Doden tijdens de “Eerste Golf” van de pseudo-pandemie werden veroorzaakt door Iatrocide

door | 10 feb 2024 | COVID-19 vaccin

Iatrocide: Het doden van een patiënt door een medische behandeling; iatro- + -cide, afgeleid van het Griekse iatros (genezer) + Latijnse -cide (doden).

Een uitgebreid artikel dat verscheen in “The Expose” heeft de medische moord in kaart gebracht die ons in de waan moest brengen dat er een gevaarlijke pandemie was uitgebroken. Alles wat erna kwam is gebaseerd op de angst die in het begin werd gecreëerd en daar hoorde sterfte bij. Dit is hoever de elite en de door de WHO en andere NGO’s aangestuurde regeringen zijn gegaan. Zullen de verantwoordelijken ooit nog eens bestraft worden?
 
 

Doden tijdens de “Eerste Golf” van de pseudo-pandemie werden veroorzaakt door Iatrocide

 
Verbazingwekkend genoeg geloven veel mensen, ondanks overweldigend bewijs van het tegendeel, nog steeds dat de wereld onlangs een dodelijke pandemie van het Coronavirus heeft meegemaakt die miljoenen mensen het leven heeft gekost. Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal dat dit in werkelijkheid geen echte pandemie was, maar een pseudopandemische psy-op.

Het hele verhaal van de covidale pandemie rust op twee belangrijke pijlers: dat er daadwerkelijk een nieuw pathogeen virus werd geïdentificeerd en dat een Polymerase Chain Reaction (PCR) test het vermeende virus nauwkeurig kon identificeren. Als een van deze pijlers niet klopt, stort het hele covide verhaal in elkaar. En geen van beide is correct gebleken.

Er is nooit een virus naar behoren geïsoleerd, geïdentificeerd en gekarakteriseerd volgens de wetenschappelijke methode en een groep onafhankelijke wetenschappers heeft al snel nadat de details van de PCR in 2020 openbaar werden gemaakt, uitgebreid aangetoond dat de PCR-test een nutteloze generator is van niet-specifieke, vals-positieve resultaten.
 
 

De epidemiologische gegevens vertellen ons ook dat er geen pandemie was

 
Op 11 maart 2020 werd de coronavirus “pandemie” uitgeroepen die aanvankelijk wel leidde tot plotselinge pieken in sterfte door alle oorzaken, maar alleen op specifieke locaties in de westerse wereld en ze waren synchroon. Deze synchroniciteit is onverenigbaar met het idee van een zich verspreidende besmettelijke virale ademhalingsziekte. De synchrone sterfteclusters in het voorjaar van 2020 (zoals in New York, Madrid, Londen, Stockholm en Noord-Italië) verspreidden zich niet buiten die cluster hotspots.

Onmiddellijk nadat de WHO een pandemie afkondigde en ziekenhuizen instrueerde om er gereed voor te zijn, steeg het sterftecijfer dramatisch in verschillende Europese landen, Amerikaanse staten en Canadese provincies. Deze pieken zijn ongekend in hun omvang en in het feit dat ze plaatsvinden buiten het gebruikelijke griepseizoen. Ze doen zich tegelijkertijd voor in geografische gebieden die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, maar niet noodzakelijk in aangrenzende landen of provincies.

Vergelijkingen van oversterfte tussen landen hebben de virale hypothese actief weerlegd. Overtollige sterfte overschreed meestal geen nationale grenzen en staatsgrenzen. Het onzichtbare “virus” kan zich onmogelijk specifiek richten op armen en gehandicapten of grenzen respecteren. Het kan ook niet wachten tot regeringen sociaal-economische veranderingen en veranderingen in het zorgprotocol opleggen aan kwetsbare groepen voordat het dodelijk is.
 
Arts met vraagtekens en een laptopHoe kan een virus zich verspreiden zonder de sterftecijfers merkbaar te beïnvloeden en dan op bevel van de WHO plotseling veranderen in de ergste moordenaar in een eeuw? De geografische en tijdsgebonden beweging van de sterftepieken komt niet overeen met wat je zou verwachten van een besmettelijke ziekte. In werkelijkheid was de oversterfte in de “eerste golf” te wijten aan de implementatie van dodelijke pandemische voorbereidingsmaatregelen in alle landen en regio’s van de wereld.

“Gezien het feit dat er zeer verschillende sterftecijfers worden gerapporteerd in verschillende Europese landen, is het redelijk om aan te nemen dat verschillen in agressiviteit van de therapie hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn.” – Claus Köhnlein

Iatrocide was de echte oorzaak van het sterftecijfer, niet een virale pandemie. Inhumane nieuwe protocollen doodden patiënten in regio’s die deze protocollen toepasten in de eerste maanden van de pandemie.

Dit werd gevolgd door opgelegde dwingende maatschappelijke maatregelen, die schadelijk waren voor de individuele gezondheid door het verspreiden van angst, paniek, paranoia, psychologische stress, sociaal isolement, verlies van werk, faillissement van bedrijven, enz.
 
 

Dodelijke lockdowns

“De wereld heeft een virus uit China bestreden met een volksgezondheidsbeleid afkomstig uit China dat de hele wereld in China verandert.” Michale Senger

De gevolgen van de lockdowns waren even verwoestend als voorspelbaar. Op 23 januari 2020 beval de CCP een lockdown van 58 miljoen mensen in de provincie Hubei op basis van slechts 18 sterfgevallen. Wuhan, met 9 miljoen inwoners, staat in China bekend als “Smog City”, maar luchtvervuiling werd nooit gezien als een factor in deze sterfgevallen.

