Paul Blokhuis

Staatssecretaris van Volksgezondheid
De rol van staatssecretaris Blokhuis was kennelijk het monddood maken van kritische geluiden over het Rijksvaccinatieprogramma. Hij was politiek zeer actief totdat COVID-19 uitbrak en alle discussie over het gevaar van de mazelen en verplicht vaccineren als voorwaarde tot kinderdagverblijven verstomde. Blokhuis heeft de politiek in 2021 verlaten.

Voor informatie over het labelen en vervolgens censureren van ouders die ervaren hebben dat vaccinatieschade iedereen kan overkomen – en ouders die vragen of kritiek hebben op het Rijksvaccinatieprogramma – kijk naar het volgende interview van Door Frankema in Café Weltschmerz.

Voor de rol die staatsecretaris Paul Blokhuis hierin heeft gespeeld lees verder op deze pagina.

 

 

Rijksvaccinatieprogramma – ex-vaxxers en non-vaxxers

 

 
Paul Blokhuis heeft een missie.

Op 19 november 2018 kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de vaccinatiegraad sinds enkele jaren “licht is gedaald”.1 De media zwegen over vaccinatieschade, en reageerden met een ongekend mediaoffensief over de gevaren van infectieziektes en de noodzaak van vaccineren.

De missie en de media
  • Op 25 juni 2018 kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de vaccinatiegraad sinds enkele jaren “licht is gedaald”.
  • Dit was het startschot van onophoudelijke mediacampagnes, die op dezelfde dag begonnen en nu al twee jaar voortduren en elke keer een andere infectieziekte adresseren.
  • Alle mediacampagnes – zonder uitzondering – gaan primair over het gevaar van de ziekte en over de noodzaak van een (nieuw) vaccin.
  • De belangrijkste reden waarom de vaccinatiegraad daalt – het toegenomen bewustzijn over de risico’s van vaccineren – wordt gecensureerd in de media.

 

 
Meer info
Bijvoorbeeld: mediacampagne naar aanleiding van dalende vaccinatiegraad HPV-vaccin: Dalende vaccinatiegraad van het HPV-vaccin leidt tot manipulatief media-offensief
Pagina ‘Media’

 

 
Paul Blokhuis gaat niet in op een aanbod van de stichting Vaccinvrij om hem te informeren.

Talloze bezorgde burgers proberen al jaren politici informatie aan te bieden om hen duidelijk te maken waarom zij niet langer deel willen nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma – zonder resultaat.

Ook wij hebben op 22-11-18 een confronterende brief gestuurd, met de vraag of de staatssecretaris het op prijs stelde om door ons geïnformeerd te worden. Hij is niet op ons aanbod ingegaan.

Brief stichting Vaccinvrij naar Paul Blokhuis

Aangetekende brief op 22-11-2018 verstuurd naar staatsecretaris Paul blokhuis en Minister Hugo de Jonge

 

 

Onderwerp: Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’

Amsterdam, 22-11-2018

 

 

Geachte staatssecretaris Paul Blokhuis,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de door u ondertekende kamerbrief: ‘Verder met vaccineren’ (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren)

Wij gaan ervan uit dat u te goeder trouw uw werk doet, maar we kunnen uit uw schrijven afleiden dat u eenzijdig en onvolledig bent geïnformeerd. De Stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Inmiddels is er een grote groep van duizenden burgers ontstaan, die beseffen dat er sprake is van manipulatie van de bevolking middels het achterhouden van essentiële informatie en het genereren van irrationele angst.

 

Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen met ja, of nee te beantwoorden:

 

Bent u ervan op de hoogte dat vaccins naast gemanipuleerde ziekteverwekkers chemische ‘hulpstoffen’ en vervuilingen bevatten en welke stoffen dat zijn?
Ja/ Nee

 
Bent u ervan op de hoogte dat er geen onafhankelijke veiligheidsnormen zijn vastgesteld met betrekking tot het inspuiten van vaccins bij baby’s, prematuur geboren baby’s, en zwangere vrouwen?
Ja/ Nee

 
Bent u ervan op de hoogte dat tot op heden geen enkele overheidsinstantie in staat is geweest om wetenschappelijk bewijs te overleggen dat het inspuiten van (combi)vaccins veilig is?
Ja/ Nee

