘een zitting waarbij verschillende partijen en belanghebbenden hun mening kunnen geven (zij worden “gehoord”). Als het de Tweede Kamer werkelijk te doen is om zich behoorlijk te laten informeren over het vaccineren van de inwoners van Nederland en meer in het bijzonder van onze kinderen, hoe is het dan mogelijk dat de meest betrokken partij in dezen niet wordt uitgenodigd? De Stichting Vaccinvrij is bij uitstek de instantie die de verontruste ouders van kinderen die gevaccineerd ‘moeten’ worden vertegenwoordigd, en heeft geen uitnodiging ontvangen. Dat is mijn eerste klacht.

 

 

Nadat de Stichting zelf heeft aangegeven graag deel te willen nemen aan dit Rondetafelgesprek, zie bijlage 1, heeft u per ommegaande geantwoord dat de Stichting Vaccinvrij niet welkom is. Zie bijlage 2. Als vertegenwoordigers van een snelgroeiende groep ‘ex-vaxxers en non-vaxxers’ de reden voor hun weigering niet mogen toelichten, is er dan nog wel sprake van een gezond en eerlijk democratisch proces? Zijn wij niet de groep waar het uiteindelijk om gaat? Eén ding is zeker: op basis van de informatie die de Tweede Kamerleden op 21 Januari hebben gekregen, is het onmogelijk om een weloverwogen beslissing te kunnen maken op basis van wat ze in een rondetafelgesprek hadden moeten vernemen – namelijk alle kanten van de zaak. Dat is mijn tweede klacht

Het feit dat u in deze mail stelt dat het kennelijk niet gaat over de discussie om wel of niet te vaccineren, maar over de ‘besmettingsvoorspelling’ is niet alleen onverantwoordelijk (misschien hebben de ouders die niet willen vaccineren wel gelijk en lopen er vele kinderen rond met ernstige vaccinatieschade) – het is bovendien een flauwe smoes die gebruikt is om de Stichting Vaccinvrij weg te houden bij dit rondetafel gesprek. Uiteindelijk is er noch op de agenda, noch in de ‘position-papers’ van de sprekers die op 21-01-19 in de gelegenheid gesteld zijn om te spreken iets terug te vinden over ‘besmettingsvoorspelling’. Uw antwoord waarin u stelt dat de stichting Vaccinvrij niet welkom is, en de reden die u daarvoor opgeeft, getuigt van een respectloze vooringenomenheid jegens de meest betrokken partij in het hele gebeuren, namelijk de verontruste ouders van kinderen die gevacineerd ‘moeten’ worden. De opgegeven reden voor de weigering is een oneigenlijke reden. De opstelling van de voorbereidingscommissie is in mijn ogen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is mijn derde klacht.

 

vrouw schrijft

 

In de weigering van de voorbereidingscommissie staat dat het niet gaat over de principiële discussie om wel of niet te vaccineren. Daaruit blijkt dat de voorbereidingscommissie van de Tweede kamer kennelijk niet geinteresseerd was/is in de legitieme twijfels en vragen die er bestaan over de veiligheid van het RVP, maar alleen in de wijze waarop de vaccinatiegraad verhoogd zou kunnen worden. Door een rondetafelgesprek over vaccineren te organiseren en dan niet met de meest betrokken partij te willen praten, heeft de commissie/Tweede Kamer een kans op een goede informatievoorziening ‘uit het veld’ bewust naast zich neergelegd. En bovendien heeft de commissie het publiek misleid door te doen alsof er een open, eerlijke informatie uitwisseling tussen alle betrokken partijen heeft plaats gevonden, terwijl de meest betrokken partij niet alleen niet is uitgenodigd, maar zelfs na een verzoek om deelname geweigerd is. U heeft zo de schijn gewekt om openhartig, met alle betrokkenen, want dat is de essentie van een democratisch rondetafel gesprek, over vaccineren te praten, maar U heeft de meest betrokken partij, de Stichting Vaccinvrij, geweerd, dus daarmee komt het gesprek neer op een schijnvertoning. Op misleiding van het grote publiek. Dat is mijn vierde klacht.