Er doken vervalste video’s op van mensen in Wuhan die op straat dood zouden zijn gevallen, die de wereld de stuipen op het lijf joegen. Als gevolg daarvan sloot de Italiaanse regering (die nauwe banden heeft met de CCP) bijna 60 miljoen van hun eigen burgers op; het was de grootste Lockdown in de geschiedenis. Het is pas nadat de lockdowns in werking waren getreden dat het sterftecijfer opdook. Het sterfteoverschot in Italië was enorm onevenwichtig, en voornamelijk in het vervuilde noorden van het land en was waarschijnlijk grotendeels iatrogeen van aard.
 
 
Het is duidelijk dat lockdowns geen echte wetenschappelijke rechtvaardiging hadden en werden doorgedrukt door mensen die zich volledig bewust waren van de onvermijdelijke verwoestende gevolgen. Lockdowns zouden gegarandeerd miljoenen mensen het leven kosten en de voorstanders wisten dit.

Lockdowns gingen altijd vooraf aan oversterfte. Italië ging eerder in lockdown dan andere landen en het sterftecijfer kwam verhoudingsgewijs ook eerder. Aan de andere kant van de schaal stelde het VK de lockdowns als laatste in en was het de laatste die een sterftepiek zag. Het beeld is vergelijkbaar in de VS, waar geen sterfte-uitval zichtbaar was vóór de afsluiting, maar een plotselinge piek onmiddellijk daarna kwam.

Japan voerde grenscontroles in, maar legde geen interne lockdown op. In 2020 was er in het land geen sprake van een oversterfte, ondanks dat het aantal door PCR gegenereerde “gevallen” toenam. Overtollige sterfte werd pas duidelijk in 2022 nadat een groot deel van de Japanse bevolking was “gevaccineerd”.

Dit is moeilijk uit te leggen voor voorstanders van lockdowns en voorstanders van de virale theorie in het algemeen.

De medische gevestigde orde trok systematisch de normale zorg voor iedereen in en viel artsen aan die weigerden zich hieraan te houden. In vrijwel de hele Westerse wereld daalde het voorschrijven van antibiotica met ongeveer 50% ten opzichte van de pre-covidale percentages. Ongeveer de helft van alle “covid” overlijdensaktes vermelden bacteriële longontsteking als een “comorbiditeit”.

De landen die op dat moment een hoog sterftecijfer hadden, isoleerden allemaal actief hun oudere bevolking en ontzegden hen medische zorg. Spaanse soldaten die verzorgingstehuizen binnengingen vonden bewoners die dood in hun bed waren achtergelaten. Er werd gerapporteerd dat in Franse verzorgingstehuizen “lichamen in ontbinding in de slaapkamers waren achtergelaten”.
 
 

Mondkapjesgekte

 
Mondkapjes hebben onmetelijke schade toegebracht aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen, conflicten en verdeeldheid in de samenleving veroorzaakt en helaas vooral jonge kinderen onevenredig veel schade berokkend.

Een groep bezorgde ouders in Florida stuurde zes mondkapjes naar de Universiteit van Florida voor een analyse. Uit de analyse bleek dat vijf maskers besmet waren met bacteriën, parasieten en schimmels, waaronder drie met ziekteverwekkende en longontsteking veroorzakende bacteriën. Het inademen van bacteriën, samen met de lage zuurstof- en hoge CO2-condities die worden veroorzaakt door het dragen van een mondkapje, heeft ongetwijfeld veel gevallen van bacteriële longontsteking veroorzaakt.

“Het is daarom logisch om te vragen of de logica niet is omgekeerd: Is de COVID-19 diagnoze een onjuiste verklaring voor wat in feite bacteriële longontsteking is?” Dr. Denis Rancourt

Sterftecijfers in Kansas counties met en zonder mondkapjes-verplichtingen werden bestudeerd door Dr. Zacharias Fögen die concludeerde dat:

“Resultaten van deze studie suggereren sterk dat mondkapjes-verplichtingen in feite ongeveer 1,5 keer het aantal sterfgevallen veroorzaakten vergeleken met geen mondkapjes-verplichtingen.”

 
 

Midazolam moorden

 
Het krachtige kalmeringsmiddel Midazolam werd gebruikt om het leven van tienduizenden mensen (mogelijk in nog grotere mate) voortijdig te beëindigen, en hun dood werd toegeschreven aan “covid”. De ouderen en kwetsbaren in Groot-Brittannië kregen een hoge dosis “euthanasie cocktail” van Midazolam en morfine.

Er werd valselijk beweerd dat ziekenhuizen overstelpt werden tijdens de “eerste golf” van de vermeende pandemie. In april 2020 was het aantal spoedeisende eerste hulp bezoekers in het VK met 57% gedaald en was de bedbezetting met 30% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

Er waren 41.627 meer sterfgevallen dan het vijfjaarlijkse gemiddelde tot 1 mei 2020, en de meeste daarvan vonden plaats in april. 33.408 van deze extra sterfgevallen vermeldden “covid” op de overlijdensakte, en de meeste van deze mensen waren ouder dan 85 jaar.

Uit gegevens van het Office for National Statistics (ONS) blijkt dat in april 2020 26.541 sterfgevallen plaatsvonden in verzorgingshuizen, een stijging van 17.850 ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Dit komt overeen met de helft van het aantal vermeende “covid” sterfgevallen in dezelfde periode.