 
Bent u ervan op de hoogte dat naar schatting minder dan 10% van alle bijwerkingen wordt gemeld bij het Lareb?
Ja/ Nee

 
Bent u bekend met het begrip ‘Shedding’?
Ja/ Nee

 
Bent u op de hoogte van de nationale ziekte, – en sterftecijfers, uitgesplitst per leeftijd en per ziekteverwekker, vanaf de eerste registratie tot heden van de doelgroep-ziektes van het RVP?
Ja/ Nee

 
Kent u het boek: ‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines, and the Forgotten History’ van Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk?
Ja/ Nee

 
Kent u het boek: ‘How to End the Autism Epidemic’ van J.B. Handley?
Ja/ Nee

 
Bent u bereid om deze boeken te lezen?
Ja/ Nee

 
Stelt u het op prijs dat burgers (waaronder de stichting Vaccinvrij) – die nu al jaren bezig zijn met het onthullen en ordenen van de feiten zoals deze door de verschillende nationale en internationale overheidsinstanties gedocumenteerd zijn – informatie met u delen?
Ja/ Nee

 
Zo ja, wilt u dit met een reactie op deze brief laten weten?

Onder ons bevinden zich wetenschappers en artsen en wij verzoeken u dringend deze brief serieus te nemen. Wij zijn bezig met een aantal korte filmpjes over vaccineren die de kant van de ouders belichten, en voornemens uw kamerbrief en reactie op deze brief hierin op te nemen.

 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, namens de stichting Vaccinvrij,

 

 

 
Paul Blokhuis kan of wil geen antwoord geven.

Op 19-11-18 informeerde Blokhuis de Tweede Kamer over zijn actieplan om de vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen. Onderdeel daarvan is het bestrijden van “misvattingen”.1

“Ik zie dat er mensen zijn die op zeer actieve wijze misvattingen over vaccinaties verspreiden, al dan niet via internet of in gesprekken met ouders. Dit kan leiden tot onzekerheid of onduidelijkheid bij ouders en tot onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Ik vind dit een onwenselijke situatie en daarom ga ik hier werk van maken.” – Kamerbrief Staatssecretaris Blokhuis

 
Tot op de dag van vandaag hebben wij geen antwoord gekregen op brieven met het verzoek te verduidelijken wat hij bedoelt. Zelfs niet nadat wij aangegeven hebben bereid te zijn eventuele “misvattingen” direct van onze site te verwijderen.

Brief 1 stichting Vaccinvrij naar Paul Blokhuis
Geachte staatssecretaris Blokhuis,

 
Graag uw aandacht voor het volgende:

Op 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’.1 Op deze dag is het document ‘Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel?’, samengesteld door Roland Pierik aan u aangeboden.2 In de inleiding van dit schrijven wordt de onderstaande door u gemaakt uitspraak geciteerd:

“Ik zie dat er mensen zijn die op zeer actieve wijze misvattingen over vaccinaties verspreiden, al dan niet via internet of in gesprekken met ouders. Dit kan leiden tot onzekerheid of onduidelijkheid bij ouders en tot onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Ik vind dit een onwenselijke situatie en daarom ga ik hier werk van maken.” – Staatssecretaris Blokhuis

Het is ons duidelijk dat u er werk van maakt. De vaccinatie alliantie is na de vele mediacampagnes kennelijk de volgende stap. Maar het is ons niet duidelijk welke misvattingen over vaccinatie er verspreid worden.

Wij verzoeken u om ons te laten weten welke misvattingen dit betreft. Wij zijn ons ervan bewust dat wij kritisch zijn op het RVP, maar als u hetgeen wij denken, of schrijven op een onderbouwde manier kunt weerleggen gaan wij daar direct in mee.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde bereid zijn om – indien het zo zou zijn dat er aantoonbare ‘misvattingen’ op de site van de Stichting Vaccinvrij staan, deze te verwijderen.