Als u werkelijk geinteresseerd bent in het onderzoeken van de mogelijkgheden om de vaccinatiegraad te verhogen dan dient u als eerste optie in staat te zijn om de burger te voorzien van de juiste documenten om ongerustheid en twijfels weg te nemen.

De claims dat vaccineren veilig, effectief en noodzakelijk is, dienen onderbouwd te kunnen worden met transparant, objectief wetenschappelijk bewijs; en met volledige, uitgesplitste ziekte, – en sterftecijfers.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij zijn meerdere brieven gestuurd naar VWS en het RVIM, waaronder drie WOB-verzoeken. De procedures zijn nog niet helemaal afgerond, maar tot op heden is de realiteit dat overheidsinstanties niet de documenten kunnen overleggen waar bewuste burgers om vragen:

• geen veiligheidsnormen voor het injecteren van de inhoudsstoffen van vaccins in baby’s, prematuur geboren baby’s en zwangere vrouwen

• geen wetenschappelijke onderzoeken die bewijzen dat vaccineren veilig is

• geen volledige ziekte, – en sterftecijfers, uitgesplitst per ziekteverwekker en per leeftijd

• geen documenten waaruit blijkt dat het RIVM onderzocht heeft of de claims dat (combi)vaccins veilig zijn op waarheid berusten

Zakenman met schaakstukken

 
Er genoeg aanwijzingen om te denken dat de hetze in de media wordt gevoed door economische belangen en niet berust op medische gronden of een gevaar dat infectieziektes in Nederland grote aantallen slachtoffers zullen eisen. En de discriminatie van ex-vaxxers en non-vaxxers in de media, en nu ook in de Tweede Kamer lijkt deel uit te maken van de strategie (in plaats van de noodzaak) om ‘de vaccinatiegraad te verhogen’. Ook als u van mening zou zijn geweest dat het in dit rondetafelgesprek primair over het verhogen van de vaccinatiegraad ging, dan nog had u de Stichting Vaccinvrij aan tafel moeten uitnodigen. Dan had de stichting u de kunnen informeren over wat de groep ouders – die niet langer bereid is om deel te nemen aan het RVP – van u nodig heeft om te overwegen om dit wel te doen. U heeft ons niet in staat gesteld om u essentiele informatie te verschaffen die mogelijk de vaccinatiegraad zou kunnen verhogen zonder dwang. Maar zelfs dat heeft u niet gedaan. Mijn vijfde klacht.

De stichting Vaccinvrij verzoekt u ten eerste om de bovengenoemde klachten in behandeling te willen nemen en de resultaten van uw onderzoek aan de Stichtting Vaccinvrij mede te delen.

Tevens verzoekt de Stichting Vaccinvrij u om de Tweede Kamerleden ervan op de hoogte te stellen dat zij op de hoorzitting op 21-01-2019 eenzijdig geïnformeerd zijn. En ten slotte verzoeken wij u een nieuwe hoorzitting te plannen waarbij wel alle betrokken partijen zijn uitgenodigd. Dus waarbij er een gelijke vertegenwoordiging is van ‘pro-vaxxers’ en ‘non-vaxxers/ ex-vaxxers’. En waarbij die allemaal – zoals dat zou moeten in een democratisch proces – de gelegenheid krijgen om hun zorgen/ reden voor weigering, en voorstellen voor oplossingen voor de dalende vaccinatiegraad uit te spreken. En misschien ten overvloede, de ouders van kinderen die gestorven zijn, of kampen met levenslange vaccinatieschade zouden de laatsten moeten zijn die ontbreken op een dergelijke bijeenkomst.