Op 19 maart werd er een richtlijn naar de NHS gestuurd die hen verplichtte om alle patiënten te ontslaan waarvan ze dachten dat ze geen ziekenhuisbed nodig hadden. NHS trusts kregen te horen dat “ze zich snel moesten houden” aan de nieuwe richtlijn (binnen 2 uur nadat de beslissing was genomen).

Deze richtlijn betekende dat duizenden mensen die medische behandeling en aandacht in het ziekenhuis nodig hadden, naar verzorgingshuizen werden ontslagen. Velen van hen zouden het niet overleven.

Midazolam is een benzodiazepine dat gebruikt wordt voor anesthesie, procedurele sedatie en om ernstige agitatie te behandelen. Het is een medicijn dat gebruikt wordt in de palliatieve zorg voor stervende patiënten. In de VS wordt het gebruikt als kalmerend middel tijdens executies door middel van een dodelijke injectie.
 
Midazolam wordt gebruikt vóór medische ingrepen en operaties om slaperigheid te veroorzaken, angst te verlichten en herinneringen aan de gebeurtenis te wissen. Het kan ernstige of levensbedreigende ademhalingsproblemen veroorzaken die kunnen leiden tot blijvend hersenletsel of de dood. Daarom mag het alleen worden toegediend in een ziekenhuis of bij een arts die beschikt over de apparatuur die nodig is om het hart en de longen te controleren en om snel levensreddende medische behandeling te bieden als de ademhaling vertraagt of stopt.

Midazolam dient met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met chronisch nierfalen en een verminderde lever- of hartfunctie. Het moet ook met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij zwaarlijvige en oudere patiënten.

De NHS legde in maart 2020 voor twee jaar voorraden Midazolam aan en wilde nog veel meer kopen. Sommige voorraden werden zelfs omgeleid vanuit Frankrijk. De NHS moet aan het publiek, dat het financiert, uitleggen waarom ze een voorraad van twee jaar hebben gekocht van een medicijn dat in verband wordt gebracht met het onderdrukken van de ademhaling en ademstilstand, om een ziekte te behandelen die naar verluidt ademhalingsonderdrukking en ademstilstand veroorzaakt.

Het gebruik ervan voor de behandeling van mensen die lijden aan longontsteking en ademhalingsmoeilijkheden die zogenaamd het gevolg zijn van “covid” zou dodelijk kunnen zijn. De NHS verklaarde dat Midazolam gebruikt moet worden voor comfort aan het einde van het leven als gevolg van “covid” om angst, bezorgdheid en agitatie te verlichten.

Een NHS document stelt dat Midazolam gebruikt moet worden voor sedatie voordat de patiënt mechanische beademing nodig heeft en stelt dat de dosis tot een minimum beperkt moet worden en binnen de richtlijnen van de fabrikant moet blijven.
Maar een beleid dat is opgesteld voor de behandeling van patiënten die angstig zouden zijn door “covid”, geeft instructies om deze patiënten te behandelen met doses die hoger zijn dan het maximum dat in de sedatierichtlijnen wordt aanbevolen voor ouderen of onwelbevinden.

Matt Hancock gaf opdracht om in april 2020 twee keer zoveel Midazolam buiten het ziekenhuis voor te schrijven dan in 2019. In april 2019 werden maximaal 21.977 recepten voor Midazolam uitgeschreven. In april 2020 werden echter 45.033 recepten voor Midazolam uitgeschreven, wat een stijging is van 104,91%. Deze recepten werden niet uitgeschreven in ziekenhuizen, ze werden uitgeschreven door huisartsenpraktijken, wat alleen maar kan betekenen dat ze werden uitgeschreven voor “zorg” rond het levenseinde.

Deze enorme toename van Midazolam voorschriften buiten het ziekenhuis ging gepaard met een enorme toename van het aantal vermeende “covid” sterfgevallen. Een identiek patroon is te zien voor januari 2021. De excessieve sterfgevallen in het VK (tijdens de vermeende covid pandemische golven in begin 2020 en begin 2021) correleren bijna perfect met pieken in het gebruik van Midazolam 10mg/2ml. Dit is de injecteerbare euthanasievorm en niet de orale angstremmende vorm van het medicijn.

Sterfgevallen in verzorgingshuizen waren 205% hoger in april 2020 vergeleken met april 2019. De overgrote meerderheid van de vermeende “covid” sterfgevallen waren mensen ouder dan 85 jaar. Er is een sterke correlatie tussen het te veel voorschrijven van Midazolam en het vroegtijdig beëindigen van het leven, waarbij de sterfgevallen worden geregistreerd als “covid”.

60% van de vermeende “covid” sterfgevallen vond plaats bij mensen met leermoeilijkheden en handicaps. Bij mensen met leermoeilijkheden en in de “zorg” was de kans veel groter dat ze een DNR (Do Not Resuscitate – niet reannimeren) bevel opgelegd kregen zonder dat het slachtoffer of hun familie daarvan op de hoogte werden gesteld. Zorgverleners en medewerkers van de NHS gebruikten dit dan als rechtvaardiging om het slachtoffer aan het einde van zijn leven te verzorgen, wat het gebruik van Midazolam inhoudt.

Een verklaring van de Care Quality Commission (CQC) in augustus 2020 stelt:

“Aanbieders moeten altijd werken aan het voorkomen van vermijdbare schade of dood voor iedereen voor wie ze zorgen. Protocollen, richtlijnen en triagesystemen moeten gebaseerd zijn op gelijke toegang tot zorg en behandeling. Als ze gebaseerd zijn op aannames dat sommige groepen minder recht hebben op zorg en behandeling dan anderen, dan is dat discriminerend. Het zou ook een mogelijke schending van mensenrechten zijn, waaronder het recht op leven, zelfs als er bezorgdheid is dat de capaciteit van het ziekenhuis of de kritieke zorg bereikt wordt.”