Wij verzoeken u de vijf belangrijkste misvattingen die u, en de vaccinatie alliantie bestrijden duidelijk te omschrijven. En ook om ons per misvatting de betreffende passages te sturen waaruit blijkt dat wij onjuiste informatie verspreiden, vergezeld door de specifieke ziekte,- en sterftecijfers, en/ of de specifieke wetenschappelijke onderzoeken waarmee u kunt onderbouwen dat het niet klopt wat wij zeggen.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Stichting Vaccinvrij

Brief 2 stichting Vaccinvrij naar Paul Blokhuis
Staatssecretaris Paul Blokhuis
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Onderwerp: Verzoek om de vijf belangrijkste misvattingen die door de Stichting Vaccinvrij verspreid zouden worden

cc. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Publieke Gezondheid
t.a.v. mw. Drs. O. F. Scheidel

Bijlagen: 2

Amsterdam, 25-06-2020

Geachte staatssecretaris Blokhuis,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Op 02-04-2019 schreven wij u een brief (zie bijlage 1) naar aanleiding van de volgende door u gedane uitspraak:

“Ik zie dat er mensen zijn die op zeer actieve wijze misvattingen over vaccinaties verspreiden, al dan niet via internet of in gesprekken met ouders. Dit kan leiden tot onzekerheid of onduidelijkheid bij ouders en tot onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Ik vind dit een onwenselijke situatie en daarom ga ik hier werk van maken.”1

U heeft hiervoor onder andere de ‘Vaccinatie Alliantie’ opgericht, die op 26-03-2019 voor het eerst bijeenkwam.2

In onze brief van dd. 02-04-2019 hebben wij u verzocht om ons te laten weten welke misvattingen u bedoelt. Uit onze brief citeer ik:

“Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde bereid zijn om – indien het zo zou zijn dat er aantoonbare ‘misvattingen’ op de site van de Stichting Vaccinvrij staan, deze te verwijderen.”

U heeft niet gereageerd op deze brief.

Op 01-08-2019 ontvingen wij een brief van het ministerie van VWS, kenmerk 1559215-193570-PG, waarin wij voor het antwoord op onze vraag aan u werden doorverwezen naar het RIVM.

Op 28-11-2019 heeft dit gesprek plaatsgevonden. Het RIVM wist niet te benoemen wat voor misvattingen wij zouden verspreiden.

Op 20-12-2019 hebben wij het ministerie van VWS hiervan op de hoogte gesteld. (bijlage 2)

Inmiddels zijn we een jaar verder, en wij willen nog steeds graag weten welke misvattingen wij volgens u zouden verspreiden.

Wij verzoeken u dringend om hier per ommegaande antwoord op te geven.

Hoogachtend,

Bronnen:

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren
2. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/blokhuis-start-vaccinatiealliantie

 

 
Paul Blokhuis is de link tussen Nederland en EU-jav.

“Nederland neemt deel aan de Joint Action on vaccination waarin Europese lidstaten samenwerken en zich gezamenlijk inzetten om de vaccinatiegraad in Europa te verbeteren. Ik vind het daarom van belang dat we onze kennis delen met andere lidstaten.” – Staatssecretaris Paul Blokhuis1

Wat is EU-jav?
Het EU-Joint Action on Vaccination (EU-JAV) is opgericht in september 2018. Het is een ‘Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan’. De organisatie bestaat uit de Europese Commissie; ministeries van gezondheid; internationale beleidsmakers en organisaties; instituten; universiteiten uit 20 landen; het maatschappelijk middenveld en afgevaardigden farmaceutische industrie.1

Het EU-jav wordt voor en groot deel gefinancierd door de EU. 1

 
Meer informatie:
Pagina: ‘Europese Unie’ en pagina ‘EU-jav’

Bron:

1. institute.fr/en/news/117-launch-of-a-european-platform-to-fight-against-vaccination-distrust

 

 
Paul Blokhuis is de oprichter van de Vaccinatie Alliantie.

Op 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’. De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen.

De strategie en de ontbrekende notulen van de Vaccinatie Alliantie
De Vaccinatie Alliantie is een denktank om de vaccinatiegraad te verhogen. Het is een besloten groep pro-vaccinatoren. Zij komen twee keer peer jaar fysiek bijeen. Vertegenwoordigers van de groep waar het omgaat – de ouders van kinderen met vaccinatieschade en/of ouders die om andere redenen niet willen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma – zijn niet welkom.