Hoogachtend,

Door Frankema
Initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

 

 

 
Bij de brief horen 4 bijlagen:
 

Bijlage 1 – Mail die gestuurd is naar voorbereidingscommissie in december 2018

Onderwerp: ronde tafelgesprek 21 januari

Geachte ..,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Mijn naam is Door Frankema; ik ben moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen en schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’. Ik houd me al meer dan 20 jaar lang bezig met onderzoek naar de medische, politieke, economische, en historische context van vaccineren. Ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij; een stichting die is opgericht voor het verstrekken van transparante informatie en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In de facebookgroep van Vaccinvrij hebben zich inmiddels 30.000 ouders verzameld.

Ik heb vernomen dat er een rondetafelgesprek gaat plaatsvinden op 21 januari 2019 over het onderwerp ‘vaccineren’. Ik verzoek u om mij een uitnodiging te sturen als zijnde vertegenwoordiger van de duizenden ouders die zich bij de Stichting Vaccinvrij hebben aangesloten.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,
Door Frankema

 

 

 

Bijlage 2 Antwoord van de voorbereidingscommissie op de bovenstaand mail


Geachte mevrouw Frankema,

In antwoord op uw mail deel ik u mede dat er inderdaad een rondetafelgesprek over vaccineren zal plaatsvinden op maandag 21 januari 2019. Aangezien het tijdens dit gesprek niet gaat over de principiële discussie wel of niet vaccineren maar over de besmettingsvoorspelling en besluitvorming en heeft de voorbereidingsgroep en nadien de commissie  besloten u niet uit te nodigen.

Met vriendelijke groet,

 

 

Bijlage 3 Achtergrond informatie

Het lijkt mij lastig om deze klacht in behandeling te nemen als u niet een minimum aan achtergrondinformatie heeft. Ik verwijs u hiervoor naar de laatste artikelen uit de wekelijkse nieuwsbrief van de Stichting Vaccinvrij. Die gaan onder andere over de toenemende invloed van farmaceutische multinationals op het (wereldwijde) vaccinatiebeleid, en de daarmee gepaard gaande poging om een groeiende groep ouders monddood te maken.

WHO, Farma, Gates & de regering: wie bepaalt het vaccinatiebeleid?

Brief van de Stichting Vaccinvrij naar het College voor de Rechten van de Mens

Vaccinatieschade is geen mythe – zeven jaar leven met een aandoening die veroorzaakt is door de BMR

Anti-vaxxers zijn dement? – negatieve beeldvorming in de media treft een groeiende groep bewuste en bezorgde burgers


Op het blog van de Stichting Vaccinvrij vindt U meer dan 100 artikelen

 

 

Bijlage 4: Verzoek aan de mensen die deze klacht in behandeling nemen

LS,

Zou u zo vriendelijk willen zijn mij een korte beschrijving te sturen van de procedure waarmee deze klacht wordt behandeld?

Zou u zo vriendelijk willen zijn naar de volgende trailer te kijken?

 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de volgende vragen schriftelijk, of in een gesprek met mij te beantwoorden?

1. Er is een wereldwijde beweging gaande van ouders die elkaar informeren en waarschuwen voor de risico’s van vaccins. Bent u hiervan op de hoogte?

2. Weet u precies wat er in een vaccin zit – en dus wat er precies ingespoten wordt in onze baby’s?

3. Heeft u persoonlijk wetenschappelijk onderzoek gezien, gelezen, en bestudeerd waardoor u ervan overtuigd bent dat het voor elk kind veilig is om gevaccineerd te worden?

4. Heeft u persoonlijk de volledige nationale ziekte, – en sterftecijfers (vanaf de eerste registratie tot heden, gespecificeerd per ziekteverwekker en per leeftijd) gezien en bestudeerd, waardoor u ervan overtuigd bent dat vaccineren nodig is en effectief is?

5. Vindt u dat de stem van elke ouder telt, ook die van een minderheid?

 

Indien u vragen heeft of met ouders van vaccinbeschadigde kinderen wilt spreken, neem alstublieft contact met mij op via www.stichtingvaccinvrij.nl/contact/

 

Met vriendelijke groeten,
Door Frankema

Initiatiefneemster Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This