De tweejarige voorraad Midazolam was volgens NHS-documenten in oktober 2020 uitgeput. Nadat deze waren aangevuld waren de voorraden begin februari 2021 weer op.

Met meer dan 80% van alle “covid” sterfgevallen in 2020 in bejaardentehuizen, zou er zonder deze sterfgevallen geen “pandemie” zijn geweest, geen angst of paniek, en misschien geen uitrol van het COVID-19 “vaccin”.

Het Britse parlementslid Andrew Bridgen schreef: “Ik heb veel bewijs gekregen van mensen die geloven dat hun familieleden zijn gestorven door de medische ingrepen die zijn ingevoerd als gevolg van de COVID-19 pandemie”.

Voormalig Pfizer wetenschapper Dr. Mike Yeadon gelooft dat meer dan 100.000 mensen werden gedood door overheidsprotocollen die Midazolam en Morfine gebruikten.

Het bewijs suggereert dat we in werkelijkheid het bevel kregen om thuis te blijven, niet om de NHS te beschermen, maar om het voortijdig beëindigen van het leven van ouderen en kwetsbaren mogelijk te maken, wat ten onrechte werd toegeschreven aan “covid”.
 
 

Dodelijke beademingstoestellen

 
In de begindagen van de “pandemie” werd er veel gesproken over beademingsapparatuur. Waren er genoeg? Konden we er meer krijgen? Moeten bedrijven hun fabrieken herinrichten om er meer te maken? Dit verhaal in de media strookte niet met de echte wetenschap van de situatie.

Ventilatie is GEEN behandeling voor vermeende ademhalingsvirussen. Mechanische ventilatie is geen aanbevolen behandeling voor infecties van de luchtwegen en is dat ook nooit geweest. Dr. Matt Strauss stelt:

“Beademingsapparaten genezen geen enkele ziekte. Ze kunnen je longen vullen met lucht als je daar zelf niet toe in staat bent. In het publieke bewustzijn worden ze geassocieerd met longziekten, maar dit is in feite niet hun meest voorkomende of meest geschikte toepassing.”

Dr. Strauss legde verder uit dat:

“Er is nog nooit een placebo gerandomiseerd controleonderzoek geweest naar het aan de beademing leggen van mensen versus ze door laten worstelen. Daarom weten we, strikt genomen, niet of degenen die hun tijd aan de beademing overleven, misschien sowieso hadden overleefd, of dat sommige potentiële overlevenden stierven omdat ze aan de beademing werden gelegd.”

Dr. Thomas Voshaar, longarts en voorzitter van de Association of Pneumatological Clinics, was ook bezorgd:

“Toen we de eerste studies en rapporten uit China en Italië lazen, vroegen we ons meteen af waarom intubatie (“aan de beademing leggen”) daar zo gebruikelijk was. Dit was in tegenspraak met onze klinische ervaring met virale longontsteking.”

De patiënt moet tijdens de beademing gesedeerd worden, waardoor hij niet alleen niet zelfstandig kan ademen, maar ook niet kan eten en drinken. Te veel zuurstof, toegediend met een te hoge druk, kan leiden tot terminaal falen van de longen, zoals Dr. Voshaar aangaf:

“Invasieve beademing is fundamenteel slecht voor patiënten. Zelfs als de ventilator optimaal is afgesteld en de zorg perfect is, brengt de behandeling veel complicaties met zich mee. De longen zijn gevoelig voor twee dingen: overdruk en een te hoge zuurstofconcentratie in de toegevoerde lucht.”

De WHO, CDC en NHS raadden allemaal aan om “covid” patiënten te beademen in plaats van niet-invasieve methoden te gebruiken. Dit was geen medisch beleid om de patiënten zo goed mogelijk te behandelen, maar eerder om de hypothetische verspreiding van “covid” te beperken door te voorkomen dat patiënten aërosol-druppels uitademen en dat het personeel die inademt.

Iemand aan de beademing leggen die lijdt aan “griep”, longontsteking, chronische obstructieve longziekte of een andere aandoening die de ademhaling beperkt of de longen aantast, zal die symptomen niet verlichten. Sterker nog, het zal ze bijna zeker verergeren en velen van hen zullen eraan overlijden.

In plaats van luchtweginfecties te behandelen, veroorzaken beademingsapparaten die juist. De hoestreflex wordt onderdrukt om de beademingsbuis in de luchtpijp te kunnen inbrengen, waardoor verdoofde patiënten hun luchtwegen niet kunnen vrijmaken. De vochtophoping en bacteriegroei die hiervan het gevolg zijn, kunnen uiteindelijk een ernstige bacteriële infectie veroorzaken. Deze aandoening wordt “Ventilator-associated pneumonia” (VAP: “Longontsteking door beademingsappaat) genoemd. Onderzoek toont aan dat 28% van alle mensen die aan de beademing worden gelegd hieraan lijdt en dat 20-55% van de patiënten hieraan overlijdt.

Mechanische beademing is ook schadelijk voor de fysieke structuur van de longen en veroorzaakt “door beademing veroorzaakt longletsel”, dat vaak ernstig is en zelfs tot de dood kan leiden. Lucht in en uit de longen persen kan de longen fysiek onherstelbaar beschadigen. Zelfs als patiënten er niet aan overlijden, kan het langdurige schade en een aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven veroorzaken. Uit een onderzoek bleek dat, zelfs na herstel, 58% van de beademde patiënten binnen een jaar overleed.

