US onderzoek toont schade aan bij gevaccineerde kinderen

door | 21 feb 2018 | Vaccins, Wetenschap

Alliance for natural HealthStudies die de gezondheid vergelijken van wèl- gevaccineerde met niet-gevaccineerde kinderen worden vaak beschouwd als een zoektocht naar de Heilige Graal wanneer het gaat om het leggen van een mogelijk verband tussen vaccinaties en de specifieke risico’s hiervan voor die gezondheid.

Dit is in het bijzonder het geval wanneer het gaat om zaken die te maken hebben met het zenuwgestel en het immuunsysteem die hiervoor het meest gevoelig lijken te zijn. En hier komt ook de diagnose ‘Autisme’ in beeld.

Het is uitermate belangrijk voor veel ouders toegang te hebben tot alle informatie over de veiligheid en andere belangrijke wetenswaardigheden betreffende de kindervaccinaties, voordat die gegeven worden aan hun meest dierbare bezit, namelijk hun kinderen. Daarom moet het impact van vaccinaties tot op de bodem worden uitgezocht.

Weinig overheden zullen hiervoor begrip hebben zolang het oorzakelijke verband niet wetenschappelijk is aangetoond. Voorstanders van vaccinatie zullen blijven zeggen dat er geen bewijs is dat vaccins een vorm van autisme of andere schade aan het zenuwgestel of het immuunsysteem veroorzaken. Daarbij gaan zij hardnekkig voorbij aan de snel groeiende hoeveelheid bewijzen dat er wel degelijk verbanden zijn, zowel bij mensen als bij dieren.

Er zijn slechts weinig ‘gevaccineerd versus ongevaccineerde’ studies gepubliceerd. Pogingen tot publicatie werden gehonoreerd met zeer agressieve reacties die er uiteraard toe leidden dat deze publicaties werden ingetrokken. Het meest bekend is de publicatie van Andrew Wakefield in 1998 in The Lancet. (1-4)

Maar het proces loopt nog, zij het minder denigrerend en onrechtvaardig als eerder door een volkstribunaal als de General Medical Council (GMC).

 

De MAWSON Studie

In november 2016 werd on-line een uittreksel gepubliceerd van een Vaccinated vs Unvaccinated-studie, gebaseerd op vragenlijsten die zijn ingevuld door moeders van kinderen die thuisonderwijs krijgen. Een stormvloed van commentaar op sociale media dwong het wetenschappelijk magazine (2) de publicatie nader te bekijken. Er werd besloten de publicatie terug te trekken.

Onder leiding van de hoofd-auteur Professor Anthony Mawson (3) van het Department of Epidemiology and Biostatics, School of Public Health, Jackson State University, Mississippi, werd de publicatie opnieuw bekeken en bewerkt en vervolgens in maart 2017 aangeboden aan een andere krant, The Journal of Translational Science. Professor

Mawson is een epidemioloog met een gedegen Curriculum Vitae. De studie werd geaccepteerd op 21 april 2017 en was 3 dagen later on line.

 

Belangrijke conclusie van deze studie:

‘In het uiteindelijk aangepast model waarin de interactie werd meegenomen bleef vaccinatie en niet een vroeggeboorte geassocieerd met neurologische ontwikkelingsstoornissen, terwijl de interactie tussen vroeggeboorte en vaccinatie in verband kon worden gebracht met een 6.6-voudig verhoogd risico op neurologische ontwikkelingsstoornissen (95% CL: 2.8, 15.5). ….. Terwijl vaccinatie significant geassocieerd bleef met neurologische ontwikkelingsstoornissen nadat mogelijk andere factoren werden gecontroleerd, werd een vroeggeboorte, gekoppeld aan vaccinaties, geassocieerd met een duidelijk elkaar versterkende toename in het ontstaan van neurologische ontwikkelingsstoornissen.’

Een tweede publicatie werd ook aangeboden aan The Journal of Translational Science. Deze studie betrof een cross-sectioneel onderzoek naar gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, gebaseerd op dezelfde onderzoeksgegevens van voornoemde studie, echter ook gericht op het vergelijken van de resultaten bij kinderen die te vroeg geboren zijn en kinderen die à terme (red.: voldragen) geboren zijn.

Beide studies zijn het resultaat van zelf-gerapporteerde onderzoeksgegevens. Per definitie zijn deze gegevens bij lange na niet die van gerandomiseerd- gecontroleerde onderzoeken die echter nooit een soortgelijk overzicht van de mate van gezondheid van deze kinderen kunnen verstrekken zoals een epidemioloog als Mawson die graag zou willen onderzoeken. Deze studies zijn wat het zijn: een breed palet van informatie, een uitgangspunt voor het soort onderzoek dat gemeengoed is in de wetenschap, een hulpmiddel voor meer gericht onderzoek in de toekomst.

In termen van methodologie proberen de onderzoekers hun lezers niet te bedriegen. Zij gebruikten een aantal methoden om het risico op vooroordelen te beperken. Dit werd in een van de publicaties als volgt verwoord:

‘…om het risico op mogelijke misinformatie van de moeders zo klein mogelijk te houden werd in alle communicatie met hen de neutraliteit v.w.b. vaccins en vaccinatie bewaard. Om vooroordelen uit te sluiten, werd de ondervraagden verzocht het medisch vaccinatiebewijs van hun kind te gebruiken. Teneinde de betrouwbaarheid te verhogen werden gesloten vragen gebruikt en elke reeks vragen moest afgewerkt worden voordat er kon worden verdergegaan met een volgende reeks. Om de geldigheid van de antwoorden te waarborgen, werd ouders gevraagd om alleen door artsen gediagnosticeerde ziekten te rapporteren.’