 
Het RIVM omschrijft de taken van de denktank als volgt:

• Binnen de vaccinatiealliantie moeten experts van elkaar kunnen leren en wordt er kennis uitgewisseld over de wijze waarop je in de dagelijkse praktijk het beste zorgen van ouders over vaccineren kunt bespreken en wegnemen.
• Er wordt een team samengesteld dat kan helpen met de aanpak van onjuiste informatie.
• De ambassadeurs van de alliantie gaan hun expertise inzetten om het belang van vaccineren bij een zo groot mogelijke groep mensen onder de aandacht te brengen.1

 
De stichting Vaccinvrij heeft op 27-04-20 een WOB-verzoek gestuurd om openbaarheid te krijgen in de notulen van de vaccinatie alliantie. Wij hebben als antwoord gekregen dat die niet zijn gemaakt.

 

 
Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/nieuwe-vaccinatie-alliantie-moet-einde-maken-aan-dalende-vaccinatiegraad-een-reactie-vanuit-de-stichting-vaccinvrij/

Pagina WOB-verzoeken

 
Bron:

1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/blokhuis-start-vaccinatiealliantie

 

 
Paul blokhuis heeft geen moeite met verkapte censuur.

Bol.com gaat overstag
Het boek: “Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien” zit al sinds 2014 in het assortiment van Bol.com en heeft inmiddels haar vierde druk bereikt. De 131 “reviews” zijn er 105 vijf sterren. (06-10-20) Er is geen reden voor Bol.com om het boek uit de handel te halen, maar kennelijk heeft een “gesprek” met Paul Blokhuis veel gewicht in de schaal gelegd.

“De staatssecretaris beseft dat hij de internetwinkel niet kan opdragen om bepaalde boeken niet te promoten of verkopen, maar benadrukt wel dat Bol.com beter kan luisteren naar zijn oproep. “Anders ga ik een gesprek met dit bedrijf niet uit de weg.” Paul Blokhuis – Algemeen Dagblad 16-03-19

Nadat het boek enige tijd helemaal niet meer te koop was bij Bol.com is het nu wel te koop, maar voorzien van een ontmoedigende boodschap:

“Samenvatting: Bol.com verkoopt miljoenen boeken. We erkennen dat dit boek controversieel kan zijn en/of mensen kan kwetsen. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. Echter staan wij nooit achter een vorm van mogelijke misleiding, discriminatie of haatdragende informatie (???) (vetgedrukt en vraagtekens door mij (DF) toegevoegd). Daarom hebben wij oproepen gedaan naar meerdere gespecialiseerde partijen, waaronder de overheid, om ons te helpen om dit boek goed te beoordelen. Dit boek blijft online, omdat het inmiddels van aanvullende informatie is voorzien door gespecialiseerde partijen.”

 
“RIVM: Vaccineren is een veelbesproken onderwerp en er is veel tegenstrijdige informatie in omloop. Maar hoe zit het nu echt? Sommige onjuiste informatie zien we vaak langskomen. De voor- en nadelen over vaccineren en antwoord op veel gestelde vragen vind je de site van RIVM.”

 

Meer informatie:
Timeline: Pagina Censuur
Bol.com censureert het boek ‘Vaccinvrij’
Censuur is opgeheven?- bol.com wringt zich in een vreemde bocht

 

 
Paul Blokhuis is niet geïnteresseerd in de link tussen vaccineren en autisme

Op 06-04-19 geeft Blokhuis een lezing in de ‘Bible-belt’ om zijn ‘Actieplan Vaccinatie’ – waarmee hij de vaccinatiegraad landelijk omhoog wil brengen naar 95% – toe te lichten.

"Ik heb een open haard"
Ik (Door Frankema) ben uitgenodigd, maar mag niet spreken. Aan het einde van de avond loop ik naar de staatssecretaris toe om hem het boek ‘How to end the autism epidemic’ van J.B. Handley te geven. Een buitengewoon goed onderbouwd en helder boek. Ik vraag hem: “Mag ik u dit geven?” En hij zegt: “Een boek weiger ik nooit… ik heb een open haard.” Blokhuis heeft de lachers op zijn hand, maar het is een grapje dat ik niet kan waarderen. Ik heb te veel verhalen gehoord van ouders die hun kinderen zijn verloren aan een autistische aandoening.
 