Naar schatting sterft 40-50% van de beademde patiënten, ongeacht hun ziekte. Wereldwijd stierf tussen 66 en 86% van alle “covid” patiënten die aan de beademing werden gelegd. Dr. Paul Mayo stelt:

“Iemand aan de beademing leggen creëert een ziekte die bekend staat als ‘beademngsziekte'”.

Dit beleid was op zijn best nalatigheid en op zijn slechtst mogelijk opzettelijke moord. Het misbruik van beademingsapparatuur zou een deel van de toegenomen sterfte in 2020/21 kunnen verklaren. De Britse NHS noemde in hun protocol van 19 maart 2020 mechanische beademing de “voorkeursoptie” boven niet-invasieve beademing of andere zuurstoftherapieën.

Een studie van “covid” patiënten die tussen 1 maart 2020 en 4 april 2020 in het ziekenhuis werden opgenomen, werd uitgevoerd door het grootste gezondheidssysteem van de staat New York. Onder de 2.634 patiënten van wie de uitkomst bekend was, was het algemene sterftecijfer 21%, maar het steeg tot 88% voor degenen die mechanische beademing kregen. Met andere woorden, de meeste patiënten stierven nadat ze aan de mechanische beademing waren gelegd.

Ondanks deze feiten drong Dr. Anthony Fauci erop aan om “covid”-patiënten te behandelen met beademingsapparatuur en vroeg hij om 30.000 extra beademingsapparatuur voor New Yorkers die aan “covid” leden.

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, herhaalde ook de noodzaak van duizenden beademingsmachines door te beweren dat “we de gegevens en de wetenschap volgen”. In werkelijkheid toonden de gegevens en de wetenschap aan dat de meeste mensen die aan de beademing werden gelegd stierven.
 
 

Remdesivir Vergiftiging

 
Remdesivir werd ontwikkeld als een antiviraal geneesmiddel door Gilead Sciences en werd voor het eerst getest tijdens de “Ebola” uitbraak in 2014. Het geneesmiddel bleek een zeer hoog sterftecijfer te hebben (meer dan 50%) en werd daarom toen niet verder onderzocht. In de eerste maanden van 2020 werd het medicijn echter gebruikt in “covid”-proeven en het presteerde net zo slecht. Niet alleen was het middel niet effectief, maar het had ook ernstige en levensbedreigende bijwerkingen, waaronder nierfalen en leverschade.

Op 2 mei 2020 werd Remdesivir goedgekeurd voor noodgebruik om “covid” te behandelen nadat Dr. Anthony Fauci beweerde dat een onderzoek had aangetoond dat het de hersteltijd kon verkorten en het sterftecijfer kon verlagen.

Een artikel van de Alliance for Human Research and Protection (AHRP) stelt:

“Fauci heeft een gevestigd belang in Remdesivir. Hij sponsorde het klinische onderzoek waarvan de gedetailleerde resultaten niet door vakgenoten zijn beoordeeld. Bovendien verklaarde hij dat de resultaten ‘zeer significant’ waren en riep hij Remdesivir uit tot de nieuwe ‘standaard voor zorg’. Fauci deed deze promotionele uitspraak terwijl hij op een bank in het Witte Huis zat, zonder een gedetailleerd nieuwsbericht te geven; zonder een briefing op een medische bijeenkomst of in een wetenschappelijk tijdschrift – zoals de norm en praktijk is, om wetenschappers en onderzoekers de kans te geven de gegevens te beoordelen.”

Een Chinese studie naar Remdesivir, gepubliceerd in The Lancet (29 april 2020), werd gestopt vanwege ernstige bijwerkingen bij 16 (12%) van de patiënten in vergelijking met vier (5%) van de patiënten in de placebogroep.

Fauci deed deze studie af als “niet adequaat”. Het Chinese onderzoek dat door Fauci werd gehekeld, was een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multi-center, collegiaal getoetst, gepubliceerd onderzoek in een “gerenommeerd” tijdschrift, met alle beschikbare gegevens. De resultaten van het NIAID-Gilead onderzoek, waarop de goedkeuring van Remdesivir was gebaseerd, waren daarentegen niet gepubliceerd in de peer-reviewed literatuur en de details van de bevindingen waren niet gedeeld.

De primaire uitkomsten van het onderzoek dat leidde tot de goedkeuring van Remdesivir voor gebruik in noodgevallen werden op 16 april 2020 gewijzigd en deze wijzigingen werden gepubliceerd op clinicaltrials.gov.

Voorheen was er een 8-puntsschaal, die ook de overleden patiënten omvatte, maar dit werd veranderd in een 3-puntsschaal, waarbij de overleden patiënten buiten de beoordeling werden gelaten en waarbij ook alleen de tijd tot herstel of ontslag uit het ziekenhuis werd gemeten. Het AHRP stelt:

“Het veranderen van primaire uitkomsten nadat een onderzoek is begonnen wordt als discutabel en verdacht beschouwd.”

De verandering in de primaire uitkomstmaten baarde veel wetenschappers ernstige zorgen, maar dit werd grotendeels genegeerd door de reguliere media die in plaats daarvan het promotiescript van Fauci napraatten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de regelgevende instantie voor geneesmiddelen in de Europese Unie, voerde een veiligheidsbeoordeling van Remdesivir uit omdat sommige patiënten ernstige nierproblemen ontwikkelden nadat ze het medicijn hadden gekregen.