De grootste tekortkoming van dergelijke studies ligt in het feit dat men afgaat op de eigen rapportage door ouders. De onderzoekers erkenden dit en bespraken deze tekortkoming met elkaar, waarbij zij onder ogen zagen dat het onmogelijk was de uitkomsten te checken met medische gegevens omdat het onderzoek anoniem was. Dit om de kinderen en de families te beschermen en ook om vooroordelen te helpen voorkomen. ‘ Het mogen dan misschien bevindingen zijn van een lage kwaliteit, het zijn absoluut geen bevindingen die het resultaat zijn van wangedrag, nalatigheid of vervalsing.’

De tweede studie betreffende het onderzoek van de zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van hun kinderen door de ouders, is in het algemeen van een betere kwaliteit dan de eerste. Echter, omdat het de uitkomsten onderzoekt van dezelfde gevaccineerde en ongevaccineerde proefpersonen als in het eerste onderzoek en er dan die baby’s uitpikt die prematuur werden geboren (uitgaande van een zwangerschap van 40 weken), was het aantal binnen de groep lager. Een kleinere steekproef is echter geen reden om een studie niet te publiceren of de publicatie tegen te houden.  Resultaten van casestudies met veel minder uitkomsten zijn niet ongewoon en ironisch genoeg was dat het aantal (n=12) dat gebruikt werd in de ingetrokken publicatie in The Lancet van Andrew Wakefield en zijn co-auteurs. Maar een klein aantal casestudies was eerder nooit een punt bij deze krant.

De aantallen in Mawson’s studie naar de effecten op te vroeg geboren kinderen waren groter. Hier komen ze:

In totaal 666 kinderen waarvan 261 (39%) niet gevaccineerd waren en 51 (7,7%) prematuur. Hiervan ontwikkelden meer dan 10% van de gevaccineerde kinderen een neurologische ontwikkelingsstoornis tegenover 3% onder de niet-gevaccineerde kinderen.

Vanwege de gevoeligheid en de vraagtekens bij het copyright volgt hier een samenvatting (5):

 

Onvolmaakt wetenschappelijk onderzoek leidt tot een verbetering van wetenschappelijk onderzoek

Het is duidelijk dat het onderzoek onder kinderen met thuisonderwijs nauwelijks een basis is voor een definitief onderzoek dat wel of geen bewijs levert van welke link dan ook tussen vaccinaties en het ontstaan van neurologische ontwikkelingsstoornissen of stoornissen in het autistisch spectrum. Het is echter een goed uitgangspunt wanneer men het achtergebleven gebied van onderzoek naar de gezondheidsverschillen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen wil betreden. De krachten die werkzaam zijn om elke publicatie van negatieve bevindingen die betrekking hebben op het volledige vaccinatieschema te voorkomen mogen nooit worden onderschat.

Deze onderzoeken hebben duidelijke beperkingen, deze beperkingen werden onderbouwd en zijn onvoldoende basis om publicatie tegen te houden. Op zijn minst had de krant herzieningen kunnen aanduiden om zodoende het belang van deze beperkingen te benadrukken. De publicatie van de studies zou hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot meer diepgaand onderzoek waarvan de resultaten verder zouden bijdragen tot meer begrip van het verband tussen factoren als de leeftijd waarop gevaccineerd wordt en een premature status.

 

Om te onthouden

Zoals de zaken nu staan heeft de pro-vaccinatie lobby zichzelf geen dienst bewezen. De lobby heeft geprobeerd de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen te verdonkeremanen. Onderzoek dat weliswaar zijn beperkingen kent, maar van vitaal belang is voor de volksgezondheid. Het effect hiervan verstevigt hoogstwaarschijnlijk de tegenstellingen tussen degenen die het volledige vaccinatieschema ondersteunen en zij die zich zorgen maken op de uitwerking hiervan op de volksgezondheid. Het debat blijft even gepolariseerd zoals het was en de voornaamste verliezers zijn de bevolking – en een van de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij: onze kinderen.

 

De twee publicaties door Anthony Mawson en zijn co-auteurs, gepubliceerd of niet, leveren vanuit hun onderzoeksgegevens een mogelijk bewijs dat vaccinatie gerelateerd lijkt te zijn aan een verhoogd risico op middenoor-ontsteking (Otitis media), longontsteking, allergische rhinitis, eczeem en neurologische ontwikkelingsstoornissen (o.a. aandoeningen in het autistisch spectrum).

 

De grootste ‘zonde’ van Professor Anthony Mawson zou kunnen zijn dat hij eerder enige kritische woorden sprak over de Wakefield studie van 1998 (6).  Afgezien hiervan moet zijn recente werk op zijn eigen waarde worden geschat. In een vrije wereld hebben we allemaal recht op onze eigen mening en ingrijpen in die vrijheid zou veel schade toebrengen aan het wetenschappelijke proces waarvan wij als maatschappij zo afhankelijk zijn.

 

Bronnen:

  1. http://anhinternational.org/2010/02/09/anh-feature-the-longest-witch-hunt-in-medical-history-draws-to-a-close/
  2. https://sciencebasedmedicine.org/no-two-studies-purporting-to-show-that-vaccinated-children-are-sicker-than-unvaccinated-children-show-nothing-of-the-sort/
  3. http://www.jsums.edu/health/dr-anthony-a-mawson/
  4. http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452
  5. http://anhinternational.org/wp-content/uploads/2017/05/170517-Summary-of-two-Mawson-papers.pdf
  6. http://retractionwatch.com/2016/11/28/study-linking-vaccines-autism-pulled-frontiers-following-heavy-criticism/

 

Bron originele artikel: http://anhinternational.org/2017/05/17/scientific-censorship-vaccine-safety-research/

Vertaald door: Lonneke Schuller voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This