 
Paul Blokhuis geeft geen antwoord op onze WOB-verzoeken

Zowel op ons WOB-verzoek betreffende openbaarheid van de notulen van de bijeenkomsten van de Vaccinatie Alliantie als de wetenschappelijke onderbouwing van de theorie dat de door de WHO aanbevolen vaccinatiegraad in staat zou zijn ziektes te voorkomen heeft de staatssecretaris niet gereageerd.

Meer info: Pagina Wob-verzoeken

 

 
Paul Blokhuis wil covid-19 vaccin opnemen in het RVP. Hij heeft de politiek in 2021 verlaten.

 

 

De volledige brief van staatssecretaris Paul Blokhuis kunt u hier downloaden.

 

 

Verdieping – selectie blogs

 

Paul Blokhuis, RIVM – moeten we dit geloven?

Op 29-06-20 stuurt staatssecretaris Paul Blokhuis een vervolgbrief naar de Tweede Kamer getiteld: Kamerbrief Aanbieding Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang ‘Verder met vaccineren’.[1] Sinds de aankondiging van Blokhuis op 25-06-18 waarin hij voor het eerst… Lees meer

Censuur is opgeheven? – bol.com wringt zich in een vreemde bocht!

Op 7-5-20 berichtte ik u dat het boek “Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien” niet meer te krijgen was op bol.com. Het riep veel reacties op. Ik denk dat vele mensen met mij beseften dat het nog niet eens zozeer ging om het…. Lees meer

Bol.com censureert het boek ‘Vaccinvrij’

Nadat de stichting, de website, de FB-groep van Vaccinvrij zijn gecensureerd ligt nu het boek onder vuur. Het verhaal van een moeder die ervaart dat ‘het niet goed voelt’ en op zoek gaat naar controleerbare feiten is kennelijk zo bedreigend dat ‘Vaccinvrij – ouders,… Lees meer

De vaccinatiegraad is de heilige graal van staatssecretaris Blokhuis?

De vaccinatiegraad moet omhoog, moet omhoog, moet omhoog – voor wie? Politiek Nederland is sinds de ondertekening van het European Action Plan (EVAP) maar met één ding bezig: het verhogen van de vaccinatiegraad. Vanuit een politiek oogpunt is dit verklaarbaar. De… Lees meer

Kerk in Kesteren

Blokhuis in de Bible-belt – de stichting vaccinvrij mag een vraag stellen

In de Bible-Belt is de vaccinatiegraad ongeveer 50%. Hoe mooi wil je het hebben. Het moet haalbaar zijn om te onderzoeken hoeveel van de ongevaccineerde kinderen de afgelopen 10 jaar de mazelen hebben gekregen, en hoe dat is verlopen. En dit af te zetten tegen hoeveel…Lees meer

Verspreiden wij misvattingen? – tweede brief aan staatssecretaris Blokhuis

Op 28-03-2019 hebben wij u bericht over de nieuwe ‘Vaccinatie alliantie’ die een einde moet maken aan de dalende vaccinatiegraad. Tijdens deze dag is een rapport, getiteld ‘Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel?’ samengesteld door Roland Pierik, lid van de…
Lees meer

Vaccinatie Alliantie

Nieuwe ‘Vaccinatie Alliantie’ moet einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij

Op 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’. De dag werd georganiseerd door Roland Pierik, lid van de Gezondheidsraad, en werd bijgewoond door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór…Lees meer

Jongetje met handen op hoofd

‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’ – het persbericht dat ons zorgen baart

Parijs, 4 september 2018 – Op deze dag laat CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) in een persbericht weten dat zij in samenwerking met de EU-JAV (Joint Action on Vaccination) start met maatregelen inzake vaccinatie. Lees meer

 

“De strategie is kennelijk mensen overladen met eenzijdige en bevooroordeelde informatie – in combinatie met het stigmatiseren van woordvoerders van bezorgde ouders. De media hebben het eerste op zich genomen en staatssecretarie Paul Blokhuis het tweede.”

Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This