De WHO rapporteerde dat Remdesivir in haar eigen onderzoek genaamd “Solidarity” niet alleen geen meetbaar voordeel opleverde in termen van sterftereductie, maar dat het ook de behoefte aan beademing of de duur van ziekenhuisopnames niet verminderde.

Fauci negeerde deze studie ook. Gilead merkte op dat “het onduidelijk is of er sluitende conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van de Solidarity studie,” omdat de studie niet was beoordeeld door vakgenoten of gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit is onjuist, want het was een multicenter, wereldwijd onderzoek waaraan meer dan 11.300 volwassenen met “covid” in 405 ziekenhuizen in 30 landen deelnamen.

Volgens de WHO:

“Meerdere kleine onderzoeken met verschillende methodologieën geven ons misschien niet het duidelijke, sterke bewijs dat we nodig hebben over welke behandelingen helpen om levens te redden. Deze grote, internationale studie is ontworpen om de harde gegevens te genereren die we nodig hebben, om te laten zien welke behandelingen het meest effectief zijn.”

De studie, gefinancierd door Fauci’s NIAID, werd uiteindelijk gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Het enige vermeende voordeel was een kortere hersteltijd voor patiënten die Remdesivir kregen in vergelijking met de patiënten in de placebogroep en dat was gebaseerd op zeer gebrekkige onderliggende data.

De placebogroep in het Remdesivir-onderzoek kreeg geen echte placebo. In plaats daarvan kregen de meeste patiënten een “placebo” met dezelfde ingrediënten als Remdesivir (behalve het vermeende antivirale middel), bijv. sulfobutylether-beta-cyclodextrine, dat zelf ernstige problemen kan veroorzaken.

John Beaudoin heeft opgeroepen tot een strafrechtelijk onderzoek naar het medicijn. Hij citeert gegevens uit Massachusetts en schat dat Remdesivir alleen al in de VS 100.000 mensen kan hebben gedood. Hij tweette “Ze weten het, of ze willen het bewust niet weten. Hoe dan ook, het is moord.”

Beaudoin vond 1.840 extra sterfgevallen door acuut nierfalen van 1 januari 2021 tot 30 november 2022 alleen al in Massachusetts en hij gelooft dat Remdesivir de oorzaak is. Hij tweette “Duizenden doden in Massachusetts ARF (Acute Renal Failure – acuut nierfalen) waarschijnlijk te wijten aan Remdesivir. Dit vereist CRIMINEEL onderzoek.”
 
Op 20 november 2020 gaf de WHO een aanbeveling tegen het gebruik van Remdesivir bij gehospitaliseerde patiënten, ongeacht de ernst van de ziekte, omdat er geen bewijs was dat Remdesivir de overlevings- en andere uitkomsten verbeterde.

Op 22 april 2022 veranderde de WHO haar aanbeveling na de publicatie van gegevens van één enkele klinische studie. De bijgewerkte aanbeveling van de WHO is dat Remdesivir kan worden gebruikt bij milde of matige “covid” patiënten met een hoog risico op ziekenhuisopname.

Dr. Paul Marik, specialist in longziekten en kritieke zorg en stichtend lid van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, legde uit dat tijdens de “pandemie” het enige medicijn dat hij mocht voorschrijven Remdesivir was. Toen hij weigerde het Remdesivir-protocol te volgen, werd hij onderworpen aan een “schijnbeoordeling”, een onofficieel maar algemeen erkend proces waarbij een “lastige” arts wordt beschuldigd van wangedrag en uit zijn praktijk wordt gezet. Uiteindelijk werd hij ontslagen en gerapporteerd aan de National Practitioner Databank en de Raad voor de Geneeskunde.

Er zijn financiële prikkels in de VS om artsen als Dr. Marik aan te geven, omdat de Amerikaanse overheid ziekenhuizen 20% extra betaalt op de hele ziekenhuisrekening als Remdesivir wordt gebruikt. Dr. Marik zei:

“We weten, volgens de WHO, dat Remdesivir je risico op nierfalen 20 keer verhoogt. Het verhoogt het risico op overlijden met ongeveer 4%. Het hoort niet thuis in de geneeskunde. Toch geeft de federale overheid ziekenhuizen een bonus van 20% op de hele ziekenhuisrekening als je dit giftige (en ineffectieve) medicijn voorschrijft. Je ziet dus hoe de ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen nu dienstbaar zijn aan de industrie in plaats van te doen wat het beste is voor hun patiënten.”

In april 2022 keurde de FDA, schokkend genoeg, Remdesivir zelfs goed als de enige “covid” behandeling voor kinderen onder de 12 jaar, inclusief baby’s vanaf 28 dagen. Tot overmaat van ramp werd Remdesivir ook goedgekeurd voor ambulant gebruik bij kinderen, wat nog nooit eerder was voorgekomen.

De rechtszaken stapelen zich op waarin wordt beweerd dat Remdesivir “covid”-patiënten heeft gedood. Twee vrouwen klagen Kaiser Permanente en Redlands Community Hospital in Californië aan omdat ze hun echtgenoten zonder toestemming Remdesivir hebben gegeven. Beide mannen stierven aan nier- en orgaanfalen nadat ze het medicijn hadden gekregen.

Ook in Californië zijn namens ten minste 14 families rechtszaken aangespannen tegen medische zorgverleners voor het voorschrijven van Remdesivir zonder de benodigde informatie te verstrekken, wat leidde tot de dood van de patiënten.

Een andere rechtszaak wegens onrechtmatige dood werd aangespannen in Nevada, nadat een patiënt overleed aan nierfalen en ademhalingsproblemen een week nadat hij Remdesivir had gekregen.

Volgens Dr. Bryan Ardis die sprak op de Health Freedom Conference:

“Mensen stierven niet aan Covid-19, ze stierven aan Remdesivir. Het is bewezen dat Remdesivir nierfalen veroorzaakt, wat leidt tot longoedeem. Ambtenaren noemen dit een secundaire longontsteking door Covid, maar dat was het niet, ze schakelen iemands nieren uit met Remdesivir, waardoor hun longen zich vullen met vloeistof en ze verdrinken tot de dood erop volgt.”

Dr. Ardis vervolgde:

“Ze gebruiken Remdesivir op dezelfde manier waarop ze gaskamers gebruikten om mensen in Duitsland te vernietigen. Dit is de manier waarop ze het doen, en die sterfgevallen in stand houden, door een medicijn in ziekenhuizen te gebruiken.”

Remdesivir is niet uitsluitend een Amerikaans probleem, want het is ook gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, zij het in mindere mate. Op de website van de NHS staat: “Het wordt gebruikt om een vroege COVID-19 infectie te behandelen en om ernstigere symptomen te voorkomen”. Volgens de NHS komen mensen in de “hoogste risicogroep” in aanmerking voor Remdesivir:

“Als je in de hoogste risicogroep zit, krijg je mogelijk een brief en een lateral flow-test die je thuis kunt doen, mocht je symptomen van COVID-19 ontwikkelen. Je moet het resultaat van je COVID-19 laterale stroomtest melden op GOV.UK.”

Degenen die een positief resultaat melden op de volledig nutteloze laterale flowtest zullen dan een sms, e-mail of telefoontje ontvangen van de NHS. Maar als dat niet gebeurt, kan de situatie “urgent” worden:

“Als er niet binnen 24 uur na je positieve test contact met je is opgenomen, maar je denkt dat je in aanmerking komt voor COVID-19 behandelingen, bel dan je huisartsenpraktijk, specialist of 111. Zij kunnen je, indien nodig, met spoed doorverwijzen. Zij kunnen indien nodig een urgente verwijzing maken.”

Ze gaan verder: “Je wordt dan (telefonisch) beoordeeld om te zien of Remdesivir geschikt voor je is. Als het geschikt is, vertellen ze je waar je de behandeling kunt krijgen, hoe je er moet komen en hoe je weer veilig thuis kunt komen. Dit gaat meestal per sms, e-mail of telefoon.”

Het is moeilijk te begrijpen onder welke omstandigheden een ineffectief, giftig en mogelijk dodelijk medicijn voor iemand “geschikt” of “juist” zou zijn. Maar de NHS houdt vol dat “het belangrijk is dat je de kuur afmaakt” en waarschuwt dat “veel voorkomende bijwerkingen van Remdesivir hoofdpijn en je ziek voelen zijn”. Ze vergaten nierfalen, longoedeem en de dood te noemen.

Het is schandalig dat Remdesivir nog steeds een primaire behandeling is voor “covid”, ondanks onderzoek waaruit blijkt dat het niet effectief is en veel orgaanfalen en sterfte kan veroorzaken. Dit medicijn had nooit goedgekeurd mogen worden voor gebruik en zou onmiddellijk uit de handel genomen moeten worden.
 
 

Conclusies:

 
De acties van regeringen over de hele wereld waren kwaadaardig en schadelijk, wat resulteerde in het voortijdige einde van vele levens. Er was geen pandemie. Het waren door de overheid opgelegde maatregelen die de oversterfte veroorzaakten tijdens de vermeende “eerste golf” en daarna.

Als er geen pandemische propaganda of dwang was geweest en de regeringen en de medische wereld gewoon waren doorgegaan met hun gewone werk, dan zou er geen oversterfte zijn geweest.

Lockdowns, mondkapjes, Midazolam, invasieve beademing en Remdesivir zijn allemaal aantoonbaar schadelijk en vaak dodelijk. Deze maatregelen werden zogenaamd ingevoerd om bescherming te bieden tegen een virus dat nooit goed geïsoleerd en bewezen is. Er werden “gevals”-aantallen gegenereerd door een PCR-test die in 2020 grondig in diskrediet werd gebracht door onafhankelijke wetenschappers om een pseudopandemie te genereren.

Verdeeldheid en wreedheid verspreidden zich in onze samenlevingen. Morele zelfingenomenheid kreeg de overhand en iedereen die niet meedeed met “de wetenschap” werd uitgesloten en beschuldigd. We zagen een toename van het soort bijgelovige denken waarvan velen van ons dachten dat we het in de Middeleeuwen achter ons gelaten hadden.

De covid psy-op en reactie was een grootschalige, veelzijdige staats- en iatrogene aanval op de bevolking en op de maatschappelijke ondersteuningsstructuren, die alle oversterfte veroorzaakten, ook juridisch gezien.

We hebben echte onafhankelijke onderzoeken met consequenties nodig om precies vast te stellen wie verantwoordelijk was voor deze sterfgevallen en om te voorkomen dat protocolisten ooit weer een patiënt doden om zogenaamd anderen te redden in de toekomst. Een aanklacht wegens moord lijkt onder deze omstandigheden volkomen redelijk en gepast.

De NHS heeft een van de grootste misdaden tegen de mensheid begaan sinds mensenheugenis, door op cynische wijze gebruik te maken van angst, volgzaamheid, onwetendheid en vertrouwen. Veel mensen klapten op commando terwijl het NHS personeel hun dansroutines oefende.

“Midazolam Matt” Hancock, de voormalige Britse minister van Volksgezondheid die toezicht hield op de “pandemische” reactie in het Verenigd Koninkrijk, moet ter verantwoording worden geroepen, net als alle anderen die medeplichtig zijn aan deze misdaden tegen de menselijkheid.

 

 

 
Bronnen:
1) All-cause mortality during COVID-19 – No plague and a likely signature of mass homicide by government response, Denis Rancourt. https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response

2) There Was No Pandemic – An essay by Denis Rancourt. https://denisrancourt.substack.com/p/there-was-no-pandemic

3) Study published by a top British Biomedical Scientist proves the Covid-19 Fraud is a Crime against Humanity BY THE EXPOSÉ ON DECEMBER 3, 2021 https://expose-news.com/2021/12/03/new-study-proves-covid-is-a-fraud/

4) The PCR Scam: PCR Does Not Detect SARS-CoV-2. BY PATRICIA HARRITY ON FEBRUARY 24, 2022 https://expose-news.com/2022/02/24/the-pcr-scam-pcr-does-not-detect-sars-cov-2/

5) Measuring the Mandates-Questioning the State’s Response to COVID-19. Eric F Coppolino .https://substack.com/@planetwavesfm

6) An Estimated 30,000 Americans Were Killed by Ventilators & Iatrogenesis in April 2020, B Michael Senger. https://www.lewrockwell.com/2022/10/no_author/an-estimated-30000-americans-were-killed-by-ventilators-iatrogenesis-in-april-2020/

7) The Earliest Days of the Italian Pandemic, or: Why Nobody Wants to Talk About February 2020 Anymore, eugyppius: a plague chronicle. https://www.eugyppius.com/p/the-earliest-days-of-the-italian

8) There Was No Covid-19 Pandemic-Occam’s Razor, the biology of viruses, the naked ambition for power and the Philosopher’s Stone. William Hunter Duncan. https://williamhunterduncan.substack.com/p/there-was-no-covid-19-pandemic

9) Where’s the Emergency? Viroliegy, Mike Stone. https://mikestone.substack.com/

10) Iatrocide: The Midazolam Murders May 13, 2023 UK Reloaded Steve Cook by Simon Lee, Science Officer for AnewUK https://ukreloaded.com/iatrocide-the-midazolam-murders/

11) “Midazolam Murders: Were the elderly in Long Term Care homes killed with euthanasia drugs and labeled as COVID-19 deaths?” Dr William Makis MD. Druthers.

12) “FACT: Midazolam Matt Hancock turned Care Homes into Concentration Camps where the Elderly & Vulnerable were given Lethal Injections to create the illusion of a COVID Pandemic.” THE EXPOSÉ MARCH 22, 2023
https://expose-news.com/2023/03/22/midazolam-matt-hancock-turned-care-homes-into-concentration-camps/

13) Never Forget: April 2020 Study Found That Most New York Covid Patients on Ventilators Died While Fauci and Cuomo Pushed for More Ventilators-The Expose Rhoda Wilson June 26, 2022. https://expose-news.com/2022/06/26/study-found-most-covid-patients-on-ventilators-died/

14) Doctors in USA admit they killed Patients during the Pandemic by putting them on Ventilators-The Expose Rhoda Wilson January 24, 2023.
 https://expose-news.com/2023/01/24/american-doctors-admitted-to-risking-lives-on-ventilators/

15) Did Protocolists Euthanise Covid-19 Patients with Ventilators and Sedatives “To Save Other Patients”, >50% kill rate? Up to 70% of covid-19 Deaths Due to Ventilators-By James Lyons-Weiler.
 https://popularrationalism.substack.com/p/you-are-not-ready-for-this-did-protocolists

16) COVID19: Are ventilators killing people?-OffGuardian Kit Knightly.
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/

17) Iatrocide: Lethal Ventilators ARTICLE BY ANEW UK SCIENCE OFFICER, SIMON LEE May 21, 2023 Steve Cook  https://ukreloaded.com/iatrocide-lethal-ventilators/

18) IATROCIDE: REMDESIVIR – ARTICLE BY SIMON LEE OF ANEW UK July 18, 2023 Steve Cook https://ukreloaded.com/culling-the-herd-mass-murder-disguised-as-medicine/

19) Remdesivir estimated to have killed 100,000 Americans BY RHODA WILSON ON MARCH 15, 2023 https://expose-news.com/2023/03/15/Remdesivir-killed-100000-americans/

20) Criminal Investigation for excess deaths due to Remdesivir, Dr. Joseph Mercola, 10 March 2023 https://mymedicalfreedom.org/criminal-investigation-for-excess-deaths-due-to-remdesivir/

21) Remdesivir Causes Renal Failure, Hospital Protocols Are Killing People BY RHODA WILSON ON SEPTEMBER 2, 2021
https://expose-news.com/2021/09/02/Remdesivir-causes-renal-failure-hospitalprotocols-are-killing-people/

22) Most Covid-19 Deaths were a direct result of the administration of Midazolam or Remdesivir – By Dr Mike Yeadon BY THE EXPOSÉ ON OCTOBER 11, 2021  https://expose-news.com/2021/10/11/dr-mike-yeadon-midazolam-Remdesivir-donot-comply/comment-page-1/

23) Anthony Fauci: 40 Years of Lies From AZT to Remdesivir Torsten Engelbrecht & Konstantin Demeter
https://off-guardian.org/2020/10/27/anthony-fauci-40-years-of-lies-from-azt-toRemdesivir/

24) https://www.nhs.uk/medicines/Remdesivir-veklury/

 
 
Bron oorspronkelijke artikel: The Expose
U kunt hen helpen met een donatie.
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This